តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
expand_less

homenavigate_nextព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextទិន្នន័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សង្ខេប

ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សង្ខេប

ឯកតា​គិតជា​ខ្ទង់​ពាន់​ដុល្លារ​អាមេរិក ៣១/១២/១៩
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៨
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៧
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៦
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
៣១/១២/១៥
បាន​ធ្វើសវនកម្ម
បម្រែ​បម្រួល
(%)1
ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សង្ខេប​រួម (ស.រ.ហ.អ.ក)
ទ្រព្យ​សកម្ម ៦.១៧៥.១៦២ ៥.៦៨៣.៥៧៤ ៥.២៤៧.០៩៤ ៤.៦៧៣.៩៧៥ ៣.៩០២.២៩៧ ៨,៦៥%
ឥណទាន និង​បុរេ​ប្រទាន (សុទ្ធ) ៣.៨៤៦.០២១ ៣.៥៩៤.៣៥៩ ៣.១១៨.៥៧៧ ២.៨៨៤.៧១២ ២.៥៥៥.៥៨៣ ៧,០០%
បំណុល ៥.២១០.៧០០ ៤.៨៣០.៧៣៤ ៤.៤៩៦.៨៧១ ៣.៩៩៦.៦៥៧ ៣.៣៣២.០៧៩ ៧,៨៧%
ប្រាក់​បញ្ញើ ៤.៣៦៧.៨៩៨ ៣.៨៦៤.៤៥៥ ៣.៣៥៨.៩៦៨ ៣.១៥៥.៥១៦ ២.៧១៩.៥៥៤ ១៣,០៣%
ដើម​ទុន ៤២៨.៨១៨ ៣៩៥.២២៤ ៣៥៨.៥៤៥ ៣០៧.៧៦៤ ២៦៥.៧២៦ ៨,៥០%
មូល​និធិ​ម្ចាស់​ហ៊ុន 2 ៩៦៤.៤៦២ ៨៥២.៨៤០ ៧៤៥.៦៦១ ៦៧៣.៦៤១ ៥៦៦.៨៩១ ១៣,០៩%
ចំណូល​ដុល ៥៥០.១២៨ ៥១០.៦៥៥ ៤៩៣.៨៧៩ ៤៧១.៣៣០ ៤០៦.៣០២ ៧,៧៣%
ប្រាក់​ចំណេញ​មុន​ដក​ពន្ធ ១៥៣.៥២៣ ១៥០.៨៣២ ១០៨.៩២៤ ១៥១.៩៦៥ ១៣៨.៨០៤ ១,៧៨%
ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ១២០.៨៦០ ១១៩.៣១៤ ៨៥.១៤៤ ១១៧.៦៥១ ១១០.០៩១ ១,៣០%
ចំណេញ​ក្នុង​មួយ​ភាគហ៊ុន $០,២៨១៨ $០,៣០១៩ $០,២៣៧៥ $០,៣៨២៣ $០,៤១៤៣ -៦,៦៦%
ភាគលាភ 3 $០,០៧៦៣ $០,១០៦៣ $០,១២៧៨ $០,២០៦២ $០,១៩៧៧ -២៨,២២%
ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សង្ខេប​ដាច់​ដោយឡែក (ស.រ.ហ.អ.ក)
ទ្រព្យ​សកម្ម ៦.០១៧.៣០៣ ៥.៥៦៧.៥៩៥ ៥.១២៣.៤២៨ ៤.៥៦៩.៩២៨ ៣.៨១៨.៨៧២ ៨,០៨%
ឥណទាន និង​បុរេ​ប្រទាន (សុទ្ធ) ៣.៦៨៦.៥៧៩ ៣.៤៥៩.៥៦៦ ២.៩៧០.៩៦៧ ២.៧៥៥.៦៦៦ ២.៤៥២.០៤៦ ៦,៥៦%
បំណុល ៥.០៤៥.០២៥ ៤.៧០៤.៦៤៩ ៤.៣៧០.៦០៤ ៣.៨៨៣.៦៩៩ ៣.២៣៥.៤២៦ ៧,២៣%
ប្រាក់​បញ្ញើ ៤.២៥៦.៤២៤ ៣.៧៨០.២៧៨ ៣.២៧៧.៥៧៧ ៣.០៧៩.៣៥៨ ២.៦៣៨.៣៩៦ ១២,៦០%
ដើម​ទុន 4 ៤២៨.៨១៨ ៣៩៥.២២៤ ៣៥៨.៥៤៥ ៣០៧.៧៦៤ ២៦៥.៧២៦ ៨,៥០%
មូល​និធិ​ម្ចាស់​ហ៊ុន 5 ៩៧២.២៧៩ ៨៦២.៩៤៦ ៧៥២.៨២៤ ៦៨៦.២២៨ ៥៨៣.៤៤៥ ១២,៦៧%
ចំណូល​ដុល ៥១៤.៩៣៣ ៤៨២.៣១៧ ៤៦២.៤៦៥ ៤៤៣.៩១៩ ៣៨២.៦១២ ៦,៧៦%
ប្រាក់​ចំណេញ​មុន​ដក​ពន្ធ ១៤៨.២២៦ ១៤៦.៥៦៥ ៩៩.៧៨៤ ១៤៦.១៧២ ១៤២.១៦៦ ១,១៣%
ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ១១៧.៨៨៧ ១១៦.៩៩១ ៧៩.៩២៨ ១១៧.៩១៣ ១១៣.៥៣៧ ០,៧៧%
ចំណេញ​ក្នុង​មួយ​ភាគហ៊ុន $០,២៧៤៩ $០,២៩៦០ $០,២២២៩ $០,៣៨៣១ $០,៤២៧៣ -៧,១៣%

ចំណុច​សំខាន់ៗ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩

 • ទ្រព្យ​សកម្ម កើន​ឡើង ៨,៦៥% រហូត​ដល់ ៦.១៧៥,១៦ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • សមតុល្យ​ឥណទាន (សុទ្ធ) កើន​ឡើង ៧% រហូត​ដល់ ៣.៨៤៦,០២ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • ឥណទាន​មិន​ដំណើរការ​ធៀប​នឹង​ឥណទាន​សរុប មាន​ចំនួន ១,២៤% ។
 • សេវា​បញ្ញើ-សន្សំ កើន​ឡើង ១៣,០៣% រហូត​ដល់ ៤.៣៦៧,៩ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ បែង​ចែក​ជូន​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​របស់​ធនាគារ មាន​ចំនួន ១២០,៨៦ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • មូលនិធិ​ម្ចាស់​ហ៊ុន កើន​ឡើង ១៣,០៩% ពី ៨៥២,៨៤ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ដល់ ៩៦៤,៤៦ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ។
 • ផល​លើ​មូលធន មាន​ចំនួន ១២,៥៣% ។
 • ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី មាន​បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ​ចំនួន ៣១៦ សាខា នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា, សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិត​ឡាវ, និង​សាធារណរដ្ឋ​សហភាព​មីយ៉ាន់ម៉ា ។

សំគាល់ ៖

 1. បម្រែបម្រួល ឆ្នាំ​២០១៨ ដល់​ឆ្នាំ​២០១៩ ។
 2. មិន​គិត​បញ្ចូល​ភាគហ៊ុន​អប្បភាគ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ ។
 3. ភាគលាភ​ឆ្នាំ២០១៥ ដល់​ឆ្នាំ២០១៨ បែង​ចែក​ជា​សាច់​ប្រាក់ ស្មើ​នឹង ១០% និង ៤០% បែង​ចែក​ជា​ភាគហ៊ុន នៃ​ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​ដក​ពន្ធ ។
 4. ដើមទុ​ន​របស់ អេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់ និង អេ អេស អេ មាន​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖
 5. បរិយាយ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦ ២០១៥
  ភាគហ៊ុន អេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់ (%) ២៦,០០០០% ២៦,០០០០% ២៦,០០០០% ២៥,១០៦១% ២៥,១០៦១%
  ចំនួន​ភាគហ៊ុន អេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់ ១០២.៧៥៨.២៦៧ ១០២.៧៥៨.២៦៧ ៩៣.២២១.៦៨៩ ៧៧.២៦៧.៥៧៥ ៦៦.៧១៣.៤៩៩
  ភាគហ៊ុន អេ អេស អេ (%) ២៥,០០០០% ២៥,០០០០% ២៥,០០០០% ២៥,៨៩៣៩% ២៥,៨៩៣៩%
  ចំនួន​ភាគហ៊ុន អេ អេស អេ ៩៨.៨០៦.០៣៤ ៩៨.៨០៦.០៣៤ ៨៩.៦៣៦.២៤៦ ៧៩.៦៩២.០២៦ ៦៨.៨០៦.៧៩២
 6. មិន​រួម​បញ្ចូល​បំណុល​បន្ទាប់​បន្សំ

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.៦៤១.៧៣៨ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៉ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ២១៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១៦.២០៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២១.៣០១