តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៤៤៤ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (៣៦៩)
 1. »

  12 LEAP PHONE SHOP
  #100-102 E0, Kampucheakrom Blvd., Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០១២ ៦១០ ៦៦៥
 2. »

  360 PHONE SHOP
  Sangkat Phsar Depou Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧០ ៥៨៥ ៥៥៨
 3. »

  ALIEN PHONE SHOP
  Phum Tuol Sangkae, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៧ ៩៨៣ ៦៣២៣
 4. »

  AMAZONE PHONE SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ៨១E០ ផ្លូវលេខ៣០១ សង្កាត់បឹងកក២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៥ ២២២ ២៤៤
  មើល​ផែនទី
 5. »

  ANA MOBILE
  182, Phum 3, Phsar Depou Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧០ ៣៧៧ ៧៧៧
 6. »

  ANA MOBILE
  #175, St. 182, Sangkat Phsar Depo 1, Khan Toul Kok, Phnom Penh
  ០៧០ ៣៧៧ ៧៧៧
 7. »

  ANGKOR MEAS PHONE SHOP
  #298 E0, St. 245, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៨០២ ២៧២
  មើល​ផែនទី
 8. »

  APPLE 168
  St. 128, Sangkat Mittakpheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០១០ ៨៣៧ ៣៧៦
 9. »

  APPLE MEDIA
  #603 Eoz. Preah Monivong Blvd (93), Boeng Keng Kang Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៨១២ ៨១២
 10. »

  APPLE MUSIC
  #213, St. Betong, Thmey, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩៦ ៣៣៣ ៣៥៥៨
 11. »

  APPLE'S PLUS
  St. 456, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៨៤ ៤៤៧
 12. »

  APSARA ANGKOR
  1986, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ៧៧១ ២៨៨
 13. »

  ARINE PHONE SHOP
  215, Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៧៦០ ៦០៦
 14. »

  ARINE PHONE SHOP
  215, Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៧ ៧៦០ ៦០៦
 15. »

  AVIKA PHONE SHOP
  #47, St. Monireth, Sangkat Phsar Daeum Kor, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨១៧ ១៣៤
 16. »

  BAYON PHONE SHOP
  Preah Sihanouk Blvd, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៩១៨ ១៨៨
 17. »

  BAYON PHONE SHOP (KIRIROM)
  #188, Preah Sihanouk Blvd., Near Kirirom Cinema, Phnom Penh
  ០១២ ៩១៨ ១៨៨
 18. »

  BLU CAMBODIA
  #05, City Mall Market Groun Floor, 7 Makara, Phnom Penh
  ០៩៦ ២០៨ ៨៨៨១
 19. »

  BOPHA PHONE SHOP
  #462 C16, Preah Monivong Blvd, Sangkat Tonle Basac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៣១៦ ៦៦៧
 20. »

  BRANIT PHONE SHOP
  #748, St. 5, Group 3, Krol Kou Village, Sangkat Km6, Khan Russey Keo, Phnom Penh
  ០៨៥ ៦៦៦ ៦១៦ / ០៨៦ ៣០០ ៩០០
 21. »

  BRANIT PHONE SHOP
  #748, St. 5, Kraol Kou, Kiloumaetr Lekh Prammuoy, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៨៥ ៦៦៦ ៦១៦
 22. »

  BSCE TECHNOLOGY CO., LTD.
  432, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ២៧២ ៧២៧២
 23. »

  BUN HOUT PHONE SHOP
  Sangkat Ou Ruessei Muoy, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៨៨ ៧៧៩
 24. »

  BUN HOUT PHONE SHOP
  #217, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩២ ១៨៨ ៨៨២
 25. »

  BUN HOUT PHONE SHOP
  166, Ou Ruessei Muoy, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៨៨ ៧៧៩
 26. »

  BUN HOUT PHONE SHOP
  St. 217, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៩២ ១៨៨ ៨៨២
 27. »

  BUN HOUT PHONE SHOP
  #217, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩២ ១៨៨ ៨៨២
 28. »

  BUN HY PHONE SHOP
  #236, St. 217, Sangkat Ou Ruessei 2, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧០ ២៩៦
 29. »

  BUN HY PHONE SHOP
  #236, St. 217, Ou Ruessei Pir, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧០ ២៩៦
 30. »

  BUNSRY MODERN PHONE SHOP
  St. 110, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៨៨ ៤៨៦ ៨៦៨៦
 31. »

  BUNTHOEURN PHONE SHOP
  Kakab, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១០ ៨៨៨ ៣០៧
 32. »

  CENTRAL PHONE SHOP
  126, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៩៨ ៤៤៣
 33. »

  CHAMROEUN II PHONE SHOP
  52, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦១ ៦៣០ ៥០៥
 34. »

  CHAMRONG CHAMROEUN TECHNOLOGY
  #10 C E0, St. 182, Sangkat Boeng Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៦៦ ០១៨
 35. »

  CHAN LONG 2 PHONE SHOP
  St. Lom, Phum Sameakki, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៣០ ៧០៧០
 36. »

  CHANDARA PHONE SHOP
  Samraong Kraom, Dangkor, Phnom Penh
  ០៨៦ ៧៣៣ ៣៨៥
 37. »

  CHANRITH MODERN PHONE SHOP
  Prey Chi Sak, Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១០ ៣២៨ ៥៥៥
 38. »

  CHANRITH MODERN PHONE SHOP
  Veng Sreng, Prey Chi Sak, Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១០ ៣២៨ ៥៥៥
 39. »

  CHEA LIMPOR
  #20 E0, St. 215, Phnom Penh
  ០៨៩ ៥៥៥ ៧៧៧
 40. »

  CHEA NA MODERN PHONE SHOP
  #576, St. 128, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៦២៦ ០០០
 41. »

  CHEA NA MODERN PHONE SHOP
  #576, St. 128, Songkat Phasa Depo 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
 42. »

  CHEANG SEYLA PHONE SHOP
  #30, St.148, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៩៩ ៩៩៨
 43. »

  CHEANG SRENG PHONE SHOP
  Preytea Village, Chom Chao Commune, Porsenchey District, Phnom Penh
 44. »

  CHENLA SMART PHONE
  #109, St.217, Phsar Daeum Kor, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៤៨ ១៣៥
 45. »

  CHENLA SMART PHONE
  #109, St. 217, Phsar Daeum Kor, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៤៨ ១៣៥
 46. »

  CHHAY KHUN PHONE SHOP
  St. 436, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៧ ៨៥៨ ៨៥៨៥
 47. »

  CHHAY YI PHONE SHOP
  St. 215, Sangkat Phsar Depo 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៨ ៣៣៣ ៣១៨
 48. »

  CHHENG HENG (PHONE SHOP)
  #11, St.142, Phnom Penh
  ០១២ ៥២៣ ៣០៣
 49. »

  CHHENG RATANA PHONE SHOP
  St. 5, Phum Kraol Kou, Sangkat Kiloumaetr Lekh Prammuoy, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៨ ៣៥២ ៨៤១
 50. »

  CHIM SOKHARA
  #185, St. Wattoul, Km6, Russeykeo, Phnom Penh
  ០៧៧ ៤៥៥ ៤៤៥
 51. »

  CHOMROUEN1
  Phum 5, Sangkat Phsar Depou Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៣០ ៥០៥
 52. »

  CITY PHONE SHOP
  St.105 K, Kakab, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៨៩ ៩៥៨ ៨៦៨
 53. »

  CLINIC PHONE
  #91 B, St. 217, Sangkat Phsar Daeum Kor, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ៦៨៨ ២៥៦៧
 54. »

  DALIN
  #15 G Eo, St. 1, Phum Kandal, Chbar Ampouv 2, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១២ ៣២៦ ២៧២
 55. »

  DALIN PHONE SHOP
  #80, St.13, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៧៨២ ៣៤៨
 56. »

  DALIN PHONE SHOP
  Chbar Ampouv 2, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧៧៧ ០២៧៣
 57. »

  DARA KIMSEA PHONE SHOP
  #6 A, St.1019, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧១ ៥១៨ ៣៣៣៣
 58. »

  DEEPBLUE
  128, Phum 1, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥២ ១៩១
 59. »

  DOCTER PHONE
  #36, St. 146, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩៩៦ ៦៧៦
 60. »

  DOMREY MEAS PHONE SHOP
  St. 284, Sangkat Olampic, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៣១៣ ០១២
 61. »

  DR. PHONE (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ៤៣០ ផ្លូវលេខ១២៨ សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៥៥៥ ៥៣០
 62. »

  E HOAN I PHONE SHOP
  # D20, St. Veng Sreng, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៨៨ ៦៦៦ ៦៦១៣
 63. »

  E HOAN PHONE SHOP
  217, Damnak Thum, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៨៥ ៣៣៣ ៣៤៦
 64. »

  E-SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៣BEo ផ្លូវ១៥២ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៨៨០ ៨៤២
 65. »

  EAK SE PHONE SHOP
  St.128, Phnom Penh
  ០១០ ៣៣៣ ៨៨៨
 66. »

  FONETECH
  #217, St. 1015, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ៩៩៩ ៥៣៥
 67. »

  FONG FONG PHONE SHOP
  St.456, Phum 2, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ៧២០ ៦៧៨
 68. »

  G 7 PHONE SHOP
  St. 245, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧១ ៧៧៧ ៧០១៨
 69. »

  GENAI SHOP (PHONE ACCESSORIES) (បញ្ចុះតម្លៃ ២៥%)
  ផ្ទះលេខ២៣ ផ្លូវលេខ៤៣២ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ២០៣ ០០០
  មើល​ផែនទី
 70. »

  GHILY
  1, Ta Prum, Preaek Aeng, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១០ ៣៣៧ ៦៦៧
 71. »

  GOOD DAY PHONE SHOP
  #77 E0, St.11, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧៧ ៨៧០
 72. »

  GOOD DAY PHONE SHOP
  #77 E0, St.13, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៣៨៥ ៥៥៧
 73. »

  GOOD DAY PHONE SHOP
  #77-79 E0, St. 13, Phum 11, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Daun Pheh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧៧ ៨៧០
  មើល​ផែនទី
 74. »

  HAK SORYA PHONE SHOP
  63, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨៨ ៥២៨
 75. »

  HAKSE PHONE SHOP
  Sangkat Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៦៨ ៨៨៨
 76. »

  HEA LIM PHONE SHOP
  # A5, St.1019, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨០៨ ១១៦
 77. »

  HENG HENG 1 PHONE SHOP
  Preah Monivong Blvd., Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៩៤ ៩០៤
 78. »

  HENG HENG 1 PHONE SHOP
  #471, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៩៤ ៩០៤
 79. »

  HENG HENG 16 PHONE SHOP
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩២ ៦៦៦ ៦៥៥
 80. »

  HENG HENG PHONE SHOP
  #132 A Eo, Preah Sihanuk Blvd, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៥៥ ៦៧៧
 81. »

  HENG HENG PHONE SHOP
  Preah Sihanouk Blvd, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៥៥ ៦៧៧
 82. »

  HENG HENG PHONE SHOP
  Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៧៩៤ ៩០៤
 83. »

  HENG HENG PHONE SHOP
  Phnom Penh
  ០១៦ ៨៥៥ ៦៧៧
 84. »

  HENG ONG MOBILE SHOP
  St. 199, Phum 4, Sangkat Tuol Svay Prey Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៧៩ ៩២៨
 85. »

  HENG PISETH PHONE SHOP
  St B, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ៤១៥ ៥៣៣
 86. »

  HENG VISAL PHONE SHOP
  Preypring Tboung Village, Chom Chao Commune, Porsenchey District, Phnom Penh
 87. »

  HOME OF TECHNOLOGY (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៤៧៩ ផ្លូវ២៥០ សង្កាត់អូរឫស្សី២ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៨៨៨ ៨៨៦
  មើល​ផែនទី
 88. »

  HONG DAVUTH PHONE SHOP
  #155, St. 151, Prek Pnov Village, Sangkat Prek Pnov, Khan Prek Pnov, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩៤៩ ០០០
 89. »

  HONG MEAN II
  Veng Sreng, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩២ ៥៥៥ ២២៥
 90. »

  HONG THENG PHONE SHOP
  #143 E0 E1, St. 13, Phum 9, Sangkat Phsar Kandal 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៧៦ ៦៦០
 91. »

  HONG THENG PHONE SHOP
  #143 E0 E1, St.13, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៧៦ ៦៦០
 92. »

  HOUR HOUR MOBILE PHONE SHOP
  #342, St. 163, Sangkat Tuol Tumpung Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៩៩៩ ២៩៣
 93. »

  HUAKE MOBILE PHONE WHOLE SALE CO., LTD.
  134 Z, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៦ ៨៨១ ១៨០១
 94. »

  I BOX PHONE SHOP
  Sangkat Phsar Depou Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៥ ៩៩៧ ៩៧៩
 95. »

  I CAMBODIA
  #95 E0 E1, St. 215, Phoum 10, Songkat Phasa Depo 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
 96. »

  JET STORE
  #731, St. 128, Sangkat Teuk Laak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦៩ ៤០០ ០៨០
  មើល​ផែនទី
 97. »

  K K PHONE SHOP
  #72 E0, St.139, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៣៩ ០៩៩
 98. »

  K N PHONE SHOP
  #172, St. 274, Sangkat Boengkakang 2, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  ០៨៧ ៨៨៨ ៨១៨
 99. »

  K N PHONE SHOP
  #172, St.274, Boeng Keng Kang Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៧ ៨៨៨ ៨១៨
 100. »

  K N PHONE SHOP
  #172, St.274, Boeng Keng Kang Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៧ ៨៨៨ ៨១៨
 101. »

  K TECH PHONE SHOP
  St. 245, 436-7a, Phum 2, Sangkat Teuk Laak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៥៦៨ ២៣៨
 102. »

  KATTANHOU PHONE SHOP
  St. 2005, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៨ ២០២ ៤២៩
 103. »

  KEO PISETH PHONE SHOP
  Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៦៩ ៥៨៧ ៧៥៩
 104. »

  KIM SRUN PHONE SHOP
  #23 E0, St.11, Phum 1, Sangkat Phsar Chas, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៣១ ៥៤៣
 105. »

  KIM SRUN PHONE SHOP
  St. Northbright, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩០៦ ៦៧៦៧
 106. »

  KIMHENG PHONE SHOP
  E26, Phsar Daeum Kor, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩២ ៩៥៦ ៦៦៧
 107. »

  KIRIROM PHONE SHOP
  #487 St.monivong, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៥៣ ៣៣៣
 108. »

  KN PHONE SHOP
  St 310 And 163, Oulampik, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៧ ៥៥៣ ៣០៨
 109. »

  KOL CHANNY
  #132, St. 215, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៨៨ ៨៧៥២
 110. »

  KONFULON
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៧ ៣៨៣ ៨១៨៣
 111. »

  KORY MODERN PHONE SHOP
  #426, St. Mao Setung, Sangkat Boeng Salang, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០៨៥ ៩៤៩ ៥៩៦
 112. »

  KORY MODERN PHONE SHOP
  Mao Setung, Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៥ ៩៤៩ ៥៩៦
 113. »

  KOSAL PHONE SHOP
  St. 173, Sangkat Oulampic, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៥០០ ០៣៣
 114. »

  KOUN HENG PHONE SHOP
  St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩១៦ ០០០៦
 115. »

  KOUNG Y
  #99 E, St.215, Sangkat Phsar Depo 2, Khan Toulkork, Phnom Penh
  ០១២ ៣៣៣ ៣៣៧
 116. »

  KOUNG Y PHONE SHOP
  # S1-02, St. 217, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨១ ២៣៨ ៩៩៩
 117. »

  KY KIM HENG
  #230 E0, St. Preshsihanuk Blvd., Beong Kengkong 2, Chamkamon, Phnom Penh
  ០១២ ២២៥ ៨៨៨
  មើល​ផែនទី
 118. »

  LA OR PINHCHET PHONE SHOP
  Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦២៥ ២១៦៨
 119. »

  LANIN PHONE SHOP
  Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១០ ៤៦០ ៩១៩
 120. »

  LEANG HAK PHONE SHOP
  Mao Tse Toung Blvd, Sangkat Phsar Depou Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៨ ៥៨៣ ៦២៧
 121. »

  LEANG HOUR PHONE SHOP
  Sangkat Phsar Kandal Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៦ ៨៦១ ៧៧៧
 122. »

  LEANG PEOU PHONE SHOP
  #147 E0, St. 274, Sangkat Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧៧ ៨៣៣
 123. »

  LEANG PEOU PHONE SHOP
  #147 E0, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧៧ ៨៣៣
 124. »

  LH PHONE SHOP
  #14 F, St. 664, Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៧៥ ៥២២
 125. »

  LIANXIN
  ភ្នំពេញ
  ០៩២ ៣៣៨ ៩៩៨
 126. »

  LIDA PHONE SHOP
  Rusian Blvd, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៧៨ ៣១៨ ១៩៩
 127. »

  LIHEANG PHONE SHOP
  110, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៩ ៧០៦ ៧០៦
 128. »

  LIM HAV PHONE SHOP
  #78 A E0, St. 230, Phsar Daeum Kor, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៩៩ ៦៩១
 129. »

  LIM HOUR HENG
  #.59 G E0, Phum 12, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩៧ ៦៦៨
 130. »

  LINDA PHONE SHOP
  Chompuveon Village, Chom Chao Commune, Porsenchey District, Phnom Penh
  ០៦៩ ៥៥៥ ០៤៣
 131. »

  LING HEANG 188 PHONE SHOP
  St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩២ ១៩៩ ៩៩៣
 132. »

  LK SMART PHONE
  #420, St. 128, Songkat Mittakpheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៩២ ២២២ ៧៤២
 133. »

  LONG MODERN PHONE SHOP
  #587 B, St. 5, Phum Mittakpheap, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៨៦ ៣៧៣ ៧៧៧
 134. »

  LONGCHHORN PHONE SHOP
  Kbal Thnorl Village, Chom Chao Commune, Porsenchey District, Phnom Penh
 135. »

  LUCKY LUCH PHONE SHOP
  Veng Sreng, Prey Chi Sak, Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៦១ ២៦១ ២១៣
 136. »

  LUN RAKSMEY
  Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៦៥ ៦០៦
 137. »

  LY MORN PHONE SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ៤៣ ផ្លូវលេខ៣៣ សង្កាត់ទួលទំពូង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៧៩៩ ៩៩៩០
 138. »

  LY SENG
  St. 215, Sangkat Phsar Depou 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧០ ៣៦៥ ៧៥៧
 139. »

  LY SENG
  215, Phsar Depou Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧០ ៣៦៥ ៧៥៧
 140. »

  LY SENG MODERN PHONE SHOP
  #17-18 A, St. 215, Sangkat Phasa Depo 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
 141. »

  LY SIN PHONE SHOP
  St. 5, Phum Mittakpheap, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ៤៦៩ ២៦៨៦
 142. »

  LY SING PHONE SHOP
  #49 E0., St. 13, Sangkat Phsar Chas, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៧១៣ ៥៦៦
 143. »

  LYDA PHONE SHOP
  #7 E0, St.63, Sangakt Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៥៦៤ ៦៥៦
 144. »

  LYHONG PHONE SHOP
  ផ្ទះលេខ០១ ផ្លូវ២១៥ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ
  ០៨៦ ៣៥៥ ៥៥៥
 145. »

  MAKARA TELECOM SHOPS
  #440 E0, St. 97, Phum 3, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩០ ៨៧៦ ៥៤៣
 146. »

  MANA162
  #13 A, St.217, Damnak Thum, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩៩ ២៥៥ ៩៩២
 147. »

  MARADY PHONE SHOP
  #14g, Phum Trea, Steung Meanchey, Meanchey, Phnom Penh
  ០១២ ៦១៦ ២៥៧
 148. »

  MARINE PHONE SHOP
  1986, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៨៩ ៨៩៧
 149. »

  MEKONG PHONE SHOP
  #507, St.128, Phsar Depou 3, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦៩ ២៧៥ ៥៥៥
 150. »

  MENG HENG PHONE SHOP
  St.217, Trea, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨៧៩ ៩៩៤
 151. »

  MENG HENG PHONE SHOP
  #9, St. 217, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨៧៩ ៩៩៤
  មើល​ផែនទី
 152. »

  MENGSRY PHONE SHOP
  Veng Sreng, Prey Chi Sak, Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៧០ ៣៥៣ ៧២៧
 153. »

  MEY MEY PHONE SHOP
  Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១០ ៤១៧ ០០៧
 154. »

  MEY MEY PHONE SHOP
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩១០ ៤៤៤៤
 155. »

  MEY MODERN PHONE SHOP
  #15, St. 156, Veal Vong Commune, 7 Makara District, Phnom Penh
  មើល​ផែនទី
 156. »

  MONIKA
  #6, St. 2002, Songkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨០៨ ១៨៥
 157. »

  MOON PHONE SHOP
  Tropeong Tleng Village, Chom Chao Commune, Porsenchey District, Phnom Penh
  ០៧៨ ២៨៨ ៩៨៨
 158. »

  MY CASE (XO & BOEUNG TRABEK)
  • ផ្ទះលេខ១ មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • ផ្ទះលេខ១ ផ្លូវ១៦៣ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៥០៧ ៨៧៨ / ០៧០ ៥៨៧ ៨៧៨
 159. »

  MY PHONE
  #11, St.155, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៥ ៧៨៩ ៦៨៦
 160. »

  NARONG PHONE SHOP
  St B, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៩ ៩០៩ ៤០៤
 161. »

  NARONG SMART PHONE
  Kompuchea Krom Blvd, Sangkat Phsar Depou 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៧០០ ៦០៧
 162. »

  NENG DARA PHONE SHOP
  St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ៥៥៦ ៥៨៦
 163. »

  NET 168 PHONE SHOP
  St. 164, Sangkat Ou Ruessei Pir, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៥ ៦១៦ ៩៦៦
 164. »

  NGORN SRENG PHONE SHOP
  #588, St.128, Sangkat Phsar Depou Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៧៧ ៧៩២
 165. »

  NGORN SRENG PHONE SHOP
  #588, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៧៧ ៧៩២
 166. »

  NGY HAK PHONE SHOP
  Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១៦ ៤២៨ ១៥៣
 167. »

  NIKA SHOP
  Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៩ ៧៣៧ ៣១៧
 168. »

  NINDA
  192, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨១ ៦០៩ ០០៩
 169. »

  NINDA
  192, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨១ ៦០៩ ០០៩
 170. »

  NINDA
  192, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨១ ៦០៩ ០០៩
 171. »

  NITA PHONE SHOP
  Sangkat Phsar Depou Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៧ ២១៨ ៥៨៥
 172. »

  NOKOR PHONE SHOP
  107, Ou Ruessei Buon, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៦ ៨៨៧ ៥៨៨
 173. »

  NOKOR PHONE SHOP
  Sangkat Ou Ruessei 4, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៨៦ ៨៨៧ ៥៨៨
 174. »

  OUK SAM OEUN PHONE SHOP
  Phum 4, Sangkat Phsar Kandal Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៤១៣ ៣៦៥
 175. »

  PENH CHOMNOL PHONE SHOP
  St. Forturn, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៦៦ ៩៨៨
 176. »

  PETER PHONE SHOP
  St.592, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៨៨ ៨៩០
 177. »

  PHEAKDEY SMART PHONE
  Phum Tuol Sangkae, Sangkat Tuol Sangkae, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៦ ៣៣៣ ៥០៨៥
 178. »

  PHEANUREANGSEY 1
  #19 A, St. 215, Sangkat Phsar Depo 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៣៣ ៣៣៨៨
 179. »

  PHENG PHONE SHOP
  #964, Phum Kha Pir, Sangkat Chrang Chamreh Pir, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១៦ ៦៣៣ ៣៦៨
 180. »

  PHNOM PRAK PHONE SHOP
  122, Phum 5, Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៣៧៩ ៩៩៧
 181. »

  PHNOM PRAK PHONE SHOP
  122, Phum 5, Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៣៧៩ ៩៩៧
 182. »

  PICH PHONE SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ១៥% (គ្រឿងបន្លាស់))
  ផ្ទះលេខ២១០ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៦ ៥៣៨ ៨៨៨
 183. »

  PISETH16
  #b E0-08, Citymall, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
 184. »

  PNC PHONE SHOP
  Phnom Penh
  ០៩២ ៧៩៩ ៩៩៦
 185. »

  PONLEU SAKAL PHONE SHOP
  ផ្ទះលេខ១០៨ ផ្លូវ១៩ សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៦០០ ៨០០
 186. »

  PONLEU SAKAL PHONE SHOP
  #108 E0, St. 19, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៧២២ ៩០០
 187. »

  PONLEU SOPHEAK PHONE SHOP
  St. Betong, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ៩៧៤ ៩៩០
 188. »

  POV KOSAL PHONE SHOP
  Veng Sreng, Prey Chi Sak, Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣៥៥ ៥៥២
 189. »

  RATANA PHONE SHOP
  Lum, Ta Prum, Preaek Aeng, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៧២ ០៤០
 190. »

  RATANAK168 PHONE SHOP
  Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៦៧ ៦៦៩
 191. »

  RATANAK168 PHONE SHOP
  #70, St. 230, Teuk Laork Commune, Toul Kok District, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៦៧ ៦៦៩
 192. »

  RAYUTH PHONE SHOP 282
  Kampuchea Krom, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨១ ៦៥៨ ៨៨៩
 193. »

  REAKSMEY CHOM CHAO
  Preypring Village, Chom Chao Commune, Porsenchey Districk, Phnom Penh
  ០១១ ៥៧៥ ៦៦៦
 194. »

  REMAX (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% ដល់ ៣០% លើបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃ)
  ផ្ទះលេខ៣៧១ ផ្លូវ១២៨ សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៩៣៦ ៧៦៧
 195. »

  ROI PHONE CENTER
  Phsar Depou Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩៥ ៧៨៨
 196. »

  ROTH LIM PHONE SHOP
  Samki 1 Village, Tropoeung Krosang Commune, Porsenchey District, Phnom Penh
  ០៩២ ១៨០ ៩១៤
 197. »

  SAM NANG LAOR II
  St. 5, Phum Khor, Sangkat Chrang Chamres 2, Khan Ruissey Keo, Phnom Penh
  ០១០ ៣៧២ ២៧៦
 198. »

  SAMNANG LA OR PHONE SHOP
  National Road No. 5, Phum Kraol Kou, Sangkat Kiloumaetr Lekh Prammuoy, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១០ ៨៥៦ ៩៥៧
 199. »

  SAMSUNG 9999 PHONE SHOP (CHBAR AMPOV)
  #27 E0 E1, Nation Road 1, Phum Kandal, Sangkat Chbar Ampov 2, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១២ ៧៦៧ ៨៥៨
 200. »

  SASA PHONE SHOP
  Phnom Penh, Toul Kork
  ០១៥ ៦០៤ ០៣០
 201. »

  SE KOSAL
  Sangkat Chom Chao, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១៦ ៦០៩ ៧៩៧
 202. »

  SEANG LIN PHONE SHOP
  #198 E0, St. 274, Phum 4, Sangkat Boeung Keng Kong 2, Khan Chomkarmon, Phnom Penh
  ០៦៧ ២២០ ២២២
 203. »

  SEK BUNNAT
  #125 F, St. Lum, Sangkat Km6, Khan Russey Keo, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩០០ ០៨១
 204. »

  SEREI MALIS MODERN PHONE SHOP
  #129 A E0, St.154, Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ២០២ ៣៦៣
 205. »

  SIV ENG
  #190 F E0, St.182, Phum 10, Sangkat Phsar Depo 1, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៥៧៦ ៧៧៧
 206. »

  SIV ENG 2 PHONE SHOP
  #b05 E1, St. 182, Village 5, Phsar Depo 1, Toulkok, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨០ ៣៣៣
  មើល​ផែនទី
 207. »

  SIV ENG II PHONE SHOP
  182, Phum 5, Phsar Depou Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៣០៧ ៧៧៧
 208. »

  SOK CHAMROEUN HIYA
  Phnom Penh, Khan Sen Sok, Sangkat Toek Thla, St. Northbright
  ០៧៨ ៥៥៧ ៧៧៥
 209. »

  SOK GECH PHONE SHOP
  128, Phum 1, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១១ ៨៦៦ ៩៩៨
 210. »

  SOK GECH PHONE SHOP
  Phum 1, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១១ ៨៦៦ ៩៩៨
 211. »

  SOK HEANG PHONE SHOP
  St.217, Trea, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៩៦ ៧៧៨៨
 212. »

  SOK LEANG PHONE SHOP
  #97 A, St. 217, Sangkat Phsar Daeum Kor, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧០ ៣០២ ៩៨៨
 213. »

  SOK LY
  Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៥៦៦ ៦៧៨
 214. »

  SOK LY
  #44 E0 E1, St.67, Phum 04, Sangkat Phsatmey 02, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨០៨ ៨៦៧
 215. »

  SOKHA PHONE SHOP
  Sangkat Ou Ruessei Bei, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១០ ៤២០ ០៣៦
 216. »

  SOM SEREIROTHA
  #081, St. Lum, Phum Mithapheap, Sangkat Prek Eng, Khan Chhbar Ampov, Phnom Penh
  ០១០ ៤៥៦ ៦៧៨
 217. »

  SOMRITH SAMNANG PHONE SHOP
  Phum 1, Sangkat Phsar Chas, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៦៦ ៦៣៩០
 218. »

  SONG RAKSMEY PHONE SHOP
  128, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨៥៥ ៥៥២
 219. »

  SONGKVY PHONE SHOP
  St. 436, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៨៦៨ ៦១៥
 220. »

  SOTHEA 168
  Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ២១១ ២៦៣
 221. »

  SOTHOEUN ASIA CO., LTD.
  #111, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ២៦២ ៦២៦
 222. »

  SOVANN 7 MAKARA 1 PHONE SHOP
  Sangkat Boeng Kak 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
 223. »

  SOVANN PHONE
  13, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៧៩៧ ៧៩៨
 224. »

  SOVANN PHONE SHOP
  #72 E0, Sangkat Phsar Kandal 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៧៧ ៨៨៨៧
 225. »

  SOVANNARITH PHONE SHOP
  Sangkat Niroth, Khan Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥៥៥ ៥៦១០
 226. »

  SOY CHAMRONG
  Ek Reach 1 Market, Veng Sreng, Phnom Penh
  ០៩២ ១៤១ ៥២៥
 227. »

  SREY PHEA PHONE SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ដីឡូលេខ១៣៩ ហាង០១ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម (១២៨) សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨១ ៩០០ ០០០
 228. »

  SREY POV PHONE SHOP
  Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៦៩ ២៦៤ ៨៤៨
 229. »

  STAR PHONE
  #12 Eo, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧៧ ៧០២
 230. »

  STUNG SANGKE MOBILE PHONE SHOP
  #94 D, St. 63, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៨៨ ៨៩០
 231. »

  STUNG SANGKE MOBILE PHONE SHOP
  Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៨៨ ៨៩០
 232. »

  SUY CHHEANG PHONE SHOP
  #181, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៦ ៦៦០ ០០០
 233. »

  SUY SENG PHONE SHOP
  St.245, Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៩៩ ៩៩២០
 234. »

  SUY SENG PHONE SHOP
  #818, St. 255 (mao Tse Tung Blvd.), Phnom Penh
  ០១៥ ៩៩៩ ៣០១
 235. »

  T - SHOP
  #70, St. 274, Sktunlebasak, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៨៦ ៩៩៩ ៩៩៩
 236. »

  TAN BUNTHEANG
  មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ភូមិ៥ សង្កាត់ស្រះចក​ ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ
  ០១៥ ៨២៤ ៤៤៤
 237. »

  THAI SENG
  Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨៧ ៣៧៣
 238. »

  THAI SENG
  Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨៧ ៣៧៣
 239. »

  THAI SENG
  #414 E0, St. 128, Mittapheap Commune, 7 Makara District, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨៧ ៣៧៣
 240. »

  THE BRAND STORE
  128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១០ ៩៩១ ៩៩៧
 241. »

  THE V STORE
  136, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧០ ៧៧១
 242. »

  THEANEA STORE
  93, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៩ ៨៨៨ ៦៧៦
 243. »

  THOEUN TELECOM WORK SHOP
  Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៥៧៦ ៦៦៦
 244. »

  THREE PLUS MOBILE STORE (ST. 128)
  #428 E0, St. 128, Sangkat Mittakpheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៩៦ ២៣៣ ៣៤៤៤
  មើល​ផែនទី
 245. »

  THREE PLUS MOBILE STORE (ST. 163)
  ហាង​F13 អគា ៨៥A ផ្លូវ១៦៣
  ០៧៧ ៦៦៦ ០៦៦
  មើល​ផែនទី
 246. »

  TL SMART PHONE
  #49 B, St.430, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៦២៧ ៧៧៨
 247. »

  TOM SOKLENG PHONE SHOP
  St. 380, Sangkat Boeng Keng Kang 1, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨១ ៤១១ ៤៤១
 248. »

  TOR MEAS PHONE SHOP
  Phum Sameakki, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១០ ៧៦៥ ៨០០
 249. »

  TORN SAMAY PHONE SHOP
  #54 A E0, St.130 Corner 13, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ២៦២ ១៦៨
 250. »

  TRY MENG LEANG
  Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៧ ២៧៩ ៧៩៥២
 251. »

  TTN PHONE SHOP
  Phnom Penh, Phum 1, Boeng Keng Kang Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ២២៥ ៨៨៨
 252. »

  TY PHONE SHOP
  Store A234, Phsar Daeum Kor, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៣៥៣ ១៣៦
 253. »

  UFOSTORE
  #559 E0, St.128, Sangkat Toek Laak 1, Tuol Kouk, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៨៥ ៩៤៨
 254. »

  UNITY PHONE SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% ដល់ ៥០%)
  ផ្ទះលេខ៨៧៨ មហាវិថី​សម្តេច​សុធារស សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៣៩៩ ៩៩៩៩
 255. »

  VICHEKA PHONE SHOP
  St. 408, Sangkat Tuol Tumpung 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៨១ ១១៣
 256. »

  VICHET PHONE SHOP
  St. 128, Sangkat Phsar Thmei 2, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៨ ៩៩៨ ៨៨០៨
 257. »

  VICHHEKA PHONE SHOP
  St.b, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៧ ៩៩៨ ៣៣៤៥
 258. »

  VINCENT PHONE SHOP
  Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៤៥ ៣៤៥
 259. »

  VISETH PHONE SHOP
  217, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៣៤ ០៩៣
 260. »

  VIVO PHONE
  #77 E0, St. 13, Phum 11, Sangkat Phsar Kandal Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៨ ៤១៨ ៥៨៥
 261. »

  VTH PHONE SHOP
  #72, St. 217, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩៧ ៥៥៥ ១៦៦៥
 262. »

  VTH2 PHONE SHOP
  #11, St. 217, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១០ ២៥០ ៣៣៣
 263. »

  WING AN PHONE SHOP
  # 58 E0, St.63, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៦១៦ ៨៨៨
 264. »

  WINNA SMART PHONE
  St.143, Phnom Penh, Khan Chamkar Mon, Sangkat Boeng Keng Kang Pir, #70 A E0,
  ០៧៦ ៣៤៥ ៥៥៥៥
 265. »

  XTREM 168 PHONE SHOP
  St. 245, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៨៥ ៣៧៧
 266. »

  CS លក់គ្រឿងបន្លាស់ iPhone
  St. 194, Sangkat Phsar Depou 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៦៥៤ ៤៥៦
 267. »

  SK168 លក់ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ
  St. Lum, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩២ ២៦៨ ៦៦៨
 268. »

  Zuperfone លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  #239, Mao Se Tung Blvd., Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៨១១ ១០២
 269. »

  ខ្មែរ 168
  ផ្ទះលេខ៣៦៥ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៦ ៨៨៨ ៨៤០៨
 270. »

  ខ្មែរ 168 II (បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% លើគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដៃ)
  ផ្លូវលេខ១៣០ ផ្សារត្រពាំងព្រាយ សង្កាត់ពញាពន់ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៦ ៨៨៨ ៨៤០៧
 271. »

  គីម ហួរ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Tuol Sangkae, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៣១ ៦៦៦ ៦៨៦៩
 272. »

  គីម ហៀក លក់ទូរស័ព្ទ
  ផ្ទះលេខ៣២ ផ្លូវលេខ២០១១ ភូមិក្រាំងអង្ក្រង សង្កាត់ក្រាំធ្នុង ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨៩៩ ៩៣៩
  មើល​ផែនទី
 273. »

  គីម ហៀក ១ លក់ទូរស័ព្ទ
  ផ្ទះលេខ A១៤E0 ភូមិត្រពាំងល្វា សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៩៩៩ ៦២៥
  មើល​ផែនទី
 274. »

  គីមហុងលក់ទូរស័ព្ទ
  #119 E0, St.215, Phnom Penh, Khan Toul Kork, Sangkat Phsar Depou Pir
  ០១៦ ៥៩៩ ៩២៩
 275. »

  គ្នាយើង
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧០ ៩២៣ ៦៨១
 276. »

  ឃី ហុង
  199, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ២២២ ៦២៦
 277. »

  ចាន់ ថន លក់ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ
  #21 B, National Road No. 2, Phum Prek Takong 2, Songkat Chak Angrae Leu, Khan Meanchey, Phnom Penh
  ០១៧ ៩១០ ៩១៥
 278. »

  ច័ន្ទឌី លក់-ជួសជុលទូរស័ព្ទ
  ផ្ទះលេខ៥៨៣ ផ្លូវមុន្នីវង្ស ភូមិ០១ បឹងកេងកង០២ ចំការមន ភ្នំពេញ
  ០១២ ៨៤២ ១៨៨
 279. »

  ច័ន្ទរ៉ា លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  13, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៨៨ ៧៥៨
 280. »

  ឆាយអេង - លក់ទូរស័ព្ទ
  Mao Tes Toung Blvd., Phum 2, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨១ ៣៣៣ ៣៣៦
 281. »

  ជាង ដា ទិញលក់ទូរស័ព្ទដៃ និងជួសជុល
  Tuol Sangkae, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៨ ៣៤៦ ៤៧៦
 282. »

  ជាវ ប៉ ហាងលក់ទូរស័ព្ទទំនើប
  #27 E0, St. 142, Sangkat Phsar Thmei Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៥ ៥៥៨ ៨៨៨
 283. »

  ជាវ ប៉ ហាងលក់ទូរស័ព្ទទំនើប
  #27 E0, St. 142, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៥ ៥៥៨ ៨៨៨
 284. »

  ជីជី ហ្វូសប (ជីជី GiGi)
  128, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦៩ ២២២ ២៥៨
 285. »

  ជូលីណា - លក់ទូរស័ព្ទ
  Mao Tes Toung Blvd., Phum 2, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨៧ ៦២២
 286. »

  ឈឹមមុន្នីតុលាស្មាតហ្វូន
  2002, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧៧ ៤៥៤ ៤៤៨
 287. »

  ដៃចំណាន លក់ទិញ និងជួសជុលទូរស័ព្ទ
  110, Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៣៩៨ ៦៧៨
 288. »

  ឋានសួគ៌ II លក់ទូរស័ព្ទ
  #163, St. 148, Phsar Kandal Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៨ ៦៧២ ២២៦
 289. »

  ឋានសួគ៌ ២ លក់ទូរស័ព្ទ
  #163, St. 148, Sangkat Phsar Kandal 2, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៨ ៦៧២ ២២៦
 290. »

  ណារ៉ុម ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  #8-9, National Road 2, Sangkat Chhbar Ampov Ti2, Khan Chhbar Ampov, Phnom Penh
  ០៧០ ៣៤៥ ៤៤៥
 291. »

  តាយ សប
  Preah Monivong Blvd, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៨ ៣៦៦ ១៦៨
 292. »

  តែ តេកឡុង
  #52 Z, St.402, Sangkat Tomnub Tek, Khan Chankarmorn, Phnom Penh
  ០៧៦ ៦៥៥ ៤៤៤៤
 293. »

  ទេព ផន ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  #327 A, St. 245, Sangkat Phsar Depou Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧១ ៩១៩ ១៦៩១
 294. »

  បរកែវ ថេម៉ាថេក លក់វិទ្យុទាក់ទង (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ១៥៥ ផ្លូវ១៦៣ សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៧២៣ ៩៧២
 295. »

  បូរី អាយ ស្មាត
  #46, St. 1, Sangkat Nirot, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៩៨ ៣៣៣ ៤៦០
 296. »

  ប៉ាវម៉ូបែល-លក់ទូរស័ព្ទ
  ផ្ទះលេខ១២E០ ផ្លូវលេខ៣៣៦ ភូមិ១០ សង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨១ ៣១៨ ៨៨៨
 297. »

  ប៊ុន អាន លក់​គ្រឿង​លម្អរ​ទូរស័ព្ទ
  ផ្ទះលេខ៤២៨-៤២៩ ផ្លូវ១៣ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៧២៣ ៧២២
 298. »

  ផារិទ្ធ អ៊ុតទូរសព្ទ័
  #41 E0, St. 93, Sangkat Boeng Prolet, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦២៩ ០២២៤
 299. »

  ពិសិដ្ឋ លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  ផ្ទះ៧៥E០ មហាវិថីហ្សារ៉ាហារឡាល់នេរុហ៍ (២១៥) សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៧៧៧ ៧៣៦
  មើល​ផែនទី
 300. »

  ពុទ្ធី លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៦ ២៦៧ ៦៧៣
 301. »

  ពេជ្រ សំណាង លក់ទូរស័ព្ទ
  St. Lum, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៧ ៩៩៧ ៧៧៩៦
 302. »

  ភានុរង្សី លក់ទូរស័ព្ទ
  Store A-10, Phsar Depou Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨១ ៥៣៨ ២៨២
 303. »

  ភានុរង្សី លក់ទូរស័ព្ទ
  ផ្ទះ៣៩៩អឺ២ ផ្លូវ១២៨ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ
  ០៨១ ៥៣៨ ២៨២
 304. »

  ភារិន-ដាលីន លក់ទូរស័ព្ទដៃ (បញ្ចុះតម្លៃ ២០% (លើគ្រឿងតុបតែង និងគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដៃ) រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៧ ផ្លូវ២១៥ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៧៧៧ ៧៣៥៥
  មើល​ផែនទី
 305. »

  ភាឡាណា លក់ទូរស័ព្ទ
  ផ្ទះលេខ១៦ ផ្លូវ២១៥ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៦២២ ២៩៤៣
 306. »

  មករា​ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  310, Phum 3, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៣៣ ៣៨០
 307. »

  មករា​ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Phum 3, Sangkat Boeung Keng Kang Bei, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៣៣ ៣៨០
 308. »

  មង្គល​ លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  ផ្ទះលេខ១២៥E0 មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៦១៥ ៦១៨
 309. »

  មង្គល​ លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  ហនធរុី, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៦១៥ ៦១៨
 310. »

  មហាមិត្ត-លក់ទូរស័ព្ទ
  មហាវិថីម៉ៅសេទុង (ផ្សារឃ្លាំងរំសេវ) រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥៥០ ៩១១
 311. »

  ម៉េង ហុង ជួសជុលទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ
  #551, St361, Songkat Chhbar Ampov Ti2, Khan Chhbar Ampov, Phnom Penh
  ០១៦ ៨០៨ ៤២៣
 312. »

  ម៉េង ហៃ Phone Shop
  2002, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៨ ៤៧៨ ០៨០៧
 313. »

  លី ឃាង លក់ទូរស័ព្ទ
  St. 150, 24z, Phum 1, Sangkat Phsar Depou 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨៨ ៩១៦
 314. »

  លី ឆេង លក់ទូរស័ព្ទ
  #82, National Road 1, Phum Mith Pheap, Sangkat Prek Ang, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៩២ ៩២៣ ៥០២
 315. »

  លី មួយលាង
  2002, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ៧៤៤ ៥០១
 316. »

  លី វីរៈ លក់ទូរស័ព្ទ និង ជួសជុលទូរស័ព្ទ
  ផ្លូវកែវចិន្តា សង្កាត់កៀនឃ្លាំង ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩២ ៩៦១ ០០២
  មើល​ផែនទី
 317. »

  លឹម ហាវ លក់ទូរស័ព្ទ
  ផ្ទះលេខ៧៨AE០ ផ្លូវលេខ២៣០ សង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៩៩៩ ៦៩១
  មើល​ផែនទី
 318. »

  វិចិត្រ លក់ទូរស័ព្ទ
  #310, National Road 6 A, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១២ ២៤១ ៨៨៧
 319. »

  សត្រា ɪ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Phnom Penh, Khan Prek Phnov, Sangkat Prek Phnov, Phum Prek Phnov
  ០៨៥ ៨៨៨ ៩៩៦
 320. »

  សត្រា ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Phnom Penh, Khan Prek Phnov, Sangkat Prek Phnov, Phum Prek Phnov
  ០៩២ ៦៥៦ ៥៧៣
 321. »

  សុខ នីសា លក់ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ
  St. Keo Chanda, Chroy Changva, Phnom Penh
  ០៧៨ ៤៥៦ ៧៨៧
 322. »

  សុខ ភាលី ហ្វូនសប
  110, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨១៨ ៨៩៨
 323. »

  សុខ យ៉េន ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  ផ្លូវ៥៩៨ ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៧១៦ ១១៨
 324. »

  សុខយ៉េន លក់ទូរស័ព្ទទំនើប
  Tuol Sangkae, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៣ ៧១២ ០០៩
 325. »

  សុខា ពេជ្រ
  ផ្ទះ១៨អេ ផ្លូវ២៣១ សង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ
  ០១០ ៩២៨ ៦៤២
 326. »

  សុខ​ ផេង-លក់ទូរស័ព្ទ
  Phum Trapeang Thloeng, Sangkat Chaom Chau, Khan Dangkor, Phnom Penh
  ០៩៣ ៥៥០ ៥៧៧
 327. »

  សុធឿន មជ្ឈមណ្ឌលលក់ និងជួសជុលទូរស័ព្ទដៃទំនើបៗ
  សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៨ ៩៩៩ ៩៨៩២
  មើល​ផែនទី
 328. »

  សុភ័ក្រ លក់ទូរសព្ទដៃទំនើប
  ផ្ទះលេខ៥ ផ្លូវលូ៥ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ៨៨៨ ៩៩៩៨
 329. »

  សុវណ្ណារ៉ា លក់ទូរស័ព្ទ
  St. Keo Chanda, Kbal Chroy, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៩៦ ៦១៦
 330. »

  សេង វុឌ្ឍី លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  261, Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៧៦៨ ៨៦៨
 331. »

  សំអឿន លក់ទូរស័ព្ទ
  Sangkat Preaek Lieb, Khan Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១០ ៣០៣ ០១៨
 332. »

  ស៊ិនត្រល់ លក់ទូរស័ព្ទ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% ដល់ ១០% លើ​គ្រឿង​បំពងសម្លេង និងគ្រឿង​តុបតែង​ទូរស័ព្ទ)
  ផ្ទះលេខ៦១E០ ផ្លូវលេខ១២៦ សង្កាត់ផ្សាថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨៩៨ ៤៤៣
  មើល​ផែនទី
 333. »

  ស៊ីថុល-លក់ទូរស័ព្ទ
  St. 270, Phum 9, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៧២២ ២៨៧
 334. »

  ស៊ុន លក់ទូរស័ព្ទដែ
  ផ្សារឃ្លាំងរំសេវ ភ្នំពេញ
  ០១០ ២២២ ២២៣
 335. »

  ស្នាដៃកូនខ្មែរលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  128, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧០ ៦៦០ ៣២៣
 336. »

  ស្នាដៃកូនខ្មែរលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្លូវលេខ១២៨ សង្កាត់ទឹកល្អក១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៦៦០ ៣២៣
  មើល​ផែនទី
 337. »

  ស្រីកា-លក់គ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទ
  Sangkat Tek Laak, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៤៣ ៦៨៨
 338. »

  ស្រុកស្រែ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ១ មេសា ២០២៤)
  ផ្លូវលេខ១៣០ ផ្សារត្រពាំងព្រាយ សង្កាត់ពញាពន់ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩២ ៦០០ ៣២៣
 339. »

  ស្រេង​ ហេង លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  #44 E0, St. 63, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥១៦ ២២៦
 340. »

  ហាក់ សូរិយា លក់ទូរស័ព្ទដៃ និងជួសជុល (បញ្ចុះតម្លៃ ៥០% លើការជួសជុលទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ)
  សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨៨៨ ៥២៨
  មើល​ផែនទី
 341. »

  ហាង SH សុខហេង លក់ទូរស័ព្ទ
  ផ្ទះលេខ២៣ ផ្លូវ១៣៦ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៥ ៦២២ ២៥៥
  មើល​ផែនទី
 342. »

  ហាង ធឿន ណាកូម វើកសប (លក់វិទ្យុទាក់ទង) (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៥២E0 ផ្លូវលេខ៤៣២ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៤៦៦ ៦៦៦
 343. »

  ហាងទូរស័ព្ទដៃ អេសអិន
  #127, St.598, Sangkat Boeng Kak 2,khan Tuol Kouk, Phnom Penh
  ០១៧ ៧០២ ០៨៧
 344. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ ហេង ហេង (បឹងកេងកង១)
  #132, Preah Sihanouk Blvd., Sangkat Boeung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៥៥ ៦៧៧
 345. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ ហេង ហេង (បឹងព្រលឹត)
  ផ្ទះលេខ៤៧១អឺហ្សេរ៉ូ ផ្លូវលេខ៩៣ សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៧៩៤ ៩០៤
 346. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ ហេង ហេង (មហាវិថីព្រះសីហនុ)
  #123 A E0, Preah Sihanuk Blvd, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៥៥ ៦៧៧
  មើល​ផែនទី
 347. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ អរ អូ អាយ
  ផ្ទះលេខ២៧សេអឺហ្សេរ៉ូ ផ្លូវលេខ២៣៧ ភូមិ៦ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៩៩៥ ៧៨៨
  មើល​ផែនទី
 348. »

  ហាយ លីង-លក់ទូរស័ព្ទ
  Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១០ ៨៨៨ ៥៣៩
 349. »

  ហុង ម៉េង
  #150 E0, Prash Sihanok Blvd., Boeng Keng Kang 2, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៦ ៣៣៩ ២៤៤
 350. »

  ហុង ហុង II
  592, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ៣៨៨ ៨៥៥៥
 351. »

  ហូលីដេ លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%)
  ផ្ទះលេខ៥១០ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៦ ៨៦៣ ៦៣៣៣
  មើល​ផែនទី
 352. »

  ហេង ធារី លក់ទូរស័ព្ទ (បញ្ចុះតម្លៃ ៣%)
  ផ្ទះលេខ២៤០ ផ្លូវ៦៣ស្ទួន សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៥៥៦ ៨៨៦
 353. »

  ហេង លក្ខិណា លក់គ្រឿងបន្លាស់ ទូរស័ព្ទ
  Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០៨១ ៦៦៦ ៦៦៣
 354. »

  ហេង លី លក់ទូរស័ព្ទ
  #333, St. 217, Phum 4, Sangkat Ou Ruessei 2, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៨ ៤៨៨ ៨៨៨
 355. »

  ហេង ហៀង​ លក់ទូរស័ព្ទ
  #14 E0, St. 63, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៧ ៦៨០ ៨៨៨
 356. »

  ហេង ហេង លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  ផ្លូវលេខ១៦៣ សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៦ ៨៨៣ ៣៣៨៣
 357. »

  ហ៊ុយ ផេង លក់ទូរស័ព្ទ
  Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១០ ៩៧៩ ៦១០
 358. »

  ហ្វីរ៉ាឌី ស្មាតហ្វូន
  Sangkat Chbar Ampov 1, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៨៩ ៨៣១ ៣៩៣
 359. »

  ឡាក់គី ទិញ-លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប និងកុំព្យូទ័រ
  មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ៨១២ ១៨៩
 360. »

  ឡាយ ហ៊ាង លក់ទូរស័ព្ឌទំនើប
  336, Phsar Daeum Kor, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៣៨ ៣២៣
 361. »

  ឡេង ហេង-លក់ទូរស័ព្ទ
  មហាវិថីម៉ៅសេទុង (ផ្សារឃ្លាំងរំសេវ) រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៤៦៧ ៧៧៣
 362. »

  អាន ឆែ
  #182 A E0 E1 E2 E3, St. 182 Corner 211, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៦៧ ៦៩៨
 363. »

  អានណា លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបគ្រប់ប្រភេទ
  #21 E0, St. 142, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៣១៦ ៥៦៧
 364. »

  អាយ-អ ហ្វូន
  Phsar Daeum Kor, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣៣៣ ៧៥៣
 365. »

  អាលីបាបា កម្ពុជា Phone Shop
  2002, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨១ ៤៤៤ ៣៣៤
 366. »

  អៀ​ សុខហៀង
  289, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៩៩ ៩៩៩៦
 367. »

  អែនឌី
  294, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៩២ ២២១
 368. »

  ឯម ភក្តី លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  #79 A E0, St.148, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩៩៧ ៩៩៨
 369. »

  ឯម ភក្តី លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  ហវិថី ហនធរុី, Phsar Kandal Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩៩៧ ៩៩៨
ខេត្តកណ្ដាល (៥១)
 1. »

  5 STARS PHONE SHOP
  ភូមិលើ ឃុំស្វាយជ្រំ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
  ០៩៦ ៧៧៧ ៧៥៣៧
 2. »

  BOUY TONG AN PHONE SHOP
  Preaek Run Village, Preaek Koy Commune, Saang District, Kandal Province
  ០៦៦ ២២២ ២៥៧
 3. »

  CHANNTHET PHONE SHOP
  21a, Setbou, Setbou, S'ang, Kandal
  ០៩៦ ២៧២ ៧៥២០
 4. »

  CHHAY HENG THMEY PHONE SHOP
  Ta Khmau, Kandal Province
  ០៩៨ ៣៣៣ ៣០៥
 5. »

  CHHENG NANN PHONE SHOP
  St. 110, Thmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal Province
  ០១២ ៧៧៨ ០១៣
 6. »

  CHHUN SENG PHONE SHOP
  Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal Province
  ០៦៩ ៥៥២ ៩៩៩
 7. »

  CHHUN SENGHOUT PHONE SHOP
  Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៧០ ៣៣៤ ៥៦៧
 8. »

  CHUM SOPHEA PHONE SHOP
  Ta Nu Village, Saang Phnum Commune, Saang District, Kandal Province
 9. »

  ENGLEANG PHONE SHOP
  Krong Ta Khmau, Kandal Province
  ០៩៨ ៩៣៦ ៣៦៩
 10. »

  HENG FUR SUN PHONE SHOP
  Preaek Kshev Village, Roka Kphos Commune, Saang District, Kandal Province
  ០៩៦ ៦៦៥ ២០០៨
 11. »

  KAKNIKA MODERN PHONE SHOP
  Ta Khmau, Kandal Province
  ០១០ ៨៧៣ ០៩០
 12. »

  LY HUNG PHONE SHOP
  Daeum Mien, Daeum Mien, Ta Khmau, Kandal
  ០១៧ ៣៣៥ ៣៣៦
 13. »

  LY TYLA PHONE SHOP
  Veal Village, Saang Phnum Commune, Saang District, Kandal Province
  ០៨៧ ៧៧៨ ២៨១
 14. »

  MUSIC BOY MOBILE PHONE SHOP
  A21, Lekh Bei, Svay Rolum, S'ang, Kandal
  ០៩៦ ៦៥៤ ២២២២
 15. »

  SAM OUN RATHA PHONE SHOP
  Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal Province
  ០៩៦ ៨៨៨ ៩៩៩២
 16. »

  SENG PREYCHEA
  Kraom Village, Preaek Anchanh Commune, Mukkampoul District, Kandal Province
 17. »

  SENG SOKNEA PHONE SHOP
  Traeuy Troeng Village, Preaek Ambel Commune, Saang District, Kandal Province
  ០៩៣ ២១១ ៨៦៨
 18. »

  SOK LYROTANAK PHONE SHOP
  Kandal Province, Krong Ta Khmau, Sangkat Ta Khmau, Phum Thmei
  ០៩៧ ៩៩៩ ៦៥៩៦
 19. »

  SOKCHHAY VIREAKBOTH PHONE SHOP
  St.38, Kampong Tuol, Anlong Romiet, Kandal Stueng, Kandal
  ០៨៦ ៣៣៣ ៣៦៥
 20. »

  SOKHON PHONE SHOP
  Baek Chan, Ang Snuol, Kandal
  ០៩៦ ៣៤៣ ៣៣៣៧
 21. »

  SOR VEASNA
  Mlu Meun Village, Phsar Daek Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០៧០ ៨៨៧ ៩៨៧
 22. »

  SOTHY PHONE SHOP
  St. 132, Krapeu Ha, Preaek Ruessei, Ta Khmau, Kandal Province
  ០៨៨ ៥៧៥ ៥៥៩៩
 23. »

  THEARY PHONE SHOP
  Ta Khmau, Kandal Province
  ០៨៨ ២៦៧ ៦២២២
 24. »

  THIA SRENG PHONE SHOP
  Kbalchrouy Village, Preaek Koy Commune, Saang District, Kandal Province
  ០៦០ ៥២៥ ១៥១
 25. »

  THY LINA MODERN PHONE SHOP
  Knung Preaek Village, Preaek Koy Commune, Saang District, Kandal Province
  ០៨៧ ២៣២ ៧៧៦
 26. »

  THYRA PHONE SHOP
  Thmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១៥ ៥៥០ ០៥៨
 27. »

  TOUCH SOKHNOEUN PHONE SHOP
  St.38, Kampong Tuol, Anlong Romiet, Kandal Stueng, Kandal
  ០១៦ ៨៤៨ ០១៦
 28. »

  VANNARA MODERN PHONE SHOP
  Preaek Run Village, Preaek Koy Commune, Saang District, Kandal Province
 29. »

  VUTHA PHONE SHOP
  St. 201, Thmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៨៧ ៨៨៨ ៦៥៦
 30. »

  ZONE PHONE SHOP
  24, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១២ ៣៤៤ ៤៦៩
 31. »

  BT ប៊ុនធី ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  St. 1830, Thmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៧១ ៦៦៦ ៦៣៦៤
 32. »

  Neaka ពិភពម៉ូតស្រោមទូរសព្ទ័ដៃ
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៥ ៩៩៥ ៦៩៩
 33. »

  ចំរើន លាភ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal Province
  ០៩៨ ៩២០ ៤០៤
 34. »

  ឆាយហេង លក់ទូរសព្ទ័ដៃទំនើប
  Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៨១ ៣៩៣ ៣៣៣
 35. »

  ឈុន លី លក់ទូរស័ព្ទដៃ និងគ្រឿងបន្លាស់
  Phum Ta Khmau, Sangkat Ta Khmau, Krong Ta Khmau, Kandal Province
  ០៨១ ៣៣៣ ៤៥៥
 36. »

  ឈុន លី លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Phum Ta Khmau, Sangkat Ta Khmau, Krong Ta Khmau, Kandal Province
  ០១០ ៣២២ ៥២២
 37. »

  ឌីណេត ហាងលក់ទូរស័ព្ទ
  Vihear Suor Cheung Village, Vihear Suork Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០៨១ ៨៨៨ ៧៦៧
 38. »

  ទីណាហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  St. 41, Damnak Ampil Commune, Ang Snuol District, Kandal Province
  ០១០ ៧៥២ ៣៣៣
 39. »

  ប៊ុន ថន​ លក់ទូរសព្ទ័
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៨ ៤៤៤ ៣៤៨
 40. »

  ប៊ុនធី ថ្មី លក់ទូរស័ព្ទដែទំនើប
  21, Preaek Samraong, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩០ ៨៩៦ ៦៦៦
 41. »

  ប៊ុនធីថ្មី លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  21, Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៦ ២៩៥ ៦៦៦៦
 42. »

  មានលាភ II
  Preaek Samraong, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៧៨ ៤៨៧ ៧៧៨
 43. »

  សាយ៉ា ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal Province
  ០១៦ ៣០០ ៨៩៨
 44. »

  សុខ លីន លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  21 A, Lekh Bei, Svay Rolum, S'ang, Kandal
  ០១៥ ៥៥២ ០២១
 45. »

  សុខអាន លក់ទូរស័ព្ទ
  Sangkat Ta Khmau, Krong Ta Khmau, Kandal Province
  ០១៧ ៣៣៣ ៦៨៦
 46. »

  សុភ័ណ្ឌលក់ទូរស័ព្ទ
  ព្រែកល្វា ព្រែកតាកូវ ខ្សាច់កណ្តាល កណ្តាល
  ០១០ ២៧១ ៦៦៦
 47. »

  ហេង ងួន លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  21, Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១១ ៨៧៧ ៧៩៩
 48. »

  ហេង​ សុភា ទិញលក់ និង​ ជួសជុលទូរស័ព្ទ
  Phum Russeisrok, Khum Kpob, Srok Saang, Kandal
  ០៩៨ ២៧៧ ៨៨៧
 49. »

  ហ៊ា ម៉ាប់​ លក់ទិញទូរសព្ទ័ដៃគ្រប់ប្រភេទ
  Preaek Ta Meak Village, Preaek Ta Meak Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០១០ ៥៧១ ៩៥៧
 50. »

  ឡេងអៃ លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិក្នុងព្រែក ឃុំព្រែកគយ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល
  ០១៥ ៦៦៩ ២២២
  មើល​ផែនទី
 51. »

  អ៊ុន ស៊ុនអៀង លក់ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ
  Thum Village, Krang Yov Commune, Saang District, Kandal Province
  ០១២ ៥៥៣ ១២៨
ខេត្តកោះកុង (៨)
 1. »

  កង សុផល លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Bak Khlang, Mondol Seima, Koh Kong
  ០៨៨ ៥៨០ ១១១៦
 2. »

  ចិត្រា សុផល លក់ទូរស័ព្ទ និង ដងស្ទូចត្រី
  ភូមិ ០១ សង្កាត់ដងទង់ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
  ០១៦ ៤៤០ ០១០
 3. »

  រតនា​​ ហាងលក់ទូរស័ព្ទ និងសន្ទូចត្រី
  Phum 2, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៨ ៧៩៩ ៩៧១
 4. »

  លីណា Phone Shop
  Phum 1, Doung Tung, Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៣ ៦៣៦ ៦៦១
 5. »

  សេង ម៉េងស៊ឺ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  ភូមិ០២ សង្កាត់ដងទង់ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
  ០៩៩ ២៧២ ៧៧២
 6. »

  សេង ហ៊រ​ លក់ទូរស័ព្ទ
  Neang Kok Village, Bak Khlang Commune, Mondol Seima District, Koh Kong Province
  ០៨១ ៦៣៧ ៥៥៥
 7. »

  ស្រីនាងលក់ទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទ
  Cham Yeam Village, Bak Khlang Commune, Mondol Seima District, Koh Kong Province
  ០៨១ ៥២៣ ៦៦៦
 8. »

  ហេង សម្បត្តិ​​ លក់ទូរស័ព្ទ
  Phum 3, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៧ ៣៩៧ ៦៦០០
ខេត្តកំពង់ចាម (៣៧)
 1. »

  APSARA MODERN PHONE SHOP
  Phum 9, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៧៧ ៥៥៩ ៩៩២
 2. »

  APSARA MODERN PHONE SHOP
  Phum Ti Prambuon, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៧៧ ៥៥៩ ៩៩២
 3. »

  KHOM RITHY PHONE SHOP
  Phum Ti Dabpir, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១០ ៩០០ ០៩១
 4. »

  REAM SARATH PHONE SHOP
  ភូមិស្គន់ ឃុំសូទិប ស្រុកជើងព្រៃ​ កំពង់ចាម
  ០៧៧ ៤៨៨ ៩៩៨
 5. »

  SOCHEAT MODERN PHONE SHOP
  Skon, Soutip, Cheung Prey, Kampong Cham
  ០៦៩ ៦៥៣ ៥២២
 6. »

  SOK NAREM PHONE SHOP
  Preaek Rumdeng Kho Village, Preaek Rumdeng Commune, Srey Santhor District, Kampong Cham Province
  ០៩៦ ៣៨៤ ៣៣៨៨
 7. »

  SOKNY PHONE SHOP
  Phum 7, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១៦ ៥៥២ ២០០
 8. »

  SREYMACH PHONE SHOP
  Khnaor Dambang, Cheung Prey, Kampong Cham
  ០៧១ ៩៥៥ ៥៥៥០
 9. »

  TUON SI NITH PHONE SHOP
  Bueng Deng Village, Prek Kok Commune, Stueng Trang District, Kampong Cham Province
 10. »

  VIRAK CHET PHONE SHOP
  Phum 13, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៦៩៩ ២២៨
 11. »

  គីមរតនា ជួសជុលទូរស័ព្ទ
  Phum Ti Dabpram, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៦៦៦ ០២៥
 12. »

  គឹម ឡង់ឌី
  ភូមិពាមជីកង ឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៨៨ ៨៤០ ៤០៣០
 13. »

  ឆេង ឆេង លក់ទូរស័ព្ទទំនើប (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិស្គន់ ឃុំសូទិប ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១៥ ៤៤៤ ៧៤៥
  មើល​ផែនទី
 14. »

  ជា ធារិទ្ធ លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៩ ២០២ ០៥០
 15. »

  ជាងឌីលក់ទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិពាមជីកង ឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៨៨ ៨៤០ ៤០៣០
 16. »

  ជីង ឡុង លក់ទូរស័ព្ទ (បញ្ចុះតម្លៃ ៣%)
  ភូមិទី១១ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១៧ ៣៦៥ ៤៣៦
  មើល​ផែនទី
 17. »

  បាយ័ន ហាងលក់ទូរសព្ទ័ដៃ (បាធាយ)
  ភូមិផ្អាវ ឃុំផ្អាវ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៥ ៥៦៨ ៦៨៦
 18. »

  ពៅ ស្រីម៉ៅ
  ភូមិផ្អាវ ឃុំផ្អាវ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម
 19. »

  ម៉េង ឈាន់ លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៧ ៦៧៨ ៣៣៣០
 20. »

  ម៉េងស៊្រុន លក់និងជួសជុលទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ
  Sambuor Meas Ka Village, Peam Chi Kang Commune, Kang Meas District, Kampong Cham Province
  ០៧១ ៩០៦ ១៦៨០
 21. »

  យក់ សុភ័ក្រ លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១១ ៦០៨ ១១១
 22. »

  យ៉ែម សំណាង ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩២ ២០៣ ០៧៣
 23. »

  រដ្ឋាហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Phum Ti Prambuon, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៩២ ១១១ ៣១៨
 24. »

  វ៉ែន ម៉យ លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩២ ៧៦៨ ៨៨៦
 25. »

  សារ៉ាក់ លក់ទូរស័ព្ទ
  Phum Ti Prambuon, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៩ ៩២១ ៩៩៩
 26. »

  សុខ ឃី លក់ទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទ
  Prey Totoeng Village, Chrey Vien Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០១៧ ៥៣៦ ៣៣៣
 27. »

  សុជាតិ ទិញ-លក់ទូរស័ព្ទដៃ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% ដល់ ១០%)
  ភូមិស្គន់ ឃុំសូទិប ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៩ ២១៤ ៤៣៤
 28. »

  សុភី លក់ទូរស័ព្ទ
  Khael Chey Village, Ou Svay Commune, Kampong Siem District, Kampong Cham Province
  ០១២ ៦០១ ៦០៨
 29. »

  ហាក់ ប៊ុនឡេង លក់ទូរស័ព្ទ
  Thlok Chrov Village, Khchau Commune, Kang Meas District, Kampong Cham Province
  ០៧១ ៥៣៣ ៣៣៣៤
 30. »

  ហាងលក់ទូរសព្ទ័ យូ សេរីរ័ត្ន
  ភូមិផ្អាវ ឃុំផ្អាវ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៥ ៥១៩ ១៩១
 31. »

  ហេង លី
  Prey Totoeng Village, Chrey Vien Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០១២ ៤៦៩ ៥៨៥
 32. »

  ហេង លឹមហៃ លក់ទូរស័ព្ទដៃ OPPO (បញ្ចុះតម្លៃ ៣% រហូតដល់ ៣០ កញ្ញា ២០២០)
  ភូមិថ្នល់បែកលិច ឃុំស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៧ ៧៧៧ ០០៩៣
 33. »

  ហេង ហៅគួង លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១៥ ៨០៣ ៨៣៨
 34. »

  ហ៊ាង សុខម៉េង លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Bek Anloung Village, Areak Tnoat Commune, Stueng Trang District, Kampong Cham Province
  ០៩៧ ២២០ ២២២១
 35. »

  ហ្វ័រប្រាឌ័រ ហ្វូនស៊ប
  Phum Ti Prampir, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៦ ៣២៥ ៤៤២១
 36. »

  ឡោ ភិរ៉ា លក់ទូរស័ព្ទ
  Peam Chi Kang Village, Peam Chi Kang Commune, Kang Meas District, Kampong Cham Province
  ០៧០ ៥៧៥ ៥៦៧
 37. »

  អ៊ិត តុងលី លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  ភូមិអំពិល ឃុំព្រែកដំបូក ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៨៦ ៣០៥ ៥០៥
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (១៤)
 1. »

  គឹម សាន លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  ភូមិផ្សារលើ សង្កាត់ផ្សារឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៦៦ ៧០០ ៥៦៧
 2. »

  ឈួន​ សុផាណ្ណា (ហៅជាងវៀត)​​ លក់ទូរស័ព្ទ និង ទូរទស្សន៍
  Svay Kraom Village, Ta Ches Commune, Kampong Tralach District, Kampong Chhnang Province
  ០៨៧ ៥៨៦ ៧៣៧
 3. »

  ញឹម​ គឹមហុងលក់ទូរសព្ទ័និង គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
  Prey Kri Cheung Village, Prey Kri Commune, Chol Kiri District, Kampong Chhnang Province
  ០៣១ ៧៧៧ ៤៤៤៤
 4. »

  ឌិន វិសាល​ លក់ទូរស័ព្ទដៃ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ភូមិសាលាលេខប្រាំ ឃុំអូរឫស្សី ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០១២ ៤១៩ ៤៤៤
 5. »

  ប្រាក់​សារុន លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Krang Srama, Svay Chuk, Samki Mean Chey, Kampong Chhnang
  ០១៦ ៩៦៥ ០៩៩
 6. »

  ផាត់ បូរ៉ាលក់ទូរសព្ទ័និង គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
  Kampong Ba Srov Village, Chol Sar Commune, Chol Kiri District, Kampong Chhnang Province
  ០៧១ ៤៧៤ ១៤៤៧
 7. »

  ផៃ ឆេងលាង លក់ទូរស័ព្ទ
  ភូមិក្រំាងស្រម៉ ឃុំស្វាយជុក ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០១០ ៩១៨ ៤៤៤
 8. »

  សុភាល័យ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ និង កុំព្យូទ័រ
  Ka At Village, Peani Commune, Kampong Tralach District, Kampong Chhnang Province
  ០៩២ ៧៥៥ ០០៩
 9. »

  ស្រីនាង លក់ទូរស័ព្ទ
  Ti Muoy, Khsam, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province
  ០១២ ៧០០ ០៤៤
 10. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ កុយ ចំណាប់
  Ponley Village, Ponley Commune, Boribo District, Kampong Chhnang Province
  ០៧៨ ៦៨៧ ៧៩៨
 11. »

  ឡាក់គីលក់ទូរស័ព្ទ និង ថតរូប
  Krang Srama Village, Svay Chuk Commune, Samki Mean Chey District, Kampong Chhnang Province
  ០១០ ៦៦០ ១៩១
 12. »

  អ៊ឹម ធួន ហាងលក់ទូរស័ព្ទ
  ភូមិរ៉ា, ឃុំត្បែងខ្ពស់, ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ, ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៩៧ ៣៧០ ០០២៧
 13. »

  អ៊ួង ប៊ុនឡុង I លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Phsar Chhnang, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០៦៩ ៤៥៤ ៩៤២
 14. »

  អ៊ួង ប៊ុនឡុង II លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Khsam, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០៣១ ៦៦៦ ៦៤៤៤
ខេត្តកំពង់ធំ (១០)
 1. »

  HOK SOPHEAK
  Kampong Thom Village, Sangkat Kampongrotes, Stung Sen Municipality, Kampong Thom Province
 2. »

  ING HAYLENG
  Pokyuk Village, Sangkat Sroyov, Stungsen, Kampong Thom
  ០៩២ ៥៤៥ ៥៤៧
 3. »

  JING LONG PHONE SHOP
  Kampong Thum, Kampong Roteh, Stueng Saen, Kampong Thom Province
  ០៦៩ ៧៧៧ ១៤៣
 4. »

  KOEM SOPHORN
  Kampong Thom Village, Sangkat Kampongrotes, Stung Sen Municipality, Kampong Thom Province
 5. »

  KONG BUNTHOEUN
  Porkhav Village, Tboung Krapeu Commune, Santuk District, Kampong Thom Province
 6. »

  SIM BUNAN
  Kampong Chhoeu Teal Village, Sambour Commune, Prasat Sambour District, Kampong Thom Province
  ០១២ ៥៦៦ ០៤២
 7. »

  SRENG VUOCHLY PHONE SHOP
  National Road 6 A, Tang Kouk Village, Sou Young Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០៨១ ៧៨៤ ៣៣៦
 8. »

  កន ប៊ុនធិន លក់ទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិសណ្តាន់ ឃុំសណ្តាន់ ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ
  ០៩៧ ៩៦៦ ៦៨៦៦
 9. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ មាស ស៊ីថ័ង
  National Road 6 A, Sla Kaet Village, Krava Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០៣១ ៧០០ ៤៤៤៤
 10. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ លឹម វុទ្ធី (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៧ មិថុនា ២០២០)
  ភូមិត្រស់ ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ
  ០១៧ ៤៤៤ ៤៥៤
  មើល​ផែនទី
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (៣២)
 1. »

  DUONG PHYRUN
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk Districe, Kampong Speu Province
  ០១៦ ៤៤៤ ៩៤០
 2. »

  DY CHANNY MOBILE PHONE SHOP
  Phum Phsar Talat, Khum O Srok, Phnom Srouh, Kompong Speu Province
  ០១៦ ៤៤៦ ៧៣៣
 3. »

  EA CHHENGCHAY
  Peanich Kam Village, Sang Kat Rokarthom, Chbarmon District, Kampong Speu Province
  ០៨៧ ៧៧៧ ៧៤២
 4. »

  HENG SOKPHENG
  Peanich Kam Village, Sang Kat Rokarthom, Chbarmon District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ៦៦៦ ៦៩៥៥
 5. »

  KEAHENG LAYHUY MODERN PHONE SHOP
  Peanicheakkam Village, Sangkat Rokar Thom, Krong Chbar Mon, Kampong Speu Provice
  ០៨៦ ៥០៦ ៦៦៦
  មើល​ផែនទី
 6. »

  LY SOKLAY MODERN PHONE SHOP
  Peanicheakkam Village, Sangkat Rokar Thom, Krong Chbarmon, Kampong Speu Province
  ០១៥ ៥៩៩ ៦៩៦
  មើល​ផែនទី
 7. »

  OENG TAYSUO
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk District, Kompong Speu Province
  ០៨៧ ២៩២ ៧៣៣
 8. »

  ROS RAVY PHONE SHOP
  National Road No. 3, Liek, Preah Nipean, Kong Pisei, Kampong Speu
  ០៧០ ៤៤១ ៤៥០
 9. »

  SOKHEA SOVANNA PHONE SHOP
  Prey Monou Village, Phong Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៣១ ៩១១ ១១៧៧
 10. »

  TAY CHHEANG PHONE SHOP
  National Road 4, Peanicheakkam, Rokar Thom, Chbar Mon, Kampong Speu
  ០៩៦ ៥៥៥ ០៥៥៥
 11. »

  ច្រេង ភារ៉ា-ឆេង ចាន់ម៉ាលីន
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk Districe, Kampong Speu Province
  ០១២ ៤៤៩ ៤០៩
 12. »

  តាណេត ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Svay Kravan, Chbar Mon, Kampong Speu Province
  ០៩២ ៩៤៨ ៤៤៥
 13. »

  តូបលក់ទូរស័ព្ទដៃ លឹម ចាន់រស្មី
  Peanicheakkam, Rokar Thom, Chbar Mon, Kampong Speu Province
  ០៨១ ៣៣៣ ៣២២
 14. »

  ប៊ុនថេង លក់ទូរស័ព្ទ
  Phsar Slab Leaeng Village, Svay Rumpea Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៧១ ៦៧០ ២២២២
 15. »

  រតនៈ ​រដ្ឋារី​ ហាងលក់ទូរសព្ទ័ដៃ
  Prey Ba Krong, Preah Khae, Basedth, Kampong Speu
  ០៩៦ ៨៤៩ ៤១០០
 16. »

  រតនៈ ​រដ្ឋារី​ ហាងលក់ទូរសព្ទ័ដៃ
  ភូមិព្រៃបាក្រុង ឃុំព្រះខែ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០១៧ ៣០៨ ០៨៨
 17. »

  សិលា 168 ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Peanicheakkam Village, Sangkat Rokar Thom, Krong Chbar Mon, Kampong Speu Province
  ០៩៣ ៦០៧ ៧៧៧
 18. »

  ហាងលក់ទូរសព្ទ
  Vihear Khpos Village, Veang Chas Commune, Odongk District, Kampong Speu Province
  ០៦៩ ៤១៩ ៩៦៩
 19. »

  ហាងលក់ទូរសព្ទ និង គ្រឿងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ (សុខ ស្រីលុច)
  Odongk, Veang Chas, Odongk, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ៩០០ ៦១០៧
 20. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប ម៉ាលី​ ១៦៨
  Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
  ០១៥ ២៧៧ ៥៩២
 21. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប ហាក់ តារា
  Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
  ០៧០ ២២២ ៣៣៧
 22. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃរ និង ជួសជុលទូរស័ព្ទដៃរ យ៉េត សប្បាយ
  44, Monourom, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៦ ៩៩២ ៣០៣០
 23. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃរ ផាត គីមឡា
  Monourom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៧៨ ៨៧១ ៨០០
 24. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃរ វ័រ ឡាទី
  Monourom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៨៩ ២៨៨ ៧៧៨
 25. »

  ហាងលក់ទូរស្ទព័ដៃ ហោ សុរិន្ទឌី
  Peanicheakkam Village, Sangkat Rokar Thom, Krong Chbar Mon, Kampong Speu Province
  ០៨១ ៨៨០ ៨០០
 26. »

  ហូវ ហៀង
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk Districe, Kompong Speu Province
  ០១២ ៦៣៨ ០៥៦
 27. »

  ហេង បញ្ញា
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk District, Kampong Speu Province
  ០៩៧ ៩៧៩ ៧៨២៣
 28. »

  ហេង លីឡេង
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk District, Kampong Speu Province
  ០១៧ ៥១១ ១១០
 29. »

  ឡាយ សៀកឡេង ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Peanicheakkam Village, Sangkat Rokar Thom, Krong Chbar Mon, Kampong Speu Province
  ០៨១ ២៥៧ ៧៧៧
 30. »

  ឡាយ ហេង
  Peanich Kam Village, Sang Kat Rokarthom, Chbarmon District, Kampong Speu Province
  ០១៦ ៦៨៧ ១៦៨
 31. »

  ឡាយហេង មួយ លក់និងជួសជុលទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Peanicheakkam Village, Sangkat Rokar Thom, Krong Chbar Mon, Kampong Speu Province
  ០១៥ ៣៤៤ ១១២
 32. »

  អៀ សុខហេង
  Peanich Kam Village, Sang Kat Rokarthom, Chbarmon District, Kampong Speu Province
  ០១១ ៣៣៣ ៣៥៦
ខេត្តកំពត (១១)
 1. »

  CHHAY VANNAK PHONE SHOP
  St. Poi Pet, Prey Krala Khang Lech Village, Tuk Meas Khang Lech Commune, Banteay Meas District, Kampot Province
  ០៧៧ ៥៧៦ ៨៤១
 2. »

  LOEM LENG MODERN PHONE SHOP
  #33, Kampong Trach 1, Kampong Trach Khang Kaeut, Kampong Trach, Kampot
 3. »

  SIM KUNTHEA SELL PHONE AND COSMETICS
  #33, Kampong Trach 1, Kampong Trach Khang Kaeut, Kampong Trach, Kampot
  ០៩៦ ៨៩១ ៥០៦០
 4. »

  THANN DARAR PHONE SHOP
  ភូមិត្រពាំងវែង ឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគិរី ខេត្ដកំពត
  ០៩៧ ២០៣ ៣៣០៣
 5. »

  THY PANHA PICH PHONE SHOP
  National Road #3, Kampong Bay, Kampot, Kampot
  ០៨៩ ៨៧៥ ០០០
 6. »

  VANTHA PHONE SHOP
  Trapeang Veng, Trapeang Reang, Chumkiri, Kampot
  ០៨១ ៤៤៤ ៣៦៦
 7. »

  ង៉ែត ភីសាម័យ​ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Prey Krala Khang Lech Village, Tuk Meas Khang Lech Commune, Banteay Meas District, Kampot Province
  ០៨៨ ៥១៧ ៦៦១១
 8. »

  ច័ន្ទរះ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  St. 33, Kampong Bay Tbong, Kampong Bay, Kampot, Kampot
  ០១៥ ២៥៨ ៥៨៥
 9. »

  ទូកមាសថ្មី​ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Prey Krala Khang Lech Village, Tuk Meas Khang Lech Commune, Banteay Meas District, Kampot Province
  ០៧៨ ៩៨៦ ៦៥៦
 10. »

  ធីតាវត្តីហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  ភូមិកំពង់ត្រាចទី១ ឃ៉ុំកំពង់ត្រាចខាងកើត ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត
  ០៩៣ ៦៥៧ ៥៥៥
 11. »

  វុឌ្ឍីលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Poi Pet, Kansaom Ak, Banteay Meas Khang Lech, Banteay Meas, Kampot Province
  ០១០ ៥៨៦ ៨៦៥
ខេត្តក្រចេះ (១២)
 1. »

  ឃី ឡុង ហាងលក់ទូរស័ព្ទ
  Kratie Village, Sangkat Kratie, Kratie Municipality, Kratie Province
  ០៩៧ ៩៦៧ ៧៧៤១
 2. »

  ដាលីស ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  ភូមិត្រពាំងព្រីង​ សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
  ០៧៧ ៦៦៦ ៦២២
 3. »

  ប្រាក់ ច័ន្ទតារា
  ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៧ ៨៦២ ២៤៤៤
 4. »

  ប្រាក់ ពណ្ណរាយ
  ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៧ ៨៣៣ ៣៣៤៦
 5. »

  ម៉ាឡា លក់ទូរព្ទ័ដៃ ផ្សារឆ្លូង
  Chrouy Thma Kraom Village, Chhloung Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០៩៧ ៥៣៦ ៦៧៦៦
 6. »

  លាងហ៊ុយ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% សម្រាប់គ្រឿងតុបតែងទូរស័ព្ទ)
  ភូមិក្រចេះ សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុចក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ
  ០១២ ៨៥៥ ៨៣៨
  មើល​ផែនទី
 7. »

  វាសនា​ អាលីន
  ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៧ ៨៨២ ៥៥៧៧
 8. »

  សុខ ឆេង​ លក់ទូរសព្ទ័
  Chrouy Thma Kraom Village, Chhloung Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០៩៨ ២៤៩ ៩៣៣
 9. »

  សេង ដាលីន លក់ទូរស័ព្ទ
  Han Chey 3 Village, Han Chey Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០៨៨ ៣៣៣ ៨២០៨
 10. »

  ស្រី លីន លក់ទូរស័ព្ទដៃ (ផ្សាឆ្លូង)
  Kaoh Kandaor Village, Chhloung Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០១១ ២៤១ ៦២៤
 11. »

  ឡៅ រចនា លក់ទូរសព្ទ័
  ភូមិកោះកណ្តុរ ឃុំឆ្លូង ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៧ ៣៣៣ ៣១៣៣
 12. »

  អ៊ា ឆេងអាន លក់ទូរសព្ទ័ដៃ ផ្សារឆ្លូង
  Chrouy Thma Kraom Village, Chhloung Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០១៧ ៤៤៨ ៣៨៤
ខេត្តតាកែវ (២០)
 1. »

  CHEA BUNNARITH
  Thnol Bek, Rokakrao, Donkeo, Takeo
 2. »

  CHEANG PHEA
  Thnal Baek Village, Roka Krao Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០៩៦ ៧០០ ៣៣៨៨
 3. »

  DAVY PHONE SHOP
  National Road 2, Thnal Baek Village, Roka Krao Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០៨៦ ៨០៦ ៧០៦
 4. »

  HENG LIN
  Thnal Baek Village, Roka Krao Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០១៧ ២១០ ៥១០
 5. »

  KHOEM TAINGON
  Kampongluong Village, Angkorborei Commune, Angkorborei District, Takeo Province
  ០៩៧ ៧១៩ ៩៧៧៣
 6. »

  PHANNARITH PHONE SHOP
  National Road No. 2, Thnal Baek, Roka Krao, Doun Keo, Takeo Province
  ០៨១ ២៧៧ ៨៨៨
 7. »

  SOKHA MAKLAY MOBILE PHONE SHOP
  Thnal Baek Village, Roka Krao Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០១៦ ៨២៨ ២៣០
 8. »

  SONANG PHONE SHOP
  Smau Khnhei Village, Trapeang Sab Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៩៧ ៦៧៧ ៣៤៣៤
 9. »

  SOVAN SELL PHONE
  Kampong Village, Preah Bat Choan Chum Commune, Kiri Vong District, Takeo Province
  ០៧៧ ២៩២ ២២៩
 10. »

  ជៀន ស្រុង ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទ
  National Road No. 3, Svay Tong, Khvav, Samroang, Takeo
  ០៦៩ ៨៧៦ ៨២៨
 11. »

  តារាចន្ធូ ហាងលក់ទូរសព្ទទំនើប (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិតាឌូ សង្កាត់រកាក្រៅ ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
  ០៨៨ ៧៦៧ ៦៧៦៦
 12. »

  ធីម ប៊ុនថុល លក់ទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទ
  Tram Khnar Village, Sophy Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៦៦ ៨៣៩ ៨៨៥
 13. »

  មា ហុងលី ជួសជុលទូរស័ព្ទដៃ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិកែវចំរើន ឃុំតាំងយ៉ាប ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ
  ០១០ ៧៦០ ៦៥០
 14. »

  មាន ម៉ៅ លក់ទួរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ
  Nationll Rode No. 2, Kandoeng Touch Village, Kandoeng Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៧០ ៣៣២ ០១០
 15. »

  លក់ និងជួសជុលទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិត្រាំខ្នារ ឃុំសូភី ស្រុកបាទី តាកែវ
  ០៧៨ ២៨២ ៨២៥
 16. »

  លីហេងលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Pou Khvet Village, Preah Bat Choan Chum Commune, Kiri Vong District, Takeo Province
  ០៩៣ ៧២២ ២៧០
 17. »

  សុខា ម៉ាក់ល័យ ២ (លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប)
  Angtasaom Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៩២ ៨២៨ ២៣០
 18. »

  ហុង ហួរ (លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបគ្រប់ប្រភេទ)
  Angtasaom Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៧៧ ៥០៥ ០៤៥
 19. »

  ហែម ធីតា លក់ទូរស័ព្ទ
  Prey Totueng, Samraong, Samroang, Takeo Province
  ០១២ ៨១៧ ៤៨៨
 20. »

  ឧឿ ហាក់ លក់ទូរស័ព្ទដៃ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិព្រៃល្វាកើត ឃុំព្រៃល្វា ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ
  ០៨៨ ២០០ ០០៨០
  មើល​ផែនទី
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (២៨)
 1. »

  BRAK KIMSY
  Sophy Village, Kompong Svay Commune, Srereisophon District, Banteay Meanchey Province
  ០៩៦ ៧៧៧ ៦៦០៣
 2. »

  CHHAI VIREAK YUTH PHON SHOP
  Korotan Village, Sangkat O Ambel, Krong Sereisophorn, Banteay Meanchey Province
  ០១២ ៥១៦ ៦១១
 3. »

  CHHOEM CHANVELEA PHON SHOP
  Saesen Village, Sangkat Ou Ambel, Krong Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០១១ ៣៦៣ ៦៣៥
 4. »

  KEO BOYA PHONE SHOP
  ភូមិចក្រី ឃុំជប់វ៉ារី ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩២ ៤៩៥ ៩៩០
 5. »

  KEO BOYA PHONE SHOP
  Chob Veari, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
  ០៩២ ៤៩៥ ៩៩០
 6. »

  KIM SOUR PHONE SHOP
  Phum Sophy Village, Sangkat Kompong Svay, Krong Sereisophon, Banteay Meanchey Province
  ០៨៩ ៤៤៥ ៤៤៦
 7. »

  LY HENGCHHAY PHONE SHOP
  Ruessei Kraok, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
  ០៩៣ ៤៤៥ ៥៦៥
 8. »

  MENG HUOT
  Road 5, Yeang Thmey Village, Koub Commune, Ou Chrov District, Banteay Meanchey Province
  ០៣១ ៦៨៨ ៨១៨៨
 9. »

  PHIRUN PHONE SHOP
  Chob Veari, Preah Netr Preah, Banteay Meanchey
  ០១០ ៣៥៩ ៦៩៦
 10. »

  PICHEY PHONE SHOP
  ភូមិផ្សារថ្មី ឃុំគំរូ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៧ ២២២ ២៦២៧
 11. »

  PICHEY PHONE SHOP
  Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៩៧ ២២២ ២៦២៧
 12. »

  គឺ ឈៀវឡុង លក់ទូរស័ព្ទ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្លូវជាតិលេខ៦អា ភូមិចក្រី ឃុំជប់វារី ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១០ ៤៩៧ ៣៧៣
  មើល​ផែនទី
 13. »

  ឆ តារា លក់ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ
  Poipet, Poi Pet, Banteay Meanchey
  ០៦៩ ៨៨៨ ០១៦
 14. »

  ជួរ​ ចិន្តា ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Balelay I, Poipet, Poi Pet, Banteay Meanchey
  ០៨៥ ៩៩៩ ៩០៦
 15. »

  ភិរុន លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្លូវជាតិលេខ៦អា ភូមិចក្រី ឃុំជប់វារី ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១០ ៣៥៩ ៦៩៦
 16. »

  ម៉ៃ គឹមហុង លក់ទូរស័ព្ទ
  Poi Pet, Banteay Meanchey
  ០៩២ ៥៩៩ ៩៩៥
 17. »

  រ៉ាហ្វាត់លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Phum Bei, Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០១០ ៦៥៦ ៥៥៤
 18. »

  វុយសេង១ លក់ទូរស័ព្ទដៃ (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៥ ភូមិក្បាលស្ពាន សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត
  ០១៧ ៣៦០ ៩៩៩
 19. »

  សាំង ហាន ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  St. 56 A, Roluos Village, Roluos Commune, Svay Chek District, Banteay Meanchey Province
  ០៩៦ ៣៧២ ៨៦០០
 20. »

  ស៊ុន ចិន ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  St. 59, Kandal Village, Malai Commune, Malai District, Banteay Meanchey Province
  ០៧៨ ៩៨២ ៨៩៥
 21. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ ភីរុន
  ភូមិជប់ ឃុំជប់វារី ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១០ ៣៥៩ ៦៩៦
 22. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ លី ហេង ឆាយ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% ដល់ ១០%)
  ភូមិឫស្សីក្រោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៣ ៤៤៥ ៥៦៥
  មើល​ផែនទី
 23. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ ខេ និត
  Ruessei Kraok, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
  ០៨៩ ៨០៧ ១៧១
 24. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ ខេ និត (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិឫស្សីក្រោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៨៩ ៨០៧ ១៧១
  មើល​ផែនទី
 25. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ ប៉ៅ ច្រាំង (បញ្ចុះតម្លៃ ២%)
  ភូមិឫស្សីក្រោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៣១ ២៦២ ៨២៤៩
  មើល​ផែនទី
 26. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប អ៊ុយ រតនា (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិឫស្សីក្រោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៧៦ ៤៤៤ ៤១២២
  មើល​ផែនទី
 27. »

  ហៀង ចន្ថា
  Road 5, Yeang Thmey Village, Koub Commune, Ou Chrov District, Banteay Meanchey Province
  ០៩២ ៦៨៤ ៨១៣
 28. »

  អ៊ុង​ សារ៉ាត់ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  St. 59, Tuol Pongro Village, Tuol Pongro Commune, Malai District, Banteay Meanchey Province
  ០៧១ ៧២២ ២២២៣
ខេត្តបាត់ដំបង (៤៥)
 1. »

  BONTHOEURN 168 PHONE SHOP
  Moung Village, Moung Commune, Moung Ruessei District, Battambang Province
  ០៧១ ៥១១ ៥៥៥៥
 2. »

  BUNNEANG PHONE SHOP
  Moung Village, Moung Commune, Moung Ruessei District, Battambang Province
  ០១២ ៧២០ ៦៧១
 3. »

  CHAN RATANAK PHONE SHOP
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៩៨ ៥៥៥ ៥៧៧
 4. »

  CHANTREA DYNA PHONE AND ACCESSORY SHOP
  Moung Village, Moung Communc, Moung Ruessie District, Battambang Province
  ០៦៨ ៨៣៧ ៤៤១
 5. »

  CHHAY HENG PHONE SHOP
  #227, Group 24, Kompong Krobey Village, Svay Por Commune, Battambang District, Battambang Province
  ០១២ ៦៤១ ៦៩៣
 6. »

  HAI HUONG PHONE SHOP
  Phum Preaek Moha Tep, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៧៧ ៣២២ ០៣២
 7. »

  HIM HOR PHONE SHOP
  #141, St. 03/20, Ou Saphea, Svaypor, Battambang Province
  ០១២ ២៧២ ៧៧៧
 8. »

  HUN THAI PHONE SHOP
  Phum Mphey Osakphea, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៩២ ៩០០ ០០៧
 9. »

  KHENG SEAKHUOT PHON SHOP
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang Province
  ០៩៦ ៦០០ ០១១៦
 10. »

  KHENG SEAKHUOT PHON SHOP
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៧០ ២២៤ ៤៤២
 11. »

  KIM ENG PHONE SHOP
  Kvit Village, Prek Kpob Commune, Aek Phnom District, Battambang Province
  ០៨៦ ៧៧៧ ៧៥៥
 12. »

  LAO BUN LO PHONE SHOP
  Moung Village, Moung Communc, Moung Ruessie District, Battambang Province
 13. »

  LUCKY 4 PHONE SHOP
  Mphey Osakphea Village, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៨៩ ៦៩១ ៨១៩
 14. »

  NETH CHAMROEN II PHONE SHOP
  Kab Kou Thmei Village, Sangkat Ou Char, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១២ ៦៤០ ៤៩៨
 15. »

  NETH CHAMROEN PHONE SHOP
  Phum Kab Kou Thmei, Sangkat Ou Char, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១៧ ២១៨ ១៦៦
 16. »

  NHOEUNG SREYMOM
  #227, Group 16, Koktrob Village, Tameun Commune, Thmorkoul District, Battambang Province
  ០៨៩ ៩៦៩ ៦០៦
 17. »

  PHANNA PHONE SHOP
  Kompong Krobey, Svaypor, Battambang, Battambang
  ០៧៧ ៧៧៦ ៦៨៨
 18. »

  PLUS PHONE SHOP
  Kampong Krabei, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៦៩ ៨១៥ ៥៥៥
 19. »

  RAIN PHONE SHOP
  #57 B, Phcheav, Traeng, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៦ ៧៧៧ ១៩៦៦
 20. »

  RETH VEASNA PHONE SHOP
  Pou Muoy, Kear, Moung Ruessei, Battambang
  ០៧៧ ៧៥៨ ៥៨៧
 21. »

  SENG BUY MODERN PHONE SHOP
  Battambang Province, Krong Battambang, Sangkat Svay Pao, Phum Kampong Krabei
  ០១៧ ២៣៩ ៦៦៦
 22. »

  SKY PHONE SHOP
  Phum Kampong Krabei, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៨៩ ៨៥៥ ៦៦៨
 23. »

  SOK HAY PHONE SHOP
  Mphey Osakphea, Svay Pao, Battambang, Battambang Province
  ០១២ ៦០៩ ២៩៣
 24. »

  SOKKHON PHONE SHOP
  Phum Preaek Preah Sdach, Sangkat Preaek Preah Sdach, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៩៦ ៩៧៧ ៧៧៨៤
 25. »

  SOVANN I PHONE SHOP
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៦៦៤ ១៦៨
 26. »

  SOVANN III PHONE SHOP
  Group 26, Mphey Osakphea, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៦១ ៥៥៥ ៥៥៦
 27. »

  SOY CHANNA PHONE SHOP
  Battambang Province, Thma Koul District, Chrey Commune, Hai San Village
  ០៩៦ ៧៧៧ ១២៦៤
 28. »

  TANG SELA PHONE SHOP
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១៧ ៧៥១ ១១៨
 29. »

  THEAN SENG PHONE SHOP
  Phum Preaek Moha Tep, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១៧ ៥៥៥ ៥៦៥
 30. »

  VA CHUNGKHE MODERN PHONE SHOP
  Group 10, Tropeang Prolit Village, Santepheap Commune, Sampov Loun District, Battambang Province
  ០៧៨៧១៧៨៧២
 31. »

  VATTEY PHONE SHOP
  Preaek Moha Tep Village, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៩២ ៣៣៣ ២២៣
 32. »

  VEASNA PHONE SHOP
  Sdau, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៦ ៤៤៣ ៣៦៥៣
 33. »

  YOEURB VEASNA PHONE SHOP
  Konsaibunteay Village, Moung Commune, Moung Ruessei District, Battambang Province
  ០១៧ ៩៩៩ ៩១០
 34. »

  YORN BUNYAN PHONE SHOP
  Group 07, Phunm Touch Village, Pech Chenda Commue, Phnum Proek District, Battambang Provice
  ០៨៩ ៨៨៨ ៨០១
 35. »

  ឆាយណា ថោន លក់ទូរស័ព្ទ
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៩២ ១៤៤ ១៤១
 36. »

  បាត់ដំបង លក់ទូរស័ព្ទ
  ផ្លូវលេខ៧០៦ ភូមិបែកចានថ្មី សង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩២ ២១១ ៨២២
 37. »

  លឹមឃាន់ លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Kab Kou Thmei, Ou Char, Battambang, Battambang
  ០៨៩ ៨៨៨ ៧៦៧
 38. »

  វ៉ាង ពិសិដ្ឋ II លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Kampong Krabei, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៨៩ ៨៨២ ២២៨
 39. »

  សុខឃឿន លក់ទូរស័ព្ទ ប្តូរប្រាក់ និងផ្ទេរប្រាក់
  ភូមិកញ្ចាំង ឃុំស៊ុង ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩២ ៩៨៦ ២០៦
 40. »

  សុភ័ក្រ្ត ១៦៨
  ឆករកា សំឡូត សំឡូត បាត់ដំបង
  ០៩៧ ២០៣ ០០០៣
 41. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ THOEURN VANNTHONG
  ភូមិពោធិ៍ ឃុំគារ ស្រុកម៉ោងឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង
  ០១២ ៨១៥ ៨៧៨
 42. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ ឃុន វាសនា
  ភូមិពោធិ៍ ឃុំគារ ស្រុកម៉ោងឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៧៧ ៧៥៨ ៥៨៧
 43. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ ដាវណ្ណ ស្រីមុំ
  Ou Da Leu Village, Boeng Reang Commune, Kamrieng District, Battambang Province
  ០៩៥ ២២៤ ៤៤៦
  មើល​ផែនទី
 44. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ សុជាតិណាផា
  Sdau, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៥ ៩១១ ៦១២
 45. »

  ហ្វីដាលីន លក់ទូរស័ព្ទ
  Sdau, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៦ ៥០២ ០៧០២
ខេត្តប៉ៃលិន (៤)
 1. »

  SOMALY PHONE SHOP
  Pahi Tboung, Pailin
  ០៩៧ ៩៨៤ ១១៦៨
 2. »

  នី យូអាន​ លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Pahi Khang Tboung, Pailin, Pailin, Pailin
  ០១៥ ៦៣៦ ៣៦៥
 3. »

  សុខ សុភ័ក្រ្ត លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Pahi Khang Cheung, Pailin, Pailin, Pailin
  ០៩៥ ៩០៦ ៩០៥
 4. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ អាស៊ី ថ្មី
  ភូមិអូរតាពុកលើ សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន
  ០១៥ ៥៥០ ០៨៥
  មើល​ផែនទី
ខេត្តពោធិ៍សាត់ (៨)
 1. »

  KING STAR PHONE SHOP
  Sangkat Phteas Prey, Krong Pursat, Pursat Province
  ០៩៧ ៥៥៥ ៥១៥៧
 2. »

  KING STAR PHONE SHOP
  Phteas Prey, Pursat, Pursat Province
  ០៩៧ ៥៥៥ ៥១៥៧
 3. »

  MEAS SAM NEANG
  Pealnhek 1 Village, Phtasprey Commune, Pursat Municipality, Pursat Province
  ០៣១ ៦១៦ ៦៧៦៦
 4. »

  MEASMORN SOLIDA
  Pealnhek 1 Village, Phtasprey Commune, Pursat Municipality, Pursat Province
  ០១០ ៤២៨ ២៤២
 5. »

  SENG HENG MODERN PHONE SHOP
  Phteas Prey, Pursat, Pursat Province
  ០៧៨ ៨១៥ ១៥១
 6. »

  ជាង គោ លក់ទូរស័ព្ទ និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក
  Leach Village, Leach Commune, Phnom Kravanh District, Pursat Province
  ០៩២ ៩៨៥ ៨៤៥
 7. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ សេងគី
  Phteas Prey, Pursat, Pursat Province
  ០៦៦ ៩៨៨ ៨៩៩
 8. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប លីភិ
  ភូមិទួលម្កាក់ ឃុំអន្លង់ត្នោត ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៩៥ ៧៧៦ ៨៦៨
ខេត្តព្រៃវែង (១៨)
 1. »

  CHAN RATANA PHONE SHOP
  Thmar Poun, Kanhchriech, Prey Veng Province
  ០៨៨ ៣៤៣ ៧៧៧៣
 2. »

  EAT SOKRUN PHONE SHOP
  #83, Prongeuy 1 Villege, Thmor Poun Commune, Kanhchriech District, Prey Veng Province
  ០៩៧ ៨៨៩ ៩០៨១
  មើល​ផែនទី
 3. »

  HAN SDEUNG
  Pur Chindam Village, Svay Antor Commune, Svay Antor District, Prey Veng Province
  ០១២ ៨៨១ ៧៩២
 4. »

  KIMLEANG PHONE SHOP
  Lekh Bei Village, Kampong Leav Commune, Kampong Leav District, Prey Veng Province
  ០១០ ៣០២ ៥២៥
 5. »

  PHKAY MEAS BORA PHONE SHOP
  Kampong Leav, Kampong Leav, Prey Veng
  ០៩៣ ២៦១ ២២៧
 6. »

  PIL POUCH PHONE SHOP
  Pou Chentam, Svay Antor, Prey Veng, Prey Veng
  ០១២ ២៦៧ ០៦៧
 7. »

  ROTHA MLOB CHHREY MODERN PHONE SHOP
  Lekh Prambei, Kampong Leav, Kampong Leav, Prey Veng
  ០១០ ៧៥៦ ៣៣៣
 8. »

  SOKKHY PHONE SHOP
  Village Chou 3, Kranhaung Commune, Kamchay Mear District, Prey Veng Province
  ០៦៩ ២៣៨ ៣៤៨
 9. »

  SOT VUTHY PHONE SHOP
  Prongeuy 1 Villege, Thmor Poun Commune, Kanhchriech District, Prey Veng Province
  ០៨៨ ៣២២ ១៦៥៥
 10. »

  គីមហុង ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Thmar Poun, Kanhchriech, Prey Veng Province
  ០៩៣ ២០០ ៧០៧
 11. »

  ណារ៉ាន់ លក់ទូរស័ព្ទ
  ផ្ទះលេខ២២៥ ភូមិ៣ ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
  ០១២ ៥៦៥ ៨២៨
 12. »

  ប្រុសតូច លក់ទូរស័ព្ទ
  Prey Daeum Thnoeng Ti Muoy Village, Prey Daeum Thnoeng Commune, Sithor Kandal District, Prey Veng Province
  ០៧៦ ៨៧១ ១១៨៧
 13. »

  ផ្កាយមាស បូរ៉ា លក់ទូរស័ព្ទ
  ភូមិ៣ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង
  ០៩៣ ២៦១ ២២៧
  មើល​ផែនទី
 14. »

  លី ហួលី លក់ទូរស័ព្ទ
  ផ្ទះលេខ៤០២ ភូមិ១ ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
  ០៩២ ៦០០ ០៩០
 15. »

  សុផាន សំអឿន លក់ទូរស័ព្ទដៃ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ១៩ កក្កដា ២០១៩)
  ភូមិ៤ ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
  ០៩៦ ៤៦២ ២៣៣៣
  មើល​ផែនទី
 16. »

  ហាក់ សុខគឿន ហាងលក់ទូរស័ព្ទ
  ភូមិកំចាយមារ ឃុំក្រញូង ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង
  ០១៨ ៩៤៧ ៤៨៤៨
 17. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ ពន្លឺពេជ្រ (បញ្ចុះតម្លៃ ៣% រហូតដល់ ១៧ វិច្ឆិកា ២០២១)
  ផ្លូវជាតិលេខ១១ ភូមិឧត្តម ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
  ០១១ ៥៩៨ ៥៩៨
 18. »

  ហ៊ត់ រស្មី ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Krouch Village, Kdoeung Reay Commune, Kanhchriech District, Prey Veng Province
  ០៩៨ ៣២៦ ៥៦៥
ខេត្តព្រះវិហារ (៥)
 1. »

  DARA PHONE SHOP
  Kampong Pranak, Tbaeng Mean Chey, Preah Vihear
  ០៩៧ ៧៧៧ ៧៩២២
 2. »

  DEPOT TELA KEAT KIMHENG
  Choamksan Village, Choamksan Commune, Choamksan District, Preah Vihear Province
  ០៨៨ ៦៦១ ៧៨៧៨
 3. »

  MONY KEO PHONE SHOP
  Kandal Village, Sangkat Kampong Pranak, Preah Vihear Municipality, Preah Vihear Province
  ០៨៨ ៥៩៩ ៩៣៣៣
 4. »

  NET RATTANAK
  Kulen Tboung Village, Kulen Tboung Commune, Kulen District, Preah Vihear Province
  ០៩៣ ៧៦៣ ៦៨៣
 5. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ សៅ សុវណ្ណារ៉ា
  ភូមិកណ្តាល សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ
  ០៨៨ ៨៦០ ៨៨៨០
  មើល​ផែនទី
ខេត្តព្រះសីហនុ (១)
 1. »

  ENG DINA PHONE SHOP
  Phum 1, Sangkat 4, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០៦៨ ៣៣៤ ៥៦៧
ខេត្តមណ្ឌលគិរី (២)
 1. »

  ស្រេង សុខម៉េង (ជាងត្រេន) ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៧៧៣ ៣៨៣៣
 2. »

  អ៊ី សុខវត្តី លក់ទូរស័ព្ទ
  Srae Sangkom Commune, Kaoh Nheaek District, Mondul Kiri Province
  ០៩៧ ៦៨៤ ០១៦៨
ខេត្តរតនគិរី (១២)
 1. »

  CHANG LIBCHEU PHONE SHOP
  Ban Pong, Ban Pong, Veun Sai, Ratanak Kiri
  ០៧៦ ៦៦៦ ៤៤៦៦
 2. »

  CHANG LIBCHEU PHONE SHOP
  Hvaing Village, Pong Commune, Vernsai District, Ratanakiri Province
 3. »

  LY THATKHY PHONE SHOP
  Hvaing Village, Pong Commune, Vernsai District, Ratanakiri Province
 4. »

  VARY MOBILE PHONE SHOP
  Chey Choumneah Village, Sangkat Labanseak, Banlung Manunicipality, Ratanakiri Province
  ០៨១ ២២៥ ៥៥៦
 5. »

  VATTHANA MOBILE PHONE SHOP
  #47 E0, St.126, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧៦២៦២៦៨
 6. »

  ចាំង ថៃសុង
  ផ្លូវជាតិលេខ៧៨ ភូមិមួយ ឃុំឡាមីញ ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី
  ០៩៧ ៨៨៨ ៩៤៨០
 7. »

  ញឹម វណ្ណារុង លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Leu Yuon Village, Ke Chong Commune, Bar Kaev District, Ratanak Kiri Province
  ០៧១ ៥១២ ២២២១
 8. »

  ធារ៉ា លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Phum Muoy, Labansiek, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៩៧ ៣១៣ ០៩០០
 9. »

  វណ្ណសភា លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិជ័យជំនះ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
  ០៩៨ ៥៥៥ ៦០៧
  មើល​ផែនទី
 10. »

  ហាង អិល ធី អេស
  St. 78, O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០១០ ៥៥៨ ៦៨៧
 11. »

  ហាង អិល ធី អេស (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិអូរកន្សែង សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
  ០១០ ៥៥៨ ៦៨៧
  មើល​ផែនទី
 12. »

  អ៊ុំ ប៊ុនណ្ណារិទ្ធ
  ផ្លូវជាតិលេខ៧៨ ភូមិមួយ ឃុំឡាមីញ ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី
  ០៩៧ ៩៩៩ ៩០៦៧
ខេត្តសៀមរាប (១៧)
 1. »

  HUN CHAMROEN PHONE SHOP
  Trapeang Seh, Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩២ ៦៧១ ៦៧១
 2. »

  NGORN SINETH
  Vihear Chen Village, Svay Dongkom Commune, Siem Reap Province
 3. »

  NOP SREY NEANG
  Taphul Village, Svay Dangkom Commune, Siem Reap Province
  ០៧៧ ៧៥៣ ៣៧៥
 4. »

  SIEM REAP
  Taphul Village, Svay Dangkom Commune, Siem Reap Province
  ០៧៧ ៧៥៣ ៣៧៥
 5. »

  UDOM PHONE SHOP
  Puok, Puok, Siem Reap
  ០៩៦ ៦៦៤ ៨២៤៨
 6. »

  កាកា លក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Ta Phul, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៦៩ ៣២៩ ៣៤៩
 7. »

  ខេលលី លក់ទូរស័ព្ទដៃ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិតាភុល សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៦៤៨ ៦៨៥
 8. »

  ចៅសំអាតលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Kampongthkov 2, Kampongthkov, Siem Reap
  ០១២ ៦៧៥ ៤៩៥
 9. »

  ទូច វណ្ណនីដា លក់ទូរស័ព្ទដៃ និងបោះពុម្ព
  ម្កាក់ តាសោម អង្គរជុំ សៀមរាប
  ០៨៨ ៣៩៥ ៣៣៣៥
 10. »

  បវរ ២ លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Kampong Thkov 2 Village, Kampong Thkov Commune, Kralanh District, Siem Reap Province
  ០១២ ៣២០ ០៩៣
 11. »

  ផុស​ ហ្វូន
  ផ្ទះលេខ០៦ ភូមិដំដែកផ្សារ ឃុំដំដែក ស្រុកសួទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៧៩៩ ០០០
  មើល​ផែនទី
 12. »

  យោ សុខដុម លក់ទូរស័ព្ទ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% លើការការជួសជុលទូរស័ព្ទ)
  ភូមិតាភុល សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០៩៣ ២៨២ ៦៤៩
  មើល​ផែនទី
 13. »

  ល ថៃ ហាងលក់ និងជួសជុលទូរស័ព្ទដៃ
  ភូមិដំដែក​ ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
  ០៩២ ៧០០ ៧១៦
  មើល​ផែនទី
 14. »

  លី ហ៊ាង លក់ទូរស័ព្ទដៃ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% លើការជួសជុលទូរស័ព្ទដៃ)
  ភូមិចុងកៅស៊ូ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៩១៩ ២៨៩
  មើល​ផែនទី
 15. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ ឈុត គឹមសា
  Kampong Kdei Pir Village, Kampong Kdei Commune, Chi Kraeng District, Siem Reap Province
  ០១៧ ៣៤៨ ៨៨៧
 16. »

  ហេង បូរ៉ា លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  ភូមិជប់លើ ឃុំស្វាយលើ ស្រុកស្វាយលើ ខេត្តសៀមរាប
  ០៨៨ ៦០៦ ០៧៦៦ / ០៨៨ ៦០៦ ០៧៦០
  មើល​ផែនទី
 17. »

  ហ៊ាន រតនា លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Damrei Chhlang Village, Sangvaeuy Commune, Chi Kraeng District, Siem Reap Province
  ០៣១ ៤៧៧ ២២២២
ខេត្តស្ទឹងត្រែង (៦)
 1. »

  ទូច ប៊ុនឡង លក់ទូរសព័្ទដៃ
  Trapeang Pring, Steung Treng, Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៩៧ ៣៨៥ ៥៥៥៧
 2. »

  ប៉ិច ភារិន ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Phum Kandal, Sangkat Steung Treng, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៨៨ ៩៩៤ ៤៤៤៨
 3. »

  ផល លាភ លក់ទូរស័ព្ទនិងគ្រឿងក្មេងលេង
  Phum Trapeang Pring, Sangkat Steung Treng, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៧១ ២២២ ២១១៨
 4. »

  មិត្តភាពលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប
  Trapeang Pring, Steung Treng, Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៩២ ៨៣៧ ៧៦៦
 5. »

  សុខជា ​លក់ទូរសព័្ទដៃ
  Trapeang Pring, Steung Treng, Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៩៦ ៩៩១ ០០៩៦
 6. »

  ស្រីកា លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Trapeang Pring Village, Sangkat Steung Treng, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៨៨ ៩៤៨ ៦៤៤៤
ខេត្តស្វាយរៀង (១២)
 1. »

  BOREY SOVANN PHONE SHOP
  Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០៧០ ៨៤៥ ០៥៤
 2. »

  MEAS MOM PHONE SHOP
  Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០១០ ២២៨ ៣៣៣
 3. »

  NITA PHONE SHOP
  Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០១៦ ៤១៥ ៣១៦
 4. »

  PICHET PHONE SHOP
  Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng, Svay Rieng
  ០១៦ ៤២៦ ៣១១
 5. »

  ខេវី លក់ទូរស័ព្ទ
  Bavet Kandal, Bavet, Chantrea, Svay Rieng
  ០១២ ៨៨១ ៤៨៨
 6. »

  ឆន ភាន់ លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Prasat Village, Sambuor Commune, Romeas Haek District, Svay Rieng Province
  ០៩៧ ៩០០ ៣០៧០
 7. »

  យ៉ាន់ ម៉ារ៉ា លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Trapeang Run 1 Village, Chantrei Commune, Romeas Haek District, Svay Rieng Province
  ០៩៧ ៩៧៣ ៨៥៨៨
 8. »

  រុន​ សារ៉ូ លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Kranhung Village, Mukh Da Commune, Romeas Haek District, Svay Rieng Province
  ០១០ ៥៣៣ ៧៧៧
 9. »

  វីរៈដានី ហាងលក់ទូរស័ព្ទ
  Kraol Kou Village, Kraol Kou Commune, Svay Chrum District, Svay Rieng Province
  ០៩៧ ៣០៦ ២៣៣៣
 10. »

  ហាង ជៀ សារឿន លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Ta Trav Village, Kampong Trach Commune, Romeas Haek District, Svay Rieng Province
  ០៩៧ ៧៨៩ ៨៩៨៨
 11. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ ពាល់ ជាបញ្ញា
  Thlok Village, Kraol Kou Commune, Svay Chrum District, Svay Rieng Province
  ០៧៧ ៩៦៦ ៦១១
 12. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទ វ៉ាន់ឡុង
  ព្រៃវល្លិ៍ ថ្មី កំពង់រោទិ៍ ស្វាយរៀង
  ០៧១ ៨៨៥ ០០០៧
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (៨)
 1. »

  MEYMEY PHONE SHOP AND ELECTRONIC
  Kouk Mon Village, Kouk Mon Commune, Bantheay Ampil District, Oddor Meanchey Province
 2. »

  MUT RUTANAN PHONE SHOP
  O Chenh Chien Village, Anlong Veng Communce, Anlong Veng District, Otdor Meanchey Province
  ០៩៧ ៧៧៧ ៧២៨១
 3. »

  SARAK PHONE SHOP AND SPORT
  Ovlaok Village, Ampil Commune, Banteay Ampil District, Oddor Meanchey Province
  ០៩៧ ២៩៥ ៨១៨១
 4. »

  ជាងរដ្ឋ លក់ទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទ
  Kouk Mon, Kork Morn, Banteay Ampil, Udormeanchey
  ០៨៨ ៧០០ ៧២៧២
 5. »

  មិថុនា លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  O Chenh Chien Village, Anlong Veng Communce, Anlong Veng District, Otdor Meanchey Province
  ០៩៦ ៥៧៧ ៥៣៥០
 6. »

  សុខ វិបុល
  Ochenh Chien Village, Anlong Veng Commune, Anlong Veng District, Otdormeanchey Province
  ០៨១ ៧៧០ ៣៣៣
 7. »

  សេកមាស ថតរូប និងផ្តិតរូូប
  Oukrovan Village, Samrong Commune, Samrong City, Otdar Meanchey Province
  ០៨៨ ៨០០ ១០០១
 8. »

  អេង វ៉ាន់ ឆេងលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Ou Chenchien, Anlong Veaeng, Anlong Veaeng, Udormeanchey
  ០៧១ ៧៩៧ ៨៧៨៧
ត្បូងឃ្មុំ (១៤)
 1. »

  ACCESSORIEES PHONE SHOP
  Tboung Khmum Province, Tboung Thmum, National Road No.7
  ០៧១ ២៨៨ ៨៨០២
 2. »

  BUN SEAP PHONE SHOP
  Krouch Chhmar Kraom Village, Krouch Chhmar Commune, Krouch Chhmar District, Tboung Khmum Province
  ០១២ ៩២០ ៩៩៤
 3. »

  LUCKY PHOTO SPOP
  Soung Lech Village, Songkat Soung, Soung Municipality, Tboung Khmum Province
  ០៩៧ ៩១៩ ១១២៣
 4. »

  MEKONG PHOTO SHOP
  Lek 1 Village, Kong Chey Commune, Ou Reang Ov District, Tbong Khmum Province
  ០៨៨ ៣២៣ ០៩០៩
 5. »

  NEMOL PHONE SHOP
  Ti Muoy Village, Svay Khleang Commune, Krouch Chhmar District, Thbong Khmum Province
  ០៧៨ ៩៦១ ១១៦
 6. »

  SOCHEATA PHONE SHOP
  Tboung Khmum
  ០១៧ ៩៦៦ ៧៧៩
 7. »

  SONA PHONE SHOP
  Krong Tboung Thmum, Tboung Khmum Province
  ០១០ ៦៦៩ ២៩៣
 8. »

  ឈាង រ៉ានី ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិត្រពាំងគូ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៧៦ ៦៦៨ ៨១១១
  មើល​ផែនទី
 9. »

  តឹក ប៊ុននី លក់ទូរស័ព្ទដៃ
  ភូមិទី៦, ឃុំស្វាយឃ្លាំង, ស្រុកក្រូចឆ្មារ, ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០១៥ ២៥២ ៥៨៥
 10. »

  បូរ៉ាដែន លក់ទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទ
  Tboung Khmum
  ០៩៧ ៤៩១ ២២២២
 11. »

  ប្អូនម៉េងគាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  Ponhea Krae, Tboung Khmum Province
  ០៩៧ ៣៣៣ ៣៧២៨
 12. »

  សុន ស្រីម៉ី ជួសជុល និងលក់ទូរស័ព្ទដៃ
  National Road 7, Dar Phsar Village, Dar Commune, Memot District, Tboung Khmum Province
  ០៣១ ៩៧៧ ៧៧៧៤
 13. »

  ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃថ្មដា ២
  Ponhea Krae, Tboung Khmum Province
  ០១៥ ៧៣២ ៨៣២
 14. »

  ឡេង ហាក់ លក់ទូរស័ព្ទដៃ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិត្រពាំងគូ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩៧ ៥០៦ ៩៦៦៦
  មើល​ផែនទី

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
939,338 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៥២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨៦៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៦.៣៨១