តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
expand_less

 »  ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ  »  របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម  »  សម្រាប់​ដំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៤

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម

របាយការណ៍​លទ្ធផល

របាយការណ៍​លទ្ធផល​រួម សម្រាប់​ដំណាច់​ឆ្នាំ ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

  ២០១៤ ២០១៣
  ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល
ចំណូល​ការប្រាក់ ២៧៨.៣០១.៨៤៦ ១.១៣៤.០៨០.០២២ ២៣៧.៤៩៧.៩៩៨ ៩៤៨.៨០៤.៥០២
ចំណាយ​ការប្រាក់ (៧២.៩០៣.៦៧៣) (២៩៧.០៨២.៤៦៧) (៥៦.៧៣០.៧៨២) (២២៦.៦៣៩.៤៧៤)
ចំណូលការប្រាក់​សុទ្ធ ២០៥.៣៩៨.១៧៣ ៨៣៦.៩៩៧.៥៥៥ ១៨០.៧៦៧.២១៦ ៧២២.១៦៥.០២៨
សំវិធានធន​ឥណទាន​បាត់បង់ (៩.៣២៦.៩៣០) (៣៨.០០៧.២៤០) (៦.២២៣.០៩៥) (២៤.៨៦១.២៦៥)
ចំណូល​ការ​ប្រាក់​សុទ្ធ​បន្ទាប់​ពី​កាត់កង​សំវិធានធន​ឥណទាន​បាត់បង់ ១៩៦.០៧១.២៤៣ ៧៩៨.៩៩០.៣១៥ ១៧៤.៥៤៤.១២១ ៦៩៧.៣០៣.៧៦៣
ចំណូល​កម្រៃ​និង​ជើងសា ៣១.៩២០.៤៦៩ ១៣០.០៧៥.៩១១ ២៧.៥៩០.៤៤៣ ១១០.២២៣.៨២០
ចំណាយ​កម្រៃ​និង​ជើងសា (៨៩៥.៨០៣) (៣.៦៥០.៣៩៧) (៧៣៦.៣៨៥) (២.៩៤១.៨៥៨)
ចំណូលកម្រៃ​និង​ជើងសា​សុទ្ធ ៣១.០២៤.៦៦៦ ១២៦.៤២៥.៥១៤ ២៦.៨៥៤.០៥៨ ១០៧.២៨១.៩៦២
ចំណូលផ្សេងៗ ៦.៧១៧.៧៩៨ ២៧.៣៧៥.០២៧ ៦.០៨១.៤៣១ ២៤.២៩៥.៣១៧
ចំណាយ​បុគ្គលិក (៨១.១២៩.៥៨៨) (៣៣០.៦០៣.០៧១) (៦៥.៨២៧.០៥៦) (២៦២.៩៧៩.០៨៩)
ចំណាយ​ទូទៅ និង​ចំណាយ​រដ្ឋបាល (៣៥.២៣៥.៦១៨) (១៤៣.៥៨៥.១៤៣) (២៩.៨៦៨.២៦២) (១១៩.៣២៣.៧០៧)
ចំណាយ​រំលស់​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បរិក្ខារ (១២.៨៤៦.៥៦៤) (៥២.៣៤៩.៧៤៨) (៧.៨៧២.៣១៤) (៣១.៤៤៩.៨៩៤)
ចំណាយ​រំលស់​ទ្រព្យ​សកម្ម​អរូបី (២.៥៩៦.៥៧៧) (១០.៥៨១.០៥១) (២.៤២៣.៤៧៥) (៩.៦៨១.៧៨៣)
  (១២៥.០៩០.៥៤៩) (៥០៩.៧៤៣.៩៨៦) (៩៩.៩០៩.៦៧៦) (៣៩៩.១៣៩.១៥៦)
ចំណេញ​មុន​បង់​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ ១០២.០០៥.៣៦០ ៤១៥.៦៧១.៨៤៣ ១០១.៤៨៨.៥០៣ ៤០៥.៤៤៦.៥៦៩
ចំណាយ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ (២១.២៣៧.៦៥៨) (៨៦.៥៤៣.៤៥៦) (២០.៥៨៣.២៤០) (៨២.២៣០.០៤៤)
ចំណេញ​ក្នុង​ឆ្នាំ ៨០.៧៦៧.៧០២ ៣២៩.១២៨.៣៨៧ ៨០.៩០៥.២៦៣ ៣២៣.២១៦.៥២៥
ត្រូវ​បែងចែក​ជូន ៖
ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ ៨០.៣៦៩.២២៨ ៣២៧.៥០៤.៦០៥ ៧៩.៧១៧.១៧៩ ៣១៨.៤៧០.១៣០
អប្បភាគភាគកម្ម ៣៩៨.៤៧៤ ១.៦២៣.៧៨២ ១.១៨៨.០៨៤ ៤.៧៤៦.៣៩៥
  ៨០.៧៦៧.៧០២ ៣២៩.១២៨.៣៨៧ ៨០.៩០៥.២៦៣ ៣២៣.២១៦.៥២៥

តារាង​តុល្យការ

តារាង​តុល្យការ​រួម គិតត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

  ២០១៤ ២០១៣
  ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល
ទ្រព្យ​​សកម្ម
សាច់​ប្រាក់​​ក្នុង​​ដៃ ២០៥.៩៤៧.០០៦ ៨៣៩.២៣៤.០៤៩ ១៥៤.៤៨៨.២៨២ ៦១៧.១៨០.៦៨៧
សមតុល្យ​​នៅ​​ធនាគារ​​កណ្តាល ៦០២.៥៦៦.០១៦ ២.៤៥៥.៤៥៦.៥១៥ ៥៣០.១៧០.៩៣៦ ២.១១៨.០៣២.៨៨៩
សមតុល្យ​​នៅ​​ធនាគារ​​ផ្សេងៗ ១៤០.៦៣៦.៩៩៨ ៥៧៣.០៩៥.៧៦៧ ១០១.៦៩៦.៧៤៨ ៤០៦.២៧៨.៥០៨
ឥណទាន​​និង​​បុរេ​​ប្រទាន​​អតិថិជន ២.០៤៣.៦៨៧.៩១៩ ៨.៣២៨.០២៨.២៧០ ១.៥២៧.៦៧៩.៧៣២ ៦.១០៣.០៨០.៥២៩
ទ្រព្យ​សកម្ម​ផ្សេងៗ ៣១.៥៩០.៤០៤ ១២៨.៧៣០.៨៩៨ ២៦.៣៥៨.៥១២ ១០៥.៣០២.២៥៥
ប្រាក់​បញ្ញើ​តម្កល់​​តាម​ច្បាប់ ២៤៥.៣៩៩ ១.០០០.០០០ ២៥០.៣១៣ ១.០០០.០០០
ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​​បរិក្ខារ ៩៥.៧៣៦.៨៩០ ៣៩០.១២៧.៨២៧ ៥១.១៦៥.២៦៤ ២០៤.៤០៥.២៣០
ទ្រព្យ​សកម្ម​អរូបី ១០.២១៣.៥៤៧ ៤១.៦២០.២០៤ ៩.៩៨០.៣៣៥ ៣៩.៨៧១.៤៣៨
ពន្ធ​ពន្យារ​​ទ្រព្យ​សកម្ម ៨.៧៩៤.៥០៧ ៣៥.៨៣៧.៦១៦ ៥.៦៤៦.៩៨១ ២២.៥៥៩.៦៨៩
ការ​​វិនិយោគ​​ផ្សេងៗ ៣៥៣.៥២៩ ១.៤៤០.៦៣១ ៣៥៣.៥២៩ ១.៤១២.៣៤៨
ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប ៣.១៣៩.៧៧២.២១៥ ១២.៧៩៤.៥៧១.៧៧៧ ២.៤០៧.៧៩០.៦៣២ ៩.៦១៩.១២៣.៥៧៣
បំណុល
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ធនាគារ​​ផ្សេងៗ ២៦៦.៥១៧.៦២០ ១.០៨៦.០៥៩.៣០២ ១៩៣.៦១១.១៣៨ ៧៧៣.៤៧៦.៤៩៦
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​អតិថិជន ២.០០៣.៣៧២.៩១១ ៨.១៦៣.៧៤៤.៦១២ ១.៥១៥.៩៨៥.២៦៤ ៦.០៥៦.៣៦១.១៣០
បំណុល​​ផ្សេងៗ ៥៥.៦១៩.៧៩៧ ២២៦.៦៥០.៦៧៣ ៤៩.៣៧១.៥០៣ ១៩៧.២៣៩.១៥៤
ប្រាក់​កម្ចី ២១៥.១៣៧.១៥៥ ៨៧៦.៦៨៣.៩០៧ ១២៥.៩៤៥.៩១០ ៥០៣.១៥៣.៩១០
បំណុល​បន្ទាប់​បន្សំ ១១៨.៥០០.០០០ ៤៨២.៨៨៧.៥០០ ១០៨.៥០០.០០០ ៤៣៣.៤៥៧.៥០០
សំវិធានធន​​ពន្ធ​​លើ​​ប្រាក់​​ចំណេញ ២១.៥៥៨.៩៣៥ ៨៧.៨៥២.៦៦០ ១៥.៨៣៨.៣១១ ៦៣.២៧៤.០៥២
អត្ថប្រយោជន៍​​បុគ្គលិក ១៧.៩១៧.១៤១ ៧៣.០១២.៣៥០ ១២.២៩៣.៥៤៣ ៤៩.១១២.៧០៤
បំណុល​សរុប ២.៦៩៨.៦២៣.៥៥៩ ១០.៩៩៦.៨៩១.០០៤ ២.០២១.៥៤៥.៦៦៩ ៨.០៧៦.០៧៤.៩៤៦
មូលធន
ដើមទុន ២២៥.៥៣៥.៦០៥ ៩១៩.០៥៧.៥៩០ ១៨៥.៦៧១.៨៥៧ ៧៤១.៧៥៩.០៦៩
ទុន​បម្រុង​​ទូទៅ ១៤៦.០០៩.៨៤៨ ៥៩៤.៩៩០.១៣១ ១០៦.១៥៦.៤១៧ ៤២៤.០៩៤.៨៨៦
ទុន​​បម្រុង​​សម្រាប់​​ការ​ប្តូរ​រូបិយប័ណ្ណ (៤១៦.០៤៤) (១.៦៩៥.៣៧៩) (៩៣៤.០០៥) (៣.៧៣១.៣៥០)
ទុន​​បម្រុង​​ផ្សេងៗ (១៤.១៣២.០០៧) (៥៧.៥៨៧.៩២៩) - -
ចំណេញ​រក្សា​ទុក ៨០.៣៦៩.២២៨ ៣២៧.៥០៤.៦០៤ ៧៩.៧១៧.១៧៩ ៣១៨.៤៧០.១៣០
  ៤៣៧.៣៦៦.៦៣០ ១.៧៨២.២៦៩.០១៧ ៣៧០.៦១១.៤៤៨ ១.៤៨០.៥៩២.៧៣៥
អប្បភាគ​ភាគកម្ម​​នៃ​​ក្រុមហ៊ុន​​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ ៣.៧៨២.០២៦ ១៥.៤១១.៧៥៦ ១៥.៦៣៣.៥១៥ ៦២.៤៥៥.៨៩២
មូលធន​សរុប ៤៤១.១៤៨.៦៥៦ ១.៧៩៧.៦៨០.៧៧៣ ៣៨៦.២៤៤.៩៦៣ ១.៥៤៣.០៤៨.៦២៧
បំណុល និង​មូលធន​សរុប ៣.១៣៩.៧៧២.២១៥ ១២.៧៩៤.៥៧១.៧៧៧ ២.៤០៧.៧៩០.៦៣២ ៩.៦១៩.១២៣.៥៧៣

សំគាល់ ៖

  • ចំពោះ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម​លម្អិត​សម្រាប់ដំណាច់​នីមួយៗ មាន​បង្ហាញ​ជូន​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ។
  • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានធ្វើសវនកម្មដោយ ប្រាយវ័តធ័រហាវខូភើស៍ (ខេមបូឌា) ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.៤៦៦.០៦៩ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៉ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១២៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១៦.៦៨០    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៩.៤៦៦