60

ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសតាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT និង Western Union ទូទាំងពិភពលោក ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ។ សម្រាប់​តម្រូវការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ធនាគារ និង​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង ៖  023 994 444  |  015 999 233  |  inquiry@acledabank.com.kh

Our homepage will be displayed in 60 seconds.

Pause   Skip