តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ទំនាក់ទំនង  »  ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ដៃគូ​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ដៃគូ​របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា មាន​៨.៣៨៥ដៃគូ (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ដៃគូ​ខ្នាត​តូច) ដែលលោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​ទំនិញ ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ តាម​រយៈ​ឃ្យូអរកូដ (QR Code​) របស់​អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត (ទូទាត់​ទាន់​ចិត្ត) ។


រាជធានី​ភ្នំពេញ (៦០)
 1. »

  ANAJAK NEALEKA
  St. Northbright, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៦ ៩៦៩ ៣៩៦
 2. »

  CENTRAL MARKET (SORYA) WATCHES SHOP (#35E0)
  ផ្ទះលេខ៣៥E០ ផ្លូវលេខ៦៣ សង្កាត់ផ្សាថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៧២២ ៥២៧
 3. »

  CENTRAL MARKET (SORYA) WATCHES SHOP (#5)
  ផ្ទះលេខ៥ ផ្លូវលេខ៦៣ សង្កាត់ផ្សាថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១០ ៨០០ ៩៩០
  មើល​ផែនទី
 4. »

  CENTRAL MARKET(SORYA)WATCHES SHOP
  63, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៨០០ ៩៩០
 5. »

  CHEA KAN WATCHES SHOP
  Sangkat Ou Ruessei Bei, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨៤៨ ១៨១
 6. »

  CHEA KAN WATCHES SHOP
  217, Ou Ruessei Bei, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១២ ៨៤៨ ១៨១
 7. »

  CITY TIME
  #g4-6, St. 271, Sangkat Tomnob Toek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩០ ៣៣៣
  មើល​ផែនទី
 8. »

  DANIN-WATCH SHOP
  ារធថមី, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១០ ៣៩៣ ៦៦៦
 9. »

  DANIN-WATCH SHOP
  តូបលេខ អឺ១៨៣ (ផ្សារធំថ្មី) ភ្នំពេញ
  ០១០ ៣៩៣ ៦៦៦
 10. »

  FIVE STARS OPTIC & WATCH SHOP
  #56, St. 63, Phsar Thmey 1, Duan Penh, Phnom Penh
  ០៩៩ ៧៥២ ៥២៧
  មើល​ផែនទី
 11. »

  HAK HUOT SELLING WATCH AND GLASSES
  #173, Phum 1, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៦៦ ៦៦៦
 12. »

  HAK HUOT SELLING WATCH AND GLASSES
  #173, St. 130, Phum 1, Sangkat Phsar Thmei Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៧៦៦ ៦៦៦
 13. »

  HENG HOUT SWISS WATCHES SHOP
  #187, St.130, Phsar Thmei 1, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៨៩៣ ៣៨៨
  មើល​ផែនទី
 14. »

  ICE WATCH
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៨៦ ២១៨ ៨២១
 15. »

  ICE WATCH (AEON MALL)
  មហាវិថី​សម្តេច​សុធារស សង្កាត់​ទន្លេ​បាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ
  ០១២ ២១៨ ៨២១
  មើល​ផែនទី
 16. »

  JUST GOLD
  Sorya Shopping Center, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៥២៥ ១៤១
 17. »

  KEN WATCH SHOP
  St B, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៦ ៤៨៨ ៨០០
 18. »

  KEO SREYPICH WATCH
  St. Phsar Thom Thmei, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៨៩៨ ៩៤៨
 19. »

  KHIEM SOKHAROTH
  #e094, Phsar Thom Thmey, Phsar Thmey 1, Doun Penh, Phnom Penh
  ០៧៨ ៧៧២ ៧៧៩
 20. »

  KIM HUY WATCH CENTRE
  Preah Monivong Blvd, Sangkat Ou Ruessei Buon, Khan Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៧៧ ៥៣៦
 21. »

  KIM SOUR
  #17 D E0, St. 360, Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkamon, Phonm Penh
  ០១២ ៩៤៩ ៤៧៤
  មើល​ផែនទី
 22. »

  KLASSY WATCHES
  #45 Eo, St. 240, Chakto Mukh, Daun Penh, Phnom Penh
  ០៨១ ៦៦៦ ៦៦៨
 23. »

  KOMPULPICH
  67, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៥ ៥៥៥ ៥០៥
 24. »

  LAR LYHUONG SELL WATCH
  Phum 1, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៦៥២ ៦៥១
 25. »

  LAR LYHUONG SELL WATCH
  Phonm Penh., Phum 1, Phsar Thmei Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១៧ ៦៥២ ៦៥១
 26. »

  LEANG HENG OPTICS
  #52 E0, St. 232-11, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh
  ០៧៨ ៦៨៦ ៨៩៨
 27. »

  LIM CHHORVIN SELL WATCH
  Phum 1, Phsar Kandal Pir, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩១២ ០៩១
 28. »

  LIM CHHORVIN SELL WATCH
  St.53, Phum 1, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៤០ ៧០៦
 29. »

  LIM CHHORVIN SELL WATCH
  Phum 1, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៤០ ៧០៦
 30. »

  LIM CHHORVIN SELL WATCH
  Phum 1, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៤០ ៧០៦
 31. »

  LIM CHHORVIN SELL WATCH
  Phsar Thom Thmei (#e157), St. 53, Phsar Thmei 1, Khan Daun Penh, Phonm Penh
  ០១១ ៤១៦ ៥១៧ / ០១២ ៩១២ ០៩១
  មើល​ផែនទី
 32. »

  LIM WATCH AND JEWELRY
  #51 E0, St.53, Phum 2, Phsar Thmei Muoy, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៣៧ ៨៨៩
 33. »

  LK WATCH SHOP
  St. 199, Sangkat Tuol Svay Prey Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១២ ៨៧២ ០១៧
 34. »

  NGAY SINH OPTIC
  #94 C E0, St. 63, Sangkat Phsar Thmey 1. Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩៩១ ៣២២
  មើល​ផែនទី
 35. »

  NOU SIKENG WATCH
  Shop E192-193, St.phsathom Thmei, Phsar Thmey, Daun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៩១៥ ៦២៣
 36. »

  PEAT BUNTHAN WATCH SHOP
  St. 13, Sangkat Phsar Kandal Muoy, Khan Daun Penh, Phnom Penh
  ០១១ ៦៤០ ៥៥៣
 37. »

  PHNOM PENH SWISS WATCH SHOP
  Kok Pich, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៧៨ ៨៧២ ៦៦៦
 38. »

  PHNOM PENH SWISS WATCH SHOP
  Phsar Citymall, Ou Ruessei Buon, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០៧៧ ៨៧២ ៦៦៦
 39. »

  SENG THEARY WATCH SHOP (បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% រហូតដល់ ១៦ វិច្ឆិកា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខអ៊ី១៧៤ ផ្សារធំថ្មី សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨២៥ ៦៧៨
  មើល​ផែនទី
 40. »

  SWATCH
  Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh
  ០៩៦ ៦៦៦ ៦៤២៥
 41. »

  TAING TEANG CHIV
  111, O Russei, Prampir Meakkara, Phnom Penh
  ០១១ ៩០០ ៦២៤
 42. »

  THE WATCH
  #198 C, St.163, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០១០ ៥៤៦ ៦៨៦
 43. »

  TIME STATION NEO AEON MALL
  Sothearos, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៨៨ ៨២៥ ៤៨០២
 44. »

  TOUCH TITA
  Preypringkhangtbong Village, Chom Chao Commune, Porsenchey District, Phnom Penh
 45. »

  TUN LENG
  # E120, Phsar Thom Thmey, Sangkat Phsar Thom Thmey 1, Khan Doun Penh, Phnom Penh
  ០១២ ៧០៦ ០៦៨
  មើល​ផែនទី
 46. »

  W.S WATCH SHOP
  Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
  ០១៥ ៨៨៨ ៨២៧
 47. »

  WATCH EMPIRE (ICE WATCH)
  #169, St. 93, Monorom Commune, 7 Makara District, Phnom Penh
  ០៧៧ ៧៥១ ០០០
  មើល​ផែនទី
 48. »

  XI MONI SHOP
  330, Phum 3, Boeung Keng Kang Bei, Chamkar Mon, Phnom Penh
  ០៩៦ ៧៨៩ ១៨១៨
 49. »

  ហាង ម៉ី ឃ្វីន លក់នាឡិកាដៃ និងខ្សែក្រវ៉ាត់ (បញ្ចុះតម្លៃ ២០%)
  តូបលេខអា២៣ (ផ្សាររាត្រី) សង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៦ ២១២ ៦២៦២
 50. »

  ហាងនាឡិកា វ៉ច ខូលិកសិន (បញ្ចុះតម្លៃ ២០% រហូតដល់ ២៩ វិច្ឆិកា ២០១៩)
  ផ្ទះលេខ៩៩E0 ផ្លូវ១៦២ សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៥១៤ ១៥១ / ០២៣ ២១៦ ១៦៦ / ០៨១ ៥១៤ ១៥១
 51. »

  ហាងលក់នាឡិកា ភ្នំពេញស្វីស (ចតុមុខ)
  ផ្ទលេខ៩១បេអឺហ្សេរ៉ូ មហាវិថីព្រះសីហនុ ក្រុម៤៩ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៩ ៨៧២ ៦៦៦
 52. »

  ហាងលក់នាឡិកា ភ្នំពេញស្វីស (ទន្លេបាសាក់)
  កោះពេជ្រ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៧៨ ៨៧២ ៦៦៦
  មើល​ផែនទី
 53. »

  ហាងលក់នាឡិកា ភ្នំពេញស្វីស (ទឹកថ្លា)
  ផ្សារទំនើបរតនាផ្លាហ្ស៉ា មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៥ ៨៧២ ៦៦៦
  មើល​ផែនទី
 54. »

  ហាងលក់នាឡិកា ភ្នំពេញស្វីស (បឹងកក់១)
  ផ្ទះលេខ៨០ ផ្លូវលេខ៥១៦ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  ០១២ ៨៧២ ៦៦៦
 55. »

  ហាងលក់នាឡិកា ភ្នំពេញស្វីស (ផ្លូវ២៧១ វាលវង់)
  ផ្ទះលេខអេស១-១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៩ ៩៧២ ៦៦៦
  មើល​ផែនទី
 56. »

  ហាងលក់នាឡិកា ភ្នំពេញស្វីស (ផ្លូវ២៧៣ វាលវង់)
  ផ្ទះលេខ៣៧៣ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩២ ៩៧២ ៦៦៦
  មើល​ផែនទី
 57. »

  ហាងលក់នាឡិកា ភ្នំពេញស្វីស (ផ្សារថ្មី២)
  ផ្ទះលេខ១១២អេហ្វ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ផ្សារថ្មី២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៩៥ ៩៧២ ៦៦៦
 58. »

  ហាងលក់នាឡិកា ភ្នំពេញស្វីស (ផ្សារទំនើបសុវណ្ណា)
  ផ្សារទំនើបសុវណ្ណា តូបលេខអេស១-២០ ផ្លូវលេខ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  ០៨៩ ៨៧២ ៦៦៦
  មើល​ផែនទី
 59. »

  ហាងលក់​នាឡិកា​ (សៀង ហៃ)
  ភូមិសំបួរមាស ក ឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម
  ០១៧ ៤៩០ ៣៣២
 60. »

  អឺរ៉ុបស្វីស
  #169 E0, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh
  ០១៧ ៨៩០ ០៥៦
  មើល​ផែនទី
ខេត្តកោះកុង (១)
 1. »

  LY MEYZING
  Sangkat Smach Mean Chey, Krong Khemmark Phumen, Koh Kong Province
  ០៩៦ ២២២ ១២០២
ខេត្តកំពង់ចាម (១)
 1. »

  ញឹម សេងលីមលក់នាឡិកា​ និងវ៉ែនតាគ្រប់ប្រភេទ
  Peam Chi Kang Village, Peam Chi Kang Commune, Kang Meas District, Kampong Cham Province
  ០១៧ ២៨៧ ៦៤៦
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (១)
 1. »

  ស៊ឹម ជា លក់វ៉ែនតា និងនាឡិកា
  Kampong Speu Province, Thpong District, Monourom Commune
  ០១៧ ៨១៦ ៥៦២
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (១)
 1. »

  ភាពមុំ អុបទិក ឃែរ
  ភូមិក្បាលស្ពាន សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  ០១២ ៧៨១ ៨៤៦
ខេត្តសៀមរាប (១)
 1. »

  EA CHHAY VENG
  Banteay Chas Village, Sla Kram Commune, Siem Reap Provine
  ០១២ ៩៩៨ ១១១
  មើល​ផែនទី
ខេត្តស្វាយរៀង (១)
 1. »

  ហាងលក់នាឡិកា ភារុន
  Bavet, Svay Rieng
  ០៩៧ ២៥៣ ៧៤៧១

ចំណាំ ៖ * លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

More
ACLEDA Unity ToanChet
929,803 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២២២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១២.៨០៧    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១២.៧៣៨