របៀប​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​អេធីអឹម អេស៊ីលីដា
ATM User Manual
Call Center (24/7):
023 994 444, 015 999 233
inquiry@acledabank.com.kh
www.acledabank.com.kh