តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៣៨៥ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (៩៥)
 1. »

  3 XPLUS ELECTRONIC
  128, Mittakpheap, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៩៨ ០៤៨៧
 2. »

  3 XPLUS ELECTRONIC
  St. 128, Sangkat Mittakpheap, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៦ ៨៩៨ ០៤៨៧
 3. »

  APPLE STUDIO
  Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៦៧ ០០៧
 4. »

  BRANIT (CAMKO)
  # D D5, St. 598, Tuol Sangkae, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៨៩ ២៧១ ១១១
 5. »

  CAMTOPTEC SHOP
  Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧០ ៣៩៥ ១០៣
  មើល​ផែនទី
 6. »

  CHEA SOPHEA
  St. 1, Phum Derm Ampil, Chbar Ampeou 1, Chbar Ampeou, Phnom Penh
 7. »

  CHEAN SING
  215, Phsar Depou Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១១ ៨៥៦ ៤៦៤
 8. »

  CITY LIGHTING
  Sahakphorn Rusy Blvd., Preychysak Village, Chom Chao Commenue, Porsenchey District, Phnom Penh
  ០៧០ ៦២៨ ៨៨៨
 9. »

  DR ELECTRONIC
  118, Phum 9, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៨៨ ០០៨
 10. »

  DR ELECTRONIC
  Phum 9, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៧៨៨ ០០៨
 11. »

  ELECTRONIC SHOP
  Sangkat Tuol Svay Prey 2, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៧ ៤៨៩ ៥៥៥
 12. »

  FY LONG
  271, Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Penh
  ០៩២ ៧៧៧ ៧៨២
 13. »

  HENG MEYHOUR
  #89, St.215, Phnom Penh, Khan Toul Kork, Sangkat Phsar Depou Pir,
  ០១៧ ៦៦៥ ០៦៩
 14. »

  HONG HENG
  274, Phum 1, Tuol Svay Prey Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៨ ៨៨៩ ៦៩៨៨
 15. »

  HTPP ROYAL
  #135, St.110, Toek Laork 1, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៥៩២ ២១៧
  មើល​ផែនទី
 16. »

  I MALL
  #25, St. 128, Sangkat Boeung Prolet, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៨៦ ៤៤០ ៣៧៨
 17. »

  IB STORE
  215, Phum 6, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៩០ ០៨៩
 18. »

  IB STORE
  215, Phum 6, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៩៣ ៩៩០ ០៨៩
 19. »

  IN ELECTRONIC
  #315, St. 1019 (hanoi Blvd.), Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ២៩០ ៣៧២
 20. »

  IN ELECTRONIC PLUS
  Rossian Federaton Blvd., Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៦៩ ៨៥១ ១៦៨
 21. »

  JBL
  St.53, Phum 4, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៦ ៣០០ ៥០០
 22. »

  JBL
  St.53, Phum 4, Phsar Thmei Bei, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨៦ ៣០០ ៥០០
 23. »

  JBL CITY MALL
  St.217, Phum 1, Veal Vong, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៨៧ ៥៤៩ ៩៨៣
 24. »

  JBL PHSAR HENGLY
  St.271, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៨ ៧៦៧ ៤៤៣
 25. »

  JBL SHOP
  #63 E0, St.138, Phsar Depo 2 Commune, Toulkork District, Phnom Penh
 26. »

  JBL SHOP
  Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៥៧ ៧៧៧៧
 27. »

  JBL SHOP
  138, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៥៧ ៧៧៧៧
 28. »

  JBL SHOWROOM LUCKY
  #24, St 278, Beoung Kengkorng1 Commune, Chamkamorn District, Phnom Penh
  ០៦០ ២២២ ២៦១
 29. »

  KIM LENG ELECTRONIC SHOP
  #90 E0, St.136, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៨១៨ ៨៦៦
 30. »

  KIM LENG ELECTRONIC SHOP
  #90 E0, St.136, Sangkat Phsar Thmei Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៨១៨ ៨៦៦
 31. »

  KSH
  #471 B, St.271, Phum 1, Sangkat Phsar Thoeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
  ០១៧ ៧៧៧ ៧៨៥
 32. »

  LAWINNA INVESTMENT CO., LTD.
  21, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១២ ៧៨៩ ៩៦៨
 33. »

  LH SEES
  271, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨១ ៦២១ ៨៨៩
 34. »

  LH SEES
  271, Phsar Daeum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨១ ៦២១ ៨៨៩
 35. »

  LPS CAMBODIA
  #21, St. 81 Bt, Sangkat Boeng Tompun, Khan Mean Chey, Phnom Penh
  ០១៦ ២០២ ០៧៩
 36. »

  LY HENG ELECTRONIC SHOP
  154, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ២៥២ ១១៧
 37. »

  LY HENG ELECTRONIC SHOP
  #151, St.154, Sangkat Phsar Thmey 2, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ២៥២ ១១៧
 38. »

  LY HOUR ELECTRONIC SHOP
  #120-122, St.136, Sangkat Phsar Thmei Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧៧ ៣៣៣
 39. »

  LY HOUR SHOP: ELECTRONIC CENTRE
  #120-122, St.136, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧៧ ៣៣៣
 40. »

  LY LAYHOK
  #560, St. 5, Mittapheap Village, Sangkat Russey Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh
  ០១២ ៣៨២ ១២២
 41. »

  MARCO LIGHTING
  #23, St.289, Sangkat Boeung Kok, Khan Tuol Kork, Phonm Penh
  ០៩៩ ៤០០ ៥០០
 42. »

  MEAN CHEY BATTERY SHOP
  217, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៣៦ ៨៦៦៨
 43. »

  MENG NIMOL
  #120, Plov Lum, Phum Prek Tuorl, Sangkat Stoeung Mean Chey, Khan Meam Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៥១៦ ៧៥៦
 44. »

  MODERN WATER PURIFIER CENTER
  #485 E0, St. 310, Sangkat Olampich, Khan Chamkamon, Phnom Penh
  ០១៦ ៦៨៩ ៧១៨
 45. »

  MTERPRISE TECHNOLOGY CO., LTD.
  #107-108, St. 528, Tuol Kouk, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៧៧ ៣៣៤ ០២៦
 46. »

  NANO TECH (JBL)
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៥៥២ ៨៤៨
 47. »

  NANO TECH (JBL)
  Sothearos Blvd, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៥៥២ ៨៤៨
 48. »

  NARIN SOUND LIGHTING
  #331, St. 5, Phum 3, Sangkat Chrang Chamreh 1, Khan Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៨ ៤០៥ ៨៥៨
 49. »

  NCCN TECHNOLOGIES
  Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៧ ៧៧២ ២២២
 50. »

  NCCN TECHNOLOGIES
  Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៧ ៧៧២ ២២២
 51. »

  NICOLE HOME MART
  #227, St. 182, Tuek L'ak Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៧១ ២៨០ ៤៧៧៧
 52. »

  ONE CLICKS
  #247, St. 245, Sangkat Toul Svay Prey, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៦៩ ៧៨៦ ៦៨៦
 53. »

  PARADISE HOME
  5, Spean Khpos, Kiloumaetr Lekh Prammuoy, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៨១ ២៨០ ២៩០
 54. »

  PONLEU THMEY
  Group 6, Speankpous, Km 6, Russeykeo, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣០ ២១៨
 55. »

  PRONOM TECHNOLOGY
  St. 337, Sangkat Boeng Kak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦៧ ៩៩៩ ៩០១
 56. »

  RYKER
  #2 E0, St. 432, Boeng Trabaek, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ២៥០ ៦៧៥
 57. »

  SL HI-TECH CO., LTD
  St.369, Prek Pra, Chbar Ampeou, Phnom Penh
  ០៦៩ ៥៩០ ៨៨៨
 58. »

  SOUN MALIS
  371, Beung Tompon, Mean Chey, Phnom Penh
  ០១២ ៩៤៣ ៤៤១
 59. »

  SOVANNAREACH KAKA INVESTMENT CO., LTD.
  National Road 6 A, Preaek Lieb, Preaek Lieb, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១២ ៧៧៨ ២២២
 60. »

  SUNSIMEXCO., LTD.
  #35, Monirath Blvd., Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០២៣ ៨៨០ ៩៣៥
 61. »

  T.K ELECTRONIC SHOP
  Sangkat Phsar Thmei Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៧ ៩៥៥ ៥២៣៤
 62. »

  TD TECHNOLOGY
  #202, St. 146, Sangkat Teklaak, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ៦១៦ ៩៦៦
 63. »

  TRI-LEANG ELECTRIC
  Phum 19, Srah Chak, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៦៨៩ ៣៦៨
 64. »

  UNI YOUNG TECHNOLOGIES
  Phum 1, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥២៥ ២០១
 65. »

  VLS ELECTRONIC SHOP
  St.215, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៩ ២៦៥ ៦៥៦
 66. »

  YAK24.COM
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៩ ២៤៦ ៦៦៣
 67. »

  12លាភ
  #4, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៦១០ ៦៦៥
 68. »

  ក្រុមហ៊ុន វ៉ាន់ថេក គ្លូប៊ស (បញ្ចុះតម្លៃ ១០% រហូតដល់ ៣១ ធ្នូ ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៧៩ IJE0E1 ផ្លូវ១២៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៩ ៩៩៩ ៦៤៩ / ០៨៥ ៥៦៨ ៥៦៨ / ០៨៥ ៥៩៨ ៥៩៨
 69. »

  ឆាយ សម្បត្តិ​ គង់
  # B23 + B25, St. V16, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០១២ ៦៣៦ ៨៦៨
 70. »

  ឈុនលាភ
  274, Tuol Svay Prey Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩២ ៩០៧ ៨៨២
 71. »

  ឋានសួគ៌១
  #69 Eo, St. 148, Phsar Kandal Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៣៣៣ ០៦៦
 72. »

  ណាណូសោន JBL (ម៉ៅសេទុង)
  245, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ៨៨២ ៦៦៦
 73. »

  ណាណូសោន JBL (ម៉ៅសេទុង)
  245, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ៨៨២ ៦៦៦
 74. »

  ណាណូសោន JBL (ម៉ៅសេទុង)
  Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៣ ៨៨២ ៦៦៦
 75. »

  ណែត 168 II
  St.128, Phsar Depou Pir, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៨៥ ៧០៤ ៣៣៣
 76. »

  តា ប៉ុន លក់គ្រឿងអគ្គិសនី
  #16 A E0, St. 178, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៨៤ ៨១៣
 77. »

  តា ប៉ុន លក់គ្រឿងអគ្គិសនី
  #16 A E0, St. 178, Sangkat Boeng Reang, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៦ ៨៨៤ ៨១៣
 78. »

  តា ប៉ុន សប (លក់គ្រឿងអគ្គិសនី)
  #14 C E0, St. 178, Phum 9, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨២៤ ៩៨១
 79. »

  ផ្ទះលក់ទូរទស្សន៍ លី យី
  #814 B, St. 126, Sangkat Teuk Laak Muoy, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៩៨ ២៩៨
 80. »

  ផ្ទះលក់ទូរទស្សន៍ លី យី
  126, Teuk Laak Muoy, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៦៩ ៦៩៨ ២៩៨
 81. »

  ពន្លឺរស្មី
  #96 E0 ផ្លូវសំរោងអណ្តែត, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩២ ៤៥៨ ៩៨៩
 82. »

  ពន្លឺរស្មី
  #96e0 ផ្លូវសំរោងអណ្តែត, Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩២ ៤៥៨ ៩៨៩
 83. »

  ម៉ាទីន 168
  #57 E0, St. 336, Phum 10, Boeung Salang, Toul Kork, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៧៧ ១៦៨៤
 84. »

  ម៉េង ហេង គ្រឿងអគ្គិសនី និងសម្ភារផ្ទះបាយ (បញ្ចុះតម្លៃ ២០% រហូតដល់ ៤ តុលា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៤៤-៤៥-៤៦ ផ្លូវវេងស្រេង ភូមិត្រពាំងធ្នុង១ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១៧ ៥៨៨ ៦៧១
 85. »

  យ៉ូ ឡូ លក់សម្ភារៈអេឡិចត្រូនិច (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ផ្លូវលេខ១០៩ សង្កាត់អូរឫស្សី៣ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥៤២ ៦៦៨
  មើល​ផែនទី
 86. »

  រតនា ព្រែកលៀប
  Preaek Lieb, Preaek Lieb, Chroy Chang Va, Phnom Penh
  ០១៧ ៤៦០ ៦៧៨
 87. »

  លាងហាក់
  ផ្ទះលេខ៩៤២ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១១ ៧៩៩ ៦៩៩
 88. »

  លិ ខេង
  #5 M, Tuek L'ak Bei, Toul Kork, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៨៦ ៣៣៣
 89. »

  សេង ហ័ន
  St. 128, Sangkat Phsar Depou Pir, Khan Toul Kork, Phnom Penh
  ០១២ ៦១១ ១៦៦
 90. »

  ហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក សេង ឧត្តម
  ផ្ទះលេខ១១៧ ផ្លូវ៦៤៤ ភូមិដើមអំពិល សង្កាត់ច្បារអំពៅ១ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧០ ៧៨៩ ៨៧៥
 91. »

  ហាងអាគុយ អ៊ឹង ហុកហេង (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ៧ វិច្ឆិកា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវលេខ១៨២ សង្កាត់អូរឫស្សី៤ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៧៦៧ ២៣៣
 92. »

  អជីវកម្មដ្ឋាន ស៊ុនលី
  #114 E0, St.136, Sangkat Phsar Thmey 1, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៣៦ ៧៨៩
 93. »

  អាំង គីមហេង លក់គ្រឿងអគ្គិសនី
  #226, St. 217, Ou Ruessei Pir, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១៥ ៦១១ ៩៨២
 94. »

  អេឡិចត្រូនិច សឺវីស សិនធ័រ
  ផ្លូវវេងស្រេង សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ភ្នំពេញ
  ០៩៣ ៩១១ ៧៧៥
 95. »

  អ៊ីគាង ទួលសង្កែ
  Tuol Sangkae, Tuol Sangkae, Ruessei Kaev, Phnom Penh
  ០៩៩ ៩៩៥ ៦៣០
ខេត្តកណ្ដាល (៩)
 1. »

  DYNAMICS ELECTRONIC SHOP
  Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១២ ៨៥០ ៥៣២
 2. »

  DYNAMICS ELECTRONIC SHOP
  Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០១២ ៨៥០ ៥៣២
 3. »

  JBL
  Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៦១ ៤៤៤ ៩៨៨
 4. »

  PAI PHON
  Prek Sem Village, Sampovpoun Commune, Kaoh Thom District, Kandal Province
  ០១៥ ៥៥០ ២៦៦
 5. »

  ជឹម ស៊ុនថន លក់សម្ភារ:អគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ
  Preaek Ta Meak Village, Preaek Ta Meak Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០១២ ៣៧៤ ៣៦១
 6. »

  ថុង អាន លក់គ្រឿងអគ្គីសនីគ្រប់ប្រភេទ
  Ta Khmau, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៨៩ ៧១៧ ១៩១
 7. »

  វ៉ាន់ សុគន្ឋ អេទ្បិចត្រូនិច
  Daeum Mien, Ta Khmau, Kandal
  ០៩៦ ៦៥៦ ០០០១
 8. »

  ហួន មេត្រី លក់គ្រឿងអគ្គិសនី និង គ្រឿងម៉ាស៊ីន
  St. 8a, Vihear Suor Tboung Village, Vihear Suork Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province
  ០៩២ ៥៩៩ ៨៩៨
 9. »

  ហ្វីឡុង III លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចទំនើប
  21 B, Thmei, Ta Khmau, Ta Khmau, Kandal
  ០៧៨ ៩០៧ ៩០៧
ខេត្តកោះកុង (៦)
 1. »

  គីម​ ហុង លក់គ្រឿងអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ
  Phum 3, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៧០ ៩៩៥ ៥៨៨
 2. »

  ចែ សាវ លក់គ្រឿងអគ្គីសនី និងម៉ាស៊ីនទូក
  Phum 3, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៧ ៩៦៤ ៥៤០០
 3. »

  ទូទូ លក់គ្រឿងអគ្គីសនី
  Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១៥ ៩១៦ ១៩១
 4. »

  លី ហុកឆាយ​ លក់គ្រឿងអគ្គីសនី និងអាគុយគ្រប់ប្រភេទ
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០១២ ២៣៦ ៥៩៦
 5. »

  សំ វីរៈ លក់គ្រឿងអគ្គីសនី និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រប់ប្រភេទ
  Doung Tung, Khemmark Phumen, Koh Kong
  ០១៥ ៩៩៩ ៩២៣
 6. »

  អេស អឹម ហាងលក់គ្រឿងអេទ្បិចត្រូនិក
  Phum 3, Sangkat Doung Tung, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៨១ ៥០០ ១៩១
ខេត្តកំពង់ចាម (៩)
 1. »

  KAING TECH LY ELECTRONIC SHOP
  Phum 11, Sangkat Kampong Cham, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០១៦ ៦៦៧ ៨៨៨
 2. »

  គីម ឆាយ លក់គ្រឿង អគ្គីសនី
  Ph'av Village, Ph'av Commune, Batheay District, Kampong Cham Province
  ០១២ ៧២៦ ៦៥៦
 3. »

  ជាងអូន លក់គ្រឿងសម្ភារៈអគ្គិសនី
  Memay, Boeng Kok, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province
  ០៩២ ៦៧២ ៥០៧
 4. »

  តែ ខេងអាន
  Prey Totoeng Village, Chrey Vien Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province
  ០៧១ ៩៣៣ ១៥២៥
 5. »

  លីម អ៊ាមហួរ​ លក់គ្រឿងអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ
  Phum Ti Prambuon, Kampong Cham, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០៦៩ ៩៦៩ ២៩៦
 6. »

  សាម ហុក លក់គ្រឿងអគ្គីសនី
  Skon, Soutip, Cheung Prey, Kampong Cham
  ០១២ ៥០៥ ៧០៧
 7. »

  សាម ហុក លក់គ្រឿងអគ្គីសនី
  ភូមិស្គន់ ឃុំសូទិប ស្រុកជើងព្រៃ​ កំពង់ចាម
  ០១២ ៥០៥ ៧០៧
 8. »

  សំបូរ អេឡិកទ្រីស៊ីធី ឯ.ក
  Sambour, Batheay, Kampong Cham
  ០៩៩ ៩៦៦ ៦៦៦
 9. »

  ហាង សុខហេង សេងថៃ
  Phum Ti Buon, Veal Vong, Kampong Cham, Kampong Cham
  ០១១ ៥១៥ ១៨៦
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (៣)
 1. »

  ចំរើន ស្រីមុំ លក់គ្រឿងសំណង់&សម្ភារៈអគ្គីសនី
  Srae Thmei, Rolea B'ier, Kampong Chhnang
  ០៦៧ ៩៣៧ ៩៧៩
 2. »

  ប៊ុន ចំរើន
  Ph'er, Kampong Chhnang, Kampong Chhnang
  ០៩៦ ៧៣០ ៣៧០០
 3. »

  ហៃ គឹមហាវ
  Kaeng Ta Sokh Village, Kampong Hau Commune, Kampong Leaeng District, Kampong Chhnang Province
  ០១០ ៧៤៩ ៧៥០
ខេត្តកំពង់ធំ (១)
 1. »

  ស្រី សុខហួយ លក់គ្រឿងអគ្គិសនី
  6a, Rumchek, Treal, Baray, Kampong Thom
  ០៩៨ ២៤៥ ៤៤៣
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (១៦)
 1. »

  LIM HAY RETAIL RADIO AND ELECTRICITY
  Peanicheakkam Village, Sangkat Rokar Thom, Krong Chbar Mon, Kampong Speu Province
  ០១២ ៨០៤ ៦៥៥
 2. »

  VIRAK MAKARA
  Udongk Village, Veang Chas Commune, Udongk District, Kompong Speu Province
  ០៩២ ៨៤០ ៦៦៥
 3. »

  ខេអិលឌី អេឡិចត្រូនិច
  Preah Mlob Village, Pheari Mean Chey Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៩២ ៥៨១ ៣០៣
 4. »

  គីមចេង លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច/អគ្គីសនីគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិត្រពាំងខ្យង ឃុំទួលអំពិល ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៧៦ ៣៨៧ ៨៨៨៨
 5. »

  ជាង លីន លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
  ភូមិផ្សារឧដុង្គ ឃុំវាំងចាស់ ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០៨៩ ៦៥២ ៥៩៥
 6. »

  ឈុន ហ៊ុយវ៉េង លក់គ្រឿងអគ្គីសនីគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិផ្សារស្លាបលែង ឃុំស្វាយរំពារ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០១២ ៥៦៤ ៣១០
 7. »

  ធូ ស្រីពេជ្រ លក់គ្រឿងអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិផ្សារស្លាបលែង ឃុំស្វាយរំពារ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០១៦ ៥៨២ ៥៧៩
 8. »

  ពូន សុខលី
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk District, Kampong Speu Province
  ០១០ ៥០៩ ៧៧០
 9. »

  ពេញ ប៊ុនធា
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk District, Kampong Speu Province
  ០៧០ ៤៤៤ ៩២២
 10. »

  លក់គ្រឿងអគ្គីសនីគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិផ្សារស្លាបលែង ឃុំស្វាយរំពារ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
  ០១២ ៥៦៤ ៣១០
 11. »

  សុភាព សៀមហុងលក់សម្ភារៈអអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ
  Phsar Slab Leaeng Village, Svay Rumpea Commune, Basedth District, Kampong Speu Province
  ០៧១ ៧៨៨ ៧៨០២
 12. »

  សំរិទ្ធ ភក្តី
  Kouk Sandaek Village, Krang Chek Commune, Odongk District, Kompong Speu Province
  ០៩៧ ៦៦៧ ៣៨៦៣
  មើល​ផែនទី
 13. »

  ស្រេង សុង
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk District, Kampong Speu Province
  ០៨៧ ៩៩៨ ៨១៨
 14. »

  ហាងលក់ទូរទស្សន៍ ​និង វិទ្យុគ្រប់ប្រភេទ ឡុង ណារួន
  44, Monourom, Thpong, Kampong Speu
  ០១៧ ៧៤៨ ៥៦៤
 15. »

  ហាងលក់ទូរទស្សន៍ ​និងវិទ្យុ ស៊ុំ ថាន
  Rung Roeang, Thpong, Kampong Speu
  ០៩៨ ៨៦៦ ០៨១
 16. »

  អោម ចាន់ថា
  Odongk Village, Veang Chas Commune, Odongk District, Kampong Speu Province
  ០១២ ៤៩៨ ៣០៦
ខេត្តកំពត (៤)
 1. »

  PHOENG SOPHAL
  Pou Village, Phnum Kong Commune, Angkor Chey District, Kampot Province
  ០១២ ៤៩៤ ៤៨៦
 2. »

  ជាង ហេង​ លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
  Dang Tong Commune, Dang Tong District, Kampot Province
  ០៨១ ៩៩៨ ៦៧៦
 3. »

  ធារី លក់គ្រឿងអគ្គិសនី
  St. Poi Pet, Prey Krala Khang Lech Village, Tuk Meas Khang Lech Commune, Banteay Meas District, Kampot Province
  ០៩២ ៨៨៧ ២២៣
 4. »

  មាន ហេង
  #731, Kampong Bay, Kampot, Kampot
  ០១២ ៣៥០ ៤៣៨
ខេត្តក្រចេះ (១)
 1. »

  ហេង ឈិច លក់គ្រឿងអគ្គីសនី (ផ្សារឆ្លូង)
  Chrouy Thma Leu Village, Chhloung Commune, Chhloung District, Kratie Province
  ០៩៧ ២១២ ៩៣១២
ខេត្តតាកែវ (១១)
 1. »

  CHEM CHANNY ELECTRONIC SHOP
  Thal Bek, Roka Krao, Don Keo, Takeo
  ០១០ ២៥២ ៥០៧
 2. »

  EK SOKHIM ELECTRONIC SHOP
  Thnal Baek Village, Roka Krao Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០១២ ៣២៤ ២៧៩
 3. »

  ELECTRICITY SAAMRONG YORNG
  ភូមិស្មៅខ្ញី ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ
  ០៩៧ ៣៣៨ ៧៧៣៣
 4. »

  REASMEY KANHA ELECTRONICS STORE
  Thal Bek Village, Roka Krao Commune, Daun Keo District, Takeo Province
  ០១២ ៧១៦ ១៩៣
 5. »

  SOK HUON ELECTRICITY DAILER
  Angk Ta Saom, Tram Kak, Takeo
  ០១១ ៧៣៨ ៧៣៧
 6. »

  គឹម សុភា លក់ ទិញ ជួសជុលទូរទឹកកក ដំឡើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  National Road No. 2, Tram Village, Roka Krao Commune, Doun Keo District, Takeo Province
  ០៩៨ ៥០៦ ៤៧៩
 7. »

  លី កេន ហាងលក់ចង្រ្កានហ្គាស
  National Road No. 2, Phum Louri, Sangkat Roka Knong, Krong Doun Keo, Takeo Province
  ០១២ ៨៥០ ៩៩០
 8. »

  ស្រីពៅ លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទំនើប (បញ្ចុះតម្លៃ ១០%)
  ភូមិផ្សារដង្កោ សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
  ០៩៨ ២២២ ២៤៩
 9. »

  ហូមអេឡិកទ្រីខល
  Chak, Roka Knong, Doun Keo, Takeo
  ០១៦ ៣៥៦ ០២៥
 10. »

  ហូមអេឡិកទ្រីខល
  Chak, Roka Knong, Doun Keo, Takeo
  ០១៦ ៣៥៦ ០២៥
 11. »

  អាស៊ាន លក់គ្រឿងអគ្កិសនី
  #79 E0, St.178, Phum 9, Boeng Reang, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៩៥៥ ៩៥៩
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (៤)
 1. »

  SAR VANYI SHOP
  Phum 3, Preahpunlear, Sereisophon, Banteay Meanchey
  ០៨៩ ២៤៤ ៤៤០
 2. »

  ញ៉ុល សុភាព-ផាត អ៊ីណា លក់គ្រឿងអគ្គីសនី
  Kumru, Thma Puok, Banteay Meanchey
  ០៩២ ៣៧៤ ៤៦៨
 3. »

  ស៊ុយ ម៉េងគ្រូយ លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូចនិកទំនើប
  ភូមិបាលិលេយ្យ​ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១២ ៦៥៨ ៦៨៧
 4. »

  ហ្គោដ ឡាក់​ បរិក្ខារអគ្គីសនី -ទឺក
  ភូមិក្បាលស្ពាន, សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត, ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១៦ ៩៩៨ ៩២៩
ខេត្តបាត់ដំបង (២៣)
 1. »

  BATTAMBANG ELECTRONIC
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang Province
  ០៩៥ ៦៦០ ៦៦៣
 2. »

  CHAO VANG ELECTRONIC SHOP
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១១ ៥៥៣ ១៣៧
 3. »

  CHEA SINAN ELECTRONIC SHOP
  #86, St.02, 20 Ou Saphea, Svay Por, Battambang, Battambang
  ០១៧ ៨០៤ ៤៦៤
 4. »

  CHEA SINAT ELECTRONIC SHOP
  Mphey Osakphea, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១៧ ៨០៤ ៤៦៤
 5. »

  CHEA SINAT ELECTRONIC SHOP
  Mphey Osakphea, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១៧ ៨០៤ ៤៦៤
 6. »

  CHENG SEAKLY
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៧៧ ៩៥១ ៦០៩
 7. »

  CHHAY YA ELECTRONIC SHOP
  Preaek Moha Tep, Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៩៨០ ៤៥៦
 8. »

  HEAR HOUT BATTAMBANG
  #133, Group 13, Kompong Krorbey, Svaypor, Battambang
  ០១២ ៥៣០ ៣៨២
 9. »

  KONFULON STORE
  Phum Mphey Osakphea, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៩២ ៦១៦ ២៣៨
 10. »

  KROCH SOKLIM ELECTRIC ACCESSORY SHOP
  Moung Village, Moung Communc, Moung Ruessie District, Battambang Province
  ០១២ ៩៩៩ ៨៣៩
 11. »

  LIM TECH
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០១២ ៩៣៤ ៤២៣
 12. »

  MENG KRUY ELECTRONICS SHOP
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៩៧ ៨៨៥ ៣៨៥០
 13. »

  PARIS MODERN ELECTRONIC
  Phum Mphey Osakphea, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០១២ ២៦៨ ៨២៨
 14. »

  PROM SOPHAL ELECTRONIC SHOP
  Group 23, Prekmohatep Village, Svaypor Communce, Battambang Province
 15. »

  TRY CHUOR MOTOR SHOP
  Preaek Preah Sdach, Battambang, Battambang
  ០៩៥ ២៩០ ៤៦០
 16. »

  UFO STORE
  Phum Preaek Moha Tep, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៨៧ ៤៨៥ ៩៤៨
  មើល​ផែនទី
 17. »

  VENG PISEY
  Phum Preaek Moha Tep, Sangkat Svay Pao, Krong Battambang, Battambang Province
  ០៦៩ ៥៥៣ ០៦៨
 18. »

  ចេង សៀកលី
  Svay Pao, Battambang, Battambang
  ០៨១ ៥៥៥ ០០៣
 19. »

  ជាង ធឿន
  Sdau, Rotanak Mondol, Battambang
  ០៩៧ ៣៨១ ៨៨៩៨
 20. »

  តាំង តិចឈាង លក់​ទូរសព្ទ័ ប្ដូរប្រាក់ និង ផ្ទេរប្រាក់
  ភូមិអូរទន្ទឹម ឃុំតាសាញ ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩៧ ៥៦៦ ៦៦១០
 21. »

  ប្រិយមិត្តលក់ម៉ាស៊ីនដេរ
  Rotanak, Rotanak, Battambang, Battambang
  ០១២ ៨៥២ ៧៤៤
 22. »

  រ៉ានី ១៦៨
  ភូមិស៊ុង១ ឃុំស៊ុង ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩៧ ៨៤០ ០០២៣
 23. »

  ហ៊ុន សុខុម
  ភូមិបាដាកជើង ឃុំរស្មីសង្ហា ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៣១ ៣៥៦ ០០៧៧
ខេត្តប៉ៃលិន (២)
 1. »

  គីម ឡាយ លក់គ្រឿងអគ្គិសនី
  អូរតាពុកលើ ប៉ៃលិន ប៉ៃលិន ប៉ៃលិន
  ០៨៨ ៧៩៩ ៩៩៩២
 2. »

  គឹម ផុន លក់គ្រឿងអគ្គីសនីនិងថ្នាំបាញ់យានយន្ត
  អូរតាពុកលើ ប៉ៃលិន ប៉ៃលិន ប៉ៃលិន
  ០១២ ៩៥៨ ៦៩០
ខេត្តពោធិ៍សាត់ (២)
 1. »

  ហាង អ៊ឹង ទៀងហួរ
  Sangkat Phteas Prey, Krong Pursat, Pursat Province
  ០១១ ៦៦៦ ៦៤៨
 2. »

  ហេង ទី​ ហ្គិច លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
  National Road No 5, Phsar, Anlong Tnaot, Krakor, Pursat
  ០៩៦ ៧៨០ ៨៨៨៨
ខេត្តព្រៃវែង (១០)
 1. »

  KY SOPHEA-ELECTRICITY
  8a, Snay Pol, Roka, Pea Reang, Prey Veng
  ០៨៧ ៩០១ ១៧៥
 2. »

  TONG LIM ELECTRIC SUPPLY SHOP
  Village 3, Sangkat Kompong Leav, Krong Prey Veng
  ០១៥ ៧៧៤ ៦៩៩
 3. »

  ផាត់ នន់ លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក
  Chy Poch, Me Sang, Prey Veng
  ០១០ ៥១៨ ២៥១
 4. »

  ពាង គង់ (គា វី) លក់គ្រឿងអគ្គីសនីគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិ០៤ ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
 5. »

  រដ្ឋ លុច្សសារី លក់គ្រឿងអគ្គីសនី និងគ្រឿង​អេឡិចត្រូនិច
  Prek Khsay , Peam Ro, Prey Veng
  ០១៦ ៦០៦ ០០០
 6. »

  សេក វ៉ាន់ដា លក់គ្រឿងអគ្គិសនី (បញ្ចុះតម្លៃ ៥%)
  ផ្លូវជាតិលេខ៨ ភូមិស្នាយពល ឃុំរកា ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង
  ០៧១ ៩៩៩ ៦៦៥៨
 7. »

  ឡយ សុខម៉េង លក់គ្រឿងអគ្គិសនី សោទ្វា និងម៉ូទ័រ
  ផ្ទះលេខ២៩៤ ភូមិ៤ ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
  ០១២ ៦៦០ ៧៩៧
 8. »

  អគ្គិសនី គង់ យោន
  Chres, Me Sang, Prey Veng
  ០៩៧ ៦៦៣ ១៧២២
 9. »

  អគ្គិសនី ចាន់ សុធា
  Chy Poch, Me Sang, Prey Veng
  ០១៥ ៥៩៩ ៥០៧
 10. »

  អគ្គិសនី ហ៊ាង ផល្លី
  Prey Khnes, Me Sang, Prey Veng
  ០៦៨ ៩៩១ ៦០០
ខេត្តព្រះវិហារ (១)
 1. »

  D-SHOP ELECTRONIC (បញ្ចុះតម្លៃ ៥% រហូតដល់ ២ តុលា ២០១៩)
  ភូមិកណ្តាល សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ
  ០៧៧ ៦០០ ៤០០
ខេត្តមណ្ឌលគិរី (២)
 1. »

  SALE AND REPAIR ELECTRICITY
  O Am Village, Srekhtum Commune, Kaevseima District, Mondulkiri Province
  ០៩៧ ៩៩៩ ៤៩៧៨
 2. »

  SALE ELECTIONICS
  O Am Village, Srekhtum Commune, Kaevseima District, Mondulkiri Province
  ០៨៨ ៧៦៦ ៦៧០៤
ខេត្តរតនគិរី (៦)
 1. »

  EXCEL RATANAK ELECTRONIC SHOP
  O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៨៨ ៣៥០ ០០៨៨
 2. »

  EXCEL RATANAK ELECTRONIC SHOP
  O Konsen, Boeang Konsen, Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០៨៨ ៣៥០ ០០៨៨
 3. »

  គីម សែ លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
  Phum Muoy, Sangkat Labansiek, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០១១ ៧៧៧ ៧៦៧
 4. »

  ណារី លីម៉ា លក់គ្រឿងអគ្គីសនី និងអេឡិចត្រូនិច
  Phum Muoy, Labansiek, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៩២ ៧៣៧ ៤៤៦
 5. »

  លីម៉ា លក់គ្រឿងអគ្គីសនី និងអេឡិចត្រូនិច
  Phum Pir, Labansiek, Ban Lung, Ratanak Kiri Province
  ០១៧ ៥០៤ ០០៥
 6. »

  សែន ពិសិដ្ឋ លក់គ្រឿងអគ្គីសនី
  Phum Muoy, Labansiek, Ban Lung, Ratanak Kiri
  ០៨៨ ៣៣៩ ០០០៩
ខេត្តសៀមរាប (៥)
 1. »

  TECHNO KHMER
  Banteay Chas, Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៨ ៧៥៥ ៥៥៨
 2. »

  ជាង វិន ជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧៧ ៧៥៣ ៦៤៧
 3. »

  ប៊ុន ថៃ ផ្សារដើមក្រឡាញ់
  Trapeang Seh, Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
  ០៧១ ៣៦៦ ១៧៥៩
 4. »

  យី ផ្កាផុស លក់គ្រឿងអគ្គីសនី
  Sala Kansaeng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១៧ ៥៨១ ៨៨៩
 5. »

  ស្តង់ដា អេឡិចត្រិច
  Mondol Pir, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
  ០១២ ៩៣១ ៨៨៨
ខេត្តស្ទឹងត្រែង (១)
 1. »

  ឃុន សៀ មានបោះដុំគ្រឿងភ្លើង គ្រឿងដែក និងគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនគ្រប់ប្រភេទ
  ភូមិព្រែក សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
  ០៧១ ៥៥៥ ៥៧២៧
ខេត្តស្វាយរៀង (៣)
 1. »

  ផល្លីថារី លក់គ្រឿងអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ
  Thlok Village, Kraol Kou Commune, Svay Chrum District, Svay Rieng Province
  ០៩៦ ២៥៧ ៧៩៧៧
 2. »

  ហាងអរុណរៈ លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ទំនើបគ្រប់ប្រភេទ
  វាលយន្ត ស្វាយរៀង ស្វាយរៀង ស្វាយរៀង
  ០១៦ ៥៥៣ ២០៣
 3. »

  ឡុក មីវ លក់គ្រឿងអគ្គិសនី
  Kampong Trach Village, Kampong Trach Commune, Romeas Haek District, Svay Rieng Province
  ០៧១ ៦១១ ៨៤៦១
ត្បូងឃ្មុំ (៦)
 1. »

  CHHAN SOKNA
  Lekh Buon Kaeut Village, Ampil Ta Pok Commune, Ou Reang Ov District, Tboung Khmum Province
  ០៨៨ ៦៦៦ ៣៨៧៨
 2. »

  ជុន ហ៊តឆាយ លក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក
  Tboung Khmum Province, Krong Tboung Thmum
  ០១២ ៣៩០ ៣៩៦
 3. »

  ធូ​ ចាន់វាសនា លក់គ្រឿងអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទ
  Dar Commune, Memot District, Tboung Khmum Province
  ០៧៨ ៧៧២ ៣២១
 4. »

  សាញ់ គឹមទូច លក់គ្រឿងអគ្គីសនីគ្រប់មុខ
  Dar Phsar Village, Dar Commune, Memot District, Tboung Khmum Province
  ០៩៧ ៧៧៨ ៨១៥៩
 5. »

  សេង ហ៊ត់ លក់គ្រឿងអគ្គីសនី
  ភូមិជីមាន់កណ្តាល ឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  ០៩៧ ៨៣៤ ១១១១
 6. »

  អ៊ឹង គឹមលន់ លក់ទូរទឹកកក ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ​
  Krong Tboung Thmum, Tboung Khmum Province
  ០៩៧ ៩៧៧ ០៧៤៤

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
929,803 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២៤២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១៣.៩៦១    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១២.៧៣៨