តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
expand_less

homenavigate_nextព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextរបាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្មnavigate_nextសម្រាប់​ដំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៥

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម

របាយការណ៍​លទ្ធផល​រួម

សម្រាប់​ការិយ​បរិច្ឆេទ​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

  ២០១៥ ២០១៤
  ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល
ចំណូលពី​ការប្រាក់ ៣៥៤.៦៥៦.៨៥១ ១.៤៣៦.៣៦០.២៤៧ ២៧៨.៣០១.៨៤៦ ១.១៣៤.០៨០.០២២
ចំណាយលើ​ការប្រាក់ (៩៧.៩៥៩.៦៤៨) (៣៩៦.៧៣៦.៥៧៤) (៧២.៩០៣.៦៧៣) (២៩៧.០៨២.៤៦៧)
ចំណូលពីការប្រាក់​សុទ្ធ ២៥៦.៦៩៧.២០៣ ១.០៣៩.៦២៣.៦៧៣ ២០៥.៣៩៨.១៧៣ ៨៣៦.៩៩៧.៥៥៥
សំវិធានធន​ឥណទាន​បាត់បង់ (៩.៦២៧.៨៧៧) (៣៨.៩៩២.៩០២) (៩.៣២៦.៩៣០) (៣៨.០០៧.២៤០)
ចំណូល​ការ​ប្រាក់​សុទ្ធ​បន្ទាប់​ពី​កាត់កង​សំវិធានធនលើ​ឥណទាន​បាត់បង់ ២៤៧.០៦៩.៣២៦ ១.០០០.៦៣០.៧៧១ ១៩៦.០៧១.២៤៣ ៧៩៨.៩៩០.៣១៥
ចំណូល​កម្រៃ ​និង​ជើងសា ៤០.៨៩១.៣៦៧ ១៦៥.៦១០.០៣៦ ៣១.៩២០.៤៦៩ ១៣០.០៧៥.៩១១
ចំណាយ​កម្រៃ ​និង​ជើងសា (២.០៣១.៣១៤) (៨.២២៦.៨២២) (៨៩៥.៨០៣) (៣.៦៥០.៣៩៧)
ចំណូលកម្រៃ​ និង​ជើងសា​សុទ្ធ ៣៨.៨៦០.០៥៣ ១៥៧.៣៨៣.២១៤ ៣១.០២៤.៦៦៦ ១២៦.៤២៥.៥១៤
ចំណូលផ្សេងៗ ៨.០៩៦.៦៤១ ៣២.៧៩១.៣៩៦ ៦.៧១៧.៧៩៨ ២៧.៣៧៥.០២៧
ចំណាយ​បុគ្គលិក (១០៤.៧៤១.១៥១) (៤២៤.២០១.៦៦២) (៨១.១២៩.៥៨៨) (៣៣០.៦០៣.០៧១)
ចំណាយ​ទូទៅ និង​ចំណាយ​រដ្ឋបាល (៣៧.៥១៥.៦៨២) (១៥១.៩៣៨.៥១២) (៣៥.២៣៥.៦១៨) (១៤៣.៥៨៥.១៤៣)
ចំណាយ​រំលស់​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បរិក្ខារ (១៦.១៨៩.៥៤៥) (៦៥.៥៦៧.៦៥៧) (១២.៨៤៦.៥៦៤) (៥២.៣៤៩.៧៤៨)
ចំណាយ​រំលស់​ទ្រព្យ​សកម្ម​អរូបី (២.៩៨៨.៣៦២) (១២.១០២.៨៦៦) (២.៥៩៦.៥៧៧) (១០.៥៨១.០៥១)
  (១៥៣.៣៣៨.០៩៩) (៦២១.០១៩.៣០១) (១២៥.០៩០.៥៤៩) (៥០៩.៧៤៣.៩៨៦)
ប្រាក់​ចំណេញមុន​បង់​ពន្ធ​ ១៣២.៥៩១.២៨០ ៥៣៦.៩៩៤.៦៨៤ ១០២.០០៥.៣៦០ ៤១៥.៦៧១.៨៤៣
ចំណាយ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ (២៧.១៣១.៤៧៧) (១០៩.៨៨២.៤៨២) (២១.២៣៧.៦៥៨) (៨៦.៥៤៣.៤៥៦)
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ ១០៥.៤៥៩.៨០៣ ៤២៧.១១២.២០២ ៨០.៧៦៧.៧០២ ៣២៩.១២៨.៣៨៧
ត្រូវ​បែងចែក​ជូន ៖
ភាគទុនិករបស់ធនាគារ ១០៥.០៦៧.៧៦៩ ៤២៥.៥២៤.៤៦៤ ៨០.៣៦៩.២២៨ ៣២៧.៥០៤.៦០៥
ភាគកម្មអប្បភាគ ៣៩២.០៣៤ ១.៥៨៧.៧៣៨ ៣៩៨.៤៧៤ ១.៦២៣.៧៨២
  ១០៥.៤៥៩.៨០៣ ៤២៧.១១២.២០២ ៨០.៧៦៧.៧០២ ៣២៩.១២៨.៣៨៧

តារាង​តុល្យការ​រួម

នា​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤
  ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់រៀល
ទ្រព្យ​​សកម្ម
សាច់​ប្រាក់​​ក្នុង​​ដៃ ២៣៦.៥២១.២២៧ ៩៥៧.៩១០.៩៦៩ ២០៥.៩៤៧.០០៦ ៨៣៩.២៣៤.០៤៩
សមតុល្យ​​នៅ​​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ៨២៥.៥៣៩.៤៩០ ៣.៣៤៣.៤៣៤.៩៣៤ ៦០២.៥៦៦.០១៦ ២.៤៥៥.៤៥៦.៥១៥
សមតុល្យ​​នៅ​​ធនាគារ​​ផ្សេងៗ ១២៦.៩៩៦.០១១ ៥១៤.៣៣៣.៨៤៧ ១៤០.៦៣៦.៩៩៨ ៥៧៣.០៩៥.៧៦៧
ឥណទាន​ និង​​បុរេ​​ប្រទាន​​ ២.៥០៧.៨៨៧.១៧៣ ១០.១៥៦.៩៤៣.០៥១ ២.០៤៣.៦៨៧.៩១៩ ៨.៣២៨.០២៨.២៧០
ទ្រព្យ​សកម្ម​ផ្សេងៗ ៤០.៧២៩.២៤៨ ១៦៤.៩៥៣.៤៥៦ ៣១.៥៩០.៤០៤ ១២៨.៧៣០.៨៩៨
ប្រាក់​បញ្ញើ​តម្កល់​​តាម​ច្បាប់ SECC ២៤៦.៩១៤ ១.០០០.០០០ ២៤៥.៣៩៩ ១.០០០.០០០
ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​​បរិក្ខារ ១២៥.៥៩៦.៦០១ ៥០៨.៦៦៦.២៣៤ ៩៥.៧៣៦.៨៩០ ៣៩០.១២៧.៨២៧
ទ្រព្យ​សកម្ម​អរូបី ១០.៨១៧.៦៧៩ ៤៣.៨១១.៦០០ ១០.២១៣.៥៤៧ ៤១.៦២០.២០៤
ពន្ធ​ពន្យារ​​ទ្រព្យ​សកម្ម ១១.៤៧០.៨៩៧ ៤៦.៤៥៧.១៣៣ ៨.៧៩៤.៥០៧ ៣៥.៨៣៧.៦១៦
ការ​​វិនិយោគ​​ផ្សេងៗ ១៥៣.៥២៩ ៦២១.៧៩២ ៣៥៣.៥២៩ ១.៤៤០.៦៣១
ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប ៣.៨៨៥.៩៥៨.៧៦៩ ១៥.៧៣៨.១៣៣.០១៦ ៣.១៣៩.៧៧២.២១៥ ១២.៧៩៤.៥៧១.៧៧៧
បំណុល និងមូលធន
បំណុល
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ធនាគារ​​ ៣១៥.៥៤០.១៤០ ១.២៧៧.៩៣៧.៥៦៧ ២៦៦.៥១៧.៦២០ ១.០៨៦.០៥៩.៣០២
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​អតិថិជន ២.៣៨០.១០០.១៥១ ៩.៦៣៩.៤០៥.៦១២ ២.០០៣.៣៧២.៩១១ ៨.១៦៣.៧៤៤.៦១២
បំណុល​​ផ្សេងៗ ៧៧.៥៥១.៨៦៤ ៣១៤.០៨៥.០៤៩ ៥៥.៦១៩.៧៩៧ ២២៦.៦៥០.៦៧៣
ប្រាក់​កម្ចី ៤២៤.១១៩.៥៦២ ១.៧១៧.៦៨៤.២២៦ ២១៥.១៣៧.១៥៥ ៨៧៦.៦៨៣.៩០៧
បំណុល​បន្ទាប់​បន្សំ ៩១.០០០.០០០ ៣៦៨.៥៥០.០០០ ១១៨.៥០០.០០០ ៤៨២.៨៨៧.៥០០
សំវិធានធន​​សម្រាប់ពន្ធ​​លើ​​ប្រាក់​​ចំណេញ ២៦.៤៤២.៨៥២ ១០៧.០៩៣.៥៥១ ២១.៥៥៨.៩៣៥ ៨៧.៨៥២.៦៦០
អត្ថប្រយោជន៍​​បុគ្គលិក ២៦.៧០៨.៩០១ ១០៨.១៧១.០៤៩ ១៧.៩១៧.១៤១ ៧៣.០១២.៣៥០
បំណុល​សរុប ៣.៣៤១.៤៦៣.៤៧០ ១៣.៥៣២.៩២៧.០៥៤ ២.៦៩៨.៦២៣.៥៥៩ ១០.៩៩៦.៨៩១.០០៤
មូលធន
ដើមទុន ២៦៥.៧២៦.០៥០ ១.០៧៦.១៩០.៥០៣ ២២៥.៥៣៥.៦០៥ ៩១៩.០៥៧.៥៩០
ទុន​បម្រុង​​ទូទៅ ១៨៦.១៨៨.៦៣១ ៧៥៤.០៦៣.៩៥៦ ១៤៦.០០៩.៨៤៨ ៥៩៤.៩៩០.១៣១
ទុន​​បម្រុង​​សម្រាប់​​ការ​ប្តូរ​រូបិយប័ណ្ណ (១.៦៨២.៣៨៨) (៦.៨១៣.៦៧១) (៤១៦.០៤៤) (១.៦៩៥.៣៧៩)
ទុន​​បម្រុង​​ផ្សេងៗ (១៤.១៣២.០០៧) (៥៧.២៣៤.៦២៨) (១៤.១៣២.០០៧) (៥៧.៥៨៧.៩២៩)
ចំណេញ​រក្សា​ទុក ១០៥.០៦៧.៧៦៩ ៤២៥.៥២៤.៤៦៤ ៨០.៣៦៩.២២៨ ៣២៧.៥០៤.៦០៤
  ៥៤១.១៦៨.០៥៥ ២.១៩១.៧៣០.៦២៤ ៤៣៧.៣៦៦.៦៣០ ១.៧៨២.២៦៩.០១៧
ភាគកម្ម​​អប្បភាគនៃ​​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ ៣.៣២៧.២៤៤ ១៣.៤៧៥.៣៣៨ ៣.៧៨២.០២៦ ១៥.៤១១.៧៥៦
មូលធន​សរុប ៥៤៤.៤៩៥.២៩៩ ២.២០៥.២០៥.៩៦២ ៤៤១.១៤៨.៦៥៦ ១.៧៩៧.៦៨០.៧៧៣
បំណុល និង​មូលធន​សរុប ៣.៨៨៥.៩៥៨.៧៦៩ ១៥.៧៣៨.១៣៣.០១៦ ៣.១៣៩.៧៧២.២១៥ ១២.៧៩៤.៥៧១.៧៧៧

សំគាល់ ៖

  • ចំពោះ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម​លម្អិត​សម្រាប់ដំណាច់​នីមួយៗ មាន​បង្ហាញ​ជូន​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ។
  • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានធ្វើសវនកម្មដោយ​ក្រុមហ៊ុន ខេភីអឹមជ្ជី ខេមបូឌា ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.៦៨៦.៨២៦ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៉ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៦០    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១១.៨៧៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៨.៧២៨