ពិធី​សម្ពោធ

អគារ​ថ្មី​ការិយាល័យ​កណ្តាល ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
ស្រប​ពេល​ជា​មួយ​សមាហរន្តកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន នា​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៥

ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥  ១៥:០០ - ២១:០០

កម្មវិធី​សម្ពោធ    សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន    រូបភាព

វេបសាយ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា