តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៤៤៤ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (១៤៨)
 1. »

  A2Z GROUP TRAVEL & TOUR
  19, Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៣០៤ ០៤៩
 2. »

  A2Z GROUP TRAVEL & TOUR
  Phum Steung Treng, Sangkat Phsar Chas, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៣០៤ ០៤៩
 3. »

  ALBARAKAH TRAVEL & TOURS
  #43 A3, St. 86, Phum 7, Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៩១ ៧៩៥
  មើល​ផែនទី
 4. »

  ALBARAKAH TRAVEL & TOURS
  86, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៩១ ៧៩៥
 5. »

  ANGKOR CAMVIEW TRAVEL & TOURS
  #83 B E0, St.310, Boeng Keng Kang Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៣៩១ ១២៣
 6. »

  ANN LOEU TRAVEL
  Phsar Kandal Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៦៩ ១៦៩
 7. »

  ANN LOEU TRAVEL
  Phsar Kandal Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៦៩ ១៦៩
 8. »

  APPLE TRAVEL
  #17, St 13. Phum 9, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨០៤ ៦៨៨
 9. »

  ARCTIC TRAVEL & TOUR
  Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៨ ៨៨៨ ៩១១៩
 10. »

  ASAI EXPLORER TRAVEL
  #89 D, St. 271, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៦២៥ ៦២៥
 11. »

  ASAI EXPLORER TRAVEL
  #89 D, St. 271, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៦២៥ ៦២៥
 12. »

  ASIA EXOTIC TOURS
  #141, St. 598, Toul Sanke, Russey Keo, Phnom Penh
  ០៧៨ ៨២០ ៨៤០
  មើល​ផែនទី
 13. »

  ASIA EXOTIC TOURS
  #114, St 598, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៧៨ ៨២០ ៨៤០
 14. »

  ASIA PRIME DISCOVERY CO., LTD
  #103 C9, St. 184, Sangkat Boeng Rang, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ២២២ ១៨០
  មើល​ផែនទី
 15. »

  ASIA PRIME DISCOVERY CO., LTD.
  184, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ២២២ ១៨០
 16. »

  ASIA READY TRAVEL & TOURS CO., LTD.
  Preahsisowath, Phum 13, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩២ ៨៤៤ ៨២៤
 17. »

  BEST WORLD TRAVEL & TOURS
  #8 E0, St.102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៥ ៥៥៥ ០៤៩
  មើល​ផែនទី
 18. »

  BEST WORLD TRAVEL AND TOURS
  #8 E0, St.102, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៦៩០ ៩៦០
 19. »

  BIRD BAND TRAVEL
  Tuol Svay Prey Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៣២០ ៣៣៣
 20. »

  C Y DELIGHT TRAVEL & TOURS
  #69, St. 207, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៣ ២៨៨
 21. »

  C Y DELIGHT TRAVEL & TOURS
  #69, St.207, Sangkat Tomnop Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៣ ២៨៨
  មើល​ផែនទី
 22. »

  C Y DELIGHT TRAVEL & TOURS
  Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៣ ២៨៨
 23. »

  CAMBODIAN VISA SERVICES TOURS
  #392, Monivong Blvd, Sangkat Boeng Kang Kang 1, Khan Chamkamon, Phnom Penh
  ០១២ ២៩៤ ៨៩៤
 24. »

  CAMBODIAN VISA SERVICES TOURS
  #392, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeng Kang Kang1, Khan Chamkamon, Phnom Penh
  ០១២ ២៩៤ ៨៩៤
 25. »

  CHARMING (CAMBODIA) TOURS CO., LTD
  St 242, Phum 2, Boeng Prolit, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៥ ៧៨៧ ៥៧២
 26. »

  CHISEPLE TRAVEL & TOURS CO., LTD.
  Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៥៦ ៦៦៩
 27. »

  CS TRAVEL
  No.101, Phsar Kandal Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨០៨ ០៧០
 28. »

  CS TRAVEL
  #101, St.154, Sangkat Phsar Kandal Pir, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨០៨ ០៧០
 29. »

  DOMREY ANGKOR
  #76 B J, St. Lom, Krum 9, Phum Toul Kork, Sangkat Toul Sangkae, Khan Ruessei Keo, Phnom Penh
  ០១២ ៣៨៣ ២៩៥
  មើល​ផែនទី
 30. »

  DOMREY ANGKOR TOUR
  Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៣១ ៩៩៩ ៨៩៨៩
 31. »

  DONGFEIXIXING TRAVEL SERVICE
  St.oknha Vaing, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៨ ៨៥៦ ៧៨៩
 32. »

  DONGFEIXIXING TRAVEL SERVICE
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៨ ៨៥៦ ៧៨៩
 33. »

  EAST WEST TRAVEL CO., LTD.
  Sangkat Boeng Keng Kang Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨១៨ ១១៨
 34. »

  EAST WEST TRAVEL CO., LTD.
  57, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨១៨ ១១៨
 35. »

  EXPERIENCE & XPLORE-ASIA LTD.
  # S13, St. Silver, Phum 4, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ២៧៧ ០២៩
 36. »

  FBO & AVIATION SERVICE (CAMBODIA) CO., LTD
  Sahakporn Russy Blvd., Phnom Penh
  ០១៧ ៦៨៥ ១៦៨
 37. »

  FIRST CARE TOURS & TRAVEL CO., LTD
  #b17, St.199, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  ០១៧ ៦៨៦ ៨៧៦
  មើល​ផែនទី
 38. »

  FIRST CARE TOURS & TRAVEL CO., LTD.
  Gr.11, #84 B C, St.154, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៥៥ ៣០៥
 39. »

  FIRST CARE TOURS & TRAVEL CO., LTD.
  #84 B C, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥៥៥ ៣០៥
 40. »

  FIRST CARE TOURS AND TRAVEL CO., LTD.
  N0b17, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៧ ៦៨៦ ៨៧៦
 41. »

  FUN TRIP TRAVEL &TOURS
  #239, St.oknhalon148, Phsar Kandal Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧១១ ១៨៨
 42. »

  FUN TRIP TRAVEL &TOURS
  St.oknhalon 148, Phsar Kandal Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧១១ ១៨៨
 43. »

  FUTUREWIDE TRAVEL & TOURS CO., LTD
  #64 C E, St. 402, Sangkat Tumnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៥ ២២៥ ៥៨៩
  មើល​ផែនទី
 44. »

  FUTUREWIDE TRAVEL & TOURS CO., LTD.
  #64 C E, St. 402, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ២២៥ ៥៨៩
 45. »

  GALAXY TRAVEL & TOURS
  #7a, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ២៣៤ ៥៦២
 46. »

  GALAXY TRAVEL & TOURS
  #7 A, St. 134 Z, Sangkat Veal Vong, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ២៣៤ ៥៦២
 47. »

  GLOBAL HOLIDAY TRAVEL & TOUR CO., LTD.
  146, Phum 11, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៦៦ ៣៣៦
 48. »

  GLOBAL HOLIDAY TRAVEL & TOUR CO., LTD.
  146, Phum 11, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៦៦ ៣៣៦
 49. »

  GLOBAL TRAVEL & TOURS
  St. Lom, Phum Boeng Salang, Sangkat Ruessei Kaev, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៨២៨ ៧៥៩
 50. »

  GLOBAL TRAVEL AND TOURS
  # A2, St. Lom, Boeng Salang, Ruessei Kaev, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៨២៨ ៧៥៩
 51. »

  GREAT ANGKOR TOUR CO., LTD.
  432, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៣២៨ ៣៣៣
 52. »

  GREAT ANGKOR TOUR CO., LTD.
  Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៣២៨ ៣៣៣
 53. »

  H-T TRAVEL
  184, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៣១ ៧២៦
 54. »

  H-T TRAVEL
  St. 184, Sangkat Boeng Reang, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៣១ ៧២៦
 55. »

  HAN HUA TRAVEL & TOURS
  #503, St 128, Sangkat Phsar Depo 3, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៧៦៦ ៨២៨
  មើល​ផែនទី
 56. »

  HAN HUA TRAVEL AND TOURS
  Phnom Penh
  ០១២ ៧៦៦ ៨២៨
 57. »

  HAN HUA TRAVEL AND TOURS
  St.128, Phum 1, Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៧៦៦ ៨២៨
 58. »

  HANUMAN TOURISM CO., LTD.
  #12, St.310, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៣ ៣១៨ ៧២២
 59. »

  HOLA TRAVEL (CAMBODIA) CO., LTD.
  Boeng Chhuk, Niroth, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០១២ ២៣៨ ៨៦៦
 60. »

  HONG HUI TRAVEL & TOURS
  #89 E0, St. 107, Phum 1, Sangkat Ou Ruessei Buon, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨១៩ ៩៨១
 61. »

  HONG HUI TRAVEL & TOURS
  #89 E0, Phum 1, Ou Ruessei Buon, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨១៩ ៩៨១
 62. »

  HONG YI TRAVEL SERVICE CO., LTD.
  St. 271, A53, Phum 1, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៩ ៩០០ ៨៤៨
 63. »

  HONG YI TRAVEL SERVICE CO., LTD.
  A53, Phum 1, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៩ ៩០០ ៨៤៨
 64. »

  IN & OUT TRAVEL (CAMBODIA) CO., LTD.
  #39 C, St. 454, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ២០៦ ៧៧៤
 65. »

  INDOWORLD TRAVEL & TOURS
  St. 172, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩០៨ ៧៩០
 66. »

  INTERNATIONAL TRAVEL
  93, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៧៩៥ ៨៥៥
 67. »

  JB TRAVEL CO,.LTD
  #273 D E0, St. 107, Sangkat Boeng Prolit, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៦១១ ៤០០
 68. »

  K & S K 2 TRAVEL
  # G64, St. Gold, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៥៨៥ ៤៦៥
 69. »

  KHMER SELFIE TOURS
  St.goody, Toek Thla, Sen Sok, G03, Phnom Penh
  ០១២ ៤០០ ១១៦
 70. »

  KHMER VIEW TRAVEL
  #193, St.130, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦១ ៦៣៦ ៥៦១
 71. »

  KL TRAVEL & TOUR CO., LTD.
  217, Phum 2, Ou Ruessei Bei, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩២ ៧០៧ ០៦៥
 72. »

  KL TRAVEL & TOUR CO., LTD.
  St. 217, Phum 2, Sangkat Ou Ruessei 3, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩២ ៧០៧ ០៦៥
 73. »

  KO TRAVEL & TOURS CO., LTD
  St.93, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៦ ៥៨៧ ៩៩៩
 74. »

  L M N TRAVEL TOURS
  #211, St Sisovath, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  ០៧៨ ៦៨៨ ៨៨១
 75. »

  L M N TRAVEL TOURS
  #211, St. Sisovath, Sangkat Phsarkondal 1, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  ០៧៨ ៦៨៨ ៨៨១
 76. »

  LARRYTA TRADING & TRAVEL
  #12 A, St. 390, Sangkat Boeung Kengkong 3, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧៥ ៧៧៧
 77. »

  LARRYTA TRADING AND TRAVEL CO., LTD.
  Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧៥ ៧៧៧
 78. »

  LENG LYNAT CO., LTD.
  St. 51, Phum 13, Sangkat Phsar Thmei 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩១ ២៣៨
 79. »

  LENG LYNAT CO., LTD.
  17 E0, Phum 13, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩១ ២៣៨
 80. »

  LENG LYNAT CO., LTD.
  #17 E0, Phum 13, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩១ ២៣៨
 81. »

  LINK WORLD
  #125 E0, St. Preahsisovath Sangkat Watphnom Khan Doun Penh Phnom Penh
  ០១២ ២៦៩ ៧៧៦
 82. »

  LINK WORLD
  #247, St.41 B T, Sanmonkosal Village, Sangkat Beong Tompong, Khan Meanchey, Phnom Penh
  ០១២ ៦១០ ៤៦៨
 83. »

  LINK WORLD
  #125 E0, St. Preahsisovath, Voat Phnum, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៦១០ ៤៦៨
 84. »

  LINK WORLD SERVICE
  Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៦១០ ៤៦៨
 85. »

  MB TRAVEL CAMBODIA
  #56 C, St. 390, Beung Kengkang, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៣៨ ៣០៣
  មើល​ផែនទី
 86. »

  MEGA ASIA TRAVEL CO., LTD.
  Monivong, Ou Ruessei Buon, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ៣២៧ ៨៨៨
 87. »

  MILES TRAVEL & TOUR
  #141 C E0, St.156 Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨១ ៩៥៤ ៤៦៦
 88. »

  MING LEANG GROUP CO., LTD.
  #403 E0, Phum 1, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៤៩ ៨៩៤
 89. »

  MING LEANG GROUP CO., LTD.
  #403 E0, St. Pras Sisoveth, Phnom Penh
  ០១៦ ៩៤៩ ៨៩៤
 90. »

  MING LIANG GROUP CO., LTD.
  #403 E0, St. Sisovath, Phum 1, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៣៣៨ ២៨២
 91. »

  MING LIANG GROUP CO., LTD.
  #403 Eo, St Sisovath, Phum 1, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៣៣៨ ២៨២
 92. »

  MISTER PONLOK TOURISM & TRAVEL CO., LTD.
  Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦៩ ២១៣ ៩៩៩
 93. »

  NANJING INTERNATIONAL HOLIDAY TOUR GROUP CO., LTD.
  #368, Kumpucheakrom Blvd (218), Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨៥៦ ០៩២
 94. »

  NATURAL LATEX TRAVEL
  St. 51, Sangkat Phsar Thmei Bei, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ២១៨ ២៣៧
 95. »

  NELIN STAR TOUR & TRAVEL
  #71 B, St. 205, Sangkat Tumnup Teuk, Khan Chmakarmorn, Phnom Penh
  ០៨៨ ៩៨០ ០៨៨៩
  មើល​ផែនទី
 96. »

  NELIN STAR TOUR AND TRAVEL
  Phnom Penh
  ០៨៨ ៩៨០ ០៨៨៩
 97. »

  NELIN STAR TOUR AND TRAVEL
  Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៨ ៩៨០ ០៨៨៩
 98. »

  ONE WORLD TRAVEL & TOURS
  #19 E0, St. 110, Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩៤ ២០៨
 99. »

  ONE WORLD TRAVEL AND TOURS
  #19 E0, St. 110, Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩៤ ២០៨
 100. »

  PALM TOUR
  #1 B, St.278, Boengkengkong, Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៦៨២១១៦៨
 101. »

  PHENG HUY TRAVEL & TOURS CO., LTD.
  Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៣១៩ ៣៣៣
 102. »

  PHENG HUY TRAVEL & TOURS CO., LTD.
  261, Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៣១៩ ៣៣៣
 103. »

  PTM TRAVEL & TOURS CO., LTD.
  #35 B D, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ៩១៤ ១៦១
 104. »

  PTM TRAVEL & TOURS CO., LTD.
  #35 B D, St. 169, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨០ ១៦៨
 105. »

  PTM TRAVEL & TOURS CO.,LTD
  #35 B D, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៦ ៩១៤ ១៦១
 106. »

  REACH THEANY TRAVEL & TOUR
  #11, St. 95, Phum 2, Boeng Keng Kang Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៩ ៧៨៨ ៥៦៧
 107. »

  ROSATO TRAVEL AND TOURS
  288, Phum 1, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៣២៧ ០៧០
 108. »

  RTR TOURS CO., LTD. (BRANCH)
  Sangkat Mittakpheap, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩២ ៥៥៥ ៦៤៣
 109. »

  RTS ASIA TRAVEL
  #22 C, St. 289, Phum 1, Phsar Depou Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៤០៩ ៦៩៧
 110. »

  S.K.P TRAVEL CO., LTD.
  St. 128, Sangkat Mittakpheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០១១ ៧៨៨ ៧៩៩
 111. »

  S.K.P TRAVEL CO.,LTD
  261, Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៦៧០ ២២២
 112. »

  SAKONA INTERNATIONAL TRAVEL AND TOUR
  #276, Kampucheakrom Blvd. (128), Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៩ ៥៧៣ ៧៧៧
 113. »

  SERVICE EXCELLENT TOURS
  #186, St.110, Sangkat Phsar Chas, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៤៤ ១៤៤
 114. »

  SERVICES EXCELLENT TOURS CO., LTD
  St.107, Sangkat Ou Ruessei 4, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០១២ ២៧៥ ១៦១
 115. »

  SL GLOBAL TRAVEL & SERVICE CO., LTD.
  110, Chom Chao, Porsen Chey, Phnom Penh
  ០៩៨ ៩១៩ ១៧១
 116. »

  SMILE WORLD TRAVEL & TOURS CO., LTD
  #187 E0 E1, St. Kampuchea Krom, Sangkat Mittepheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៨៦ ៨៧៤ ៩៤៩
  មើល​ផែនទី
 117. »

  SOLOMON TRAVEL & TOURS
  172, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧០ ៤៧៩ ៦៤៦
 118. »

  SOPRITA TRAVEL AND TOURS
  72p, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៧០ ៧៧៧ ២៨១
 119. »

  SOPRITA TRAVEL AND TOURS
  Krang Thnong, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៩ ៦៦៦ ០៦៨
 120. »

  SOTHEA NA INTERNATIONAL CO., LTD
  #34 C, St.70, Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៩៩ ៤៥៥
  មើល​ផែនទី
 121. »

  SOUTH OCEAN TRAVEL & TRADE
  # F S 5, St. 199, Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៩៨៨ ៨៣៩
 122. »

  SPR WORLD TRAVEL
  #154 E0, St. 63 Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៣៩១ ៩២៩
 123. »

  ST&S TRAVEL & TOURS CO., LTD.
  Sothearos Blvd, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៩៥៤ ៦៤៥
 124. »

  STB TRAVEL & TOURS CO., LTD.
  #417 Eo, St. 128, Phsar Depou Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨៨ ៨៦៧
 125. »

  T-HENG TRAVEL & TOUR CO., LTD.
  164, Monourom, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ២២៦ ០២១
 126. »

  TANG KIMSOUR TRAVEL & TOURS
  #302 A E2, St. 182 Tep Phorn, Sankat Toeu Laak 3, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
  ០១៧ ៣៥៥ ៣៥៥
  មើល​ផែនទី
 127. »

  TEP APSOR
  #17-19, St. Platinum, Group 34, Phum 4, Sangkat Tomnup Teok, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៩៩៩ ២២៧
 128. »

  TNTO TRAVEL & TOURS
  #117 A E0, St.141, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១០ ៥៥៥ ៥២៦
 129. »

  TRUE WORLD TRAVEL (CAMBODIA)
  #474 C D, St. 271, Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១១ ៨០០ ០៧៩
 130. »

  V-FLY TRAVEL & TOUR CO., LTD.
  5, Mol, Dangkao, Dangkor, Phnom Penh
  ០៩៦ ៤២៧ ១៧១៧
 131. »

  VEAKNICHNY ANGKOR TRAVEL
  #91 C, St.68, Sangkat Tuol Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh
  ០១៧ ៥៥៥ ៤៣២
  មើល​ផែនទី
 132. »

  VEHA INTERNATIONAL TRAVEL & TOURS CO.,LTD
  #66, St.135, Phum 5, Tuol Tumpung Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១៥ ៨២២ ៧៩៩
 133. »

  VSILK TRAVEL & TOURS
  #221, Preah Sisowath Blvd, Sangkat Phsar Kandal 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៨១ ៨៨១
  មើល​ផែនទី
 134. »

  WE GO TRAVEL & TOURS
  217, Ou Ruessei Pir, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៧ ៩៣៦ ៦៦៨
 135. »

  WEDNESDAY TOUR & TRAVEL
  #51, St.63, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៥៣៤ ៥៦៦
 136. »

  WINSHOW TOURS
  #49 E0, St. 310, Boeng Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៦២១ ០០០
  មើល​ផែនទី
 137. »

  WORLD FRIEND TOUR CO., LTD.
  St. 63, Sangkat Boeng Keng Kang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០៩៨ ៨០៥ ២២២
 138. »

  WORLD TOURS & TRAVEL
  #128 G5, Sothearous Blvd., Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៥៧ ៥០៣
 139. »

  WORLD WIDE TRAVEL & EXCHANGE
  St. 172, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៩ ២៤៧
 140. »

  YANG SABAY TOURS
  #3 B E0, St.336, Sangkat Phsar Deumkor, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨១ ៤១៧ ៤១៧
 141. »

  YTSC TRAVEL & TOURS CO., LTD.
  Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៩៩៧ ៤៧៣
 142. »

  ឆេនណល សាយថ៍ ឌីស្រ្ទីប៊្យូសិន
  #35 B D1, St. 169, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៦ ៨៨៨ ៨៧២៥
 143. »

  ប៊ឺត ប៊ែន ទេសចរណ៍
  ផ្ទះលេខ​៣០បេ ផ្លូវលេខ៣៧៤ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៥ ៣២០ ៣៣៣
  មើល​ផែនទី
 144. »

  ព្រីនស៏ ធួរ & ត្រាវែល
  ផ្ទះលេខ៩០BEo ផ្លូវលេខ១០៧ (សុកហុក) សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៩០៩ ២៣៤
 145. »

  អាកធីក ទេសចរណ៍
  ផ្ទះលេខ២៧៤អឺហ្សេរ៉ូ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៨ ៨៨៨ ៩១១៩
  មើល​ផែនទី
 146. »

  អាវីយ៉ា-ត្រាវែល
  #188 E0, Preah Monivong Blvd., Sangkat Phsar Thmei Pir, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៨ ៦៦៦ ៦១១
 147. »

  អាវីយ៉ា-ត្រាវែល
  National Road 6 A, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០៩៨ ៦៦៦ ៦១១
 148. »

  ឥន្រ្ទី អន្តរជាតិ ទេសចរណ៍
  ផ្ទះលេខ៥៥ ផ្លូវ១២២ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៦ ៥៩៨ ៨៨៨៨
  មើល​ផែនទី
ខេត្តកែប (១)
 1. »

  DARICA RESORT
  Thmei, Prey Thum, Kep, Kep
  ០៩៧ ៩៤៤ ៨៣៦០
ខេត្តព្រះសីហនុ (៩)
 1. »

  CHOB KNEAR INTERNET
  Phum 1, Sangkat 2, Preah Sihanouk Province
  ០១២ ៦៦៦ ៣១៤
 2. »

  ISAYVA TOURS
  Phun 2, Sangkat 4, Preah Sihanouk Province
  ០១០ ៧៤២ ២៧៤
  មើល​ផែនទី
 3. »

  ISLAND PALACE
  Phum Koh Toch, Koh Rong, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០១០ ៧៧២ ២២២
 4. »

  ISLAND PALACE
  Phum Koh Toch, Koh Rong, Krong Preah Sihanouk
  ០១០ ៧៧២ ២២២
 5. »

  MOTTAH TRAVEL
  #193 E0, Ekareach Street, Preah Sihanouk Province
  ០១១ ៩៩៦ ៦៧៨
  មើល​ផែនទី
 6. »

  MOTTAH TRAVEL
  Phum 2, Sangkat Ii, Krong Preah Sihanouk
  ០១១ ៩៩៦ ៦៧៨
 7. »

  MOTTAH TRAVEL
  Phum 2, Sangkat Ii, Sihanoukville, Sihanouk Ville
  ០១១ ៩៩៦ ៦៧៨
 8. »

  SAN TRAVEL
  Phum 4, Sangkat 4, Preah Sihanouk Province
  ០៨១ ៥៥៥ ៦៤៦
  មើល​ផែនទី
 9. »

  SIHANOUK VILLE RIDER
  Phum 4, Sangkat 4, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province
  ០១៦ ៦៤០ ៩៩៩
ខេត្តមណ្ឌលគិរី (១)
 1. »

  PHANNET MAKARA MONDULKIRI EXPRESS
  Reangsei Village, Srae Sangkum Commune, Kaoh Nheaek District, Mondul Kiri Province
  ០៨៨ ៨៦៧ ៧២៧៩
ខេត្តសៀមរាប (១២)
 1. »

  4 DIRECTION TOUR & TRAVEL
  Watbo Village, Sangkat Salakamreuk, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៩២ ៨១២ ៨៦៨
 2. »

  4 DIRECTION TOUR AND TRAVEL
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩២ ៨១២ ៨៦៨
 3. »

  ANGKOR SR SANTIAGO TRAVEL & TOUR
  Mondol Pir, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៦០ ៦៣១ ៧៨៣
 4. »

  ANGKOR SR SANTIAGO TRAVEL & TRADING CO. LTD
  Mondol Pir, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៦០ ៦៣១ ៧៨៣
 5. »

  ANKOR CLASSICAL TRAVEL & TOUR
  Vihear Chen, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៧ ៦២៦ ២៧៤
 6. »

  BAY STONE CO., LTD.
  Voat Damnak, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០៧០ ៨៦៥ ៦១៨
 7. »

  BLUE SKY VACATION SIEM REAP TRAVEL
  Voat Damnak, Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៦៩ ៩៩៦ ៩៨៨
 8. »

  E PERFECT TRAVEL AND TOURS
  Mondol Muoy, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៣១ ៣២៣ ៣១៦៨
 9. »

  LEMONGRASS AND GINGER CO., LTD.
  Banteay Chas, Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap Province
  ០១៥ ៨៨៨ ៨៥៥
 10. »

  LENG DALILA
  Ta Poul Village, Svay Dongkum Commune, Siem Reap Province
  ០៨៦ ៤៥៩ ១០៧
  មើល​ផែនទី
 11. »

  MENG CHHENG SERVICE
  Stueng Thmei, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៨៩ ៦៦៧ ៩១១
 12. »

  WORLD CITY PLANET TRAVEL & TOURS CO., LTD.
  Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap
  ០៩៦ ៥៥៦ ៥៩៩៩

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
939,338 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៥៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.១៤៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៦.៣៨១