តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៤៤៤ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (២៥៧)
 1. »

  155 SMALL MART
  #1-2, St.155, Sangkat Toul Tom, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៨៧ ៨៣៧ ៩៤៧
 2. »

  7TH STREET
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៤៣ ៤៣៤១
 3. »

  7TH STREET
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨៨៨ ៨៨១
 4. »

  9 DRAGON MARKET
  St. Northbrighe, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧២ ១៦៨
 5. »

  9 DRAGON MARKET
  St. Northbrighe, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧២ ១៦៨
 6. »

  A LY 7 MARKET
  #186, St. 351, Sangkat Ni Roth, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៧០ ៧១៩ ៨១៩
 7. »

  A TO Z MARKET
  334, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៦ ៤៨០ ៦៩៧
 8. »

  A TO Z MARKET
  #29, St. 334 Conder, Sangkat Beung Kang Kong 1, Khan Chamkarmom, Phnom Penh
  ០៨៦ ៤៨០ ៦៩៧
  មើល​ផែនទី
 9. »

  A TO Z MARKET
  334, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៩៩ ៩២៩
 10. »

  A.L.ACADEMY CO., LTD.
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១១ ៩០១ ១៨៨
 11. »

  A1 MART
  Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៥ ២២២ ០៣២
 12. »

  AL-MART
  #44 Eo, St.278, Phum 3, Monourom, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១១ ៨០៥ ៨០៦
 13. »

  ALIMENTS
  #200, St. 155, Sangkat Toul Tompong 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៤០៦ ០៤៩
 14. »

  AMBRIJ (CAMBODIA) LTD.
  169, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៥ ៦៧៨ ៧៧១
 15. »

  ANDRATEVY FAMILY MART
  Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៦៦៦ ៦៩៨
 16. »

  AQUA S (AEON MALL)
  Sothearos Blvd, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥០៣ ៦០៥៣
 17. »

  ARONA MARKET
  St. 128, Sangkat Teuk Laak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨០០ ៦៧៨
 18. »

  AURA MINI MART
  19, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៨ ២៥២ ៧៩៤
 19. »

  AURA MINI MART
  19, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៨ ២៥២ ៧៩៤
 20. »

  B.B SENSOK
  St. 1986, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៨ ៣៨៨ ៣៣៣
 21. »

  BABY MART
  Mongrithy, Tuol Kouk, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៨៩ ៧២៦ ៦៧២
 22. »

  BENJAMIN BARKER
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៧ ៥៥៧ ៨៥៥
 23. »

  BEST LIFE PRODUCT CO., LTD.
  #26, St.281, Sangkat €boeng Kak 2, Tuol Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៦០០ ៤៨៨
 24. »

  BETTER U
  Phnom Penh Thmey, Phnom Penh
  ០១០ ៨៥៥ ៦៨៦
 25. »

  BIRKEN STOCK
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៦ ៣៨១ ៤៣១
 26. »

  BLACK FACTORY COFFEE
  #153 A B, St. 289, Sangkat Beoung Kak I, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៦៥៩ ៦៦៦
 27. »

  BOOLOOM BOOLOOM CO, LTD.
  #18 Eo, St 123, Phum 2, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៦ ៩១៦ ៩១៦
 28. »

  BOUNG SENG LONG DRINK SHOP
  #31 E0, Sangkat Phsar Thmei 2, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៦៩៩ ៣៦៦
 29. »

  BOUNG SENG LONG DRINK SHOP
  Kampuchea Krom, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៦៩៩ ៣៦៦
 30. »

  BRAND MARKET
  St. 291, Sangkat Boeng Kak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៧៦៩ ៦៩៧
 31. »

  CAMA MART
  St.63, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៥ ៣៩៧ ៩៧៩
 32. »

  CAMA MART
  St. 63, Sangkat Phsar Thmei Bei, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៥ ៣៩៧ ៩៧៩
 33. »

  CAMERICAN OUTLET
  Phnom Penh
  ០៩៧ ៦៥៦ ៩០២០
 34. »

  CANDY TAIWAN MILK TEA
  St. 173, Sangkat Olam Pich, Phnom Penh
  ០៩៧ ៨៨៣ ២៨៣៩
 35. »

  CCOO (SSK)
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥៦១ ៨៦៩៣
 36. »

  CCOO(SSK)
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៤៨ ៤៣០៩
 37. »

  CHAO KHUN MART
  St. Samrong Andet, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៩២ ០០៩
 38. »

  CHE NAY DRINKING AND GROCERY
  #14, St. 105, Phnom Penh
  ០៧០ ៦៧៤ ០៨០
 39. »

  CHEY CHOM NEAS
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ៩១០ ០១៥
 40. »

  CHEY LYNDA
  St. 151, Phum Thom Cheung, Sangkat Ponhea Pun, Khan Preak Pnov, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨១០ ១៩៨៥
 41. »

  CHHAY NEANG-I 143
  ារធថមី, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៦២១ ៦៥៤
 42. »

  COFFEE TODAY (TTP BRANCH)
  #14 B C, St. 432, Sangkat Beong Trabek, Khan Chomkamorn, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧០៧ ៨៨១
 43. »

  COME HERE (MART)
  Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨០ ១៨៨
 44. »

  COME HERE (MART)
  19, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៨០ ១៨៨
 45. »

  COS MART
  106, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៥១ ៣៥៧
 46. »

  COS MART
  Sangkat Voat Phnum, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៥១ ៣៥៧
 47. »

  COSMART CAMBODIA
  ផ្ទះលេខ១៥៣ ផ្លូវលេខ២៤២ សង្កាត់ចាក់តុមុខ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៨៤៩ ១៩២
 48. »

  CPS CHAPS (SSK)
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៥៨៣ ២១៥៥
 49. »

  D SEASONS STORE 1
  St. 136, Sangkat Phsar Kandal 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៥៣៨ ១៦៥
 50. »

  D SEASONS STORE 2
  Samdach Sothearos Blvd, Phnom Penh
  ០៧០ ៥៣៨ ១៤៦
 51. »

  D SEASONS STORE 2
  Samdach Sothearos Blvd, Phnom Penh
  ០៧០ ៥៣៨ ១៤៦
 52. »

  DAILY MART
  #4-6-185, Phum 11, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៤៧៣ ៧០៦
 53. »

  DREAM TOY SHOP
  128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៣ ៧២៤ ២៧៤
 54. »

  DREAM TOY SHOP (PPSB)
  488, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៨៣ ៨៣០
 55. »

  DREAM WORLD (DREAM TOY)
  51, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៨១ ៨៣០
 56. »

  E E THOEN CHHENGLY
  Odem Village, Chom Chao Commune, Porsen Chey District, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៨៩ ៨៧៨
 57. »

  EAR KUYKEANG
  #103 C E0, St. 288
  ០១៦ ៩៣៣ ៣៩៩
 58. »

  ELLA
  Tuol Kouk, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៧៨ ០៩៩
 59. »

  ENFANT BOUTIQUE (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្ទះលេខ៦៨១ ផ្លូវលេខ១៩៨៦ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៩០៦ ៣២៧
  មើល​ផែនទី
 60. »

  FRESEN STORE
  St. 598, Sangkat Boeng Kak Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៩៦៥ ៥៨៨
 61. »

  FRESH MART
  St.5, Phum Kandal, Preak Pnov, Khan Preak Pnov, Phnom Penh
  ០១១ ៨៦៩ ៣៦៩
 62. »

  FROZEN
  #75 Stoun, St. 640, Phum Derm Ambel, Sangkat Chbar Ampov 1, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩៧៩ ៨៨៨៩
 63. »

  GADGET STOP
  F3 - R06, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ៧៨៨ ៨៨៩
 64. »

  GPX
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៩ ៩១៨ ៧៧៧
 65. »

  GREEN O FARM
  63, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩០ ៦៦៦ ២៦៦
 66. »

  HAK LY
  #53 E0, St. 51, Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៦៩០ ២៧៤
  មើល​ផែនទី
 67. »

  HAPPY FAMILY
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៨ ៦៦៦ ៦៦៨៨
 68. »

  HAPPY MART 2500
  Sangkat Chom Chao, Khan Porsen Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៨០០ ៩៧៩
 69. »

  HAUTE RACK
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៣០ ០៨២៨
 70. »

  HELEN
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៧ ៥៥៤ ៩៥៥
 71. »

  HENG AND SAN DRINKING SHOP
  St. 155, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៥៤០ ៥០៤
 72. »

  HENG CHEKO MART
  St. 5, Phum Krol Kou, Sangkat Km 06, Khan Rusey Keo, Phnom Penh
  ០១៥ ៧០៧ ០៨០
 73. »

  HENG CHEKO MART
  Kraol Kou, Kiloumaetr Lekh Prammuoy, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១៥ ៧០៧ ០៨០
 74. »

  HENG HENG
  Trapeang Krasang, Dangkor, Phnom Penh
  ០៧៧ ៤៤១ ១១១
 75. »

  HIM ARIFIN CHRANG CHAMRES
  St. 5, Phum 1, Chrang Chamreh Muoy, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៨៨ ៨៩៩ ២១៦៨
 76. »

  HOME TOP
  Sangkat Boeung Keng Kang Bei, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៣៣៣ ៨៥៩
 77. »

  IMIM SHOP
  #60 A, St. 318, Sangkat Tuol Svay Prey Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៦ ៧៧៧ ៨៣៨៨
 78. »

  IN AND OUT MARKET
  51, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៦៦១ ១៦៦
 79. »

  IPANEMA
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៩៨ ៦០៩
 80. »

  JAPAN GAS STOVE SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្ទះលេខ២ ផ្លូវលេខ២៩ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨៦៨ ៦២៨
 81. »

  JELLY BUNNY (SSK)
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ៤០៨ ៥៨៨
 82. »

  JIMAD IMAEL
  Phum Kha Muoy, Sangkat Chrang Chamreh Pir, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៩០២ ២៨០
 83. »

  JM GLOBAL CO., LTD.
  Preah Norodom Blvd, Phnom Penh
  ០៨៥ ៤២៤ ១៩៨
 84. »

  JM GLOBAL CO., LTD.
  Preah Norodom Blvd. (41), Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៥ ៤២៤ ១៩៨
 85. »

  KANDAL UNION AG INVEST CO., LTD.
  178, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៦៣៨ ៦៨៣
 86. »

  KEMA STORE
  614, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦១ ៣០៥ ៣៣១
 87. »

  KEO SONEANG GROCERY
  St. 143, Sangkat Boeung Keng Kang 3, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៩០២ ២៣៦
 88. »

  KHOT SOPHEA SELL DRINK
  St. 213, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៩២ ៩០៩ ៩៨៧
 89. »

  KOREAN HOUSE
  Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៨ ៩៩៩ ៣០៣៩
 90. »

  KUNPHEAP MARKET
  St វចិនរា, No187g, Kbal Chroy, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥៥ ៥៨០
 91. »

  L'ZZIE
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៣១១ ១៨៨
 92. »

  LE GLACAGE
  #85 A E0, St.360, Boeung Keng Kang 3, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៨១ ៩១១
  មើល​ផែនទី
 93. »

  LEANGSRY GROCERY SHOP
  Phum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៥៥៨ ១៥៤
 94. »

  LENG MARANY SELL GROCERY
  Sangkat Phsar Depou Bei, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥២៩ ៩១៩
 95. »

  LILY
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៩ ៤៥៣ ៧៧៧
 96. »

  LILY
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៩ ៤៥៣ ៧៧៧
 97. »

  LIM MOUYENG
  #36, St.224, Phum Sen Sok 6, Sangkat Khmuonh, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧០៣ ០២០៣
 98. »

  LITTLE FASHION ONLINE SHOP
  #192 A, St.63, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៥៥ ៥០៥
 99. »

  LOCK & LOCK (SSK)
  ផ្សារអ៊ីអនទី២ ជាន់ផ្ទាល់ដី សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៧ ៨៨៥ ០០២
 100. »

  LOK PHANNY SELL GROCCERY
  #76, St.182, Sangkat Boeng Prolet , Khan 7 Makara , Phnom Penh
  ០៩២ ៦៨៩ ៩៩៩
 101. »

  LONG CHANNA
  #19 E0, St. 130, Phum 2, Psarkandal1, Daun Pemh, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧៨ ៨១៦
 102. »

  LOOKCHINJUNG THAI
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៦៦ ១១១
 103. »

  LYN (SSK)
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១០ ៨៣៨ ៣០១
 104. »

  LYN AROUND (SSK)
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៧២ ៣៦២
 105. »

  MAISON KAYSER
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥៨២ ៣០០
 106. »

  MAK MEY MEY
  69 B T, Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៧១ ៦៧៧ ១១៨៨
 107. »

  MAK MEY MEY
  #364, St. 69 Bt, Phum Thnort Chhrum 1, Sangkat Boeung Tumpong, Khan Meanchey, Phnom Penh
  ០៧១ ៦៧៧ ១១៨៨
 108. »

  MARY MART
  St. 598, Tuol Kouk, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៧២៧ ២០៥
 109. »

  MEAN SOKHENG SHOP
  St. 166, Sangkat Boeung Keng Kang, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៥៥ ៩៩៧
 110. »

  MEAN SOKHENG SHOP
  St.166, Boeung Keng Kang, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៥៥ ៩៩៧
 111. »

  MERE
  #63 B, Phum 1, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៦ ៧៨៩ ៩៧៧
 112. »

  MI-A AEON MALL 2
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៩ ២៩៧ ៩៥៨
 113. »

  MINI MART
  St. 164, Sangkat Ou Ruessei 3, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៨៨ ៣៣៥៥
 114. »

  MINI MART
  Ou Ruessei Bei, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៨៨ ៣៣៥៥
 115. »

  MINI MART EXPRESS
  St.217, Trea, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៣៥ ៣០៣
 116. »

  MY GUITA MART
  Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៦៧ ៦១៩៨
 117. »

  NARIN SELL SPICE
  #59, St 324, Beoung Salang, Beoung Salang, Toul Kok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៩០៥ ២៤៦៥
 118. »

  NAT THAI SHOP
  #814 E0, St.128, Sangkat Teuk Laak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១០ ៨៨៨ ២៩៧
 119. »

  NATURAL GARDEN CO., LTD.
  Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦០ ៤៤៤ ០៥២
 120. »

  NATURAL GARDEN TKK
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៦ ៩៤៧ ៦៦៦
 121. »

  NC MARKET CO., LTD.
  St. 128, Sangkat Phsar Depou Bei, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ២៣២ ៣៦១៧
 122. »

  NC MARKET CO., LTD.
  128, Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ២៣២ ៣៦១៧
 123. »

  NHEL NALIN
  #31 B, St. 281, Boeung Kok 1, Tuol Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ២១៧ ៣៧៣
 124. »

  NUTRITION WAREHOUSE
  #4e0, Preah Sihanouk Blvd., Phum 1, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៨២២ ២៣០
 125. »

  OLYMPIC SUPER MART
  Sangkat Tuol Svay Prey Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៦១៧ ៧៥០
 126. »

  OPEN WINE GROUP AND BEVERAGE CO., LTD
  St.19, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧០៦ ៧០៦០
 127. »

  OUN VICHET DRINK SHOP
  614, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៧ ៤៩១ ៥១៥
 128. »

  OUN VICHET DRINK SHOP
  ផ្ទះលេខ២០ ផ្លូវ៦១៤​ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលកោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៧ ៤៩១ ៥១៥
 129. »

  PHNOM PENH STORE
  110, Phum 3, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៥១៥ ៤៥៧
 130. »

  PINK PVSSY
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ២៨៨ ៧៧៧
 131. »

  PIRA MINI MART
  #007, St. Lum, Phum Kbal Chhroy, Sangkat Prek Eng, Char Ampov, Phnom Penh
  ០១៧ ៧៤៧ ៤៧០
 132. »

  POC MART
  178, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៩ ៤៣៣ ៣៦៣
 133. »

  POKIS CAFE
  St. Chivapol (90), Sangkat Srah Chok, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  ០៦៩ ៣៣៤ ៣៥០
 134. »

  PREAP SINA
  Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៨៩ ៩៩១ ៦១៧
 135. »

  PUMA
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧០ ៧៧០ ៣៥៣
 136. »

  RACER COFFEE
  ផ្ទះលេខ១៤៦ ផ្លូវ១៦៣ សង្កាត់ទូលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ
  ០៨១ ៨៦៨ ៧៩៧
 137. »

  REAKSMEY BRAND ONLINE CO., LTD.
  Khan Chbarampov, Chbar Ampeou 1, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៩៧ ៤០៣ ៩០០៤
 138. »

  REASMEY KHMER BIRD'S NEST
  368, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៦៦ ២៤២
 139. »

  REMAX
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ២២០ ០៣០
 140. »

  ROEUN LYHOR DRINK SHOP
  ផ្លូវជាតិលេខ៤ ក្រុមទី៣ ភូមិព្រៃជីសាក់ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នពេញ
  ០៩៦ ៦០២ ៤០៣៩
 141. »

  RS MART
  #65, St. 53, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៨៨០ ៨២៥
 142. »

  S.L.N SOCHEATA MART
  #18 N24, St. K4a, Sangkat Teok Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩១ ៧៣៩
 143. »

  S2V DEVELOPMENT CO., LTD.
  #193 C, St.173, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៧៧៧ ៦០៧
 144. »

  SENG CHAY SELL PRODUCT PHONE
  #39-40 C, Sangkart Phsar Daeum Kor, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៨ ៩៩៧ ៣៣៣៣
 145. »

  SKECHERS
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦១៤ ៥១៦៩
 146. »

  SODANY GROCERY
  St. 155, Phum 5, Sangkat Tuol Tumpung 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៦៣៦ ៩៦៦
 147. »

  SOK CHANVICHHIKA
  #1223, St.2, Phum Preaek Ta Kong, Chak Angrae Leu, Meanchey, Phnom Penh
  ០៩៥ ៧៣៧ ៧១១
 148. »

  SOK MAREN
  #130, St.lum, Phum Koh Norea, Sangkat Nirouth, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១២ ៤៣៦ ៣៩៨
 149. »

  SOM VANNARA
  St. Lum, Phum Resey, Meanchey, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៥២ ៩៩០
  មើល​ផែនទី
 150. »

  SOPHEAK ONLINE SHOP
  #34, St.105, Phnom Penh
  ០១២ ៨៣៣ ១១១
 151. »

  SOY MARYSONYTA
  #68 , St.315, Phum 7, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៣២៦ ៨៣៣
 152. »

  SR
  Chraing Chamres, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៧០ ៣៣២ ៣៣៤
 153. »

  SREY NEANG SELL FOOD
  #35 B E0, St. 213, Songkat Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០១១ ៣០២ ០៦៦
 154. »

  SREY SORYA-LA VIE CLAIRE
  #40 E0, St.178, Phum 9, Sangkat Chey Chomnesh, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩០៥ ០៧០ / ០៨១ ៩០៥ ០៧០
 155. »

  SUPER GO
  #5 A - 6 A, Toul Svay Prey, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៦៧៩ ៩៩២
 156. »

  SUPERDRY (SSK)
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣៩១ ៨៩៩
 157. »

  SUPERMARKET
  St. 5, Phum Kho, Chrang Chamreh Pir, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៦៩ ៣៨២ ២២២
 158. »

  SYNA DRINKS SHOP
  St. 351, Sangkat Niroth, Khan Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៥៥ ៩០០
 159. »

  T & G
  ផ្សារទំនើមស្ទឹងមានជ័យ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៣១៥ ២៩៩
 160. »

  TAING SOU SHOP
  70, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩០៥ ៧៦៥
 161. »

  TANE SOKKUCH
  #412, St. 369, Songkhat Prek Pra, Khan Chhbar Ampov, Phnom Penh
  ០១១ ៩៧៣ ២៥២
 162. »

  TANG SONG ANG
  #384, St.369
  ០១៦ ៨០០ ៣៨០
 163. »

  TANGTEEFARMFOODS
  222, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៨ ៨៨៨ ១៥២៥
 164. »

  TARGUS
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៧២ ៧៧៧
 165. »

  TEN TWENTY ONE
  Sangkat Mittakpheap, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៧ ៨០២ ០៦០
 166. »

  TEPI GROCERY
  Phum 8, Sangkat Boeng Kak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៦៦ ៦០១
 167. »

  TIMBERLAND
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៧ ៥៥៨ ៩៥៥
 168. »

  TIME STATION NEO
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៣ ៥៤១ ៤១១
 169. »

  TK DEPO STORE
  St.215, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៨ ៦៥៣ ៣៦៦៦
 170. »

  TOTO (TK)
  #80, St.315, Sangkat Beong Kok 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៧ ៩០៩ ០៩៧៣
  មើល​ផែនទី
 171. »

  TUMMY FILLER CAFE & PUB
  #28 A, St. 460, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៥៩ ១៦៨
  មើល​ផែនទី
 172. »

  USA RESALE STORE
  #604, St. Kompuchea Krom, Phsar Depo 2 Commune, Toul Kork District, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៣៤ ៦៤៩
 173. »

  VEGE FRESH SUPERMARKET
  #168 E0, St. Betong 2009, Sangkat Toek Thla, Khan Sensok, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩២៩ ២១៥
 174. »

  VEGEFRESH (BOREY PENG HUOT)
  P-10a, Niroth, Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩២៩ ២១៥
 175. »

  VEGEFRESH SUPERMARKET
  2009, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៩ ៣៣២ ២៣០
 176. »

  VICTORY
  St.93, Phum 1, Boeng Keng Kang Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១១ ៦៦៦ ៣៤៣
 177. »

  XIN XIN SINGAPORE
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៦៧ ៩៥៩
 178. »

  YAKO 456 SHOP
  #58, St. 456, Sangkat Tuol Tumpung Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦៥៧ ០៣៨
 179. »

  YOUDETH SOPHEA-MUSTACHE MART
  Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨៩ ៧៦៩
 180. »

  YOUDETH SOPHEA-MUSTACHE MART
  #38-40 E0 E1 E2, St.178, Phum 4, Sangkat Chey Chomnesh, Khan Doun Penh, Phmom Penh
  ០៧៧ ៨៨៩ ៧៦៩
 181. »

  Khuon Sokchea លក់គ្រឿងទេស និងភេសជ្ជៈ
  45, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៧៧ ៥៥៥ ៧១៧
 182. »

  កញ្ញា លក់ចាប់ហ៊ួយ
  ភូមិទួលសង្កែ សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ ភ្នំពេញ
  ០១២ ៥៧៤ ៩៩១
 183. »

  កែវ សីហានី
  Phum 13, Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៦៦០ ៩០៨
 184. »

  កែវ​ រិទ្ធី លក់ភេសជ្ជៈ
  #127 A, St.357, Phum Dermsreng, Sangkat Chbar Ampov 1, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៩៦ ៤៧៩ ៤៩៤៦
 185. »

  ខៀវ វិបុល លក់ចាប់ហ៊ួយ
  St.6, Khtor, Preaek Lieb, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១២ ៨៣២ ៧៧៥
 186. »

  គន់ សម្ភស្ស លក់សាច់ជ្រូក
  តូលេខ២ ផ្សារច្បារអំពៅ
  ០៩២ ៦០៧ ៣៦០
 187. »

  គុជ មុន្នី
  #331, St.163, Sangkat Tuol Tumpoung, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៦ ៩០០ ៦៤៥
 188. »

  ចាន់ ចរិយា លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  St. 5, Phum Kandal, Sangkat Prek Pnov, Khan Prek Pnov, Phnom Penh
  ០១៧ ៨២២ ៧០០
 189. »

  ចាប់ហួយម៉ាត
  St. 2004, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១១ ៥៥៨ ៨២៧
 190. »

  ចែ ពេជ្រ សាច់ជ្រូកស្រស់
  ផ្ទះលេខ៩៥៩ ផ្លូវ៤៤០ សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៦៦៧ ៧៧៦
 191. »

  ចែ-ញ៉ លក់គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគគ្រប់ប្រភេទ
  #29, St.614, Boeng Kak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៩៤៩ ០៥១
 192. »

  ចែភា-លក់ក្រណាត់គ្រប់ប្រភេទ
  #23 C E0, St. 113, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៧ ៦៦២ ០៩១
 193. »

  ជា សាក់ឃុននី (លក់ភេសជ្ជះ)
  #6, St. 361, Phum Deom Mak Kleu, Sangkat Chbar Ampov 1, Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៨៩ ៣០៤ ២៤៤
 194. »

  ឈិត សុគន្ធបុប្ផា (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  តូបលេខ៨៩៧-៨៩៨ ផ្លូវ១៦៣ សង្កាត់ទួលទំពូង ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៦៦៦ ៩៣០
 195. »

  ដានីកា ម៉ាត
  Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១៦ ៨០០ ៤៨៦
 196. »

  ដេប៉ូ កាហ្វេ ចាយ ម៉ៅ មណ្ឌលគីរី
  52b, Phum 1, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨៣៨ ៧៧៧
 197. »

  ដែនសមុទ្រ
  #115, St 105, Boeng Keng Kang Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៤៨១ ៨៦៣
 198. »

  ឌុក រីណា (លក់ចាប់ហួយ)
  #21 B1, St. 2, Phum Prek Ta Kong, Sangkat Chak Angre Leu, Meanchey, Phnom Penh
  ០១២ ៦៤១ ០៦៧
 199. »

  ណារី លក់មួកសុវត្ថិភាព
  Phsar Daeum Kor, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៦៨៣ ៧១៥
 200. »

  ណាវី លក់ដើមលាភសំណាង
  ផ្ទះលេខ២១អា ផ្លូវ៤៣២ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥៧៤ ៥៧៥
 201. »

  តាម៉ាប់ ផ្លៃឈើស្រស់ផ្សារធំថ្មី និងភេសជ្ជៈ សាខាទី II
  #14, St. 289, Sangkat Boeng Kak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៩ ៧៧៤ ៥៤៥
 202. »

  តាម៉ាប់ ផ្លៃឈើស្រស់ផ្សារធំថ្មី និងភេសជ្ជៈ សាខាទី II
  St.289, Boeng Kak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៦ ២៧៩ ៩៦៦
 203. »

  ថៃ ស្រីលីន លក់ស្រាបៀរហ្គេនស៍បឺត និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  St. 146, Sangkat Phsar Depo 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៩ ៥១៣ ៨០០
 204. »

  ទីគា កាហ្វេធម្មជាតិ
  ផ្ទះលេខ៥០ ផ្លូវលេខ១៥ បូរីពិភពថ្មីចំការដូង រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៣០៤ ១៩៤
 205. »

  ទៀ ឆុង យូ (លក់គ្រឿងទេស)
  Ou Ruessei Muoy, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៩៧៨ ៣៦១
 206. »

  ទំនិញ ២០០០រៀល ៥០សេន
  ភូមិដើម​ម៉ាក់ក្លឿ សង្កាត់ច្បារអំពៅ​ ភ្នំពេញ
  ០៦៩ ៧៨៨ ០៨៦
 207. »

  បង​ តាប់
  #134, St.163, Village 1, Sangkat Tuol Tumpoung 1, Khan Chamkarmoun, Phnom Penh
  ០១០ ៩០៨ ៨៥៤
 208. »

  បញ្ញា រតនៈ
  #2, St. Polaris (borey Peng Huoth), Boeng Chhuk, Niroth, Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៩៧ ៥៥៥
  មើល​ផែនទី
 209. »

  ប៊ុនរ៉ានីន លក់ផលិតផលថែរក្សាសុខភាព
  ផ្ទះលេខ៧៤ ផ្លូវ២៤៧ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៦ ៨៨៨ ៣៣៦
 210. »

  ផ្ទះកាហ្វេ
  #22, St.6, Chak Angrae Leu Market, Meanchey, Phnom Penh
  ០៩៧ ៧១៧ ២០៨៧
 211. »

  ផ្ទះបន្លែធម្មជាតិ
  ផ្ទះលេខសេ៤៧៧៨ ភូមិទ្រា សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៩២៤ ៥៦៧
 212. »

  ផ្សារ បាយ័ន
  អាគារលេខ៣៣-៣៤ ផ្លូវលេខ ១១៤ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌមករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៦៥២ ២៤៥
  មើល​ផែនទី
 213. »

  ផ្សារកសិដ្ឋាន ស៊ីវ៉ាដ
  29, Tuol Roka, Chak Angrae Kraom, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១៦ ៩១០ ០០៥
 214. »

  ផ្សារដេលី
  Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៥៧៩ ៩៧៦
 215. »

  ផ្សារដេលី
  #119, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៥៧៩ ៩៧៦
 216. »

  ផ្សារដេលី
  #119, St. 432, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៥៧៩ ៩៧៦
 217. »

  ផ្សារបន្លែ​ ធម្មជាតិ
  ផ្ទះលេខ១២២ ផ្លូវលេខ៧ បុរីពិភពថ្មីចំការដូង
  ០១២ ៨៩៨ ៤៣០
 218. »

  ផ្សារអាហារធម្មជាតិ
  St. Tep Phorn (182), Phum 9, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ២៩៤ ៩២៦
 219. »

  ភួង សុភណ្ឌ័
  St. 5, Phum Phsar Lich, Sangkat Prek Pnov, Khan Prek Pnov, Phnom Penh
  ០៨១ ៦៥៣ ៤៣២
 220. »

  ភេសជ្ជៈដ្ឋាន ឃូល ខូស៊ី
  118, Phsar Kandal, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ២២៦ ៨៨៣
 221. »

  យូ ដានី
  #160, St. Lum, Phum Chroy Ampoel, Sangakat Kbal Koh, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១២ ៨៤៣ ០០៨
 222. »

  លីខីរ៍ ភែលលីស
  198, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៦៦ ០៧០៨
 223. »

  លីខីរ៍ ភែលលីស
  198, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៦៦ ០៧០៨
 224. »

  លឹម គន្ធា លក់គ្រឿងសមុទ្រ
  ផ្ទះលេខ១០ ផ្លូវលេខ២០០ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៧០០ ១៦៩
 225. »

  លឹម តេកលី
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨១ ៣៧៧
 226. »

  លឹម ហាំងអេង-លក់ក្រណាត់
  113, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧០ ៥៥០ ២០៧
 227. »

  លឹម​ បូរិន
  ផ្ទះ១៧២ ក្រុមទី១១ ភូមិបាដាកត្បូង ឃុំរស្មីសង្ហារ ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៧០ ៤៩៤ ០៤៦
 228. »

  វិចិត្រកា
  #189, St.146, Phum 10, Sangkat Toek Laak 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ២៦៣ ៥៥៥
 229. »

  វិសាខា លក់ស្បង់​ ចីពរ
  Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៨២ ៨៨២
 230. »

  សាំងវិច ពិសេស
  Chbar Ampov Primary School, Sangkat Chbar Ampov 1, Khan Chhbar Ampov, Phnom Penh
  ០៣១ ៧០០ ០៣០០
 231. »

  សុខ ម៉ៅ ២
  St. 156, Sangkat Tuek Laak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៧០២ ៩៨៣
 232. »

  សុខ ហេង លក់គ្រឿងទេសគ្រប់ប្រភេទ
  តូបលេខ 14C0 និង 15 C0 (ផ្សារអូឡាពិក)
  ០១២ ២៥៤ ២៩០
 233. »

  សុជាតា លក់គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគ
  Kob Srov, La Kambaor, Svay Pak, Ruessei Kao, Phnom Penh
  ០១២ ២៤០ ៣៣៤
 234. »

  សុជាតិ លក់ផ្លែឈើ
  St. 105, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨១ ៣៩៨
 235. »

  សូ បញ្ញា
  Kdey Chas Village, Sangkat Bakkheaeng, Khan Chroy Changva, Phnom Penh
  ០៩២ ២៨៦ ០២៨
 236. »

  សួ រស្មី
  តូបលេខ B048 (ផ្សារធំថ្មី)
  ០១១ ៩៣៩ ៤៧៣
 237. »

  សួនកសិករខ្មែរ
  St. 454, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩០ ០៣១
 238. »

  សួនកសិករខ្មែរ
  St.454, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩០ ០៣១
 239. »

  ស៊ុន​ តាក់​ ហ្គាស
  Phum 9, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៧៨ ៩៨១
 240. »

  ស៊ុបភើរៀ សប
  #7 B E0, St. 140, Monourom, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩២ ៥៨៦ ៦៨៨
 241. »

  ស្រី មុំ
  #1 A E0, St.361, Chbar Ampov 1, Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០៩២ ៨៧៥ ៧០០
 242. »

  ស្រីភ័ណ្ឌ លក់ភេសជ្ជៈ និងគ្រឿងទេស
  Sambuor, Dangkao, Dangkor, Phnom Penh
  ០៨១ ៣៣០ ០៣៧
 243. »

  ហុង អេង លក់ភេសជ្ជៈ
  Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៩៥ ៧៥៥ ៥៧២
 244. »

  ហ៊ា វែង
  #527, St.369, Phum Kadal, Sangkat Chbar Ampov Ti2, Khan Chhbar Ampov, Phnom Phen
  ០១២ ៥១៥ ១១៥
 245. »

  អង្គរ រី វួច
  #42b, St.135
  ០៩៨ ៩៨០ ៩៩០
 246. »

  អង្រ្កង ផលិតផលខ្មែរ
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៧ ៦៦៩ ៦៦៨
 247. »

  អយ សំអាត
  #58, St. 135, Phum 4, Tuol Tumpung 1, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៧ ២២៨ ៩៧៩
 248. »

  អយស្ទ័រ ហៅស៍ ១ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៧ កក្កដា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ១៥BEo ផ្លូវ១៥៤ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៣៣៣ ៤១៤
 249. »

  អាដា អនឡាញ សប (ប្រេន) (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៥ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៧០ ផ្លូវលេខ១៣៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៦០៧ ០៨០
 250. »

  អៀត គីមថាវីន
  ភូមិល្វា សង្កាត់កោះដាច់ ខណ្ឌេជ្រោយចង្វារ ភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៩១១ ៤៦៨
 251. »

  អេរ៉ូណា (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% (សម្រាប់ពិធីមង្គល))
  ផ្ទះលេខ២៧០ ផ្លូវ៤៤ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៦ ៨៦៨ ១០៨ / ០៩៦ ៩៥៥ ៥០០៧
 252. »

  អៃ ជីតហុង-លក់ក្រណាត់ខោ-អាវ
  113, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧០ ៨០៧ ៨៧៨
 253. »

  អ៊ា សុខភ័ក្រ្តលក់ចាប់ហ៊ួយ
  ផ្ទះ៦៣៥បេ ផ្លូវ៧០ ភូមិទួលសង្កែ សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ ភ្នំពេញ
  ០៩៨ ៩១៩ ៥៥៤
 254. »

  អ៊ឹង ឈុន បោះដុំ និងលក់រាយ
  #12 B E0, St. 310, Phum 2, Sangkat Tuol Svay Prey Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៩៦៨ ៦៨៧
 255. »

  អ៊ឹង ឈុន បោះដុំ និងលក់រាយ
  #12 B E0, Phum 2, Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៩៦៨ ៦៨៧
 256. »

  អ៊ូ​ រដ្ឋាណា
  #258, St. 371, Phum Kbal Tumnob, Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Phen
  ០១៥ ៧៨៤ ៦៨០
 257. »

  ១៦៨ សុខទី (មានទទួលធ្វើជ្រូកខ្វៃ និងទាខ្វៃ)
  #168, St.369, Phum Preah Ponlea, Preaek Pra, Chbar Ampov, Phnom Penh
  ០១២ ២២៨ ១៦៨
ខេត្តកណ្ដាល (៥៨)
 1. »

  AN SREYAUN
  Phum Svay Ming, Khhan Baku, Kandal Stueng, Kandal Province
  ០៩៣ ៤៤២ ១០៨
 2. »

  CHAP BOPHA
  Toul Nguk Village, Kompong Loung Communce, Ponhea Luer District, Kandal Province
  ០៨៧ ៤៩២ ១៥០
 3. »

  CHHUM SOKMACH GROCERY STORE
  Krang Chek, Daeum Rues, Kandal Stueng, Kandal
  ០១៧ ៧៦៩ ៥១១
 4. »

  CHHUONG SODANY
  Toul Ngouk, Kampong Luong, Ponhea Lueu, Kandal
 5. »

  DE BURLAP CAFE
  #9 E0, St.108, Takhmao, Kandal
  ០១៥ ២៤៥ ៤១១
  មើល​ផែនទី
 6. »

  GLORY MART
  Kampong Samnanh, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៥ ៥០៥ ០៧៦
 7. »

  HORNG VUTH
  Prek Tasek Village, Jroytakeo Commune, Kaoh Thom District, Kandal Province
  ០៩០ ៧៨៣ ៨៨៣
 8. »

  KOEM SARITH MINI MART
  St. Lum, Srae Kouk, Anlong Romiet, Kandal Stueng, Kandal
  ០១៦ ២៩៦ ០០១
 9. »

  NHAN KHUNARY
  Sre Kork Village, Anlong Romeat Commune, Kandal Stueng District, Kandal Provice
  ០៩៦ ៤១៤ ១៧០៨
 10. »

  NIM RANETH
  St.5, Slaeng Dei Doh Village, Prek Taten Commune, Ponhea Leu District, Kandal Province
  ០៩៧ ៣៩៥ ៤៨២៣
 11. »

  SING THEAVUTH
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៧៦ ៧១១ ១១១១
 12. »

  TAKHMAO GOOD HEALTH
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៦០ ២១៨ ១៦៨
 13. »

  THAI CHAMROEUN
  Kraom Village, Preaek Anchanh Commune, Mukkampoul District, Kandal Province
 14. »

  YI CHANNARY
  Mlu Meun Village, Phsar Daek Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០១៥ ២១៥ ១២៥
 15. »

  4D HOME (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ១១ កុម្ភៈ ២០២០)
  ភូមិព្រែកស្លែង ឃុំព្រែកស្លែង ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល
  ០១៧ ២៣១ ២៣២
 16. »

  កងប៊ុន ស្រីរ័ត (លក់សាច់គោ)
  Ampil Dam Tuek Village, Vihear Luong Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០៨៧ ៩៧១ ២១៣
 17. »

  កាហ្វេ៣៣ម៉ាត
  ផ្លូវជាតិលេខ៤១ ភូមិពន្លឺ ឃុំលំហាច ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល
  ០១២ ៥០៤ ២៤៧
  មើល​ផែនទី
 18. »

  ខន សុភាព មានលក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  21 A, Preaek Ta Pring, Setbou, S'ang, Kandal
  ០១១ ២៨៥ ៨៣០
 19. »

  ខៀវ​ ស៊ីវហាន លក់ពូក
  Preaek Ta Lai Village, Preaek Ambel Commune, Saang District, Kandal Province
  ០១៦ ៦៨១ ៤៦៨
 20. »

  គ្រូ ផេង
  Koh Roka Village, Preaek Anchanh Commune, Mukkampoul District, Kandal Province
  ០៦៩ ៤៤០ ៤៤៧
 21. »

  ងួន ស្រីម៉ិច លក់កាហ្វេ និងចាប់ហួយ
  A21, Lekh Buon, Svay Rolum, S'ang, Kandal
  ០៧០ ៥៩៥ ៥២៩
 22. »

  ងួន ស្រីម៉ិច លក់កាហ្វេ និងចាប់ហួយ
  A21, Lekh Buon, Svay Rolum, S'ang, Kandal
  ០៧០ ៥៩៥ ៥២៩
 23. »

  ចន្ធី លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Preaek Hour, Ta Khmau, Kandal
  ០៧០ ៤៥០ ០០៥
 24. »

  ចិន្តាមុនី លក់សម្ភារសិក្សា ​និងលក់ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ
  Kdei Kandal Village, Sarikakaev Commune, Lovea Em District, Kandal Province
  ០១៧ ២៩៤ ៤០៦
 25. »

  ជុំ នីតា (លក់ផ្លែឈើ)
  Thommeak Trai Village, Phsar Daek Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០១០ ២៣១ ២៣៧
 26. »

  ដារីយ៉ា លក់អង្ករ
  National Road No. 2, Doun Vongs Village, Trea Commune, Kandal Stueng District, Kandal Province
  ០៩៦ ២០៤ ៩៩៩៩
 27. »

  តាំង គីមលៀង
  ភូមិស្ពានទំលាប់ ឃុំទំនប់ធំ ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល
  ០៨៩ ៧១០ ០៩២
 28. »

  តាំងអ៊ីម លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Takeo, Preaek Thmei, Preaek Thmei, Kaoh Thum, Kandal Province
  ០៩៦ ២០០ ២៣១៧
 29. »

  ថា ស្រីលាប
  ភូមិព្រែកល្វា ឃុំព្រែកតាកូវ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
  ០៧០ ២២៨ ១០៩
 30. »

  ទូច នីតា
  Mlu Meun Village, Phsar Daek Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០១៧ ៣៣៣ ០១៨
 31. »

  ធឿន ស្រីនាង លក់ដុំនិងរាយ ភេជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Preaek Samraong, Roka Khpos, Saang, Kandal Province
  ០៩៦ ៨៨៤ ៤៨៨៧
 32. »

  បាន ខេង លក់ទំនិញគ្រប់មុខ
  Ta Pech Village, Krang Yov Commune, Saang District, Kandal Province
  ០១៥ ៧៥៧ ២១២
 33. »

  ផ្សារ គឹម សារិត
  ភូមិស្រែគោក ឃុំអន្លង់រមៀត ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល
  ០១៦ ២៩៦ ០០១
 34. »

  ភេសជ្ជៈទីម៉ា
  ព្រែកតាទេព, ព្រែកលួង, ខ្សាច់កណ្តាល, កណ្តាល
  ០៩៨ ៥៨៧ ៧០៧
 35. »

  ម៉ាត ហេង ហេង ២៥០០៛
  Knong Village, Preaek Ta Meak Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០៧០ ២៦០ ៣៣៦
 36. »

  ម៉ីអ៊ីង លក់ភេសជ្ជៈ
  ភូមិព្រែកតាទេព ឃុំព្រែកលួង ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
  ០១៥ ៤៤៤ ៨០៤
 37. »

  ម៉េង សុផាន្នី លក់ភេសជ្ជ:
  Svay At Kandal, Preaek Ta Meak, Khsach Kandal, Kandal
  ០៩៦ ៥៣១ ០១១០
 38. »

  ម៉េង សុផាន្នី លក់ភេសជ្ជៈ
  Svay At Kandal Village, Preaek Ta Meak Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០៩៦ ៥៣១ ០១១០
 39. »

  ម៉ៅ ស្រីនាថ លក់ភេសជ្ជៈ និងគ្រឿងទេសគ្រប់ប្រភេទ
  Peam Ta Aek Village, Peam Oknha Ong Commune, Lovea Em District, Kandal Province
  ០១៨ ៩១៨ ៦៥១៨
 40. »

  យ៉ាន ស្រីពេជ្រ លក់ចាប់ហ៊ួយ និង ផ្ទេរប្រាក់
  ភូមិលើ ឃុំស្វាយជ្រំ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
  ០៧៧ ២៥៣ ៥០៥
 41. »

  លក់គ្រឿងភេសជ្ជៈ គ្រប់មុខ (លី ស្រីលីន)
  Ampil Dam Tuek Village, Vihear Luong Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០៦៩ ៨៨២ ៧៨១
 42. »

  លក់គ្រឿងភេសជ្ជៈ គ្រប់មុខ (អ៊ឹង ស៊ីចេង)
  Mlu Meun Village, Phsar Daek Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០៩៣ ៣៣៣ ៣០៨
 43. »

  លក់គ្រឿងភេសជ្ជៈ គ្រប់មុខ ភាក់ ឃុនណា (ចាន់ សូរិយា)
  Mlu Meun Village, Phsar Daek Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០៩៣ ៨២៨ ៥២៨
 44. »

  សម្បត្តិ ស្រីនាង
  Rokakoang Village, Rokakoang Commune, Mukh Kampul District, Kandal Province
  ០៦០ ៨៣៨ ៣៨៩
 45. »

  សាក់ ឌីន
  Mlu Meun Village, Phsar Daek Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០៩៧ ៧៨១ ៤១៦៣
 46. »

  សិដ្ឋ គីមហ័ង
  Peam Village, Roka Koang 1 Commune, Mukh Kampul District, Kandal Province
  ០៩៣ ៨៨២ ៨១៨
 47. »

  សុខមួយ
  St. 6 A, Koh Roka Village, Russey Chroy Commune, Mukkampoul District, Kandal Province
  ០៨៦ ៨៥១ ៤២៤
 48. »

  សុខុនលក់ភេសជ្ជៈ
  21 A, Preaek Ta Pring, Setbou, S'ang, Kandal
  ០១៥ ៥១៥ ៩៤៩
 49. »

  សួង សុជាតា
  ភូមិអរិយក្សត្រ ឃុំអរិយក្សត្រ ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល
  ០៧៨ ៦៩៩ ៩០០
 50. »

  សំ ពៅ លក់គ្រឿងទេសគ្រប់មុខ
  8a, Vihear Suor Tboung Village, Vihear Suork Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០៩៦ ៥៨៨ ៨៨២៥
 51. »

  ស៊ីណាន ចាន់ថា លក់ភេសជ្ជៈ និងគ្រឿងទេសគ្រប់ប្រភេទ
  Kdei Kandal Village, Sarikakaev Commune, Lovea Em District, Kandal Province
  ០៨៦ ២២០ ២០០
 52. »

  ស៊ុបគោ​ ស្រីនិច
  ក្តីចាស់ ព្រែកលួង ខ្សាច់កណ្តាល កណ្តាល
  ០៨៧ ៤៥៤ ២២៦
 53. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ សម្បត្តិ ចន្ធី
  Preaek Kdei Village, Preaek Ta Teaen Commune, Ponhea Lueu District, Kandal Province
  ០១០ ២៥៣ ៩២៩
 54. »

  ហៃ​ ស៊ីវចេង
  ភូមិស្វាយជ្រុំ ស្វាយជ្រុំ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
  ០១៧ ២៦៣ ៦២៥
 55. »

  ហ៊ា ថាន
  Preychas Village, Vihearsuork Commune, Khsachkandal District, Kandal Province
  ០៨៧ ៧២២ ៨៨១
 56. »

  ឡុង សេងឡាយ
  St. 8, Seda Village, Vihear Suork Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០១២ ៩៤៣ ៨៦៨
 57. »

  អៀង ហ្គេកសៀងលក់គ្រឿងទេស និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Kraom Village, Kaoh Chouram Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០១៦ ៦៧៦ ៧០១
 58. »

  ឧស្សាហ៍ ណែត
  ភូមិថ្នល់ទទឹង ឃុំដំណាក់អំពិល ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល
  ០៨៩ ៥៣៧ ៣៦៣
ខេត្តកែប (៤)
 1. »

  MAK PISEY MART
  Kaeb, Kep
  ០៩៩ ៥០៦ ១៦៨
 2. »

  MAK PISEY MART
  Kaeb, Kep, Kep
  ០៩៩ ៥០៦ ១៦៨
 3. »

  MAK PISEY MART
  Kaeb, Kep, Kep
  ០៩៩ ៥០៦ ១៦៨
 4. »

  ទេព បញ្ញាភា
  Kaeb, Kep, Kep
  ០១២ ២៣១ ៨៤៦
ខេត្តកោះកុង (១៩)
 1. »

  KUON KIMCHENG
  Thmar Sar Commune, Botumsakor District, Koh Kong Province
  ០៦០ ៤៣៧ ០៧២
 2. »

  MC KONG ICE CREAM SHOP
  ភូមិ១ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេរមភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
  ០១៦ ៥០៧ ២៥០
 3. »

  MINI MART
  ភូមិ០១ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
  ០៦៩ ៣៥៩ ៩៦៦
 4. »

  PHANN PHANN MART
  03, Smach Mean Chey, Khemmark Phumen, Koh Kong
  ០៩៧ ៧៥៧ ៨៥៩៨
 5. »

  កោះកុងម៉ាត ២៥០០រៀល
  Cham Yeam Village, Bak Khlang Commune, Mondol Seima District, Koh Kong Province
  ០៨៨ ៩០៩ ៨៥៥៥
 6. »

  ចែ ស្រី ដូរលុយ​ និងលក់ទំនិញគ្រប់មុខ
  Bak Khlang, Mondol Seima, Koh Kong
  ០១៦ ២៣៤ ៨០៦
 7. »

  ចែដា លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ បោះដុំ និងលក់រាយ
  ភូមិ០២ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេរមភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
  ០១៥ ២៩១ ៣២២
 8. »

  ជា ម៉ៅ​ លក់កាហ្វេលីងធម្មជាតិ
  Phum 3, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៧ ៩៦១ ១២៩៤
 9. »

  ឈៀង ស្រេង លក់គ្រឿងទេស និងភេសជ្ជៈ
  Phum 3, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១២ ៥០៦ ១៣៣
 10. »

  ទៅ មករា លក់គ្រឿងទេស​ និងភេជ្ជសៈគ្រប់មុខ
  Phum 2, Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៦ ២៧២ ០៣៨
 11. »

  ផ្សារភូមិថ្មីម៉ាត ២៥០០
  Bak Khlang, Mondol Seima, Koh Kong
  ០១៥ ៨២៨ ៣៩៣
 12. »

  រស្មី​ រតនះលក់ភេសជ្ជៈថៃ និងសេវាដឹកជញ្ជូន
  Phum 1, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៧ ៧៥៥ ៦៦៦៩
 13. »

  រ៉ា គីមឆេង​ លក់ភេសជ្ជៈ
  Phum 2, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៣ ៣៩៣ ៩៣២
 14. »

  រ៉ុង នាង លក់គ្រឿងក្រអូប និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Phum 2, Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១២ ៨៦៣ ៩៤៩
 15. »

  លីហ្សា លក់គ្រឿងទេស និងភេសជ្ជៈ
  Cham Yeam Village, Bak Khlang Commune, Mondol Seima District, Koh Kong Province
  ០៨៧ ៩០៩ ៦៩៣
 16. »

  សាយឈុន​ ម៉ាត
  Smach Mean Chey, Khemmark Phumen, Koh Kong
  ០៩៧ ៨១១ ១៣៣៣
 17. »

  ហាក់ គូរ លក់​អង្ករ ចំណីសត្វ​ និង​ភេសជ្ជៈ
  Cham Yeam Village, Bak Khlang Commune, Mondol Seima District, Koh Kong Province
  ០៩៧ ២៥៤ ០០៤៤
 18. »

  ហាងការ៉េម ម័កកុង ទ្បាលីន
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៥ ៤៣០ ១៦៨
 19. »

  ហ៊ីន សៀន លក់ភេសជ្ជៈ
  Phum 2, Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៩ ៨៩៩ ៩៨០
ខេត្តកំពង់ចាម (៤៩)
 1. »

  HEANG DARA GROCERY SHOP
  Phum 13, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៣៣៤ ៦៤៦
 2. »

  HOME MART
  ភូមិផ្អាវ ឃុំផ្អាវ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១២ ២៤៣ ៨០៨
 3. »

  KUNTHEA TELA MART
  Phum 2, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១០ ៤២១ ៤១៥
 4. »

  LEANGSRY GROCERY SHOP
  Phum 13, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៥៥៨ ១៥៤
 5. »

  LEANGSRY GROCERY SHOP
  Phum 13, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៣ ៨០៨ ៣០៨
 6. »

  LIM SEAK LENG GROCERY SHOP
  Ampil Leu Village, Ampil Leu Commune, Kampong Siem District, Kampong Cham Province
  ០៧៧ ៧៩៩ ៣៣៦
 7. »

  MART 2500+
  Phum 6, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩៣ ៥៥៩ ៩៥៩
 8. »

  MENG NHAB GROCERY
  Phum 12, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១១ ៧២៧ ៥៦៥
 9. »

  MENG NHAB GROCERY
  Phum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១០ ៤៧៤ ៦២០
 10. »

  MENG NHAB GROCERY
  Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១០ ៤៧៤ ៦២០
 11. »

  NANA GROCERY SHOP
  Bakhom Village, Sampong Chey Commune, Cheung Prey District, Kampong Cham Province
  ០៩៩ ៣៨៦ ៨៤៦
 12. »

  NARA PAWN SHOP
  Batheay, Batheay, Kampong Cham
  ០១៥ ៨០០ ៥៦៧
 13. »

  PHOALLA GROCERY SHOP
  Phum 2, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៨៤៦ ១១៩
 14. »

  SEAV MEY GROCERY SHOP
  Phum 4, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៧៧ ៧៧៧ ៧១៤
 15. »

  SEAV TEANG GROCERY SHOP
  Phum 2, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៨៨ ៦៦៦ ៣៩០៨
 16. »

  SOKNEOV GROCERY SHOP
  Boeng Kok Muoy, Boeng Kok, Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ២៣៤ ៩៩២
 17. »

  VUOCHNEA GROCERY SHOP
  Village 1, Veal Vong Commune, Kampong Cham District, Kampong Cham Province
  ០៨៨ ៩៨២ ៩៦១៦
 18. »

  គឹម លាបលក់គ្រឿងការឡៃ
  Phum Ti Prammuoy, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៤៣៩ ៧២០
 19. »

  គ្រី ឡៃម៉េង លក់អង្ករ
  Peam Chi Kang Village, Peam Chi Kang Commune, Kang Meas District, Kampong Cham Province
  ០៩០ ៣៣៣ ៣១០
 20. »

  គ្រូគុច អ៊ីទូច លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១២ ៣៩៣ ១៣៩
 21. »

  ង៉ូវ ឡូពីន លក់គ្រឿងបុណ្យ
  Sach Sour Village, Peam Chi Kang Commune, Kang Meas District, Kampong Cham Province
  ០៧៧ ៥៧០ ៥៧៦
 22. »

  ង៉ូវ ឡូពីន លក់គ្រឿងបុណ្យ
  Sach Sour, Peam Chi Kang, Kang Meas, Kampong Cham
  ០៧៧ ៥៧០ ៥៧៦
 23. »

  ទី ហួត លក់គ្រឿងទេស និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Skon Village, Soutip Commune, Cheung Prey District, Kampong Cham Province
  ០១២ ៩១៥ ១២០
 24. »

  ទ្រាឆាន លក់គ្រឿងទេស
  Phum 14, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១៧ ៤៤៦ ៣៦៦
 25. »

  បញ្ញា លីតា លក់ឥវ៉ាន់ចាប់ហួយ
  ភូមិវាល ឃុំមានជ័យ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១៥ ៦៣១ ១២៣
 26. »

  បេ ប៉ូលីន លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ
  Roka Tvear Village, Preaek Pou Commune, Srey Santhor District, Kampong Cham Province
  ០១២ ៦៩២ ០៤០
 27. »

  ផាផា ម៉ាត
  Peam Chi Kang Village, Peam Chi Kang Commune, Kang Meas District, Kampong Cham Province
  ០៩៦ ៤៧១ ៣៧០០
 28. »

  ពុទ្ធា ហាង ២៥០០៛
  Thma Koul, Ro'ang, Kampong Siem, Kampong Cham Province
  ០៨៦ ២៤៤ ៨៤៨
 29. »

  មុនី​-ចរណៃ លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិសន្ទៃ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៨៨ ៤៨១ ៩៤០៩
 30. »

  ម៉ាក់ស្រីស លក់គ្រឿងក្រអូប
  Phum Ti Dabbei, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ៨៣០ ១៨៩
 31. »

  ម៉ាត សំនៀង ១៥០០
  ភូមិផ្សារស្លាបលែង ឃុំស្វាយរំពារ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៩៦ ៦៨៩ ៥៣៥៣
 32. »

  ម៉ាប់ ណាវី លក់អង្ករ
  National Roan No. 6a, Cheung Chhnok Village, Tang Krang Commune, Batheay District, Kampong Cham Province
  ០៧៧ ៤៨០ ២៧០
 33. »

  ម៉េង ឆនលក់គ្រឿងទេសគ្រប់មុខ
  Phum 13, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៨៩ ៨៣៤ ៣៤៣
 34. »

  ម៉េន ដានី លក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៩ ៤៧៧ ៧១៩
 35. »

  យ៉ុង ហ្គេចណៃ លក់ចាប់ហួយ
  Boeng Snay Village, Sangkat Sambuor Meas, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១២ ៦២៨ ៦៩៨
 36. »

  វ៉េង ស្រីអេង
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១៥ ៦២៩ ៥០៦
 37. »

  សុខ សំបូរ លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Thlok Chrov, Khchau, Kang Meas, Kampong Cham
  ០៦១ ៧៨៧ ៩៧៩
 38. »

  សុខ ស៊ីណាត លក់គ្រឿងទេសគ្រប់មុខ
  ភូមិថ្លុកជ្រៅ ឃុំខ្ចៅ ស្រុកកងមាស​ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៨៨ ៩៤១ ៨៥៤៦
 39. »

  សុខទៀង លក់ស្បងជីវរ និងប្រដាប់ប្រដារបុណ្យ
  Phum Ti Pir, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១២ ២២០ ០៣១
 40. »

  សោភា លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៧ ៩៣១ ០៣១០
 41. »

  ស៊ាង សុវណ្ណថាក់ លក់ចាប់ហួយ
  ភូមិប្រថ្នល់ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១០ ៣៣៤ ៤១៩
 42. »

  ស្រីផលលក់ពងទាកូន និងនំប័ុងសាច់
  ភូមិព្រែកពោធិ៍ក្រោម ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១៧ ៣៧៤ ៨៥៥
 43. »

  ស្រីលីនលក់ភេសជ្ជៈ
  Lvea Village, Lvea Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០៦៩ ៧៥៨ ៩១១
 44. »

  ស្រេង ណារ៉េត លក់ចំណីសត្វ ពូជសត្វ និងថ្នាំសត្វ
  Kampong Cham Province, Cheung Prey District, Trapeang Kor Commune, Trapeang Kor Village
  ០១៦ ៤៦៩ ៥៦៩
 45. »

  ហាងលក់គ្រឿងទេស ធើ គីមស្រៀន
  ភូមិ១៣ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១២ ៤២៧ ៨១៨
 46. »

  ហាងលក់បន្លែសុវត្ថិភាព
  Phum Ti Dabpram, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១៧ ៦២៨ ៧៣០
 47. »

  ហាងលក់អ៊ីវ៉ាន់ចាប់ហ៊ួយ ថូវ ដាវី
  Sambuor Meas Ka, Peam Chi Kang, Kang Meas, Kampong Cham
  ០៩៧ ៦៦១ ១២៥២
 48. »

  អៀង សុគន្ធា​ ៩៩៩ (លក់ទំនិញ ១០០០៛ ឡើង)
  ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
  ០៩៦ ៧៦៤ ៦០០៦
 49. »

  អ៊ឹង ឡាក់ស័រ
  Prey Totoeng Village, Chrey Vien Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០១០ ២៣៥ ៥៥៥
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (១៩)
 1. »

  HENG HENG GROCERY SHOP
  Phum Boeng Snay, Sangkat Sambour Meas, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Provice
  ០១២ ៤២៤ ០៦៤
 2. »

  THY CHHENG KEANG GROCERY SHOP
  Preykri Tboung Village, Preykri Commune, Chol Kiri Distrit, Kampong Chhnang Provine
  ០៩៦ ៨១២ ៨២៦៤
 3. »

  ឃី លាងវួចលក់ចាប់ហួយ
  ភូមិព្រៃគ្រីត្បូង ឃុំព្រៃគ្រី ស្រុកជលគិរី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០១៥ ៤៦៧ ៨៧៩
 4. »

  ឆេងហុង មានលក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Prey Kri Tboung Village, Prey Kri Commune, Chol Kiri District, Kampong Chhnang Province
  ០៩៦ ៤៩៦ ៩២០៦
 5. »

  ជា លក្ខិណា លក់ភេសជ្ជៈ និងគ្រឿងទេស
  ភូមិស្រែតាជៃ ឃុំអភិវឌ្ឍន៍ ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៩៦ ៥៦៥ ០៦៧០
  មើល​ផែនទី
 6. »

  ប៊ុត ពិសី
  កំពង់បឹង កំពង់ហៅ កំពង់លែង កំពង់ឆ្នាំង
  ០៨៨ ៤១៥ ៥៨០០
 7. »

  ពេជ្រ ស្រីល័ក្ខ លក់គ្រឿងទេស
  ភូមិអ្នកតាហាង ឃុំកំពង់ត្រឡាច ស្រុកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៧៨ ៣១១ ១០៦
 8. »

  ភួង សុខនី លក់ចាបហួយ
  ភូមិមានកកើត ឃុំត្បែងខ្ពស់ ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៨៨ ៧៩៦ ៣៦៣៧
 9. »

  ម៉ែន សារឿន
  ត្រពាំងបី ផ្សារឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ឆ្នាំង
  ០៩២ ៨២៧ ៧៩៩
 10. »

  ម៉ៅ សុខលៀង លក់ភេសជ្ជះគ្រប់ប្រភេទ
  Krang Srama Village, Svay Chuk Commune, Samki Mean Chey District, Kampong Chhnang Province
  ០៩៦ ៥៤៤ ៨៨៤២
 11. »

  រតនា លក់ដុំ និងរាយ ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Phum Ti Muoy, Khsam, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province
  ០១០ ៩៣០ ១៦៨
 12. »

  វ៉េង សុវណ្ណៈ លក់ចាបហួយ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៣០ មិថុនា ២០១៩)
  ភូមិប្រក្លូត ឃុំធ្លកវៀន ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៨៨ ២០៧ ១៦៨១
 13. »

  ហាង ថៃ រក្សា លក់ភេសជ្ជៈ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ២០ កញ្ញា ២០១៩)
  ភូមិកំពង់បឹង ឃុំកំពង់ហៅ ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០៧១ ២៨២ ២២២៦
  មើល​ផែនទី
 14. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជះគ្រប់ប្រភេទ (កែងតាសុខ)
  កែងតាសុខ កំពង់ហៅ កំពង់លែង​ កំពង់ឆ្នាំង
  ០៧១ ៩១១ ១៣២០
 15. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជះគ្រប់ប្រភេទ (កំពង់បឹង)
  កំពង់បឹង កំពង់ហៅ កំពង់លែង កំពង់ឆ្នាំង
  ០៧១២ ៨២២ ២២៦
 16. »

  ហួត សុងហាក់ លក់គ្រឿងទេស & ភេសជ្ជៈ
  Khsam, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០១២ ៥០២ ៥៦២
 17. »

  ឡុង សុខគា លក់គ្រឿងទេស
  Prey Kri Tboung Village, Prey Kri Commune, Chol Kiri District, Kampong Chhnang Province
  ០៨១ ៥៧៦ ០១៩
 18. »

  អុល សំអាត
  ភូមិកំពង់បឹង ឃុំកំពង់ហៅ ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  ០១៦ ៤៨១ ៦៨៩
 19. »

  អ៊ី លាន មានលក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Prey Kri Cheung Village, Prey Kri Commune, Chol Kiri District, Kampong Chhnang Province
  ០១៥ ៦២៥ ១៩៣
ខេត្តកំពង់ធំ (១៧)
 1. »

  HUOT CHOMREUN
  Tropaing Svay, Ballangk, Baray, Kampong Thom
  ០៨១ ៦២៥ ៩៧៣
 2. »

  MART OU KROUCH
  Ou Krouch Village, Sala Visai Commune, Prasat Balangk District, Kampong Thom Province
  ០១១ ៦៥១ ០២០
 3. »

  SAN EANGSIN
  Ta Ork Village, Chhuk Commune, Prasat Sambour District, Kampong Thom Province
  ០៣១ ៨៥២ ២១១១
 4. »

  TOP SYNARA
  Kampong Thom Village, Sangkat Kampongrotes, Stung Sen Municipality, Kampong Thom Province
 5. »

  ខាត់ ស្រីគីម ម៉ាត
  Krosaing Chey, Baray, Baray, Kampong Thom
  ០១៦ ៧៤៥ ៤៤៤
  មើល​ផែនទី
 6. »

  គង់ កែវរតនះ លក់ដុំលក់រាយថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម
  Rumchek, Treal, Baray, Kampong Thom
  ០៧១ ៩៤៤ ៤៩៧២
 7. »

  ចាន់ ភៀង លក់បង្អែម និងភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិទឹកម្លាង ឃុំសណ្តាន់ ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ
  ០៨៨ ៣៨៦ ៤៣៣៤
 8. »

  ជង់ សុខនីន លក់ឥវ៉ាន់ចាប់ហួយ​ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិទឹកម្លាង ឃុំសណ្តាន់ ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ
 9. »

  ដានី លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  National Road No. 6, Kampong Kdei Village, Kampong Chen Tboung Commune, Stoung District, Kampong Thom Province
  ០១២ ៤០១ ៦៤៧
 10. »

  ដេប៉ូ ឡុងគន្ធា
  Achar Leak, Achar Leak, Stueng Saen, Kampong Thom
  ០១២ ៥៤៣ ៥២៥
 11. »

  តែ គឹមថេង លក់ដុំលក់រាយជី និងថ្នាំកសិកម្ម
  6a, Rumchek, Treal, Baray, Kampong Thom
  ០១២ ៣១៩ ៥៩៦
 12. »

  ថាវ ស៊ីនិត​ លក់ឥវ៉ាន់ចាប់ហួយ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិជាន់លែង ឃុំមានជ័យ ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ
  ០៨៨ ៥០០ ៩៩៥៥
 13. »

  រ៉ាត់ ស្រីមុំ លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Phdiek Village, Phan Nheum Commune, Prasat Balangk District, Kampong Thom Province
  ០៩៧ ៥៦៤ ២១០៨
 14. »

  សោភា ម៉ាត (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិសាលាឃុំ ឃុំទ្រៀល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ
  ០៩៧ ៦០៨ ៨៩៩១
 15. »

  ឡាយ ហេងហ្គេច
  Banlang Lech Village, Sangkat Domrey Choan Kla, Stung Sen Municipality, Kampong Thom Province
  ០៧១ ៦៥៥ ៥១១២
 16. »

  ឡុង សុខហៃលក់គ្រឿងទេសគ្រប់មុខ
  Tang Kouk Village, Sou Young Commune, Baray District, Kampong Thom Province
  ០១២ ៥៦២ ១០៩
 17. »

  អ៊ុម សុកលីម​ លក់ឥវ៉ាន់ចាប់ហួយ
  ភូមិសំភី ឃុំងន ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ
  ០៧១ ៩១៥ ៥៥៦៦
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (៨២)
 1. »

  BEE MART (CHBARMON)
  ភូមិទួលគក សង្កាត់ស្វាយក្រវ៉ាន់ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៩៦ ៩៩៩ ០៩៧៨
 2. »

  PLAWER SHOP
  Veang Chas, Odongk, Kampong Speu
  ០៩៦ ៩១៥ ៤៨០០
 3. »

  SM MART
  Prambei Mom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៧៧ ២២៩ ២២៦
 4. »

  SORM SOPHARIN
  Trapeang Kong Commune, Samraong Tong District, Kampong Speu Province
  ០៨៨ ៤០២ ២២១៧
 5. »

  WOODY COFFEE
  Phsar Chas Vilage, Sangkat Svay Kravan, Krong Chbar Mon, Kampong Speu Province
  ០១៦ ៣៤៥ ១៦២
 6. »

  កង ចិន្តា
  Trapeang Ta Moan Village, Pneay Commune, Samroang Tong District, Kompong Speu Province
  ០៩៦ ២២៥ ១៣៥៣
 7. »

  កង ស្រីពេជ្រ
  Rkabanh Village, Vao Sar Commune, Samraong Tong District, Kompong Speu Province
  ០៨៦ ៧៧៦ ៦០០
 8. »

  កូនភ្លោះ ម៉ាត
  Peanicheakkam, Rokar Thom, Chbar Mon, Kampong Speu Province
  ០១៥ ៦៤៦ ៨៨៦
 9. »

  កៃ សៅរី លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Chas Village, Basedth Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ៨៥៥ ៥៣១២
 10. »

  ខោល ហេន លក់ភេសជ្ជៈ
  Kampong Speu Province, Thpong District, Rung Roeang Commune
  ០៣១ ២៣៤ ៥០៨៣
 11. »

  គឹម ថារិទ្ធ លក់ទំនិញ ២៥០០រៀលឡើង
  Trapeang Khyang Village, Tuol Ampil Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៧០ ៤៣១ ៣៩២
 12. »

  ងួន ស៊ីវខេង លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ បោះដុំ និង រាយ
  Phum Krang Pol Tep, Sangkat Rokar Thom, Krong Chbar Mon, Kampong Speu Province
  ០៩៨ ៦៦១ ៩៦៦
 13. »

  ចន្ថា រីយ៉ា​ លក់ភេស្ជៈគ្រប់មុខ
  Prey Rumduol Khang Lech Village, Basedth Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៧០ ៩០៥ ៤៨០
 14. »

  ឆន ស្រីពៅ លក់ភេសជ្ជៈ
  Kampong Speu Province, Thpong District, Prambei Mom Commune
  ០៩៦ ៩៥៩ ៧៥៨៤
 15. »

  ឈាង​ សុខនាង
  Trapeang Sangkae Village, Krang Ckek Commune, Odongk District, Kompong Speu Province
  ០៩៦ ៧២៥ ៣៨៤៧
 16. »

  ឈឿន សុគន្ធា លក់ភេសជ្ជៈ
  Monourom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០១៥ ៥៣៦ ៦៩០
 17. »

  ឈឿន ឡុង ប៊ុនធឿន លក់ភេសជ្ជៈ
  Monourom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០១៥ ៦៤៤ ៤៦៤
 18. »

  តូបលក់សាច់គោ និង សាច់ជ្រូក គូ សត់
  Monourom, Thpong, Kampong Speu
  ០៨៨ ៨៦២ ៥៦៩៩
 19. »

  តូបលក់សាច់ជ្រូក និង លក់សាច់គោ កាន អ័ន
  Monourom, Thpong, Kampong Speu
  ០៨១ ៨២៧ ៧៦៣
 20. »

  តូបលក់សាច់ជ្រូក និង លក់សាច់គោ ឡាន ភាព
  Monourom, Thpong, Kampong Speu
  ០៧៨ ៩៤០ ៥៤៦
 21. »

  ធី ដានីលក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិបាត់ដឹង ឃុំក្សេមក្សាន្ត ស្រុកឧដុង្គុ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០១៥ ៧៧៩ ៦៩៦
 22. »

  នាង គីម លក់ផ្លែឈើ
  Peanicheakkam Village, Sangkat Rokar Thom, Krong Chbar Mon, Kampong Speu Province
  ០១២ ៩៤៩ ២៦២
 23. »

  ភ័រ លីលីម
  Khsem Khsan, Odongk, Kampong Speu
  ០៨៧ ៦៥៤ ៥៨៥
 24. »

  មាន សុខអ័ន ហាងលក់ភេសជ្ជៈ
  Kampong Speu Province, Thpong District, Rung Roeang Commune
  ០១២ ៥៩៥ ៨៦៤
 25. »

  ម៉ាក់ ឡាវី លក់កាហ្វេ និង ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិស្រង់ ឃុំស្រង់ ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៨៦ ៤៣៥ ៤៥២
 26. »

  ម៉ែន ពៅ លក់ភេសជ្ជៈ
  Rung Roeang Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ៣០៨ ៧៦៣១
 27. »

  រិន ភារុំ លក់ភេសជ្ជៈ
  Amleang Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៦៩ ៥៤៣ ១៩២
 28. »

  រ៉ាត់ ស្រីមុំ ដេប៉ូលក់អង្ករ និងចំណីសត្វ
  ភូមិផ្សារស្លាបលែង ឃុំស្វាយរំពារ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៩៨ ៤២៨ ៤០៩
 29. »

  រ៉ុន ស្រីមុំ លក់ភេសជ្ជៈ
  Kampong Speu Province, Thpong District, Veal Pon Commune
  ០៧៨ ២៤០ ៦៩៣
 30. »

  លក់គ្រឿងភេសជ្ជៈ គ្រប់មុខ (ឃាង អេង)
  Srah Kaev, Veang Chas, Odongk, Kampong Speu Province
  ០១២ ៩១៩ ៥៣៦
 31. »

  លក់គ្រឿងភេសជ្ជៈ គ្រប់មុខ (អេង ហាក់ឃៀង)
  Srah Kaev, Veang Chas, Odongk, Kampong Speu Province
  ០៨៧ ៨៩៧ ៧៧៥
 32. »

  លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ ញាណ សុគន្ធានីន
  Odongk, Veang Chas, Odongk, Kampong Speu Province
  ០៩៣ ៩៤៩ ១១៩
 33. »

  លក់អង្ករ និងជីធម្មជាតិ រ៉ាត់ ស្រីមុំ
  ភូមិផ្សារស្លាបលែង ឃុំស្វាយរំពារ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៩៨ ៤២៨ ៤០៩
 34. »

  សារ៉េត ម៉ាឡៃ ដេប៉ូលក់ដុំ និងរាយភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ
  Samraong, Snam Krapeu, Kong Pisei, Kampong Speu
  ០១៦ ៤០៧ ០៧៨
 35. »

  សារ៉េត ម៉ាឡៃ ដេប៉ូលក់ដុំ និងរាយភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ
  Thma Sa Village, Snam Krapeu Commune, Kong Pisei District, Kampong Speu Province
  ០៨១ ៧៨១ ១៦៩
 36. »

  សុខលីម លក់ផ្លែឈើគ្រប់មុខ
  Peanicheakkam Village, Sangkat Rokar Thom, Krong Chbar Mon, Kampong Speu Province
  ០១៦ ២៩០ ០៦៦
 37. »

  សៀក គីម មានលក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ បោះដុំ និងរាយ
  ភូមិផ្សារស្លាបលែង ឃុំស្វាយរំពារ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០១០ ៧៣៦ ២២២
 38. »

  សៀង ផល្លា លក់ភេសជ្ជៈ
  Monourom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ៧១៣ ៧៣៧៤
 39. »

  សៀង លីម លក់ភេសជ្ជៈ
  Monourom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៩៦ ២០១ ១២៩២
 40. »

  សំ វុធ លក់ភេសជ្ជៈ
  Kampong Speu Province, Thpong District, Amleang Commune
  ០៩៧ ៥៨៤ ៦៨០៩
 41. »

  ស៊ឹមសុងឡេង លក់ភេសជ្ជៈ
  National Road No.3, Trapeang Khyang, Tuol Ampil, Basedth, Kampong Speu
  ០៩២ ៥៣៧ ៧៦៥
 42. »

  ស៊ឺន ថាវី លក់ភេសជ្ជៈ
  Rung Roeang Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០១០ ៨៨០ ៧៦៧
 43. »

  ស៊ុំ សុខ លក់ភេសជ្ជៈ
  Kampong Speu Province, Thpong District, Veal Pon Commune
  ០១៦ ៤៥៤ ២០៩
 44. »

  ស៊្រុននីលក់ភេសជ្ជះគ្រប់មុខបោះដុំនិងរាយ
  St. 145, Phsar Slab Leaeng, Svay Rumpea, Basedth, Kampong Speu
  ០១០ ២២២ ៩៤៧
 45. »

  ស្វីត កាហ្វេ​ លក់កាហ្វេ​ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិផាន ឃុំទួលអំពិល ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៨៦ ៩៤៩ ៧៧៧
 46. »

  ហាងកាត់សំលៀកបំពាក់ និង លក់គ្រឿងក្រអូប​ គីម ម៉ាគីឌីនណា
  Amleang Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៩៧ ៣៣៣ ៧១៧០
 47. »

  ហាងលក់គ្រឿងក្រអូបគ្រប់ប្រភេទ ចិន មុនីនាថ
  44, Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
  ០៨៧ ៨១៨ ២៦១
 48. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ គឹម ហឿន
  Prambei Mom, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៦ ៩៤៣ ៦១២៦
 49. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ ឈន ឡាយ
  Rung Roeang Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៩៩ ៩៧៩ ៩៩២
 50. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ ដន​ ថុន
  Mean Chey, Odongk, Kampong Speu
  ០១៦ ២៥៩ ៥៩៤
 51. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ ឌឹម ឌី
  Veal Pon, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៦ ៧៦៨ ៧៦៤១
 52. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ និង​ ជួសជុលទូរស័ព្ទដៃ សរ ដាណែត
  52, Monourom, Thpong, Kampong Speu
  ០៧៨ ២៧០ ៧៩៧
 53. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ និង​ ជួសជុលទូរស័ព្ទដៃ សរ ដាណែត
  Monourom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៧៨ ២៧០ ៧៩៧
 54. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ និង​ លក់គ្រឿងសំណង់ សៅ វុទ្ធី
  52, Amleang, Thpong, Kampong Speu
  ០១២ ៥៨៣ ៩១៨
 55. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ ប្រិល​ ចំរើន
  Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៦ ៥៣៤ ៤៤១៧
 56. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ ផុន ស្រីមុំ
  Veal Pon, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៦ ៥៧២ ៤២៣១
 57. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ ពាវ ធីម
  44, Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
  ០៨៦ ៩៨៦ ៩១៧
 58. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ ភា សម្ភស្ស
  Chrak Teak, Trapeang Chour, Aoral, Kampong Speu
  ០៨៨ ៥១១ ១៤២៨
 59. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ ម៉ន ចាន់ធូ
  44, Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៦ ៨២៧ ៧៩៧១
 60. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ យឹម សុភា
  44, All, Prambei Mom, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៦ ៤៣៩ ៤៧៤៣
 61. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ យឿន ហាយ
  44, Trapeang Chour, Aoral, Kampong Speu
  ០៩៦ ៧៣៤ ៩៤៩៥
 62. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ យ៉ាន់ ភារុន
  Amleang Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៨៧ ៧៥៧ ០៦៩
 63. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ រិទ្ធ សុភា
  Trach Tong, Odongk, Kampong Speu
  ០៨៦ ៩២៣ ១១៣
 64. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ លី សុខខេត
  Amleang Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០១០ ៤២៥ ៩២៣
 65. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ វង្ស ពុទ្ធា
  Amleang Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០១៥ ៩៨៩ ៧៦៥
 66. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ វ៉ែន ផាត
  Monourom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៩៣ ២០៩ ៤៩៩
 67. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ សឿន លួន
  Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៦ ២៣៨ ៥៩២៣
 68. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ សំ យ៉ារ៉ា
  Veal Pon, Thpong, Kampong Speu
  ០១៥ ៦៨៨ ៥៣៨
 69. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ សំ យ៉ារ៉ា
  Veal Pon, Thpong, Kampong Speu
  ០១០ ៣៩៩ ២៨៦
 70. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ ហៃ ឃី
  Amleang Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០១២ ៤៥១ ៧៦២
 71. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ ហ៊ន់ ចន្នេត
  Amleang Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០១៦ ៩២៩ ៨៥៦
 72. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ ហ៊ីម ឃីម
  44, Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
  ០១៥ ៨៦៩ ៣៨១
 73. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ ឡាង ស្រីអូន
  Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
  ០៨៧ ៨៨០ ១៨០
 74. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ​ និង លក់ចំណីសត្វ​​ គ្រុយ ស្រីនិច
  Monourom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៩២ ៨២៤ ១៨៣
 75. »

  ហាងលក់អង្ករគ្រប់ប្រភេទ ផាត់ ភ័ស្ត
  44, Veal Pon, Thpong, Kampong Speu
  ០៨៦ ៥៧១ ៧០៩
 76. »

  ហាយ ចន្ធូ លក់ភេសជ្ជៈ
  Monourom Commune, Thpong District, Kampong Speu Province
  ០៧១ ៩៩០ ៩៩៦៦
 77. »

  ហេង មួយដា​ លក់ផ្លែឈើគ្រប់មុខ
  Phsar Slab Leaeng Village, Svay Rumpea Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៧០ ៨៧៥ ៩៩៤
 78. »

  ហេង ឡាយយាវ លក់អង្ករ
  National Road 04, Trapeang Kong, Samraong Tong, Kampong Speu
  ០៨៩ ៦៣៣ ៣២៣
 79. »

  អាជីវកម្មប្ដូរប្រាក់ និងលក់ភេសជ្ជៈ (ចែ ហៀង)
  Svay Rumpea, Basedth, Kampong Speu
  ០៩៧ ៩០៩ ២៨០០
 80. »

  អឿន ស្រីដា លក់ជី និង ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិផាន ឃុំទួលអំពិល ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៩៧ ៤២៥ ៥៤៣៣
 81. »

  អ៊ី សៀកឡេង ហាងលក់ភេសជ្ជៈ
  Sangkat Mean Chey, Krong Odongk, Kampong Speu Province
  ០១៦ ៥៤១ ៦៥៨
 82. »

  អ៊ឹម ថាវរី ហាងលក់ភេសជ្ជៈ
  Kampong Speu Province, Thpong District, Rung Roeang Commune
  ០៩៦ ៣២២ ០២៨៣
ខេត្តកំពត (១៤)
 1. »

  BOSBA MINI MART
  #31, Thkov, Russey Sork, Khang Lech, Kampong Trach, Kampot
 2. »

  TON SI NHOEUN
  Po Village, Phnom Kong, Angkor Chey, Kampot Province
  ០៩៧ ៨១៣ ៧៨៣៥
 3. »

  ចែ ចន្ដា​​ លក់គ្រឿងទេសនិងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Poi Pet, Chrak Khley, Tuk Meas Khang Lech, Banteay Meas, Kampot Province
  ០៨៨ ៩៩៨ ១២២១
 4. »

  ដានីលក់ភេជ្ជ:គ្រប់មុខ
  Kampong Trach Khang Kert, Kampong Trach, Kampot Province
  ០៨៨ ៥១៨ ៥០៨៥
 5. »

  ម្ចាស់ហាង ចែកេត លក់ទំនិញ និង ភេសជ្ជ:គ្រប់មុខ
  ភូមិត្រពាំងវែង ឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត
  ០១២ ៥៤៧ ៤០៩
 6. »

  ម្ចាស់ហាងគ្រូ ប្រុស លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិត្រពាំងវែង ឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគិរី ខេត្ដកំពត
  ០៩៧ ៨៩១ ៧០៧០
 7. »

  ម្ចាស់ហាងចាន់ វីន​ វីន លក់ភេសជ្ជ:គ្រប់មុខ
  Damrei Koun Village, Chumpu Voan Commune, Chum Kiri District, Kampot Province
  ០៩៦ ៨០៤ ៤៤១៣
 8. »

  ម្ចាស់ហាងណុប សុភក័ លក់ផ្លែឈើ និងគ្រឿងទេសគ្រម់មុខ
  Trapeang Veaeng Village, Trapeang Reang Commune, Chum Kiri District, Kampot Province
  ០៩៦ ៤៩៦ ៩៥៨០
 9. »

  សុខសាន្ត មីនីម៉ាត និងផ្ទះសំណាក់
  Kampong Kandal, Kampot, Kampot
  ០១២ ៩០៤ ៥៤៦
 10. »

  សុភាអានីកាលក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  St. Poi Pet, Prey Krala Khang Lech Village, Tuk Meas Khang Lech Commune, Banteay Meas District, Kampot Province
  ០៩៣ ២៤៩ ៥១៤
 11. »

  សំណាង ស្រីពៅ មីនីម៉ាត កោះស្លា
  Srae Leav Village, Trapeang Plang Commune, Chhouk District, Kampot Province
  ០៩៦ ៩៧០ ៩៦៩៦
 12. »

  ស្ថានីយ៍ប៉ាប៉ា និងស្រីសលក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Toek Chhou, Kampot Province
  ០៧១ ២៩៧ ៧០៥៥
 13. »

  ហាង គូ ម៉ាកេង
  ភូមិកំពង់បាយខាងត្បូង សង្កាត់កំពង់បាយ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
  ០១២ ៤០៤ ៣៤៦
  មើល​ផែនទី
 14. »

  ហាងកាហ្វេ ង៉ែត សារឿន
  ភូមិត្រពាំងវែង ឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគិរី ខេត្ដកំពត
  ០៦៩ ៨៣០ ០៨១
ខេត្តក្រចេះ (១៣)
 1. »

  J & C MART
  Chrouy Thma Kraom Village, Chhloung Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០១០ ៣៥១ ១៨៥
 2. »

  TELA MART
  Cherng Klou Village, Pi Thnou Commune, Snuol District, Kratie Province
  ០៩៣ ២៣០ ៦២៧
 3. »

  TELA MART
  Cheung Khlu, Pir Thnu, Snuol, Kratie
  ០៩៣ ២៣០ ៦២៧
 4. »

  កៅ បុប្ផា
  ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៧ ៧៩៧ ២៧៦៧
 5. »

  ជាង ពៅ
  ភូមិកែងប្រាសាទ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០៣១ ៥៥៥ ៩០៥៣
 6. »

  ឈ្នាង តុលា
  ភូមិកែងប្រាសាទ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៦ ៩៨៤ ៦៥៩៨
 7. »

  ឌី ធី ម៉ាត (បញ្ចុះតម្លៃ ៣%)
  ភូមិក្រចេះ សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៩ ៩១៩ ៩៨៩
  មើល​ផែនទី
 8. »

  ប៊ីន សុម៉ុល្លីកា
  ភូមិកែងប្រាសាទ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៧ ៧៩៧ ៣២៨៨
 9. »

  ភុង គឹមហេង
  ភូមិសណ្ដាន់ ឃុំសណ្ដាន់ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០៩៧ ៩៩៩ ៧០១២
 10. »

  ស៊ាម ពិសិដ្ឋ លក់ដុំ-រាយគ្រឿងទេស និងភេសជ្ជៈ
  ភូមិអូរឫស្សីទី១ សង្កាត់អូរឫស្សី ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ
 11. »

  ហេង រចនា
  ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  ០១៦ ៨៥៥ ៧៨៨
 12. »

  ហោម ម៉ាច លក់កាហ្វេ និងគ្រឿងទេសគ្រប់មុខ
  ភូមិត្រពាំងវែង ឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត
  ០១៦ ៧៤៥ ៨០៣
 13. »

  ឯក ដឺឡា លក់ភេសជ្ជៈ
  Kbal Snuol, Snuol, Snuol, Kratie
  ០១៦ ៣៨០ ៦០៦
ខេត្តតាកែវ (៣១)
 1. »

  CHHOY SEANG LIM DEPOT
  Louri, Roka Knong, Doun Keo, Takeo
  ០៨៨ ៨២១ ១៨៨៨
 2. »

  DINA PHSAR ANGKORBOREI
  Kampongluong Village, Angkorborei Commune, Angkorborei District, Takeo Province
  ០៩៦ ៤៣២ ៩២៩៨
 3. »

  FEELING COOL RESTAURANT
  Smav Knhai Village, Trapeang Sab Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៧០ ៧៧៧ ៣៣៣
 4. »

  HUY KIMSIENG
  ភូមិឃ្លាំងសម្បត្តិ ឃុំពត់សរ ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ
  ០១២ ៤៩៣ ៩៦៤
 5. »

  KANG SINOUN
  Preylveakeut, Preylvea, Preykabas, Takeo
  ០៧១ ៩៤៧ ៧៧១១
  មើល​ផែនទី
 6. »

  MONOROM RESTURENT
  Borcham Village, Chambak Commune, Bati District, Takeo Province
  ០១២ ៧៥២ ៣៨៥
 7. »

  MORODOK MINI MART & COFFEE
  National Road No.3, Prey Sraong, Angk Ta Saom, Tram Kak, Takeo
  ០៩៨ ៦៩៩ ៩៦៧
 8. »

  SOTHY PHEAKDEY
  Thnolbek, Rokakrao, Donkeo, Takeo
  ០៩៦ ៩៦២ ០៨០០
 9. »

  SREY POV 2500
  Kampong Village, Preah Bat Choan Chum Commune, Kiri Vong District, Takeo Province
  ០៩៧ ៧៩១ ៥១៣៣
 10. »

  SUPER MART KELVIN COFFEE
  National Road No. 3, Angk Ta Saom Village, Angk Ta Saom Commune, Tram Kak District, Takeo Province
  ០១២ ៦៤៧ ៥៦៨
 11. »

  SINTAG កាហ្វេ និងមីនីម៉ាត
  National Road No. 3, Prey Rumdeng Village, Angk Ta Saom Commune, Tram Kak District, Takeo Province
  ០៧៨ ៩៥៩ ៧៩៧
 12. »

  គុជ កុយ​ លក់ចាប់ហួយ
  Smau Khnhei Village, Trapeang Sab Commune, Bati District, Takeo Province
  ០១៥ ៥៩៩ ២៩៣
 13. »

  ចន្ធីលក់ទំនិញ ២៥០០
  Kampong Village, Preah Bat Choan Chum Commune, Kiri Vong District, Takeo Province
  ០១២ ៧៣៣ ៥៨៧
 14. »

  ចាន់ណា សុភី​ លក់ចាប់ហ៊ួយ
  Kraing Leav Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៩២ ៥៤៤ ៥១៥
 15. »

  តាសោម ម៉ាត
  Angk Ta Saom, Tram Kak, Takeo
  ០១២ ២៧០ ២៧១
 16. »

  តួ និច លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិត្រពាំងឃ្លោក ឃុំខ្វាវ ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ
  ០៨៦ ៥៥៩ ៩២៣
 17. »

  ទឹង នារី លក់​ទឹក​ឃ្មុំ​ធម្មជាតិ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិព្រៃល្វាកើត ឃុំព្រៃល្វា ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ
  ០៨៩ ៨៨៤ ៤២៤
 18. »

  បង អាន លក់ទាខ្វៃ និង ជ្រួកខ្វៃ
  Nationnal Road #2, Smau Khnhei, Trapeang Sab, Bati, Takeo
  ០៨៨ ៨៨៨ ៣៨២៩
 19. »

  បងធីមលក់ចាប់ហួយ
  Takeo Province, Bati District, Kandoeng Commune, Kandoeng Touch Village, Narternal Road #2
  ០៧០ ៦៦៥ ៥១៧
 20. »

  បង​លន លក់ចានឆ្នាំង
  Takeo Province, Bati District, Trapeang Sab Commune, Smau Khnhei Village
  ០៩៦ ៨៨៥ ០០០៣
 21. »

  ប៉ាត់ ស្រីម៉ុច លក់ភេសជ្ជៈ
  Krang Thnong Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៨៨ ៧៩៦ ៤៦៤៦
 22. »

  ផ្សារ មរតក និងកាហ្វេ
  ភូមិព្រៃស្រោង ឃុំអង្គតាសោម ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ
  ០៩៨ ៦៩៩ ៩៦៧
 23. »

  រង្សី.កញ្ញា លក់ស្រូវពូជ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិកំពង់ ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ ស្រុកគីរីវង់ ខេត្តតាកែវ
  ០៨៨ ៨៨៨ ៨៦៩២
 24. »

  រីណា លក់ភេសជ្ជៈ
  Nationnal Road #2
  ០១៦ ២៥៣ ១៥៩
 25. »

  ស៊ឹម សុខលីម (លក់ចាប់ហួយ)
  Prey Romdeng Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
  ០៧៧ ៩១៧ ០៩០
 26. »

  ហេង ណារិទ្ធ
  ភូមិបចាម ឃុំចំបក់ ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ
  ០៧១ ៧២២ ១១១១
 27. »

  ហេង សុគន្ធា មានលក់គ្រឿងទេស និង ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ
  Sreykhvav Village, Chheang Tong Commune, Tramkak District, Takeo Province
 28. »

  ហ្សា ជូរី ២៥០០រៀល
  National Road No.3, Trapeang Rumpeak Village, Tram Kak Commune, Tram Kak District, Takeo Province
  ០៩៣ ២២៦ ៣៦៤
 29. »

  អង្គតាសោម ម៉ាត
  Angtasaom Village, Angtasaom Commune, Tramkak District, Takeo Province
 30. »

  អ៊ួង ម៉េង លក់ភេសជ្ជ:គ្រុបមុខ
  National Road No. 2, Trapeang Lean Village, Chambak Commune, Bati District, Takeo Province
  ០៧៨ ៥៧៥ ៨៨៧
 31. »

  ឥន្ទ ច័ន្ទរ៉ាលក់ភេសជ្ជ:គ្រប់ប្រភេទ
  Kampong Village, Preah Bat Choan Chum Commune, Kiri Vong District, Takeo Province
  ០៧៧ ២២០ ២៤៩
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (៣០)
 1. »

  CHE RY GROCERY SHOP
  Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៣១ ៤៤៤ ៤៥៩២
 2. »

  CHE SOY GROCERY SHOP
  Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៧១ ៦៦១ ១៤១០
 3. »

  CHE YAN GROCERY SHOP
  Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៩៦ ៨២០ ៤៦៩៧
 4. »

  DIM THYNA DRINK SHOP & FUND TRANSFER
  #59, Vealhat Village, Malai Commune, Malai District, Banteay Meanchey Province
 5. »

  HA SO OEUR GROCERY SHOP
  Thma Puok, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៩៧ ៤៤៥ ០៧០៧
 6. »

  HAPPY MART SHOP
  Phum Sophi Village, Sangkat Kompong Svay, Krong Serreisophon, Banteay Meanchey Province
  ០១២ ៩៩១ ៣១៣
 7. »

  HONG THEARY DRINK SHOP
  ផ្ទះលេខ៥៩ ភូមិដួង ឃុំម៉ាឡៃ ស្រុកម៉ាឡៃ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១២ ៦៣៧ ៦៩២
 8. »

  IT CHHIV NEANG SOFT DRINK SHOP AND COSMENTIC
  Phum Boun Village,presh Pounlea Commune,serei Sophorn District ,beanteay Meanchey
  ០១៧ ៤៧៥ ៦៧១
 9. »

  LOM SOKUNNA MART PHNUM THOM
  Phnum Thom Tboung, Orbrasart, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
 10. »

  MY FAMILY MART
  Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០១៧ ៩៤៦ ៩៤៦
 11. »

  NGET RATHANA MART
  #59, Thmei Village, Malai Commune, Malai District, Banteay Meanchey Province
  ០៧៨ ៦០៦ ០៦៣
 12. »

  NGET RATHANA MART
  Thmei, Malai, Malai, Banteay Meanchey
  ០៧៨ ៦០៦ ០៦៣
 13. »

  ORM BOPHA DRINK SHOP
  Roluos, Svay Chek, Banteay Meanchey
  ០៩៧ ៤៩០ ៩៨៩៨
 14. »

  RATHANA DRINK SHOP
  56a, Kouk Roka, Ta Baen, Svay Chek, Banteay Meanchey
  ០៩៣ ៩៨៣ ២៣១
 15. »

  SOK YI SOFT DRINK SHOP
  Preah Ponlea, Serei Saophoan, Banteay Meanchey
  ០១២ ៧៥៤ ៧៩៤
 16. »

  SONN VANNA SHOP
  Banteay Chhmar Lech Village, Banteay Chhmar Commune, Thma Puok District, Banteay Meanchey Province
  ០១៥ ៥១១ ៤១២
 17. »

  SOTHIDA BEVERAGE SHOP
  ភូមិចំការតាដោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១២ ៤២៩ ៩៧៤
 18. »

  THOEURN SILEAP MART PHNUM TOUCH
  Phnum Touch Tboung, Phmum Touch, Mongkol Borei, Banteay Meanchey
 19. »

  THY PHALLA DRINK SHOP
  56a, Stueng, Roluos, Svay Chek, Banteay Meanchey
  ០៨៨ ៣២៨ ៨៨៨២
 20. »

  TOUCH CHANNA SHOP
  Ou Ambel, Ou Ambel, Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province
  ០៦៧ ៤៤០ ០០១
 21. »

  YUMMY ICECREAM
  ភូមិកំពង់ស្វាយ សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១៧ ៩៩៩ ៩១៤
 22. »

  ញ៉ឹក វ៉ាន់ធី ភេសជ្ជះ និងវេរប្រាក់
  ភូមិក្បាលស្ពាន២ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៧៧ ៧៧២ ៩៨៨
 23. »

  ដេប៉ូលក់ទឹកកក និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Doung Village, Malai Commune, Malai District, Banteay Meanchey Province
  ០៩៧ ៧៥៥ ៥៤៤៩
 24. »

  ដ្រាហ្គន កាហ្វេ (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥%)
  ភូមិភ្នំ ឃុំបន្ទាយនាង ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៦១ ៥៥៥ ២៦៣
  មើល​ផែនទី
 25. »

  ធារី
  ភូមិស្រះជីក ឃុំស្រះជីក ស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១៧ ២១០ ៨៩១
 26. »

  ម៉ក់ ចន្រ្ទា
  ភូមិកណ្តោល ឃុំស្ពានស្រែង ស្រុកភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៧១ ៨៥៥ ៥៤៤៤
 27. »

  ម៉ាយហ្វាមីលី ម៉ាត (បញ្ចុះតម្លៃ ២%)
  ភូមិបី សង្កាត់ព្រះពន្លា ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១៧ ៩៤៦ ៩៤៦
  មើល​ផែនទី
 28. »

  លីនដាលក់គ្រឿងក្រអូប
  Malai, Malai, Banteay Meanchey
  ០៩៦ ៦៦៨ ៣៥៣៨
 29. »

  ស៊ីវីល័យ​ ម៉ាត
  ភូមិក្បាលស្ពាន សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៦៩ ២២០ ០០០
 30. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជះ អម បុប្ផា
  ភូមិរលួស ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៩៧ ៤៩០ ៩៨៩៨
ខេត្តបាត់ដំបង (៣៧)
 1. »

  ANN NARY DRINKING SHOP
  Kropeu Keurt Village, Phnom Sampov Communce, Banan District, Battambang Province
  ០៩២ ៣១៨ ៩៨៣
 2. »

  BATTAMBANG JASMINE DRINK SHOP
  Kampong Krabey Village, Svaypor Commune, Battambang City, Battambang Province
  ០១២ ៧១៦ ០៣១
  មើល​ផែនទី
 3. »

  BEE MART
  Rotanak, Rotanak, Battambang, Battambang
  ០១២ ៦៦៨ ៨៦៩
 4. »

  GEN SOKHON SHOP
  Tuol Ta Aek, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៩៦ ៣៧៦ ០០៩០
 5. »

  GEN SOKHON SHOP
  Tuol Ta Aek, Battambang, Battambang
  ០៩៦ ៣៧៦ ០០៩០
 6. »

  HENG LY MART
  Dunteav Village, Peam Ek Commune, Ek Phnom District, Battambang Province
 7. »

  KHUOR CHAMHUY CHREY KOANG
  #377, Group 25, Chrey Koang Village, Slaket Commune, Battambang City, Battambang Province
 8. »

  KIMLY SWEET SHOP
  ភូមិភ្នំធំ ឃុំអូរប្រាសាទ ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០៨៦ ៥៦៦ ៦២៥
 9. »

  LEANG SAM AT
  Group 14, Tropeang Prolit Village, Santepheap Commune, Sampov Loun District , Battambang Province
  ០១៧ ៦៦២ ៣២៣
 10. »

  LEY YO SHOP
  #291, Group 12, Bavel 1, Bavel, Battambang
 11. »

  MLUB SBAUV CHAMKA DRINKING SHOP
  Kouk Ampil Village, Phnum Sampov Commune, Banan District, Battambang Province
  ០៩៧ ២៦៦ ៦៤៣៤
 12. »

  OENG CHI DRINKING SHOP
  Kampong Krabei, Svay Pao, Battambang, Battambang Province
  ០៩៦ ២៥៥ ១៣០៣
 13. »

  PHALY THY DRINK SHOP
  ផ្ទះលេខ៥៦អេ ភូមិស្ទឹង ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៨៨ ៣២៨ ៨៨៨២
 14. »

  PTES NEAK KROU
  Chreykoang Village, Slaket Communce, Battambang City, Battambang Province
  ០១២ ៤២៣ ៤៩៦
  មើល​ផែនទី
 15. »

  RAINBOW MART
  Rumchek Buon, Rotanak, Battambang, Battambang Province
  ០១៦ ៩២៥ ០០៩
 16. »

  SEAVING MART
  Phum Preaek Moha Tep, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៦៩ ៩៦៩ ៩៩៣
 17. »

  SOPHEAP SHOP
  Kammeakkar, Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១៧ ៧៧៧ ៣៥២
 18. »

  SOU PHICHITH
  Prekpresh Sdek, Prekpresh Sdek, Battambang
  ០៦៩ ៧១១ ៧៤២
 19. »

  TANGKA SOKHOEURN
  Prek Tachreng, Prek Norin, Aek Phnum, Battambang
  ០៩៦ ៩៦៨ ៨៩៦៨
 20. »

  TEA TIME SHOP
  Romchek 4 Village, Rattanak Commune, Battambang City, Battambang Province
  ០១០ ៧៦០ ០០០
 21. »

  ចាន់ ស៊ីនា លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Ou Da Village, Ou Da Commune, Kamrieng District, Battambang Province
  ០១៧ ៨៥១ ៣៦១
  មើល​ផែនទី
 22. »

  ចៀវ ភីរុណ
  ផ្ទះលេខ៥៧៤ ក្រុមទី២១ ភូមិភ្ជាវ ឃុំត្រែង ស្រុកតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៨៧ ៧៥៧ ១៧១
 23. »

  ចែ វិសាល លក់ភេសជ្ជៈ
  ផ្ទះលេខ៥៥៨ ក្រុម១៥ ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៧៨ ៥៦២ ៧៨៨
 24. »

  ញឹក ស្រីឃីន
  ផ្ទះលេខ១១១ ក្រុមទី៧ ភូមិត្រែង ឃុំត្រែង ស្រុករតនណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង
  ០១៨ ៧៧១ ៧២៨៥
 25. »

  បូរ ស៊ីណា
  Sdok Provoek Village, Sdok Provoek Communce, Rukh Kiri District, Battambang Province
  ០៨៨ ៤៨២ ៨២៨២
 26. »

  មាឃ ចាន់រី លក់ចាប់ហួយ
  57, Kilou, Traeng, Rotanak Mondol, Battambang
  ០១៥ ៨៦៨ ៧០៣
 27. »

  ម៉ារីយ៉ា លក់គ្រឿងក្រអូប
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១០ ៤១៧ ៧៧៧
 28. »

  យូ ឆាយលាង
  Badak Tboung, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៦ ២៣៤ ៩៦០៥
 29. »

  យឿន សាមិ
  ផ្ទះលេខ២០៤ ក្រុមទី០៩ ភូមិផ្លូវមាស ឃុំផ្លូវមាស ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង
  ០១០ ២៧៤ ០០០
 30. »

  រីណា ២៥០០៛
  អូរទន្ទឹម តាសាញ សំឡូត បាត់ដំបង
  ០៩៦ ៦០១ ៦៣៧៩
 31. »

  រ៉ាន់ សុខា លក់គ្រឿងទេស
  ភូមិអូរទន្ទឹម ឃុំតាសាញ ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៧១ ៤៤៤ ៩៨៣៤
 32. »

  សាំងកាប៉ូ លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Ou Da Leu, Boeng Reang, Kamrieng, Battambang
  ០១២ ៩៩៤ ៤០៦
  មើល​ផែនទី
 33. »

  សៀកឡេង លក់ចាប់ហួយ
  Sdau, Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៨៩ ៦២៤ ៥៤៦
 34. »

  សំ ចាន់រ៉ូ
  ក្រុម០៦ ភូមិរស្មីសង្ហារ ឃុំរស្មីសង្ហារ ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩៧ ៨៨៩ ៧៨៩៧
 35. »

  ស្រីនិច លក់ចាប់ហួយ
  Andaeuk Haeb, Andaeuk Haeb, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៨៥ ៦០៣ ២៥៥
 36. »

  ស្រីមុំលក់ចាប់ហួយ
  Phcheav, Traeng, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៨៨ ៣៧១ ០១៦៦
 37. »

  ហាងកាហ្វេ ហេង លាភ
  ភូមិអូរដាលើ ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩៧ ៨៨៨ ៦៦២២
  មើល​ផែនទី
ខេត្តប៉ៃលិន (២)
 1. »

  ពេជ្របុប្ផាអង្គរ
  157, Phum Phsar Prum, Stueng Kach, Sala Krau, Pailin
  ០៧៧ ៦៨៨ ៨៧៧
 2. »

  ស៊ុយ មុំ លក់អង្ករ
  Ou Chra Kandal Village, Sangkat Tuol Lvea, Krong Pailin, Pailin Province
  ០១២ ៣៣២ ៣៧០
ខេត្តពោធិ៍សាត់ (១៩)
 1. »

  BIT THEARY
  Sangkat Phteas Prey, Krong Pursat, Pursat Province
  ០៩៥ ៧០៧ ៧៧៥
 2. »

  PHAN SOPHAT
  Pursat Province, Krong Pursat
  ០៨៩ ៤៤៦ ៤៤៧
 3. »

  VEN NARATH
  Chomkachek Village, Phtasprey Commune, Pursat Municipality, Pursat Province
  ០១២ ៨៨៤ ៣៧១
 4. »

  កិញ សុផល លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិក្រោលក្របី ឃុំត្រពាំងជង ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៩៣ ៥១៣ ០៩២
 5. »

  កែវ ពិសិដ្ឋ លក់ភេសជ្ជៈ និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
  Samraong Village, Kbal Trach Commune, Krakor District, Pursat Province
  ០៩៦ ៦០៦ ៧៣៩៤
 6. »

  ខេង ឡៅអ៊ាង (ចែមុំ) លក់គ្រឿងទេស
  Leach Commune, Phnom Kravanh District, Pursat Province
  ០១៧ ៥៦៦ ៥២៨
 7. »

  គឹមយី លក់ភេសជ្ជៈ និងគ្រឿងក្លែមគ្រប់មុខ
  Preaek Bei Village, Samraong Commune, Phnom Kravanh District, Pursat Province
  ០៩៦ ៣៧១ ៧១០២
 8. »

  ចាន់ យូហាង លក់ចាប់ហ៊ួយ
  Sangkat Phteas Prey, Krong Pursat, Pursat Province
  ០១៥ ៤៤៩ ២៥៦
 9. »

  ចែ ម៉ុច លក់ប្រហិតគ្រប់មុខ
  ភូមិផ្សារ ឃុំអន្លង់ត្នោត ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៩៧ ៩១៤ ៥៤៤៥
 10. »

  ចែ លក្ខិណា លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិក្រោលក្របី ឃុំត្រពាំងជង ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៧៦ ៣៩៩ ៩៩៩៨
 11. »

  ចែ ហៀក
  ភូមិក្រោលក្របី ឃុំត្រពាំងជង ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០១៧ ៣០១ ៣៣៦
 12. »

  ចែរីណា
  Stoeungtouch Village, Releab Commune, Pursat Municipality, Pursat Province
  ០១០ ២៥៦ ៣៩៤
 13. »

  ចែលក្ខិណា លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Trapeang Chong, Bakan, Pursat
  ០៧៦ ៣៩៩ ៩៩៩៨
 14. »

  ប៊ូវ មុំ លក់គ្រឿងក្រអូប និង គ្រឿងទេសគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិតាលោ ឃុំតាលោ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៣១ ៩៣៦ ៥៥៥៥
 15. »

  ផេង សុភា លក់ភេសជ្ជៈ
  Tuol Mkak Village, Anlong Tnaot Commune, Krakor District, Pursat Province
  ០៩៧ ៨៦៧ ៥៩០៩
 16. »

  លី កុម្រី លក់កាហ្វេ និង ភេសជ្ជ:គ្រប់មុខ
  Phsar Village, Anlong Tnaot Commune, Krakor District, Pursat Province
  ០៩៧ ៤៤៨ ៩៤៤៦
 17. »

  សុខ វ៉ាញ លក់ទំនិញគ្រប់មុខ
  Leach Village, Leach Commune, Phnom Kravanh District, Pursat Province
  ០៨៨ ៧២៣ ៣៣៦៥
 18. »

  ស៊ុន ប៊ុនរ៉េត លក់គ្រឿងទេសគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិតាលោ ឃុំតាលោ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
  ០៧១ ២១១ ១១៧២
 19. »

  ស្រីមាសមានលក់ភេជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Kapas Village, Chheu Tom Commune, Krakor District, Pursat Province
  ០៩៧ ៤៦៤ ៤៤០២
ខេត្តព្រៃវែង (២៧)
 1. »

  BRAK POLIN
  Pur Chindam Village, Svay Antor Commune, Svay Antor District, Prey Veng Province
  ០១១ ២៦៦ ២៦៣
 2. »

  CHAMPA DOUNROEUN
  Kampong Leav, Prey Veng, Prey Veng
  ០៩៧ ៧៥៨ ៨៨៥១
 3. »

  CHOENG SOKOL MINI-SHOP
  8a, Snay Pol, Roka, Pea Reang, Prey Veng
  ០៩៧ ៧៤០ ០០៨៥
 4. »

  PHOUY NEAM STEEL€ MINI SHOP
  St. 8, Snay Pol Village, Roka Commune, Pea Reang District, Prey Veng Province
  ០៤៣ ៦៣៦ ៣៧៣០
 5. »

  PHOUY NEAM STEEL€ MINI SHOP
  8 A, Snay Pol, Roka, Pea Reang, Prey Veng
  ០៩២ ៩២៧ ២៣០
 6. »

  PHOUY NEAM STEEL€ MINI SHOP
  8a, Snay Pol, Roka, Pea Reang, Prey Veng
  ០៤៣ ៦៣៦ ៣៧៣០
 7. »

  SEK SAMNANG MINI-SHOP
  St. 8, Snay Pol Village, Roka Commune, Pea Reang District, Prey Veng Province
  ០១២ ២០០ ៨៣២
 8. »

  SOK BUNTHON WHOLESALE
  8a, Snay Pol, Roka, Pea Reang, Prey Veng
  ០១២ ៣៧៧ ២១១
 9. »

  កុសល ធារ៉ា លក់ចាប់ហួយ
  Preaek Changkran, Sithor Kandal, Prey Veng
  ០៨៨ ៥៥៥ ២៨៦៦
 10. »

  ជិន បូរ៉ា មានលក់ភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ
  Prey Meas, Angkor Reach, Preah Sdach, Prey Veng
  ០៨៧ ៨៣៩ ៩៣៣
 11. »

  ដេប៉ូ យាប ឆយី
  Prasrae Lech, Kanhchriech, Kanhchriech, Prey Veng
  ០៩៦ ៩០៩ ៧៤៤៦
 12. »

  ដេប៉ូចែកចាយភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ ភី សម្ផស្ស
  ភូមិ០១ ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
  ០១៦ ៣៣៣ ២១៣
 13. »

  ទាប ទី លក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយ
  Prey Khnes, Me Sang, Prey Veng
  ០៨៨ ៦៨០ ០០១៦
 14. »

  ប៊ីប៊ី ១៦៨ លក់ភេសជ្ជ:គ្រប់ប្រភេទ
  Lekh Buon Village, Kampong Leav Commune, Kampong Leav District, Prey Veng Province
  ០១៧ ៨២៤ ២៨៨
 15. »

  ផាត់ នន់ លក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយ
  Chy Poch, Me Sang, Prey Veng
  ០១០ ៥១៨ ២៥១
 16. »

  មិន វួចឡាង
  ភូមិវាំង ឃុំជីផុច ស្រុកមេសាង​ ខេត្តព្រៃវែង
  ០៨១ ៥០៥ ៦៩៨
 17. »

  លឹម ម៉ែន លក់គ្រឿងទេស
  Prasat, Kampong Trabaek, Prey Veng
  ០៩៦ ៨៨៩ ៩៧៥០
 18. »

  វួចឆេង លក់ចាប់ហ៊ួយនិងភេជ្ជៈ
  Preaek Changkran, Sithor Kandal, Prey Veng
  ០៩៧ ៦១៨ ២៥៦៧
 19. »

  សឹង សៃ លក់ចាប់ហួយនិងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Prey Daeum Thnoeng Ti Pir Village, Prey Daeum Thnoeng Commune, Sithor Kandal District, Prey Veng Province
  ០៩០ ៦០០ ៩៨០
 20. »

  សឹង សៃ លក់ចាប់ហួយនិងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Prey Daeum Thnoeng, Sithor Kandal, Prey Veng
  ០៩០ ៦០០ ៩៨០
 21. »

  សុខ គីម លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Peam Chor, Prey Veng
  ០៩៧ ៩២៤ ៣៦៧០
 22. »

  ហាងលក់ចាប់ហួយ យឹម ធី
  #195, Tahouy Village, Kampangbrasat Commune, Peamchor District, Prey Veng Province
  ០១៥ ៣៥៤ ៩៧៦
 23. »

  ហាងលក់ចាប់ហួយ យឹម រស្មី
  Tahouy Village, Kampangbrasat Commune, Peamchor District, Prey Veng Province
  ០៨៨ ៦២៧ ៩៧៨៧
 24. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ គិញ ស្រីពៅ
  National Road No. 1, Soeng Village, Kampong Soeng Commune, Preah Sdach District, Prey Veng Province
  ០១១ ៩៥៩ ២៨៣
 25. »

  ហ៊ូន សោភាលក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Lekh Buon Village, Kampong Leav Commune, Kampong Leav District, Prey Veng Province
  ០៨៩ ៩៥៩ ១២០
 26. »

  អា យ៉ីង លក់បោះដុំ និង រាយ ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិព្រៃអណ្ដូង, ឃុំកន្សោមអក, ស្រុកកំពង់ត្របែក, ខេត្តព្រៃវែង
  ០៨១ ៥៣០ ៥០៨
 27. »

  អា លីន
  Daun Tung Village, Prasat Commune, Kompong Trabek District, Prey Veng Province
  ០៩៦ ៩១៨ ១៨២៨
ខេត្តព្រះវិហារ (១៣)
 1. »

  CHAN DARA GOODS SHOP
  Kuleaen Tboung Commune, Kuleaen District, Preah Vihear Province
  ០៨៨ ៩៤៥ ៥៤៧៦
 2. »

  HEAR SOPHY
  Kulen Tboung Village, Kulen Tboung Commune, Kulen District, Preah Vihear Province
  ០៨៨៦៦៦១១៤១
 3. »

  HOURT DARA
  Kulen Tboung Village, Kulen Tboung Commune, Kulen District, Preah Vihear Province
 4. »

  KANG REANGSEY
  Kuleaen Tboung Commune, Kuleaen District, Preah Vihear Province
  ០៨៥ ៩០២ ០២៦
 5. »

  KHMER UPDATE HAIR CUT
  Kulentboung Village, Kulentboung Commune, Kulen District, Preahvihear Province
  ០១៦ ៧៨៩ ៤០៤
 6. »

  KONG SOKLINA
  Kulen Tboung Village, Kulen Tboung Commune, Kulen District, Preah Vihear Province
  ០៩៧ ៥៥៣ ៨១៦៨
 7. »

  MAK LY LY GROCERY
  Kampong Pranak, Tbaeng Mean Chey, Preah Vihear
  ០៩៦ ៨៤១ ០០៤៦
 8. »

  MAK LY LY GROCERY
  Lor Oet Village, Sangkat Kampong Pranak, Preah Vihear Municipality, Preah Vihear Province
  ០៩៦ ៨៤១ ០០៤៦
 9. »

  MY SOPHAL
  Kulen Tboung Village, Kulen Tboung Commune, Kulen District, Preah Vihear Province
  ០៩៧៨៩៩៨៤៣២
 10. »

  PENG SROEUN GROCERY SHOP
  Saang Village Saang Commune, Chey Saen District, Preah Vihear Province
  ០១២ ៥៦៥ ៧៦០
 11. »

  SOK KONG GROCERY
  Tnoat Mlu Village, Robieb Commune, Rovieng District, Phreah Vihea Province
  ០១៥ ៣០៨ ១២២
 12. »

  THEA ORN
  Kulen Tboung Village, Kulen Tboung Commune, Kulen District, Preah Vihear Province
  ០៧១ ២៥៥ ៨២៣៦
 13. »

  ហាងលក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទ
  #74, Svay Pork Village, Speu Kor Commune, Baphnom District, Prey Veng Province
ខេត្តព្រះសីហនុ (៦)
 1. »

  300 SUPER MARKET
  #46, St.7makara, Mettapheap District, Preah Sihanouk Province
  ០៧០ ៩៩៤ ១៥២
 2. »

  BOPHA MINIMART AND TRAVEL
  Phum 4, Sangkat 4, Preah Sihanouk Province
  ០១៥៧៦៣០៩៦
 3. »

  BOPHA MINIMART AND TRAVEL
  Phum 4, Sangkat Iv, Sihanoukville, Sihanouk Ville
  ០១៥ ៧៦៣ ០៩៦
 4. »

  SANN DAVIN
  Phum 3, Sangkat 1, Preah Sihanouk Province
  ០៨៦ ៦៦១ ១១៥
 5. »

  ផ្សារទំនើប ៣០០
  ភូមិ៤ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០១២ ៩៩៤ ១៥២
  មើល​ផែនទី
 6. »

  វេង កុកហេង លក់គ្រឿងសមុទ្រ
  ភូមិ០២ ឃុំកំពេញ ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ
  ០៨៦ ៣៤៣ ៩៥៩
ខេត្តមណ្ឌលគិរី (១១)
 1. »

  CAFE CHAY MAO
  O Spean Village, Speanmeanchey Commune, Senmonorom District, Mondulkiri Province
  ០១១ ៦២៧ ៨២៣
 2. »

  DY SREYTHEA ALL KINDS OF FOOD AND BEVERAGE
  O Am Village, Srekhtum Commune, Kaevseima District, Mondulkiri Province
  ០៨៨ ៦០១ ៥៣៣៣
 3. »

  SRENG SREU
  ភូមិពូជ្រៃ ឃុំពូជ្រៃ ស្រុកពេជ្រាដា ខេត្តមណ្ឌលគិរី
  ០១០ ៨០៤ ០០៦
 4. »

  SREYNITH DEPOT ANGKOR BEER
  Kandal Village, Spean Meanchey Commune, Senmonorom District, Mondulkiri Province
 5. »

  គុយ អាងលក់ឥវ៉ាន់ចាប់ហួយ
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០៧១ ៤០៣ ៤៤៤៤
 6. »

  ចែ ធួន លក់ស៊ុបគោ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  76 A, Ou Yeh, Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៩៦ ២៤៣ ៨២៩៣
 7. »

  តាំង លីហ៊ លក់ភេសជ្ជៈ និងគ្រឿងទេស
  Spean Mean Chey, Saen Monourom, Mondul Kiri
  ០១៥ ៨៨៨ ០៩៩
 8. »

  ផ្ទះគ្រឿងសមុទ្រ
  ភូមិចំការតែ សង្គាត់ស្ពានមានជ័យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី
  ០៧៦ ៤៤៤ ៦៧៩៧
 9. »

  សំណាង វ៉ាន់ថា លក់ភេសជ្ជៈ និងគ្រឿងទេសគ្រប់មុខ
  76 A, Srae Huy, Srae Huy, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៧១ ៩៨៨ ៤៤៤៤
 10. »

  ស្រីតា លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Reangsei, Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៨៨ ៤០៩ ១៤៨៨
 11. »

  ឡុង សុខផេង (ចែអន) លក់ដុំ និងរាយភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Reangsei, Srae Sangkom, Kaoh Nheaek, Mondul Kiri
  ០៩៧ ៩៨៥ ៩៨៨៦
ខេត្តរតនគិរី (៥)
 1. »

  NA NA MART
  Phum Muoy, Labansiek, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០១៧ ៨០៤ ៧០២
 2. »

  ណាង ចាន់ លក់ស្រាពាង
  Phum O Konsen, Sangkat Boeang Konsen, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៩៦ ៦៦៦ ៦៥៨៩
 3. »

  ផ្សារទំនើប ស៊ីត្រា
  St 78, O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០១១ ២២២ ២៦០
 4. »

  ម៉ារី ម៉ាត
  O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០១៧ ៣០០ ៣៤០
 5. »

  ឡុង ណៃស៊ាង លក់ភេសជ្ជៈ
  St. 78, Pak Thum Village, Pak Nhai Commune, Ou Ya Dav District, Ratanak Kiri Province
  ០៣១ ៤៤៤ ៤១៧៧
ខេត្តសៀមរាប (៣៣)
 1. »

  ANGKOR MARKET GROUP
  Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៨៧៨ ៨៤២
 2. »

  CHANG SIEVLINH
  Voat Buor Village, Sala Kamroeuk Commune, Siem Reap Province
  ០៩៩ ៧៧៧ ៩៩៥
 3. »

  EXPORT COLLECTION (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ដល់ ២០%)
  ភូមិតាភុល សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៩១១ ២៧១
  មើល​ផែនទី
 4. »

  IKUMA TEA TIME SERVICE
  Trapeang Seh, Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩២ ៦៥៥ ៣២៧
 5. »

  LY RITHY
  Chreav Village, Chreav Commune, Siem Reap Province
  ០១៧ ៨៨០ ០២៧
 6. »

  MI-A JAPANESE PRODUCTS
  Mondol Pir, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៧ ៦៨៩ ០៣១១
 7. »

  MY DREAMS SHOP
  Mondol Muoy, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៥២០ ២០៣
 8. »

  NIVINA MART
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៣៣៥ ១៧៣
 9. »

  R A Y S SHOP
  Stueng Thmei, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៦ ៨៤២ ៩៧៩០
 10. »

  SMALL COFFEE
  ផ្លូវ៦៨ ភូមិជ្រោយនាងងួន ឃុំជ្រោយនាងងួន ស្រុកស្រីស្នំ ខេត្តសៀមរាប
  ០៣១ ៣០៣ ៣០០៧
 11. »

  ខៀវលីណា លក់ឥវ៉ាន់ចាប់ហួយ
  Phum Sala Kansaeng, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩២ ៣១៣ ៨៦១
 12. »

  ចែ ធារ៉ា​ លក់ភេសជ្ជ: គ្រប់មុខ
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៨៦ ៨០១ ២១៦
 13. »

  ដេប៉ូ ឆាត់ ណារ៉ី លក់ចំណីសត្វ
  Kralanh, Kralanh, Siem Reap
  ០១៧ ៦២៩ ៩២៦
 14. »

  ឌឹម សារ៉ាន់ លក់ភេសជ្ជៈ
  Srah Srang Khang Cheung, Nokor Thum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៩៧២ ៣៩៧
 15. »

  ទំនិញថ្មី២៥០០៛
  ផ្ទះលេខ១៨០ ផ្លូវ៦៨ ក្រុម០៧ ភូមីជ្រោយនាងងួន ឃុំជ្រោយនាងងួន ស្រុកស្រីស្នំ ខេត្តសៀមរាប
  ០៩៧ ៣៧១ ៦៦០០
 16. »

  ប៊ុន ថន-ណាវី
  ភូមិដំដែកផ្សារ ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
  ០៩២ ៣៦៦ ៧៦៦
 17. »

  ប៊ុន ថន-ណាវី
  ភូមិដំដែកផ្សារ ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
  ០៩២ ៣៦៦ ៧៦៦
  មើល​ផែនទី
 18. »

  ប៊ុន ស៊ីមុំ
  ផ្លូវជាតិ០៦ ភូមិដំដែកផ្សារ ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៩៦៧ ៥៩១
  មើល​ផែនទី
 19. »

  ផែ ស្រីចិន លក់ផ្លែឈើស្រស់ៗគ្រប់មុខ
  Ta Phul, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩២ ៣១៩ ៩៧៧
 20. »

  ផ្សារកសិករសៀមរាប
  Phum Sala Kansaeng, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១០ ៦៦៩ ២៦៦
 21. »

  យូស៊ាង អាវី លក់អង្គរ
  Trapeang Seh, Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
  ០៨៩ ៨៨៨ ៨៤៩
 22. »

  លាន ស្រីខួច លក់ចាប់ហួយ
  Yeang Village, Ruessei Lok Commune, Chi Kraeng District, Siem Reap Province
  ០៩៣ ៤០១ ៧៨៨
 23. »

  លាន ស្រីខួច លក់ចាប់ហួយ
  Yeang, Ruessei Lok, Chi Kraeng, Siem Reap
  ០៩៦ ៥៣៨ ៧៣១០
 24. »

  វី សុភ័ណ លក់ចាប់ហួយ
  Chak Village, Sangvaeuy Commune, Chi Kraeng District, Siem Reap Province
  ០១៦ ៥៧៧ ២៣២
 25. »

  វ៉ាន់ សាវេត លក់រាយ និង បោះដុំ ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  National Road No.6, Banteay Srei Village, Dam Daek Commune, Soutr Nikom District, Siem Reap Province
  ០៣១ ៧២៧ ២២២៧
 26. »

  សុខ ធារ៉ា លក់ចាប់ហួយ
  Chak Village, Sangvaeuy Commune, Chi Kraeng District, Siem Reap Province
  ០៩៩ ៧៧៣ ៣៧១
 27. »

  សំណាងលក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Ta Vien, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៧០ ៦៦២ ២៨២
 28. »

  ស្រីហួ លក់ភេសជ្ជ: និង ចាប់ហួយ
  Voat Damnak, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៨៨៨ ៣៤៧
 29. »

  ហាង ម្រុំ ធម្មជាតិអេស-ភី-អិល-អ៊ី (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% (សម្រាប់នៅទីតាំងផ្ទាល់))
  ភូមិតាតុល សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១២ ៦០២ ០០៩
  មើល​ផែនទី
 30. »

  អាពេជ្រ​ មានបោះដុំ និងលក់រាយមុងភួយគ្រប់ប្រភេទ
  Trapeang Seh, Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
  ០១០ ៦៦៧ ៣៦៦
 31. »

  អាយ៉ាត អង្គរ មានលក់ផ្លែឈើស្រស់ គ្រប់មុន
  Teaksen Tboung, Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៣ ២៩៦ ១៦៧
 32. »

  អ៊ី៧ (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ភូមិវត្តដំណាក់ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  ០១៥ ៦១៨ ៥៥៥
  មើល​ផែនទី
 33. »

  អ៊ី​ ហាក់ លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ក្បាលចាម ចារឈូក អង្គរជុំ សៀមរាប
  ០៣១ ២៩១ ១១១៣
ខេត្តស្ទឹងត្រែង (៧)
 1. »

  NALIN BEAUTY ONLINE SHOP
  Preaek Village, Sangkat Steung Treng, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៩៦ ២៥៩ ៧៣៦១
 2. »

  ដាលីន លក់គ្រឿងក្រអូប និង ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Steung Treng, Steung Treng, Steung Treng
  ០១២ ៤៥៤ ០៧៧
 3. »

  មល្លិកា (បងលុច)​
  ភូមិព្រែក សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
  ០១២ ៧៧២ ៧៤៧
 4. »

  ម៉ី លី លក់ទំនិញចំរុះ
  Phum Preaek, Sangkat Steung Treng, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០៩៧ ៧៤៧ ៨៤៧០
 5. »

  សម្បត្តិសុភក្រ្តា លក់ទំនិញចំរុះ
  ភូមិត្រពាំងព្រីង​ សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
  ០៨៨ ៩៨២ ២២៧៧
 6. »

  ស៊ីវ ជិន មីនីម៉ាត
  Prek Village, Sangkat Stung Treng, Stung Treng City, Stung Treng Province
  ០៧៧ ៨៦៨ ៨៨៩
 7. »

  ស៊ឹម ហួង់ លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Spean Thma Village, Sangkat Steung Treng, Krong Steung Treng, Steung Treng Province
  ០១៥ ៥៥៦ ០១៥
ខេត្តស្វាយរៀង (១២)
 1. »

  ARY CANTEEN
  Svay Rieng
  ០៣១ ៤៤៤ ០៦៤៧
 2. »

  NHOEM THI DA
  Thlok Village, Kroal Kuo Commune, Svay Chrum District, Svay Rieng Province
  ០៩៧ ៩៣៣ ៤៤៧០
 3. »

  SILANG SHOP
  Bavet, Svay Rieng Province
  ០៩៧ ៨៣៥ ២៨១៩
 4. »

  SKY MINI MART
  Bavet Kandal, Bavet, Bavet, Svay Rieng
  ០៨៩ ៦៨៦ ២៤២
 5. »

  ចាន់ ថង លក់កាហ្វេ​ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Kampong Trach Village, Kampong Trach Commune, Romeas Haek District, Svay Rieng Province
  ០៩៧ ៣៨២ ៣២៣២
 6. »

  ដេប៉ូស្រាបៀ Tiger
  Phum Roung Banlae, Sangkat Svay Rieng, Krong Svay Rieng, Svay Rieng Province
  ០៨១ ៥០១ ៧៧៧
 7. »

  ដេប៉ូស្រាបៀរ សាំង រ័ត្នធីតា
  Svay Rieng Province, Krong Svay Rieng, Sangkat Svay Rieng, Phum Me Phleung
  ០៨១ ៥០១ ៧៧៧
 8. »

  រ៉ិត សុងលក់ឥវ៉ាន់ចាបហ៊ួយគ្រប់មុខ
  Prey Trom Village, Nhor Commune, Kampong Rou District, Svay Rieng Province
  ០៧១ ៥៥២ ៧២៩២
 9. »

  សាន់ សុគន្ធារី លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Thlok Village, Kraol Kou Commune, Svay Chrum District, Svay Rieng Province
  ០៨៨ ៨៩៩ ៥៥៥២
 10. »

  ហាងម៉ម វាសនា​ លក់ឥវ៉ាន់ចាបហ៊ួយ
  ខ្សែត្រ, ខ្សែត្រ, កំពង់រោទិ៍, ស្វាយរៀង
  ០៧១ ២៣៥ ០១៥៦
 11. »

  ហាងស៊ឹង សារឿន លក់គ្រឿងក្រអូប និងភេសជ្ជៈ
  ឈើភ្លើង កំពង់ត្រាច រមាសហែក ស្វាយរៀង
  ០៩៥ ២៨៨ ៨៦៦
 12. »

  ហេង ស្រីល័ក្ខ លក់ភេសជ្ជៈ
  01, Kraol Kou, Kraol Kou, Svay Chrum, Svay Rieng
  ០៨៨ ៥៤៩ ១៥៦៥
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ (៩)
 1. »

  7 O-SMACH MART
  Osmach Village, Osmach Commune, Samrong City, Otdar Meanchey Province
  ០៩៧ ៤៥៣ ៩៨៨៤
 2. »

  HA SO OEUR GROCERY SHOP
  ភូមិគោកមន ឃំុគោកមន ស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
  ០៩៧ ៤៤៥ ០៧០៧
 3. »

  MEAS SOKHENG SHOP
  Otdor Meanchey Province, Anlong Veaeng District, Anlong Veaeng Commune, Ou Chenchien Village
  ០៩៧ ៨៨៩ ៦១៦១
 4. »

  MEAS SOKHENG SHOP
  Ou Chenchien, Anlong Veaeng, Anlong Veaeng, Udormeanchey
  ០៩៧ ៨៨៩ ៦១៦១
 5. »

  ចែ សារៀម លក់ភេជ្ជៈ
  Chong Kal Commune, Chong Kal District, Utdor Meanchey Province
  ០៧១ ៤៣៥ ៩៨៩៨
 6. »

  វិចិត្រ លក់ទឹកកក និងភេសជ្ជះគ្រប់មុខ
  Kouk Mon Village, Kouk Mon Commune, Bantheay Ampil District, Otddor Meanchey Province
  ០៩៧ ៨០៧ ០៥៧៧
 7. »

  ហាងលក់ភេសជ្ជៈ និង​គ្រឿងក្រអូបគ្រប់មុខ វ័ន្ត ធីតា
  Chouk Village, Samrong Commune, Samrong City, Otdar Meanchey Province
  ០៧៨ ៩៧៩ ៧៤៧
 8. »

  ឡុង សម្បត្តិ លក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយ
  Utdor Meanchey Province, Samraong District, Samraong Commune, Ou Ruessei Village
  ០៩៩ ៥៩០ ៥៨៥
 9. »

  អ៊ី ដឿង ម៉ាត
  Samraong, Samraong, Samraong, Oddor Meanchey
  ០៨៦ ៨៧១ ៦៩៧
ត្បូងឃ្មុំ (២៧)
 1. »

  LY PENG HOUR
  Soung Lek Village, Sangkath Soung, Krong Soung, Tboung Khmum Province
  ០១២ ៩០១ ១៦១
 2. »

  NANG CHHEAV GROCERY SHOPPING
  Tboung Khmum
  ០៨៤ ២៨៨ ៩៩៩
 3. »

  NANG CHHEAV GROCERY SHOPPING
  Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០៨៤ ២៨៨ ៩៩៩
 4. »

  NAREN GROCERY SHOP
  Phum Dunmaokrom, Tonle Bit Commune, Tbong Khmum District, Tbong Khmum Province
  ០១២ ២៩៤ ១៦៩
 5. »

  PL MART 2500 RIEL
  Tboung Khmum
  ០៩២ ២២២ ២៣៩
 6. »

  PL MART 2500 RIEL
  Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០៩២ ២២២ ២៣៩
 7. »

  កុយ ម៉ៅ លក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Memot, Memot, Tboung Khmum Province
  ០៩៧ ៥៣៣ ៣០៤៧
 8. »

  កៅ មួយហ៊ួរ លក់គ្រឿងទេស
  St. 07, Tboung Thmum, Tboung Khmum Province
  ០៣១ ៦០០ ៧៧១១
 9. »

  ង៉ូ ហៃម៉េង
  ភូមិជីមាន់កណ្តាល ឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០១២ ៦០៦ ៧១២
 10. »

  ជាផល្លី វ៉ាន់ឌីគីមស្រ៊ងលក់គ្រឿងទេស
  ភូមិជាចធំ ឃុំចុងជាច ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៦០ ៧៣៧ ០៦០
 11. »

  ប៊ុន ឆេងឡូត លក់ទឹកលាងបន្លែ និងផ្លែឈើសម្អាតមេរោគ និងថ្នាំគីមី (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% ដល់ ៧៥% រហូតដល់ ១៣ សីហា ២០១៩)
  ភូមិសួងកើត សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៧៧ ៧៨៨ ៣៩២
 12. »

  ផាត សុភ័ក្រ លក់បាយ និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Dar Phsar Village, Dar Commune, Memot District, Tboung Khmum Province
  ០៩៧ ៣០២ ០៣៩៣
 13. »

  ម៉ាន់​ សោភ័ណ្ឌ លក់ភេសជ្ជៈគ្រម់មុខ
  Dar Commune, Memot District, Tboung Khmum Province
  ០៩៧ ៧៧៦ ៦៤៣២
 14. »

  លីម ឃាង​ លក់គ្រឿងទេស
  Suong, Krong Suong, Tboung Khmum
  ០៩៧ ៨៩០ ៩៩៩៩
 15. »

  សុផល លក់ប្រហិតឆឹង​
  Krong Tboung Thmum, Tboung Khmum Province
  ០៩២ ៦១២ ១៧៥
 16. »

  ស្រ៊ុន ម៉េងជូ
  Channimit Village, Roka Po Pram Commune, Tboung Khmum District, Tboung Khmum Province
 17. »

  ហាង ហាក់ ហេង ផ្សារទំនើប
  Stueng, Kaong Kang, Ponhea Krae, Tboung Khmum
  ០៧៧ ៨៨៨ ៥៨៥
 18. »

  ហាង ហាក់ ហេង ផ្សារទំនើប
  ភូមិស្ទឹង ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០១៦ ៣៦៨ ២៦៨ / ០៧៧ ៨៨៨ ៥៨៥
 19. »

  ហឿង ហ៊ាត បោះដុំនិងរាយភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  ភូមិតំបែរ ឃុំតំបែរ ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩៧ ៨៣១ ២៣៣៣
 20. »

  ហេង គឹមហ៊ួរលក់ភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  St. 07, Tboung Thmum, Tboung Khmum Province
  ០១១ ៥៩៨ ៨៥៩
 21. »

  ហៃ តាំងគូយ លក់ចាប់ហួយ
  Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០១១ ៧៧១ ៤៣៨
 22. »

  ហៃ តាំងគួយ លក់ចាប់ហួយ និងភេសជ្ជៈ
  Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០១១ ៧៧១ ៤៣៨
 23. »

  ហៃ អូន​ លក់គ្រឿងទេស និងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខ
  Memot District, Tboung Khmum Province
  ០៨៨ ៣៦៩ ២២២៦
 24. »

  ហ៊ាន ស្រីភួង
  ភូមិជាចធំ ឃុំចុងជាច ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៦៨ ៨២៨ ១៨២
 25. »

  អាមួយលក់សាច់ក្រក
  ភូមិសញ្ជ័យសែន ឃុំតំបែរ ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៨៨ ៥៣៥ ៤០១១
 26. »

  អ៊ី វណ្ណៈ លក់ភេសជ្ជៈ
  Tboung Thmum, Tboung Khmum
  ០៩៦ ៥២៣ ២៥១៣
 27. »

  អ៊ី សុភ័ក្រ
  ភូមិអំពុក ឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៨៦ ៣៤១ ១៣៥

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
939,338 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៧០    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៩៥៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៦.៣៨១