តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
expand_less

homenavigate_nextព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextរបាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្មnavigate_nextសម្រាប់​ដំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៩

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម ២០១៩

របាយការណ៍​ចំណេញ ឬ​ខាត និង​លទ្ធផល​លម្អិត​ផ្សេងៗ​រួម

សម្រាប់​ការិយ​បរិច្ឆេទ​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

  ២០១៩ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៨
ដុល្លារ​អាមេរិក ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់​រៀល ពាន់​រៀល
ចំណូល​ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​គណនា​ដោយ​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​ការ​ប្រាក់​ប្រសិទ្ធភាព ៤៨៣.៥៤៣.៤៦៦ ៤៥៣.៥៥០.៦៤១ ១.៩៥៩.៣១៨.១២៤ ១.៨៣៤.៦១២.៣៤៣
ចំណាយ​ការប្រាក់ (១៥៦.៨៧២.៦៨០) (១៥៣.២២៥.៩៧៩) (៦៣៥.៦៤៨.០៩៩) (៦១៩.៧៩៩.០៨៥)
ចំណូល​ការប្រាក់​សុទ្ធ ៣២៦.៦៧០.៧៨៦ ៣០០.៣២៤.៦៦២ ១.៣២៣.៦៧០.០២៥ ១.២១៤.៨១៣.២៥៨
ចំណូល​កម្រៃ និង ជើងសា ៤៨.៧៣៤.៦១៩ ៤២.៨៤០.៥៩៣ ១៩៧.៤៧២.៦៧៦ ១៧៣.២៩០.១៩៩
ចំណាយ​កម្រៃ និង ជើងសា (៩៩៦.៨៩៧) (១៧២.២៩៧) (៤.០៣៩.៤២៧) (៦៩៦.៩៤១)
ចំណូល​កម្រៃ និង​ជើងសា​សុទ្ធ ៤៧.៧៣៧.៧២២ ៤២.៦៦៨.២៩៦ ១៩៣.៤៣៣.២៤៩ ១៧២.៥៩៣.២៥៨
សំវិធានធន​សម្រាប់​ការ​ខាត​បង់​ឱនភាព​នៃ​តម្លៃ​របស់​ឥណទាន និង​បុរេប្រទាន ប្រាក់​បញ្ញើ​នៅ​ធនាគារ​ផ្សេងៗ និង​គណនី​ត្រូវ​ទទួល​ផ្សេងៗ (២៣.៤១១.២០៥) (៥១១.៥៤២) (៩៤.៨៦២.២០៣) (២.០៦៩.១៨៧)
សំវិធានធន​សម្រាប់​ការ​ខាត​បង់​ឱនភាព​នៃ​តម្លៃ​កិច្ចសន្យា​ក្រៅ​តារាង​តុល្យការ ៨៧.៩៨៩ (១៨៧.៥៥០) ៣៥៦.៥៣១ (៧៥៨.៦៤០)
ការ​ខាត​បង់​ឱនភាព​នៃ​តម្លៃ សុទ្ធ (២៣.៣២៣.២១៦) (៦៩៩.០៩២) (៩៤.៥០៥.៦៧២) (២.៨២៧.៨២៧)
ចំណូល​បន្ទាប់​ពី​សំវិធានធន​សម្រាប់​ឱនភាព នៃ​តម្លៃ​សុទ្ធ ៣៥១.០៨៥.២៩២ ៣៤២.២៩៣.៨៦៦ ១.៤២២.៥៩៧.៦០២ ១.៣៨៤.៥៧៨.៦៨៩
ចំណូល​ផ្សេងៗ ១៧.៨៤៩.៧២៣ ១៤.២៦៤.២១៨ ៧២.៣២៧.០៧៨ ៥៧.៦៩៨.៧៦២
ចំណាយ​ទូទៅ និង​រដ្ឋបាល (២១៥.៤១២.៣៩៤) (២០៥.៧២៦.១៧៣) (៨៧២.៨៥១.០២០) (៨៣២.១៦២.៣៧០)
ចំណេញ​មុន ចំណាយ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ ១៥៣.៥២២.៦២១ ១៥០.៨៣១.៩១១ ៦២២.០៧៣.៦៦០ ៦១០.១១៥.០៨១
ចំណាយ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ (៣២.៦៦២.៨០៩) (៣១.៥១៨.២៨៤) (១៣២.៣៤៩.៧០២) (១២៧.៤៩១.៤៦០)
ប្រាក់​ចំណេញ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១២០.៨៥៩.៨១២ ១១៩.៣១៣.៦២៧ ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨ ៤៨២.៦២៣.៦២១
លទ្ធផល​លម្អិត​ផ្សេងៗ៖        
ធាតុ​ដែល​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ថ្នាក់​ឡើង​វិញ ទៅ​ចំណេញ ឬ​ខាត៖        
ការវាស់វែង​ឡើង​វិញ​នៃ​កាតព្វកិច្ច​អត្ថប្រយោជន៍​និយោជិត ៣៤.៩០៨ ៣.០៨៥.១៦១ ១៤១.៤៤៧ ១២.៤៧៩.៤៧៦
ធាតុ​ដែល​ត្រូវ ឬ​អាច​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ថ្នាក់​ឡើង​វិញ​នៅ​គ្រា​បន្ទាប់​ទៅ​ចំណេញ ឬ​ខាត៖        
លម្អៀង​ពី​ការប្តូរ​រូបិយប័ណ្ណ - - ៧.៣៣០.១៦៥ (៥.០៣១.៥៦០)
លទ្ធផល​លម្អិត​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ឆ្នាំ ៣៤.៩០៨ ៣.០៨៥.១៦១ ៧.៤៧១.៦១២ ៧.៤៤៧.៩១៦
លទ្ធផល​លម្អិត​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ឆ្នាំ​សរុប ១២០.៨៩៤.៧២០ ១២២.៣៩៨.៧៨៨ ៤៩៧.១៩៥.៥៧០ ៤៩០.០៧១.៥៣៧
ប្រាក់​ចំណេញ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ដល់៖        
ភាគហ៊ុនិក​របស់​ធនាគារ ១២០.៨៥៩.៨១២ ១១៩.៣១៣.៦២៧ ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨ ៤៨២.៦២៣.៦២១
អប្បភាគ​ភាគកម្ម - - - -
  ១២០.៨៥៩.៨១២ ១១៩.៣១៣.៦២៧ ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨ ៤៨២.៦២៣.៦២១
លទ្ធផល​លម្អិត​សរុប​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ដល់៖        
ភាគហ៊ុនិក​របស់​ធនាគារ ១២០.៨៩៤.៧២០ ១២២.៣៩៨.៧៨៨ ៤៩៧.១៩៥.៥៧០ ៤៩០.០៧១.៥៣៧
អប្បភាគ​ភាគកម្ម - - - -
  ១២០.៨៩៤.៧២០ ១២២.៣៩៨.៧៨៨ ៤៩៧.១៩៥.៥៧០ ៤៩០.០៧១.៥៣៧

របាយការណ៍​ស្ថានភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​រួម

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

  ២០១៩ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៨
ដុល្លារ​អាមេរិក ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន់​រៀល ពាន់​រៀល
ទ្រព្យ​សកម្ម        
សាច់​ប្រាក់​​ក្នុង​​ដៃ ៤២១.៥២៧.២៣៨ ៤០៧.៨៦៤.៧០២ ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥ ១.៦៣៨.៨០០.៣៧៣
ប្រាក់​បញ្ញើ​​នៅ​ធនាគារ​ផ្សេងៗ ៥៨៧.៧៣០.៥៣១ ៣៣៧.៧៣៦.៧០៧ ២.៣៩៥.០០១.៩១៤ ១.៣៥៧.០២៦.០៨៩
ការវិនិយោគ​ហិរញ្ញវត្ថុ ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ ៦១៩.៨៩៩.៥៥១ ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧ ២.៤៩០.៧៥៦.៣៩៦
ឥណទាន និង​បុរេប្រទាន - សុទ្ធ ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩ ៣.៥៩៤.៣៥៨.៦៤១ ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥ ១៤.៤៤២.១៣៣.០២០
ទ្រព្យសកម្ម​ផ្សេងៗ ១៧.៥២៩.៨៣៣ ២២.៤៦២.៩៥២ ៧១.៤៣៤.០៧០ ៩០.២៥៦.១៤១
ប្រាក់បញ្ញើ​តាម​ច្បាប់ ៥៨៧.៣៣៦.០៩៩ ៥៤០.៥៧៤.៩៧៣ ២.៣៩៣.៣៩៤.៦០៣ ២.១៧២.០៣០.២៤២
ទ្រព្យ និង​បរិក្ខារ ១៣១.១៥៩.៧៩២ ១៣៧.៨៦២.០៩៧ ៥៣៤.៤៧៦.១៥៣ ៥៥៣.៩២៩.៩០៦
ទ្រព្យសកម្ម​អរូបី ៨.៩៩៨.៩៩៣ ១១.១៩៧.៨៨៧ ៣៦.៦៧០.៨៩៦ ៤៤.៩៩៣.១១០
សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​ទ្រព្យសកម្ម ៣២.៥៦៩.៤៥៧ - ១៣២.៧២០.៥៣៧ -
ទ្រព្យសកម្ម​ពន្ធ​ពន្យារ - សុទ្ធ ១៤.៨១៤.៣៥៤ ១១.៦១៦.១០៥ ៦០.៣៦៨.៤៩៤ ៤៦.៦៧៣.៥១០
ទ្រព្យសកម្ម​សរុប ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២ ៥.៦៨៣.៥៧៣.៦១៥ ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤ ២២.៨៣៦.៥៩៨.៧៨៧
បំណុល និង មូលធន        
បំណុល        
ប្រាក់បញ្ញើ​របស់​ធនាគារ និង​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្សេងៗ ២៨៥.១៧៥.១៤៥ ២៨៨.៣៦៣.២៥១ ១.១៦២.០៨៨.៧១៦ ១.១៥៨.៦៤៣.៥៤៣
ប្រាក់បញ្ញើ​របស់​អតិថិជន ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣ ៣.៥៧៦.០៩២.១៤២ ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦ ១៤.៣៦៨.៧៣៨.២២៧
បំណុល​ផ្សេងៗ ៥៨.៨១០.៨៧៥ ៦៤.៦២០.៣១១ ២៣៩.៦៥៤.៣១៦ ២៥៩.៦៤៤.៤១៤
ប្រាក់​កម្ចី ៥៦៤.៩៧១.៧០១ ៧៩០.២៦០.៣៩២ ២.៣០២.២៥៩.៦៨២ ៣.១៧៥.២៦៦.២៥៥
បំណុល​បន្ទាប់បន្សំ ១៣៩.៣០២.៥៨០ ៧៧.៤៦៨.៩១៣ ៥៦៧.៦៥៨.០១៤ ៣១១.២៧០.០៩២
បំណុល​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ៣០.៤៥៩.៣០៣ ១៣.៨១០.៩៩៧ ១២៤.១២១.៦៦០ ៥៥.៤៩២.៥៨៦
បំណុល​ភតិសន្យា ៣០.៩១៥.៩៣៩ - ១២៥.៩៨២.៤៥១ -
អត្ថប្រយោជន៍​និយោជិត ១៨.៣៤១.៧៩៦ ២០.១១៧.៩២៧ ៧៤.៧៤២.៨១៩ ៨០.៨៣៣.៨៣១
បំណុល​សរុប ៥.២១០.៧០០.១៩២ ៤.៨៣០.៧៣៣.៩៣៣ ២១.២៣៣.៦០៣.២៨៤ ១៩.៤០៩.៨៨៨.៩៤៨
មូលធន        
ដើមទុន ៤២៨.៨១៨.១៥៤ ៣៩៥.២២៤.១០៥ ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨ ១.៥៨៨.០១០.៤៥៤
ទុន​បម្រុង ៤១៤.៧៤៨.៧២៦ ៣៧៧.៧៩៨.២៨៦ ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦ ១.៥២៩.២២៦.៩០៣
ប្រាក់​ចំណេញ​រក្សាទុក ១២០.៨៩៤.៧២០ ៧៩.៨១៧.២៩១ ៤៧៤.៦៦១.៧៧៦ ៣០៩.៤៧២.៤៨២
មូលធន​សរុប ៩៦៤.៤៦១.៦០០ ៨៥២.៨៣៩.៦៨២ ៣.៩៣០.១៨១.០២០ ៣.៤២៦.៧០៩.៨៣៩
អប្បភាគ​ភាគកម្ម - - - -
បំណុល និង មូលធន​សរុប ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២ ៥.៦៨៣.៥៧៣.៦១៥ ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤ ២២.៨៣៦.៥៩៨.៧៨៧

សំគាល់ ៖

  • ចំពោះ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម​លម្អិត​សម្រាប់ដំណាច់​នីមួយៗ មាន​បង្ហាញ​ជូន​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ។
  • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានធ្វើសវនកម្មដោយ​ក្រុមហ៊ុន ខេ ភី អឹម ជី ខេមបូឌា ។
  • ការបង្ហាញ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​រហូត​ដល់​ការិយបរិច្ឆេទ​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​អនុលោម​តាម​ស្តង់ដារ​គណនេយ្យ​កម្ពុជា ("ស.គ.ក") និង​គោលការណ៍​ណែនាំ​របស់​ធនាគារ​ជាតិ នៃ កម្ពុជា ។
  • ការបង្ហាញ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ចាប់​ពី​ការិយបរិច្ឆេទ​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ តទៅ ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​អនុលោម​តាម​ស្តង់ដារ​របាយការណ៍​ទាក់ទង​នឹង​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ("ស.រ.ហ.អ.ក") ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.៦៨៦.៨២៦ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៉ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១១១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១២.២២៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៨.៧២៨