តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
expand_less

 »  ទំនាក់ទំនង  »  សំណួរ​អតិថិជន  »  ឥណទាន​វិបារូបរ៍

សំណួរ​អតិថិជន - ឥណទាន​វិបារូបរ៍

1. ដូចម្តេចដែលហៅថាឥណទានវិបារូបរ៍?

ឥណទានវិបារូបរ៍ គឺជាសេវាឥណទានមួយប្រភេទដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកខ្ចីដកប្រាក់តាមតម្រូវការពីគណនីចរន្ត ឬគណនី ប្រាក់បញ្ញើសំចៃ ក្នុងបរិមាណមួយមិនលើសពីការកំណត់ដែលបានព្រមព្រៀងដែលធ្វើឲ្យមានការដកលើសសមតុល្យទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជនមានជាក់ស្តែងក្នុងគណនី (សមតុល្យឥណាយិក ឬសមតុល្យអវិជ្ជមាន) ហើយដែលនឹងត្រូវបង់ការប្រាក់លើទឹកប្រាក់ដែលបានដកលើសនោះ។

2. តើឥណទានឥណទានវិបារូបរ៍មានប្រភេទរូបិយប័ណ្ណអ្វីខ្លះ?

ឥណទានវិបារូបរ៍ ផ្តល់ជូនអតិថិជនជារូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀល និងប្រាក់បាត ទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

3. តើទំហំឥណទាន និងរយៈពេលខ្ចីអាចបានប៉ុន្មានដែរ?

 • ទំហំឥណទានអប្បបរមា ៥,០០០ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូល រហូតដល់ ៥% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ។
 • សម្រាប់រយៈពេលនៃឥណទានវិបារូបរ៍ ប្រែប្រួលជាអនុគមន៍ទៅនឹងការបង្វិលទុនរបស់អតិថិជន និងគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់ឥណទាន តែមិនត្រូវលើសពីរយៈពេល ១២ ខែ (៣៦០ថ្ងៃ) ឡើយ។

4. តើរបៀបសងត្រឡប់របស់ ឥណទានវិបារូបរ៍យ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

ការសងប្រាក់ធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖

 • ប្រាក់ដើមៈ ដោយដកពីការដាក់ប្រាក់បញ្ញើបន្ទាប់។
 • ការប្រាក់ៈ ត្រូវសងរៀងរាល់ចុងខែ ដោយដកពីសមតុល្យឥណទាយី (Credit Balance) នៃគណនីដែលអតិថិជនបានបើកជាមួយធនាគារ។ ករណីអតិថិជនគ្មានសមតុល្យឥណទាយីសម្រាប់សងការប្រាក់, ការប្រាក់ត្រូវផ្ទេរចូលជាប្រាក់បំណុលដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ បំណុលនេះត្រូវគិតការប្រាក់តាមអត្រាដូចបានគិតលើឥណទានវិបារូបរ៍ ខាងលើដែរ។

5. តើតម្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ ដើម្បីទទួលបានឥណទានវិបារូបរ៍?

រូបវន្ដបុគ្គលជានីតិជន (បុគ្គលដែលមានសិទ្ធិប្រកបការងារតាមផ្លូវច្បាប់) និងជានីតិបុគ្គលដែលរស់នៅ និងមានទីតាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានលក្ខណសម្បត្ដិដូចខាងក្រោម៖

 • មានប្រវត្ដិ និងអត្ដចរិតល្អ ដែលអាចជឿទុកចិត្ដបាន។
 • ធានាផ្ដល់ព័ត៌មានជូនធនាគារ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ គ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា។
 • មិនជាប់ពិរុទ្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងៗ។
 • មានទីលំនៅអចិន្ដ្រៃយ៍ដែលបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅដូចជា មានសៀវភៅគ្រួសារ ឬអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតផ្សេងទៀតដែលអាចជំនួសបាន។
 • មានមុខរបរស្របច្បាប់ និងប្រភពចំណូលច្បាស់លាស់ប្រកបដោយសក្ដានុពល។
 • មានទ្រព្យសម្បត្ដិជាកម្មសិទ្ធិដូចជា អចលនទ្រព្យ ឬសន្និធិទំនិញ វត្ថុធាតុដើម ឬអ្វីផ្សេងទៀតដែលអាចជំនួសបានសម្រាប់ដាក់តម្កល់ធានាលើប្រាក់កម្ចី។

6. តើឥណទានវិបារូបរ៍សម្រាប់អ្នកលក់រាយមានន័យដូចម្តេច?

ឥណទានវិបារូបរ៍សម្រាប់អ្នកលក់រាយ (Retail-Trader Overdraft or Trader-OD) គឺជាផ្នែកមួយនៃឥណទានវិបារូបរ៍ របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកខ្ចីដកប្រាក់លើសសមតុល្យទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជនមានជាក់ស្តែង ក្នុងគណនីបញ្ញើសំចៃ (សមតុល្យឥណាយិក ឬសមតុល្យអវិជ្ជមាន) ក្នុងបរិមាណមួយមិនលើសពីការកំណត់ដែលបានព្រមព្រៀង និងត្រូវបង់ការប្រាក់លើទឹកប្រាក់ដែលបានដកលើសនោះជូនធនាគារវិញ។

7. តើឥណទានឥណទានវិបារូបរ៍សម្រាប់អ្នកលក់រាយមានប្រភេទរូបិយប័ណ្ណអ្វីខ្លះ?

ឥណទានវិបារូបរ៍ ផ្តល់ជូនអតិថិជនជារូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។

8. តើទំហំឥណទាន និងរយៈពេលខ្ចីអាចបានប៉ុន្មានដែរ?

 • ទំហឥណទាន
  • ឥណទានសម្រាប់ប្រាក់រៀល : ទំហំអតិបរមា ១,០០០,០០០ រៀល។
  • ឥណទានសម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក : ទំហំអតិបរមា ២,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក។
 • រយៈពេលខ្ចី
  • រយៈពេលនៃឥណទានវិបារូបរ៍សម្រាប់អ្នកលក់រាយ ប្រែប្រួលជាអនុគមន៍ទៅនឹងការបង្វិលទុនរបស់អតិថិជន តែមិនត្រូវលើសពីរយៈពេល ១២ខែ។
  • ក្នុងករណីអតិថិជនមានប្រវត្តិល្អដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន មានស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ មុខរបរដំណើរការល្អ ដែលរំពឹងថានឹងមិនជួបបញ្ហាសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគត រយៈពេលនៃឥណទានអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនរហូតដល់ ៣៦ខែ ដោយត្រូវបន្ដ ឬរំកិល (Rollover) នៅរៀងរាល់ ១២ (ដប់ពីរ) ខែម្តង។
  • ការបន្ដ ឬរំកិល (Rollover) ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌ៖
   • ការបន្ដ ឬរំកិល (Rollover) ត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងតិចមួយខែមុនកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់នៃឆ្នាំនីមួយៗ។
   • ករណីអតិថិជនប្រើប្រាស់ខុសលក្ខខណ្ឌឥណទានវិបារូបរ៍សម្រាប់អ្នកលក់រាយ ដូចដែលបានចែងការបន្ដ ឬរំកិល (Rollover) មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ។

9. តើរបៀបសងត្រឡប់របស់ ឥណទានវិបារូបរ៍សម្រាប់អ្នកលក់រាយយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

ការសងប្រាក់ធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖

 • ប្រាក់ដើមៈ ដោយដកពីការដាក់ប្រាក់បញ្ញើបន្ទាប់។
 • ការប្រាក់ៈ ត្រូវសងរៀងរាល់ចុងខែ ដោយដកពីសមតុល្យឥណទាយី (Credit Balance) នៃគណនីដែលអតិថិជនបានបើកជាមួយធនាគារ។ ករណីអតិថិជនគ្មានសមតុល្យឥណទាយីសម្រាប់សងការប្រាក់, ការប្រាក់ត្រូវផ្ទេរចូលជាប្រាក់បំណុលដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ បំណុលនេះត្រូវគិតការប្រាក់។

10. តើលក្ខណសម្បត្តិអតិថិជនបែបណា ដើម្បីទទួលបានឥណទានវិបារូបរ៍សម្រាប់អ្នកលក់រាយ?

ដើម្បីទទួលបានឥណទានវិបារូបរ៍សម្រាប់អ្នកលក់រាយ អតិថិជនត្រូវមានលក្ខណសម្បត្ដិដូចខាងក្រោម៖

 • ជានីតិជន (បុគ្គលដែលមានសិទ្ធិប្រកបការងារតាមផ្លូវច្បាប់មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ) និងយល់ព្រម
 • ប្រតិបត្ដិតាមលក្ខខណ្ឌនៃឥណទានរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី។
 • មានកេរ្ដិ៍ឈ្មោះល្អ អត្ដចរិតល្អ ប្រវត្ដិល្អ និងមានចេតនាសងបំណុល។
 • មានមុខរបរ និងប្រភពចំណូលច្បាស់លាស់ មាននិរន្ដរភាព ដែលបង្ហាញពីសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពសងបំណុលត្រឡប់មកវិញ។
 • មិនជាប់ពិរុទ្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងៗ។
 • មានទីលំនៅអចិន្ដ្រៃយ៍ដែលបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅ ឬមានលំនៅឋាន និងទីកន្លែងស្នាក់នៅ ដែលមានការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។
 • មិនមានបំណងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ ឬទីកន្លែងស្នាក់នៅទៅកន្លែងផ្សេងស្ថិតនៅក្រៅតំបន់ប្រតិបត្ដិការរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ដែលខ្លួនបានជំពាក់បំណុល រហូតដល់ពេលសងបំណុលចប់។
arrow_back សំណួរ​អតិថិជន
ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧, ០២៣ ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៉ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ (បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
phone០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
emailcmc@acledabank.com.kh

យើង​ខ្ញុំ​សូម​ថ្លែង​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ពេល​ដ៏​មាន​តម្លៃ​របស់​លោក​អ្នក ដើម្បី​ផ្តល់​ចំណាត់​ថ្នាក់ និង​យោបល់ ដល់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ។

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.៤៦២.៤៦៣ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៉ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៣៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៣.៣៨៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២១.០២៣