តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ  »  សូចនាករ​សេដ្ឋកិច្ច​សំខាន់ៗ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

សូចនាករ​សេដ្ឋកិច្ច​សំខាន់ៗ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

  ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧e ២០១៨f
១. ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក (GDP)
បម្រែបម្រួល​ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក (គិត​ជា​ភាគរយ) ៧,៤ ៧,១ ៦,៩ ៦,៩
ចំណូល​ក្នុង​ម្នាក់ (គិត​ជា​ដុល្លារ​អាមេរិក) ១.០៤៣ ១.១៣៨ ១.២១៥ ១.៣០២ ១.៤៣៥ ១.៥៦៨
២. អតិផរណា
អតិផរណា (មធ្យម​ប្រចាំ​ឆ្នាំ) ៣,៩ ១,២ ៣,៨ ៣,៥
(ចុង​ឆ្នាំ) ៤,៦ ១,១ ២,៦ - - -
៣. ថវិកា​របស់​រដ្ឋាភិបាល (គិត​ជា​ភាគរយ​នៃ​ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក)
ចំណូល ១៨,៤ ១៧,៥ ១៨,៩ ១៨,៩ ១៨,៦ ១៨,៨
ចំណាយ ២០,៥ ២១,៥៥ ២០,៩ ២២ ២៣,៦ ២៤,៦
៤. រូបិយវត្ថុ និង​ឥណទាន (បម្រែបម្រួល​ជា​ភាគរយ​ក្នុង​១២​ខែ)
រូបិយវត្ថុ​ទូទៅ (M2) ១៤,៦ ២៩,៩ ១៤,៧ ១៧,៩ ២៣,៣ -
ប្រាក់​បញ្ញើ​សរុប​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ ១៣,៨ ៣០,១ ១៦,៤ ២១,៨ ២៣,៣ -
ឥណទាន​សរុប​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ ២៥,២ ១៦,២ ២៥,៧ ២០,៥ ១៦,៨ -
ឥណទាន​ធៀប​នឹង​​ប្រាក់​បញ្ញើ (គិតជា​ភាគរយ) ៩៨ ៩៤ ១០២,៦ ១០០,៦ ៩៥,៣ -
ឥណទាន​វិស័យ​ឯកជន ២៦,៧ ៣១,៣ ២៧,១ ២២,៥ ១៦,២ -
ប្រាក់​បញ្ញើ​ធៀប​នឹង​ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក ៤៩ ៥៣ ៦១,៩ ៦៨,៤ ៧៦,៧ -
ឥណទាន​ធៀប​និង​ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក ៤៩,៨ ៥០ ៦៣,៥ ៦៨,៨ ៧៣,១ -
៥. ជញ្ជីង​ទូទាត់ (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)
ការ​នាំ​ចេញ ៦.៥៣០ ៧.៤០៨e ៨.២០៨,៨ ៩.០១៧,៧ ៩.៩៣៦,៧ -
ការ​នាំ​ចូល -៩.៧៤៤ -១០.៩៩១e -១០.៥៤២ -១១.៤៤៩,៦ -១២.៥៥៩,៣ -
ជញ្ជីង​ពាណិជ្ជកម្ម -៣.២១៤ -៣.៥៨៣e -២.៣៣៣,២ -២.៤៣១,៩ -២.២១៩,១ -
គណនី​ចរន្ត (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ការ​ផ្ទេរ​ជា​ផ្លូវ​ការ) -២.១៧១ -២.៣៥៦e -១.៩០៨,៤ -២.០៣៩,១ -២.២១៩,១ -
ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក​ជា​មធ្យម (គិត​ជា​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក) ១៥,៣៥ ១៦,៩១ ១៨,០៨ ១៩,៨៦ ២២,១៧ ២៤,៥៥
អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់ (រៀល​ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ​នៅ​ចុង​គ្រា) ៤.០២៧ ៤.០៣៨ ៤.០៦០ ៤.០៥៦ ៤.០៣៧ ៤.០៣៧

ប្រភព: សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា, ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា, មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ, ធនាគារពិភពលោក, ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

e: ប៉ាន់​ប្រមាណ និង f: ព្យាករណ៍ ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

MORE
ACLEDA Unity ToanChet
854,198 PEOPLE USE THIS
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៨២    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.៩៥៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៣.៧២៤