តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ព័ត៌មាន​អំពី​ធនាគារ  »  ហេតុការណ៍ និង​តួលេខ  »  អភិបាលកិច្ច​សាជីវកម្ម

អភិបាលកិច្ច​សាជីវកម្ម

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ទទួលស្គាល់​នូវ​លក្ខណៈ​ដ៏សំខាន់​នៃ​អភិបាលកិច្ច​សាជីវកម្ម ដើម្បី​គាំទ្រ​ពីស្ថិរភាព​នៃ​ការរីកចម្រើន​របស់​ធនាគារ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ និង​ប្រាក់ចំណេញ បង្កើន តម្លៃ​របស់​ភាគទុនិក និង​ជំនឿទុកចិត្ត​ដល់​ភាគទុនិក អតិថិជន បុគ្គលិក ព្រមទាំង​សាធារណជន​ទូទៅ ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​គាំទ្រ និង​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​អភិបាលកិច្ច​សាជីវកម្ម រួមទាំង​ក្រមសីលធម៌ ។

កិច្ចប្រជុំ​ភាគទុនិក

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បើក​កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​​ភាគទុនិក ដោយ​អនុលោម​ទៅតាម​ច្បាប់ លក្ខន្តិកៈ និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ផ្សេងៗ​ដែល​ទាក់ទង ។ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ កិច្ចប្រជុំ​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​ភាគទុនិក​បានប្រព្រឹត្តិទៅ​នៅ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី នា​ថ្ងៃទី​៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧ និង​បានប្រជុំ​សម្រេច​តាមអ៊ីម៉ែល ចំនួន​៥ដង​បន្ថែមទៀត​នៅក្នុង​ឆ្នាំ​នោះ ។ ធនាគារ​បានប្រតិបត្តិ​ដូចខាងក្រោម ៖

មុន​បើក​កិច្ចប្រជុំ

ធនាគារ​បានរៀបចំ​ឯកសារ​មួយចំនួន ជា​ភាសា​អង់គ្លេស និង​បានផ្ញើជូន​ភាគទុនិក​ទាំងអស់ មុនពេល​បើក​កិច្ចប្រជុំ ។ ឯកសារ​ទាំងនោះ​មាន​ដូចជា ៖ កំណត់សម្គាល់​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ របៀបវារៈ​លម្អិត តួរលេខ​សំខាន់ៗ សេចក្តី​សម្រេច និង​អនុសាសន៍​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឯកសារ​គាំទ្រ របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៦ និង​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​សវនករ​ខាងក្រៅ ។

អំឡុងពេល​ប្រជុំ

កិច្ចប្រជុំ​ភាគទុនិក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៧ បានដឹកនាំ​ដោយ​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។ ភាគទុនិក​ទាំងអស់​មាន​ឱកាស​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​សាកសួរ និង​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ព្រមទាំង​អាច​ស្នើសុំ​ពន្យល់ ឬ​បញ្ជាក់​ផ្សេងៗ​ពី​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង​ថ្នាក់គ្រប់គ្រង ។ កំណត់ហេតុ​ប្រជុំ និង​មតិអនុម័ត ត្រូវបាន​កត់ត្រា​ដោយ​លេខាធិការ​របស់​ធនាគារ ។

ចំណុច​ចម្បងៗ​ដែល​បានអនុម័ត ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ មាន ៖

 • អនុម័ត​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​រួម បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម សម្រាប់​ដំណាច់​ឆ្នាំ​ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ របស់​ធនាគារ និង​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ ព្រម​ទាំង​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ និង​ទី២ បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម​ឆ្នាំ២០១៧ ។
 • អនុម័ត​ការ​បែង​ចែក​ភាគ​លាភ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦ នៃ​ប្រាក់​ចំណេញ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ និង​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ចំណេញ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ​ដែល​នៅ​សល់​ទៅ​ជា​ទុន​បម្រុង​របស់​ធនាគារ ។
 • អនុម័ត​លើ​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០១៦ របស់​ធនាគារ និង​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ ។
 • អនុម័ត​បញ្ចប់​ការ​ធ្វើ​សវនកម្ម​លើ​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រីមាស ដោយ​​សវនករ​ខាង​ក្រៅ របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា និង​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ ចាប់​ពី​ត្រីមាស​ទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ និង​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៨ ។
 • អនុម័ត​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ ឆ្នាំ២០១៨ និង​ផែនការ​ថវិកា​របស់​ធនាគារ ។
 • អនុម័ត​ពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​និមិត្ត​សញ្ញា​ថ្មី ។
 • ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ និង​អនុម័ត​គោល​នយោបាយ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល ។
 • ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ និង​អនុម័ត តួនាទី និង​ភារកិច្ច របស់​គណៈ​កម្មាធិការ​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​នីមួយៗ ។
 • អនុម័ត​បង្កើត​គណៈ​កម្មាធិការ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល និង​បាន​តែង​តាំង​ឡើង​វិញ​នូវ​អភិបាល​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​មួយ​ចំនួន នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ ។
 • អនុម័ត​ការ​បន្ថែម​ដើម​ទុន​សម្រាប់​វិនិយោគ​បន្ថែម​ទៀត និង​ថវិកា​សម្រាប់​គម្រោង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា ។
 • អនុម័ត​ប្រាក់​កម្ចី ឥណទាន​អត្ថិភាព ពហុ​ហិរញ្ញប្បទាន​អត្ថិភាព និង​ឥណទាន​បន្ទាប់​បន្សំ ពី​ម្ចាស់​ជំនួយ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ ។

បន្ទាប់ពី​ប្រជុំ

កំណត់ហេតុ​កិច្ចប្រជុំ​ភាគទុនិក​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៧ ត្រូវបាន​ផ្ញើជូន​គ្រប់​ភាគទុនិក​ទាំងអស់ ដើម្បី​ជ្រាប​ជាព័ត៌មាន និង​សម្រាប់​កិច្ចប្រជុំ​បន្ទាប់ ។

ភាគទុនិក

ភាគទុនិក គឺ​ជា​ម្ចាស់របស់ធនាគារ ។ ភាគទុនិក​មាន​សិទ្ធិអនុម័ត​លើ​យុទ្ធសាស្ត្រនានា ប៉ុន្តែ​ភាគ​ទុនិក​ពុំមាន​សិទ្ធិ​អំណាច​គ្រប់គ្រង​ផ្ទាល់​លើ​ការងារ​ទាំង​អស់នេះ​ទេ ទោះ​បីយ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ភាគទុនិក​អាច​ផ្ទេរ​ការ​ទទួល​បន្ទុក​ទាំង​នេះ​ទៅ​ឱ្យ​ក្រុម​ប្រឹក្សាភិបាល តាមរយៈអនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈ​របស់ធនាគារ ។

សូម​ចុចទីនេះ សម្រាប់​ព័ត៍មាន​បន្ថែម​របស់​ភាគទុនិក ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

MORE
ACLEDA Unity ToanChet
854,198 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៧៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.៩៤២    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៣.៧២៤