តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
expand_less

homenavigate_nextទំនាក់ទំនងវិនិយោគិនnavigate_nextទិន្នន័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សង្ខេប

ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សង្ខេប
ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ (ស.រ.ហ.អ.ក)

របាយការណ៍​ស្ថានភា​ពហិរញ្ញវត្ថុរួម​សង្ខេប​ចន្លោះ​ពេល នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

  ៣១ មីនា ២០២០ ៣១ ធ្នូ ២០១៩
ដុល្លារ​អាមេរិក ដុល្លារ​អាមេរិក
ទ្រព្យសកម្ម    
សាច់ប្រាក់​ក្នុង​ដៃ ៤២៧.៩០១.៦៩៥ ៤២១.៥២៧.២៣៨
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ធនាគារ​ផ្សេងៗ ៥៨៧.៥៤១.៦៩០ ៥៨៧.៧៣០.៥៣១
ការវិនិយោគ​ហិរញ្ញវត្ថុ ៤០២.៦២២.៣៥០ ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦
ឥណទាន និង​បុរេប្រទាន - សុទ្ធ ៣.៩៥១.៨៦៥.២៧៩ ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩
ទ្រព្យសកម្ម​ផ្សេងៗ ១៨.៣៣៩.៣២០ ១៧.៥២៩.៨៣៣
ប្រាក់​បញ្ញើ​តាម​ច្បាប់ ៥៧២.១៥៨.១៣៩ ៥៨៧.៣៣៦.០៩៩
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ១២៨.៣៣០.៨៧៦ ១៣១.១៥៩.៧៩២
ទ្រព្យសកម្មអរូបី ៨.០៣៩.០២៦ ៨.៩៩៨.៩៩៣
សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​ទ្រព្យសកម្ម ៣២.៦៦៨.៣៧៧ ៣២.៥៦៩.៤៥៧
ពន្ធ​ពន្យារ​ជា​ទ្រព្យសកម្ម - សុទ្ធ ១៥.៥៨៨.៧៥៨ ១៤.៨១៤.៣៥៤
ទ្រព្យសកម្ម​សរុប ៦.១៤៥.០៥៥.៥១០ ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២
បំណុល និង មូលធន    
បំណុល    
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ធនាគារ​ផ្សេងៗ​និង​ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្សេងៗ ៣០៧.០៦៨.៤១៤ ២៨៥.១៧៥.១៤៥
ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​អតិថិជន ៤.០៣៩.០៧៥.១៩២ ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣
បំណុល​ផ្សេងៗ ៧៨.៦៤៤.០៤១ ៥៨.៨១០.៨៧៥
ប្រាក់កម្ចី ៥៣១.៣៧៧.១២៩ ៥៦៤.៩៧១.៧០១
បំណុល​បន្ទាប់បន្សំ ១៦១.៧៨៤.០៧១ ១៣៩.៣០២.៥៨០
បំណុលពន្ធ​លើប្រាក់​ចំណេញ​ប្រចាំឆ្នាំ ៩.៥១៩.៨៧៦ ៣០.៤៥៩.៣០៣
បំណុល​ភតិសន្យា ៣១.៣៦១.៩៣៩ ៣០.៩១៥.៩៣៩
អត្ថប្រយោជន៍​និយោជិត ១៩.៣៨៤.៩៧៧ ១៨.៣៤១.៧៩៦
បំណុល​សរុប ៥.១៧៨.២១៥.៦៣៩ ៥.២១០.៧០០.១៩២
មូលធន    
ដើមទុន ៤២៨.៨១៨.១៥៤ ៤២៨.៨១៨.១៥៤
ទុនបម្រុង ៥០៣.៦៧៧.៦១២ ៤១៤.៧៤៨.៧២៦
ប្រាក់​ចំណេញ​រក្សាទុក ៣៤.៣៤៤.១០៥ ១២០.៨៩៤.៧២០
មូលធន​សរុប ៩៦៦.៨៣៩.៨៧១ ៩៦៤.៤៦១.៦០០
បំណុល និង មូលធន​សរុប ៦.១៤៥.០៥៥.៥១០ ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២

របាយការណ៍​ចំណេញ ឬ​ខាត និង​លទ្ធផល​លម្អិត​ផ្សេងៗ​រួម​សង្ខេប​ចន្លោះ​ពេល

សម្រាប់​ដំណាច់​ការិយបរិច្ឆេទ ៣ខែ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

  ៣១ មីនា ២០២០ ៣១ មីនា ២០១៩
ដុល្លារ​អាមេរិក ដុល្លារ​អាមេរិក
ចំណូល​ការប្រាក់​ត្រូវ​បាន​គណនា​ដោយ​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​ការប្រាក់​ប្រសិទ្ធភាព ១២៧.៧៦៧.១៦៦ ១១៧.៣៣៤.៣២៤
ចំណាយ​ការប្រាក់ (៣៧.៧២៦.៤៨៥) (៣៧.៣២១.៤២៩)
ចំណូល​ការប្រាក់សុទ្ធ ៩០.០៤០.៦៨១ ៨០.០១២.៨៩៥
ចំណូល​កម្រៃ និង ជើងសា ១២.៥២៧.៥០៧ ១២.៨៣២.២០០
ចំណាយ​កម្រៃ និង ជើងសា (៧២៩.៧៦១) (២០១.៣៧២)
ចំណូល​កម្រៃ និង ជើងសាសុទ្ធ ១១.៧៩៧.៧៤៦ ១២.៦៣០.៨២៨
សំវិធានធន​សម្រាប់​ការ​ខាតបង់​ឱនភាព​នៃ​តម្លៃ​របស់​ឥណទាន និង​បុរេប្រទាន ប្រាក់​បញ្ញើ​នៅ​ធនាគារ​ផ្សេងៗ និង​គណនី​ត្រូវ​ទទួល ផ្សេងៗ (២.៣៩៧.៤៨៨) (២.៣៧៩.៧២១)
សំវិធានធន​សម្រាប់​ការ​ខាតបង់​ឱនភាព​នៃ​តម្លៃ​កិច្ចសន្យា​ក្រៅ​តារាង​តុល្យការ (១៣.០០៩) (៥២.៨៥៥)
ការខាតបង់​ឱនភាព​នៃ​តម្លៃ សុទ្ធ (២.៤១០.៤៩៧) (២.៤៣២.៥៧៦)
ចំណូលសុទ្ធ​បន្ទាប់​ពី​សំវិធានធន​សម្រាប់​ឱនភាព នៃ​តម្លៃ ៩៩.៤២៧.៩៣០ ៩០.២១១.១៤៧
ចំណូល​ផ្សេងៗ ៤.១៩៨.០៥៦ ៣.១១៦.៨៤៥
ចំណាយ​ទូទៅ និង​រដ្ឋបាល (៦១.០៩១.៣៨៨) (៥៥.១០៥.០៧៥)
ចំណេញ​មុន ចំណាយពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ ៤២.៥៣៤.៥៩៨ ៣៨.២២២.៩១៧
ចំណាយពន្ធ​លើ​ប្រាក់ចំណេញ (៨.៩៤៩.៤៧៧) (៩.១៣៦.៣៥១)
ប្រាក់ចំណេញ​ក្នុង​ការិយបរិច្ឆេទ ៣៣.៥៨៥.១២១ ២៩.០៨៦.៥៦៦
លទ្ធផល​លម្អិត​ផ្សេងៗ៖    
ធាតុ​ដែល​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់ថ្នាក់​ឡើងវិញ ទៅ ចំណេញ​ឬខាត៖    
ការវាស់វែង​ឡើង​វិញ​នៃ​កាតព្វកិច្ច​អត្ថប្រយោជន៍​និយោជិត ៧៨៥.៦២៩ ៧២២.៥៦៨
លទ្ធផល​លម្អិត​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ការិយបរិច្ឆេទ ៧៨៥.៦២៩ ៧២២.៥៦៨
លទ្ធផល​លម្អិត​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ការិយបរិច្ឆេទ​សរុប ៣៤.៣៧០.៧៥០ ២៩.៨០៩.១៣៤
ប្រាក់​ចំណេញ​ក្នុង​ការិយបរិច្ឆេទ​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ដល់៖    
ភាគហ៊ុនិក​របស់​ធនាគារ ៣៣.៥៨៥.១២១ ២៩.០៨៦.៥៦៦
លទ្ធផល​លម្អិត​សរុប​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ដល់៖    
ភាគហ៊ុនិក​របស់​ធនាគារ ៣៤.៣៧០.៧៥០ ២៩.៨០៩.១៣៤
ការិយាល័យ​កណ្តាល
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00003077
អាសយដ្ឋាន:អគារ​លេខ៦១ មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់​ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ មើលផែនទី
ប្រអប់សំបុត្រ:១១៤៩
ទូរស័ព្ទ:០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧, ០២៣ ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសារ:០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៉ីម៉ែល:acledabank@acledabank.com.kh
SWIFT Code:ACLBKHPP

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.៥៦១.៥៥២ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៉ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៦១    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១១.០២១    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ២២.០៨៧