តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ  »  ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សង្ខេប

ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សង្ខេប

ឯកតា​គិតជា​ខ្ទង់​ពាន់​ដុល្លារ​អាមេរិក ៣១/១២/១៧
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៦
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៥
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៤
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៣
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
បម្រែ​បម្រួល
(%)1
ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សង្ខេប​រួម
ទ្រព្យ​សកម្ម ៥.២៤៤.៣៦៧ ៤.៦៦៤.៧២៦ ៣.៨៨៥.៣១៧ ៣.១៣៩.៧៧២ ២.៤០៧.៧៩១ ១២,៤៣%
ឥណទាន និង​បុរេ​ប្រទាន (សុទ្ធ) ៣.០៨៥.២១៥ ២.៨៤១.៣៩១ ២.៥០៧.៨៨៧ ២.០៤៣.៦៨៨ ១.៥២៧.៦៨០ ៨,៥៨%
បំណុល ៤.៥០៤.១៥២ ៤.០០៣.៩៣៦ ៣.៣៤០.៨៨២ ២.៦៩៨.៦២៤ ២.០២១.៥៤៦ ១២,៤៩%
ប្រាក់​បញ្ញើ ៣.៣២៩.៦៦៥ ៣.១២៦.១៧១ ២.៦៩៥.៦៤០ ២.២៦៩.៨៩១ ១.៧០៩.៥៩៦ ៦,៥១%
ដើម​ទុន ៣៥៨.៥៤៥ ៣០៧.៧៦៤ ២៦៥.៧២៦ ២២៥.៥៣៦ ១៨៥.៦៧២ ១៦,៥០%
មូល​និធិ​ម្ចាស់​ហ៊ុន 2 ៧៣៥.៧៣៣ ៦៥៧.១៥៩ ៥៤១.១៦៨ ៤៣៧.៣៦៧ ៣៧០.៦១១ ១១,៩៦%
ចំណូល​ដុល ៤៩៤.៨០៩ ៤៧៥.៦០៤ ៤០៣.៦៤៥ ៣១៦.៩៤០ ២៧១.១៧០ ៤,០៤%
ប្រាក់​ចំណេញ​មុន​ដក​ពន្ធ ១១៦.៣៧២ ១៥៨.៣៨៣ ១៣២.៥៩១ ១០២.០០៥ ១០១.៤៨៩ -២៦,៥២%
ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ៩១.៦៨៥ ១២៦.៨៨៧ ១០៥.០៦៨ ៨០.៣៦៩ ៧៩.៧១៧ -២៧,៧៤%
ចំណេញ​ក្នុង​មួយ​ភាគហ៊ុន ០,២៥៥៧$ ០,៤១២៣$ ០,៣៩៥៤$ ០,៣៥៦៣$ ០,៤២៩៣$ -៣៧,៩៨%
ភាគលាភ 3 ០,១២៧៨$ ០,២០៦២$ ០,១៩៧៧$ ០,១៧៨២$ ០,២១៤៧$ -៣៨,០២%
ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សង្ខេប​ដាច់​ដោយឡែក
ទ្រព្យ​សកម្ម ៥.១២១.៧២៤ ៤.៥៦១.០២៤ ៣.៨០២.៤៦៣ ៣.០៥១.៤៦០ ២.២៩៧.៧៤៥ ១២,២៩%
ឥណទាន និង​បុរេ​ប្រទាន (សុទ្ធ) ២.៩៣៩.៨៧៤ ២.៧១៣.៦៣៥ ២.៤០៥.៤៦៥ ១.៩៥៥.០៨៣ ១.៤៣៩.៤៨៨ ៨,៣៤%
បំណុល ៤.៣៧៧.៥៤៤ ៣.៨៩០.៦៥០ ៣.២៤៣.៨៩៨ ២.៥៩៩.០៥៥ ១.៩២៧.៥៦១ ១២,៥១%
ប្រាក់​បញ្ញើ ៣.២៤៩.៩៥២ ៣.០៥១.៦៧៦ ២.៦១៦.៣៦១ ២.២០២.៣៨៤ ១.៦៤៣.០៨២ ៦,៥០%
ដើម​ទុន ៣៥៨.៥៤៥ ៣០៧.៧៦៤ ២៦៥.៧២៦ ២២៥.៥៣៦ ១៨៥.៦៧២ ១៦,៥០%
មូល​និធិ​ម្ចាស់​ហ៊ុន ៧៤៤.១៨១ ៦៧០.៣៧៤ ៥៥៨.៥៦៥ ៤៥២.៤០៥ ៣៧០.១៨៥ ១១,០១%
ចំណូល​ដុល ៤៦២.៩៩០ ៤៤៥.៧៤០ ៣៨០.០១៨ ២៩៦.៥១៩ ២៥២.៦៧៧ ៣,៨៧%
ប្រាក់​ចំណេញ​មុន​ដក​ពន្ធ ១០៨.១៤៦ ១៥២.៨២១ ១៣២.៩៣៣ ១០២.៩៥៣ ៩៧.៧៣១ -២៩,២៣%
ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ៨៦.៤៨៧ ១២២.៣០៥ ១០៦.១៥៩ ៨២.២២០ ៧៧.៧៦១ -២៩,២៩%
ចំណេញ​ក្នុង​មួយ​ភាគហ៊ុន ០,២៤១២$ ០,៣៩៧៤$ ០,៣៩៩៥$ ០,៣៦៤៦$ ០,៤១៨៨$ -៣៩,៣១%

ចំណុច​សំខាន់ៗ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧

 • ទ្រព្យ​សកម្ម កើន​ឡើង ១២,៤៣% រហូត​ដល់ ៥.២៤៤ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • សមតុល្យ​ឥណទាន (សុទ្ធ) កើន​ឡើង ៨,៥៨% រហូត​ដល់ ៣.០៨៥ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • ឥណទាន​មិន​ដំណើរការ​ធៀប​នឹង​ឥណទាន​សរុប មាន​ចំនួន ២,១៤% ។
 • សេវា​បញ្ញើ-សន្សំ កើន​ឡើង ៦,៥១% រហូត​ដល់ ៣.៣៣០ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ បែង​ចែក​ជូន​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​របស់​ធនាគារ មាន​ចំនួន ៩១,៦៨ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • មូលនិធិ​ម្ចាស់​ហ៊ុន 2 កើន​ឡើង ១១,៩៦% ពី ៦៥៧,១៦ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ដល់ ៧៣៥,៧៣ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • ផល​លើ​មូលធន មាន​ចំនួន ១២,៤៦% ។
 • ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី មាន​បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ​ចំនួន ២៦១ សាខា គ្រប​ដណ្តប់​គ្រប់​ខេត្ត​និង​រាជធានី ទូទាំង​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា ។
 • ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី មាន​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​ចំនួន ៥ គឺ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី, វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា, អេស៊ីលីដា ប្រូភើធី អិលធីឌី, ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ (មាន ៤១ការិយាល័យ), និង​ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ីលីដា មីយ៉ាន់ម៉ា (មាន ៨ការិយាល័យ) ។

សំគាល់ ៖

 1. បម្រែបម្រួល ឆ្នាំ​២០១៦ ដល់​ឆ្នាំ​២០១៧ ។
 2. មិន​គិត​បញ្ចូល​ភាគហ៊ុន​អប្បភាគ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ ។
 3. ភាគលាភ​ឆ្នាំ២០១៣ ដល់​ឆ្នាំ២០១៤ (បែង​ចែក​ជា​ភាគហ៊ុន) ស្មើ​នឹង ៥០% នៃ​ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ។ សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៥ ដល់​ឆ្នាំ២០១៧ បែង​ចែក​ជា​សាច់​ប្រាក់ ស្មើ​នឹង ១០% និង ៤០% បែង​ចែក​ជា​ភាគហ៊ុន នៃ​ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

MORE
ACLEDA Unity ToanChet
856,434 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៩៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១៤.៣៥៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៥.៤៣១