ព័ត៌មាន​អំពី​ធនាគារហេតុការណ៍ និង​តួលេខគណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ

គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ

បណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី
ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ

ជនជាតិ​ខ្មែរ កើត​ក្នុង​ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦០ ។ លោកបណិ្ឌត​បានចូលរួម​ក្នុង​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៅ​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤ ។ បណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី ជា​សហស្ថាបនិក​របស់​អេស៊ីលីដា តាំង​ពីខែ​មករា ឆ្នាំ១៩៩៣ ។ ក្នុង​តួនាទីជាប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ លោក​បណ្ឌិត​ជា​អ្នកដឹក​នាំគណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ ទទួល​ខុស​ត្រូវ​រៀបចំ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត​រួម និង​ដំណើរ​ការងារ​អាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ​របស់​ធនាគារ ព្រម​ទាំង​ប្រតិបត្តិផែនការ​អាជីវកម្ម ។ លោកបណ្ឌិត​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ផ្ទាល់​ចំពោះ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល ។

ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ផ្សេងទៀត​របស់​លោក​បណ្ឌិត រួម​មាន ៖ ជាប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ ព្រមទាំង​ជា​តំណាង​ភាគទុនិក ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ, អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី, អេស៊ី​លីដា ត្រេននីង សេនធ័រ, និងស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ីលីដា មីយ៉ាន់ម៉ា ។

ក្រៅ​ពីមុខ​ងារ និង​តួនាទីនៅធនាគារ​អេស៊ីលីដា លោក​បណ្ឌិត​គឺ​ជា​សហ​ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​វិស័យ​ឯក​ជន​នៃ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​លើ​វិស័យ​ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ, អនុប្រធាន​សភា​ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃ​កម្ពុជា (IBC), សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​ឥណទាន​សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ជន​បទ (CCRD), និង​សមាជិក​អនុគណៈកម្មាធិការ​រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្រាប់អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម ។ បណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី បច្ចុប្បន្ន​ក៏ជា​ប្រធាន​សមាគម​ធនាគារ​អាស៊ាន និងជា​ប្រធាន​សមាគម​ធនាគារ​នៅកម្ពុជា ។

លោក​បាន​បញ្ចប់ការសិក្សា​ថ្នាក់បណ្ឌិត ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម និង​បាន​បញ្ចប់វគ្គសិក្សា​ស្តីពី អភិបាល​ក្រុម​ហ៊ុន ពីវិទ្យាស្ថាន​អូស្រ្តាលី​សម្រាប់អភិបាល​ក្រុម​ហ៊ុន (GAICD) ។

 


បណ្ឌិត សូ ផនណារី
អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ និង​ជា​គណៈប្រធាន​នាយិកា​ប្រតិបត្តិ​ប្រតិបត្តិការ

ជន​ជាតិខ្មែរ កើត​ក្នុង​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៦៣ និង​ចូល​បម្រើការ​នៅ​អេស៊ីលីដា ចាប់តាំងពីថ្ងៃ​ទី១៨ ខែ​សីហា ឆ្នាំ១៩៩៣ ។ ​ក្នុង​មុខ​តំណែង​ជា​ អនុប្រ​ធាន​នា​យក​ប្រតិបតិ្ត និង​ជា​គណៈ​ប្រធាន​នាយិកា​ប្រតិបត្តិ​ប្រតិបត្តិការ លោក​ស្រី​បណ្ឌិត​ក៏​ជា​សមាជិកា​គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ ទទួល​បន្ទុក​ដឹកនាំ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ធនាគារ និង​គ្រប់គ្រង​នាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការ, នាយកដ្ឋាន​ទីផ្សារ, នាយក​ដ្ឋាន​អភិវឌ្ឍន៍​ផលិតផល, នាយក​ដ្ឋាន​ឥណទាន, នាយក​ដ្ឋានហិរញ្ញប្បទាន​ពាណិជ្ជកម្ម, និង​នា​យក​ដ្ឋាន​សេវា​ឥណទាន ។ លោក​ស្រីបណ្ឌិត​ទទួល​បន្ទុក​គ្រប់គ្រង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត និង​ប្រតិបតិ្តការ​អាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ​របស់ធនាគារ ដោយ​ផ្តោត​ទៅ​លើ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត​លក់ផលិតផល​និង​សេវាកម្ម ដែល​មាន​ស្រាប់ និងថ្មីៗ ។ លោក​ស្រីបណ្ឌិត​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ទៅ​លើ​ការដឹកនាំ ត្រួត​ពិនិត្យ និង​វាយ​តម្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ​របស់ធនាគារ ។ លើស​ពី​នេះ​លោកស្រី​បណ្ឌិត​ក៏​ជា​សមាជិកា​គណៈកម្មាធិការ​គ្រប់គ្រង​ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល, គណៈ​កម្មាធិការ​កំណត់ថ្លៃ​ផលិត​ផល និងសេវាកម្ម, និង​គណៈ​កម្មាធិការ​ឥណទាន​នៃ​ថ្នាក់គ្រប់គ្រង ។ លោក​ស្រីបណ្ឌិតទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ ។

ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ផ្សេង​ទៀត​របស់លោកស្រីបណ្ឌិត ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សាភិបាល អេស៊ីលីដា ត្រេននីង សេនធ័រ ។

លោកស្រីបាន​បញ្ចប់ថ្នាក់​បណ្ឌិត ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​ធុរកិច្ច ។

 


លោក ចាន់ សេរី
អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ និង​ជា​គណៈប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អភិបាលកិច្ច

ជន​ជាតិខ្មែរ កើត​ក្នុង​ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៥៦ និង​បាន​បម្រើការ​នៅអេស៊ីលីដា ចាប់តាំង​ពីខែ​មករា ឆ្នាំ១៩៩៤ ។ ក្នុង​មុខ​តំណែង​ជា អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបតិ្ត និង​ជា​គណៈ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិអភិបាល​កិច្ច លោក​ក៏​ជា​សមា​ជិក​គណៈ​កម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ ទទួល​បន្ទុក​គ្រប់គ្រង​ផែន​ការយុទ្ធសាស្រ្ត និង​ប្រតិបតិ្តការ​អាជីវ​កម្មប្រចាំថ្ងៃ​របស់​ធនាគារ ទាក់ទង​នឹងកិច្ចការ​រដ្ឋបាល និង​ធន​ធាន​មនុស្ស ។ លោក​ក៏ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិការ​ក្រុម​គ្រូ​ហ្វឹកហ្វឺន​ផង​ដែរ ។ លោក​ទទួល​បន្ទុក​គ្រប់គ្រង​លើ​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល, ការិយាល័យ​ធន​ធាន​មនុស្ស, ការិយាល័យ​គ្រប់​គ្រង​​ប្រ​ព័ន្ធ SWIFT, ការិយាល័យ​លទ្ធកម្ម, និង​ការិយាល័យ​វិស្វកម្ម ។ លោក​ទទួល​​ខុស​ត្រូវ​ដោយ​ផ្ទាល់​ចំពោះ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ ។

លោក​បាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញា​បត្រ​រង​ផ្នែក​អប់រំ និងបាន​បញ្ចប់វគ្គគ្រប់គ្រង​ស្តីពី ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ សហគ្រាស​ឯកជន (FIPED) នៅ​សាកលវិទ្យា​ល័យ Harvard សហរដ្ឋអា​មេរិក ។

 


លោកស្រី ម៉ារ អមរា
អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ និង​ជា​គណៈប្រធាន​នាយិកា​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ

ជនជាតិ​ខ្មែរ កើត​ក្នុង​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ១៩៦៧ និង​បាន​បម្រើការ​នៅ​អេស៊ីលីដា ចាប់​តាំង​ពី​ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៣ ។ ក្នុង​មុខ​តំណែង​ជា​អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ និង​ជា​គណៈ​ប្រធាន​នាយិកា​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ លោក​ស្រី​ក៏​ជា​សមាជិកា​គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ ទទួល​បន្ទុក​គ្រប់គ្រង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត និង​ប្រតិបតិ្តការ​អាជីវកម្ម​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ធនាគារ ព្រមទាំង​ប្រតិបត្តិ​ផែនការ​អាជីវកម្ម ។ លោកស្រី​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ Implementation & Conversion of IFRS (International Financial Reporting Standards), ជាប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និង​ការធ្វើទំនើបកម្ម, ជាសមាជិកា​គណៈកម្មាធិការ​កំណត់ថៃ្ល​លើ​ផលិតផល និង​សេវាកម្ម, និង​គណៈកម្មាធិការ​ឥណទាន​នៃ​ថ្នាក់គ្រប់គ្រង ។ លោកស្រី​ក៏ជា​អ្នកដឹកនាំ​ការងារ Basel Team ផងដែរ ។ លោកសី្រ​គ្រប់គ្រងលើ​នាយកដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ នាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន ការិយាល័យគ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ និង​ការិយាល័យសន្ដិសុខ​ព័ត៌មានវិទ្យា ។ លោកស្រី​ទទួលខុសត្រូវ​ផ្ទាល់ចំពោះ​ប្រធាននាយកប្រតិបតិ្ត ។

ទំនួលខុសត្រូវ​ផ្សេងទៀត​របស់​លោកស្រី​រួមមាន ៖ ជាប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី និង​ជាសមាជិកា​នៃ​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​អង្គការ​អេស៊ីលីដា ។

លោកស្រី​បានទទួលបរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ ផែ្នក​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិគ្រប់គ្រង ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៦ និង​បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ​​ពាណិជ្ជសាស្រ្ត ជំនាញ​គ្រប់គ្រង ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៣ ។ ក្រៅ​ពីនោះ​នៅមាន​វគ្គសិក្សា​ជាច្រើន ដូចជា Cost of Accounting, Book-Keeping & Accounts, Management Accounting, Financial Accounting & Auditing ជាដើម នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ Regent ពីឆ្នាំ​១៩៩៦ ដល់ឆ្នាំ​១៩៩៨ នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។

 


លោក ព្រំ វិសុទ្ធ
អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ និង​ជា​គណៈប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នីតិកម្ម និង​លេខា​ធិការ​ក្រុមហ៊ុន

ជន​ជាតិខ្មែរ កើត​ក្នុង​ខែ​មករា ឆ្នាំ១៩៧៥ និង​បាន​បម្រើការ​នៅ​អេស៊ីលីដា ចាប់តាំង​ពីខែ​មិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៨ ។ ក្នុង​មុខ​តំណែង​ជា​អនុ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបតិ្ត និង​ជា​គណៈ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នីតិកម្ម និង​លេខា​ធិការ​ក្រុមហ៊ុន លោក​ក៏​ជា​សមាជិក​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រតិបត្តិ ទទួល​បន្ទុក​គ្រប់គ្រង​ផែន​ការ​យុទ្ធសាស្រ្ត​រួម និង​ប្រតិបតិ្តការ​អាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ​របស់​ធនាគារ ដោយ​អនុលោម​ទៅ​តាម​បទបញ្ញត្តិ ព្រម​ទាំង​ទំនាក់ទំនង​ជា​មួយ​ភាគ​ទុនិក និង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល ។ លោក​ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិការ​លទ្ធកម្មនៃ​ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង, ជាប្រធាន​គម្រោង​សាង​សង់អគារ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​ថ្មីបន្ថែម និងជា​សមាជិក​គណៈ​កម្មាធិការ​ឥណទាន​នៃ​ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង ។ លោក​ទទួល​បន្ទុក​គ្រប់គ្រង​លើ​ការិយា​ល័យ​នីតិកម្ម, ការិយា​ល័យ​គ្រប់គ្រង​វិវាទ, ការិយា​ល័យ​ប្រឹក្សា​បុត្រសម្ព័ន្ធ, ការិយា​ល័យ​លេខាធិការ​ក្រុមហ៊ុន, និងការិយា​ល័យពិធី​ការ ។ លោក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​​ដោយ​ផ្ទាល់ចំពោះ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ ។

ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ផ្សេង​ទៀត​របស់​លោក រួមមាន ៖ ជា​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី, និងអេស៊ីលីដា ត្រេននីង សេនធ័រ ។

លោក​បាន​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt ប្រទេសអូស្ត្រាលី ។

 


លោក រ័ត្ន យូម៉េង
អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ និង​ជា​គណៈប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​រតនាភិបាល

ជនជាតិ​ខ្មែរ កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ១៩៦២ ។ លោក រ័ត្ន យូម៉េង បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ​នៅ​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ។ លោក​បាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ផ្នែក​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Western នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ។ ចាប់​ពី​ឆ្នាំ១៩៩២ រហូត​មក​ដល់​ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៦ លោក​បាន​បម្រើ​ការ​ជា​ជំនួយការ​ហិរញ្ញវត្ថុ​លើ​គម្រោង​ពីរ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា គឺ​គម្រោង CMB/92/010 (ជា​គម្រោង​សម្រាប់​លើក​កម្ពស់​សហគ្រាស​ខ្នាត​តូច) និង​គម្រោង CBM/95/010 (ជា​គម្រោង​សម្រាប់​កាត់​បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​តាម​រយៈ​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​អេស៊ីលីដា) ។ គម្រោង​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​អង្គការ​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ (ILO) និង​បាន​ទទួល​មូលនិធិ​ពី​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ (UNDP) ។ ចាប់​ពី​ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៦ រហូត​ដល់ ឆ្នាំ១៩៩៨ លោក​បាន​បម្រើការ​ជា​ជំនួយការ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឱ្យ​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ។ ចាប់​ពី​ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៩ រហូត​ដល់​បច្ចុប្បន្ន លោក​បាន​បម្រើការ​ឱ្យ​​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ក្នុង​តំណែង​ជា​ច្រើន​ដូចជា ជា​ប្រធាន​គណនេយ្យករ និង​អនុប្រធាន​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៩ ដល់​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៧), ជា​នាយក​នាយកដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ ដល់​ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨) និង​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​រតនាភិបាល (ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ ដល់​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥) ។ ចាប់​ពី​ឆ្នាំ២០០១ រហូត​ដល់​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ លោក​ក៏ជា​អ្នក​តំណាង​ភាគទុនិក​របស់​ក្រុមហ៊ុន អេ អេស អេ ដែល​ជា​ភាគទុនិក​ក្នុង​ស្រុកមួយ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ។

បម្រើ ២៤​ម៉ោង
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤
០១៥ ៩៩៩ ២៣៣

inquiry@acledabank.com.kh
ផែនទី​ទំព័រ
ទម្រង់​ប្រើ​ជា​មួយ​សេវា
ពាក្យ​ស្នើសុំ​ប្រើប្រាស់​សេវា
កម្មវិធី​គណនា
របៀប​ប្រើ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី និង​អេធីអឹម
ព័ត៌មាន​តាម​អ៊ីម៉ែល
លក្ខខណ្ឌ​សុវត្ថិភាព
ក្រម​ស្តីពី​ការ​ប្រតិបត្តិ​សេវា​ធនាគារ (PDF)
កំណត់​ចំណាំ​ផ្នែក​ច្បាប់
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: Co.5185KH/2000
ការិយាល័យ​កណ្តាល

អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ
រាជធានីភ្នំពេញ ។ ប្រអប់សំបុត្រលេខ: ១១៤៩
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ: ០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល: acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ចំនួន​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា : ៤៤
ចំនួនអ្នក​ទស្សនា​ថ្ងៃនេះ : ១៤.៣០៤
ចំនួនអ្នក​ទស្សនា​ពីម្សិល : ១៨.០២៦


Facebook
YouTube

© ២០១៥ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី